ROK 2024

Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s – Obec   zverejnené 24.6.2024

Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti OPaOS elektrických rozvodov, bleskozvodov a pracovných strojov Obec – Ing. Rudolf Vittek-BTS   zverejnené 5.6.2024

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku Správa a údržba ciest TTSK – Obec   zverejnené 24.5.2024

Zmluva č.2024/OBC/R/K/PN/0074 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (folk. slávnosti)   zverejnené 21.5.2024

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia – Obec (vybavenie zberného dvora)   zverejnené 14.5.2024

Zmluva o práci a kúpna zmluva PLANTEX, s.r.o. – Obec (ZŠ, MŠ)   zverejnené 13.5.2024

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Obec   zverejnené 7.5.2024

Zmluva o dielo č. 2024/04/01 CS, s.r.o. – Obec (komunkácia Staré konopisko)   zverejnené 7.5.2024

Zmluva o dielo Obec – BEVVA, s.r.o. (projektová dokumentácia prístavba MŠ)   zverejnené 12.4.2024

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi OZ EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU – Obec   zverejnené 12.4.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2024 Obec – Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca   zverejnené 11.4.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2024 Obec – FS LUSK Krakovany   zverejnené 4.4.2024

Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany – Obec (chránená dieľňa)  zverejnené 3.4.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2024 Obec – Združenie rodičov pri MŠ Krakovany   zverejnené 27.3.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2024 Obec- Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany   zverejnené 25.3.2024

Príkazná zmluva Obec – Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS – Komunál – Servis, s.r.o. (VO zemný plyn)  zverejnené 21.3.2024

Zmuva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – Obec   zverejnené 21.3.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2024 Obec – Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany   zverejnené 21.3.2024

Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. Oebec – Slovak Telekom a.s. – O2 Slovakia, s.r.o.   zverejnené 20.3.2024

Zmluva o poskytovaní služieb O2 Slovakia – Obec  zverejnené 20.3.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2024 Obec – OZ Za krakovskú bránu   zverejnené 20.3.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2024 Obec – FSk Krakovčanka   zverejnené 20.3.2024

Zmluva o posktnutí finančnej dotácie v roku 2024 Obec – OZ Bábence Krakovany   zverejnené 20.3.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2024 Obec – Miestna skupina Slovenského Červenho kríža Krakovany   zverejnené 18.3.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2024 Obec – Združenie rodičov pri základnej škole   zverejnené 14.3.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2024 Obec – Futbalový klub Krakovany   zverejnené 14.3.2024

Kúpna zmluva Obec – Tixo Group, s.r.o. Bratislava (Obchodná verejná súťaž)   zverejnené 4.3.2024

ROK 2023

Zmluva o poskytovaní služieb a spolupráci Obec – Mgr. Juraj Filo – LOCAL MEDIA   zverejnené 21.12.2023

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a zmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu RNDr. Denisa Králiková, Ing. Andrea Lindovská – Obec   zverejnené 13.12.2023

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR – Obec (NFP vybavenie zb. dvora)  zverejnené 10.11.2023

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. – Obec  zverejnené 6.11.2023

Príloha č.1 Zmluvy č.L-17/TDO/1996 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Marius Pedersen, a.s. – Obec (cenník na r.2024)   zverejnené 6.11.2023

Zmluva o dodávke elektriny č.3218/2023 MAGNA ENERGIA s.s – Obec   zverejnené 27.10.2023

Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektriny č. 2228/2023 MAGNA ENERGIA a.s. – Obec   zverejnené 27.10.2023

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. 250028428 Západoslovenská distribučná s.s – Obec (MŠ)   zverejnené 26.10.2023

Dohoda o spolupráci Mesto Piešťany (Centrum voľného času) – Obec    zverejnené 23.10.2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s. – Obec (ulica K Spúšťu)   zverejnené 9.10.2023

Dodatok k zmluve Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Generali poisťovňa – Obec (poist. strojných a el. zariadení)    zverejnené 6.10.2023

Návrh poistnej zmluvy Generali poisťovňa – Obec (PZP traktor)    zverejnené 3.10.2023

Návrh poistnej zmluvy Generali poisťovňa – Obec (PZP hákový nakladač)    zverejnené 3.10.2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 2228/2023 -MAGNA ENERGIA a.s. – Obec   zverejnené 3.10.2023

Dodatok č.1 k Zmluve č.11/2023 o poskytnutí finančne dotácie v roku 2023 Obec – FK Krakovany   zverejnené 28.9.2023

Dodotatok č.2 k Zmluve o dielo Obec – Ing. Marián Sahul STAVEKO (práca s kamenivom)     Príloha č.1 k Dodatku č.2    zverejnené 20.9.2023

Kúpna zmluva Obec – LED ARENA s.r.o. (cyklostojan)   Príloha kúpnej zmluvy Obec – LED ARENA s.r.o.    zverejnené 20.9.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Obec (Riešenie migračných výziev)   zverejnené 12.9.2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2023/06/03 Obec – CS, s.r.o. Trnava (IBV Staré konopisko I.etapa úsek č.1)   zverejnené 11.9.2023

Sponzorská zmluva Ing. Marián Sahul STAVEKO – Obec   zverejnené 8.9.2023

Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR – Obec (IT technika CISMA)   zverejnené 6.9.2023

Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere č.1115/22/08762 Československá obchodná banka, a.s. – Obec   zverejnené 28.7.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Obec – Západoslovenská distribučná, a.s.   zverejnené 22.7.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia – Obec (knižničný fond)  zverejnené 20.7.2023

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ Národný inštitút vzdelávania a mládeže – Obec Krakovany – ZŠ Krakovany  zverejnené 18.7.2023

Rámcová kúpna zmluva NOVOCASING NITRA, s.r.o. – Obec (mlieko ZŠ)  zverejnené 18.7.2023

Rámcová kúpna zmluva NOVOCASING NITRA, s.r.o. – Obec (mlieko MŠ)   zverejnené 18.7.2023

Príkazná zmluva Obec – Združenie miesta o obcí, regoión JE Jaslovské Bohunice – Komunal servis verejné obstarávanie  zverejnené 7.7.2023

Zmluva o poskynutí účelovej dotácie Trnavský samposprávny kraj – Obec (JDS oudravné pobyty)  zverejnené 4.7.2023

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (folklórne slávnosti Krakovany 2023)  zverejnené 4.7.2023

Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s. – Obec   zverejnené 30.6.2023

Zmluva o výpožičke Balneologické múzeum Piešťany – Obec   zverejnené 27.6.2023

Zmluva o dielo Obec – Ing. Marián Sahul STAVEKO (informačný a riadiaci systém re čerpaciu stanicu)  zverejnené 27.6.2023

Návrh Poistnej zmluvy pre poistenie výstavy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. – Obec  zverejnené 19.6.2023

Zmluva o dielo Obec – CS, s.r.o. (IBV Krakovany Staré konopisko I.etapa úsek č.1 od staničenia 0,140 po KÚ)   zverejnené 14.6.2023

Zmluva o poskytnutí služieb č.23/040 na vypracovanie žiadosti o poskytnutí príspevku Obec – Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.   zverejnené 14.6.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie č.323 0113 Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Obec   zverejnené 28.4.2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Obec – GRANELAM a.s.   zverejnené 28.4.2023

Kúpna Zmluva Obec – Erik Némethy – ARTTEC (osvetlenie, ozvučenie KD)    zverejnené 27.4.2023

Kúpna zmluva Obec – G-TEC Professional s.r.o. (akustika KD)   zverejnené 26.4.2023

Zmluva o spolupráci Obec – Citrón s.r.o.  (poradenstvo v oblasti energetiky)   zverejnené 20.4.2023

Dodatok č.2 k zmluve Obec – Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany   zverejnené 20.4.2023

Kúpna zmuva č. Z20232173_Z Obec – AGRA, s.r.o. (vybavenie zberného dvora v obci Krakovany)   zverejnené 20.4.2023

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve Poľnohospodárske družstvo Krakovany-Stráže   zverejnené 20.4.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – Občianske združenie „Za Krakovskú bránu“   zverejnené 12.4.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krakovany   zverejnené 12.4.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – FSk Krakovčanka    zverejnené 12.4.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – Občianske združenie Bábence    zverejnené 12.4.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – Folklórny súbor LUSK   zverejnené 28.3.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – Centrum fubalovej mládeže Jozefa Adamca  zverejnené 25.3.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany  zverejnené 25.3.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – Združenie rodičov pri materskej škole   zverejnené 20.3.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – Združenie rodičov pri základnej škole   zverejnené 20.3.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – Poľovnícke združenie Králik   zverejnené 14.3.2023

Zmluva o nájme nebytového pristoru (kaderníctvo) Obec – Zuzana Tonkovičová  zverejnené 8.3.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – Jednota dôchodcov Slovesnka v Krakovanoch_dot_JDS   zverejnené 8.3.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2023 Obec – Futbalový klub Krakovany   zverejnené 8.3.2023

Kúpna zmluva Peter Urban – Obec (pozemky pod miestnou komunikáciou)   zverejnené 27.2.2023

Zmluva o poskytnutí nenávrtaného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/42  Ministerstvo životnho prostredia SR – Obec (vybavenie zberného dvora)   zverejnené 22.2.2023

Kúpna zmluva SteelWay s.r.o. Veľké Orvište (pozemky pod MK)   zverejnené 7.2.2023

Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. – Obec (Zberný dvor)   zverejnené 24.1.2023

ROK 2022

Dodatok č.9 k Zmluve č.1020312008 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. – Obec   zverejnené 20.12.2022

Zmluva o dodávke elektriny č.1511/2022 MAGNA ENERGIA a.s. – Obec   zverejnené 16.12.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v zast. Ministerstva kultúry SR – Obec (Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Kultúrnom dome Krakovany   zverejnené 13.12.2022

Príloha č.1 Zmluvy č. L-17/TDO/1996 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Marius Pedersen, a.s. – Obec (cenník na r.2023)  zverejnené 1.12.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Obec – Ing. Marián Sahul STAVEKO   zverejnené 30.11.2022

Zmluva o sponzorskom dare Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – Obec  zverejnené 23.11.2022

Kúpna zmluva Boris Prítrský PRIMAPEK – Obec (Školské jedálne)  zverejnené 22.11.2022

Zmluva o grantovom účte č.5206845001 Prima banka Slovensko a.s. – Obec  zverejnené 22.11.2022

Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. – Obec (EB jedálne)   zverejnené 15.11.2022

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krakovany – Obec (cintorín Krakovany)  zverejnené 9.11.2022

Nájomná zmluva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krakovany – Obec (cintorín Krakovany) z roku 2007

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krakovany- Obec (cintorín Stráže)  zverejnené 9.11.2022

Nájomná zmluva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krakovany – Obec (cintorín Stráže)  z roku 2007

Príkazná zmluva č. 21/VO/06/2022-EL-KS Obec-Regionálne združenie miest a obcí-Požitavský región-Komunál-Servis, s.r.o.  zverejnené 4.11.2022

Dohoda č.22/06/010/59 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany – Obec (pomoc v hmotnej núdzi)   zverejnené 20.10.2022

Zmluva o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prostredia – Obec (Zelené obce – vegetačné prvky)   zverejnené 10.10.2022

Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. – Obec (EB jedálne)   zverejnené 10.10.2022

Kúpno-predajná zmluva Ing. Emília Knošková – Obec (zákusky – posedenie so seniormi)   zverejnené 5.10.2022

Zmluva o účelovom úvere č.1115/22/08762 Československá obchodná banka a.s. – Obec   zverejnené 4.10.2022

Zmluva o servisnom zabezpečení Obec – XtraNet Piešťany s.r.o.   zverejnené 3.10.2022

Poistná zmluva Generali poisťovňa – Obec (poistenie Školák, riad. MŠ)   zverejnené 29.9.2022

Sponzorská zmluva Ing. Marián Sahul STAVEKO – Obec   zverejnené 29.9.2022

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu  Obec – Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (IBV Staré konopisko)   zverejnené 9.9.2022

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Obec – Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (IBV Staré konopisko)    zverejnené 9.9.2022

Zmluva o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva Obec – Československá obchodná banka, a.s.   zverejnené 6.9.2022

Zmluva o bežnom účte Obec – Československá obchodná banka, a.s.   zverejnené 6.9.2022

Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu Obec – Packeta Slovakia s.r.o.   zverejnené 12.8.2022

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Obec – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby   zverejnené 1.8.2022

Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – Obec   zverejnené 18.7.2022

Zmluva o dielo Obec – I N V E X spol. s r.o. (zníženie energetickej náročnosti KD Krakovany)    zverejnené 27.6.2022

  – Príloha č.1-rekapitulácia stavby (zníženie energetickej náročnosti KD Krakovany)   zverejnené 27.6.2022

  – Príloha č.2- harmonogram (zníženie energetickej náročnosti KD Krakovany)   zverejnené 27.6.2022

  – Príloha č.3 – zoznam subdodávateľov (zníženie energetickej náročnosti KD Krakovany)   zverejnené 27.6.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec – CZUŠ sv. Gorazda Vrbové (ZŠ)   zverejnené 20.6.2022

Dodatok č.2 k Zmluve č.20120401 o odbere  biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Fidelity trade, s.r.o. – Obec  zverejnené 31.5.2022

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (folklórne slávnosti)   zverejnené 20.5.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – Zrduženie rodičov pri MŠ   zverejnené 16.5.2022

Kúpna zmluva Obec – Andrea Borščová (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 12.5.2022

Kúpna zmluva Obec – Ondrej Mészároš a manželka Katarína Mészárošová (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 12.5.2022

Kúpna zmluva Obec – Juraj Slezák (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 12.5.2022

Kúpna zmluva Obec – Ing. Helena Borščová (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 11.5.2022

Dodatok č.1 k zmluve č.16/2022 Obec – OPATRÍME VÁS, n.o. (opatrovateľská služba)   zverejnené 11.5.2022

Darovacia zmluva Orange Slovensko a.s. – Obec (ZŠ)   zverejnené 29.4.2022

Zmluva o poskytnutí služieb Obec – RESL s.r.o. Trnava (riadenie projektu zníženie ener. náročnosti KD)   zverejnené 28.4.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – Rímskokaolícka cirkev, farnosť Krakovany   zverejnené 12.4.2022

Zmluva č. 16/2022 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Obec – OPATRÍME VÁS, n.o.    zverejnené 8.4.2022

Zmluva č.27-89150/2022/ČOV Krakovany/ o vývoze odpadových vôd Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – Obec   zverejnené 8.4.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany    zverejnené 6.4.2022

Kúpna zmluva Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi – Obec (nákup BRO nádob)    zverejnené 30.3.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – Etnografické múzeum Za krakovskú bránu   zverejnené 18.3.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – FSk Krakovčanka   zverejnené 18.3.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – Občianske združenie BÁBENCE   zverejnené 18.3.2022

Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva PLANTEX, s.r.o. – Obec (MŠ,ZŠ)   zverejnené 15.3.2022

Zmluva o dielo Obec – VM mont s.r.o. (soc. zariadenia KD)   zverejnené 15.3.2022

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 17/2022/RCS Obec – SPP-distribúcia, a.s. (Staré Konopisko)   zverejnené 7.3.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – Folklórny súbor LUSK   zverejnené 2.3.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – Dobrovoľný hasičský zbor Krakovany   zverejnené 2.3.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca   zverejnené 2.3.2022

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 17/2022/RCS SPP-distribúcia, a.s. – Obec (Staré Konopisko)   zverejnené 2.3.2022

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r.o. – Obec    zverejnené 2.3.2022

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov UPSVaR Piešťany – Obec (chránené pracovisko)    zverejnené 2.3.2022

Zmluva o dielo Obec – GIT, s.r.o. (cesta Veterná ulica)    zverejnené 18.2.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – Futbalový klub Krakovany   zverejnené 15.2.2022

Zámenná zmluva Ing. Cyril Bedlovič – Obec    zverejnené 14.2.2022

Dodatok č.3 k Poistnej zmluve č.2404863896 Generali poisťovňa – Obec (poistenie majetku a zodpovednosti za škodu)    zverejnené 2.2.2022

Príkazná zmluva č.47/VO/02/2021/PL-KS Obec-Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS-Komunál-Servis s.r.o. (zemný plyn)   zverejnené 21.1.2022

Príkazná zmluva č.43/VO/02/2021/EL-KS Obec-Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS-Komunál-Servis s.r.o. (elektrina)   zverejnené 21.1.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 114/2021 Obec – STAVOMAL, s.r.o. (zníženie energetickej náročnosti KD)   zverejnené 19.1.2022

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE0921201508 Obec – ENVI-PAK, a.s.   zverejnené 13.1.2022

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – Obec   zverejnené 12.1.2022

Príloha č.1 Zmluvy č.L-17/TDO/1996 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Marius Pedersen, a.s. – Obec   zverejnené 4.1.2022

ROK 2021

Zmluva o dielo Obec – Ing. Marián Sahul STAVEKO  zverejnené 30.12.2021

Hromadná licenčná zmluva SOZA – Obec   zverejnené 21.12.2021

Dodatok č.8 k Zmluve č.1020312008 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. – Obec   zverejnené 13.12.2021

Zmluva o dielo č.114/2021 Obec – STAVOMAL, s.r.o. (zníženie energetickej náročnosti KD)   zverejnené 28.11.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch   zverejnené 22.11.2021

Príloha č.1 zmluvy č.L-17/TDO/1996 Marius Pedersen a.s. – Obec   zverejnené 22.11.2021

Zmluva o dielo Z-č.01/10/21 Obec – Zempres s.r.o. (stavebné práce chodníkov a ciest)  zverejnené 29.10.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS – Obec   zverejnené 22.10.2021

Zmluva o sponzorskom dare Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. – Obec   zverejnené 20.10.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra   zverejnené 19.10.2021

Zmluva o dielo Obec – Veríme v Zábavu s.r.o. (fitness prvky detské ihrisko)   zverejnené 19.10.2021

Zmluva o dielo Obec – Veríme v Zábavu s.r.o. (hracia zostava detské ihrisko)   zverejnené 19.10.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny č.8520/2019 MAGNA ENERGIA a.s. – Obec   zverejnené 13.10.2021

Zmluva o dielo Obec – JMP projekty s.r.o. (projektová dokumentácia KD Krakovany)    zverejnené 20.9.2021

Dohoda o skončení zmluvy o obchodnej spolupráci Martina Bohunská – Obec (ZŠŠJ)   zverejnené 14.9.2021

Dohoda o skončení zmluvy o obchodnej spolupráci Martina Bohunská – Obec (MŠŠJ)   zverejnené 14.9.2021

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Obec – Svetlík Bernard (SJ ZŠ a MŠ)    zverejnené 2.9.2021

Zmluva na dodávku bravčového a hovädzieho mäsa Ľuboš Čeliga Veľké Kostoľany – Obec (MŠ)   zverejnené 2.9.2021

Zmluva na dodávku bravčového a hovädzieho mäsa Ľuboš Čeliga Veľké Kostoľany – Obec (ZŠ)   zverejnené 2.9.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Združenie rodičov pri MŠ   zverejnené 23.8.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec  (SIM starosta)   zverejnené 18.8.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (mobil starosta)   zverejnené 18.8.2021

Kúpna zmluva Valéria Vaculová – Obec (pozemok pod sochou Pomník sv. rodiny)     zverejnené 12.8.2021

Kúpna zmluva Obec – Ondrej Mészároš a manželka Katarína Mészárošová (pozemky OVS Staré konopisko)    zverejnené 29.7.2021

Kúpna zmluva Obec – Tibor Motlo a manželka Miroslava Motlová (pozemky OVS Staré konopisko)    zverejnené 28.7.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec – Michal Rajčák (Hyundai ix20)    zverejnené 28.7.2021

Zmluva o dielo Obec – Mgr. Art. Peter Šimon (reštaurovanie kamenného pomníka obetí 1.sv. vojny)    zverejnené 23.7.2021

Zmluva o poskytovaní služieb ALFA AUDIT, s.r.o. – Obec   zverejnené 12.7.2021

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (prvok det. ihrisko)   zverejnené 9.7.2021

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci Katarína Boledovičová – Obec (el. rúra KD)   zverejnené 9.7.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec – Edita Piscová (zázvorníky slávnosti)   zverejnené 25.6.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec – Ing. Emília Knošková (zákusky slávnosti)   zverejnené 25.6.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec – Ľudmila Štefanková (trdelníky slávnosti)   zverejnené 25.6.2021

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu KRONOSPAN, s.r.o. – Obec   zverejnené 25.6.2021

Dodatok ku kúpnej zmluve Obec – Petra Kissimonyiová (OVS, Staré konopisko)    zverejnené 25.6.2021

Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. – Obec (ZŠ)   zverejnené 16.6.2021

Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva PLANTEX, s.r.o. – Obec    zverejnené 9.6.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Folklórny súbor LUSK Krakovany   zverejnené 7.6.2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu Ministerstvo vnútra SR – Obec (CISMA)   zverejnené 27.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Obecný stolnotenisový klub  zverejnené 26.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Múzeum Za Krakovskú bránu  zverejnené 26.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – FSk Krakovčanka   zverejnené 26.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – OZ Bábence  zverejnené 26.5.2021

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Obec – SOŠP Modra (prax ZŠ)   zverejnené 26.5.2021

Dodatok č.1 _nájomnej zmluve Obec – Poľnohospodárske družstvo Krakovany-Stráže    zverejnené 21.5.2021

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Obec – SOŠP Modra (prax MŠ)  zverejnené 20.5.2021

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve MADE spol. s.r.o. – Obec (softvér URBIS)  zverejnené 18.5.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom, as. – Obec (ZŠJ)  zverejnené 17.5.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (MŠ)  zverejnené 17.5.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (KD)  zverejnené 17.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Miestna skupina Slovenského Červeného kríža   zverejnené 12.5.2021

Kúpna zmluva Obec – Veronika Rišková (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 12.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany   zverejnené 12.5.2021  

Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Obec (vybavedie DHZ Krakovany)   zverejnené 11.5.2021

Kúpna zmluva Obec – Katarína Šoková (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 7.5.2021

Kúpna zmluva Obec – Mgr. Zuzana Jenčová (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 7.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2021 Obec – Rímsko-katolícka cirkev, farnosť   zverejnené 7.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2021 Obec – Dobrovoľný hasičský zbor   zverejnené 7.5.2021

Kúpna zmluva Obec – Petra Kissimonyiová (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 6.5.2021

Kúpna zmluva Obec – Ľubomír Valkovič (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 5.5.2021

Kúpna zmluva Obec – Peter Svorad (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 5.5.2021

Kúpna zmluva Obec – Dušan Legát a manželka Ivana Legátová (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 5.5.2021

Kúpna zmluva Obec – Martin Bakajsa (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 5.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2021 Obec – Združenie rodičov pri ZŠ   zverejnené 5.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2021 Obec – FK Krakovany   zverejnené 4.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2021 Obec – Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca   zverejnené 4.5.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2021 Obec – Poľovnícke združenie Králik   zverejnené 3.5.2021

Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného úradu samosprávy     zverejnené 1.5.2021

Dodatok k mandátnej zmluve Obec – TEREZA TRADE, s.r.o.   zverejnené 1.5.2021

Poistná zmluva – Union poisťovňa, a.s. – Obec (Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti)  zverejnené 30.4.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb KOMENSKY, s.r.o. – Obec (softvér zborovňa ZŠ)  zverejnené 28.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 30.04.2021)  zverejnené 28.4.2021

Zmluva-Povinné zmluvné poistenie Generali poisťovňa, a.s. – Obec (Hyundai i30)    zverejnené 27.4.2021

Zmluva – Havarijné poistenie Generali poisťovňa, a.s. – Obec (Hyundai i30)   zverejnené 27.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 24.04.2021)  zverejnené 21.4.2021

Kúpna zmluva Obec – IMPA Dolný Kubín, s.r.o. (os. automobil Hyundai i30)  zverejnené 16.4.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2021/02/01 Obec – CS, s.r.o. (siete IBV Staré konopisko)  zverejnené 15.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 16.04.2021)  zverejnené 14.4.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec – Dana Jurčová (odpredaj majetku ZOS)  zverejnené 13.4.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec – Jarmila Klčová (odpredaj majetku ZOS)  zverejnené 13.4.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec – Mgr. Jana Lajchová_(odpredaj majetku ZOS)  zverejnené 13.4.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec – Blažena Madunická_(odpredaj majetku ZOS)  zverejnené 13.4.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec – Eva Nováčiková (odpredaj majetku ZOS) zverejnené 13.4.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec – Andrea Výškrabková (odpredaj majetku ZOS)  zverejnené 13.4.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec -_Mária Žitnanská (odpredaj majetku ZOS)  zverejnené 13.4.2021

Kúpno-predajná zmluva Obec – Silvia Barbušinová (odpredaj majetku ZOS)  zverejnené 13.4.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien Obec – Západoslovenská distribučná a.s. (Staré konopisko)   zverejnené 9.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 10.04.2021)  zverejnené 7.4.2021

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného  príspevku Ministerstvo životného prostredia SR – Obec (NUS Obce)  zverejnené 6.4.2021

Poistná zmluva – Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Union poisťovňa a.s. – Obec   zverejnené 31.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (zber vzoriek testov COVID 03.04.2021)    zverejnené 30.3.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov DOXX – stravné lístky, spol. s r.o.    zverejnené 25.3.2021

Kúpna zmluva Obec – Mgr. Dušan Žovák a manželka Mgr. Monika Žováková_(pozemky OVS Staré konopisko)    zverejnené 24.3.2021

Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Obec (chránená dielňa)    zverejnené 24.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 27.03.2021)    zverejnené 24.3.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad vlády SR – Obec (obnova vojnového hrobu)  zverejnené 24.3.2021

Kúpna zmluva Obec – Marián Valo a manželka Mária Valová (pozemky OVS Staré konopisko)    zverejnené 22.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 20.03.2021)    zverejnené 17.3.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR – Obec    zverejnené 17.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 13.03.2021)    zverejnené 10.3.2021

Dodatok č.1_k_Zmluve o nájme nebytového priestoru Obec – Zuzana Tonkovičová (kaderníctvo)    zverejnené 3.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 06.03.2021)    zverejnené 3.3.2021

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo život. prostredia – Obec (rek. KD)    zverejnené 1.3.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č.10/2018/EEA Obec – Enviromentálna energetická agentúra n.o. (rek. MŠ)    zverejnené 1.3.2021

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu Domov Klas n.o. – Obec (Cyril Valo)    zverejnené 1.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 27.02.2021)    zverejnené 25.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 20.02.2021)   zverejnené 18.2.2021

Dodatok ku Kúpnej zmluve Obec – Ing. Lucia Potroková a Peter Režný (OVS Staré konopisko)    zverejnené 16.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 13.02.2021)   zverejnené 11.2.2021

Zmluva o dielo č.2021/02/01 Obec – CS, s.r.o. (inžinierske siete Staré konopisko)   zverejnené 10.2.2021

Zmluva o dielo Obec – ROVEZ, s.r.o. (servis a údržba bezpečnostného kamerového systému)    zverejnené 5.2.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálne služby Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR – Obec (ZOS)    zverejnené 4.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trebatice – Obec Krakovany (odber vzoriek testov COVID 06.02.2021)   zverejnené 4.2.2021

Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-TT-VO-2021/5-037  Ministerstvo vnútra SR – Obec (protipovodňový príves hasiči)    zverejnené 01.02.2021+02.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve č.20120401 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Fidelity Trade, s.r.o. – Obec    zverejnené 29.1.2021

Zmluva o poskytovaní služieb OBEC TREBATICE – OBEC Krakovany (mobilné odberové miesto)    zverejnené 22.1.2021

Poistná zmluva – poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti UNION poisťovňa a.s. – Obec   zverejnené 21.1.2021

Zmluva o vývoze a likvidácii infekčného odpadu AKS group, s.r.o. – Obec    zverejnené 19.1.2021

Dodatok č.8 k Zmluve o zriadení Spoločného Úradu Samosprávy    zverejnené 15.1.2021

Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 2404863896 Generali Poisťovňa a.s. – Obec (poistenie majetku)     zverejnené 12.1.2021

Dohoda o dodávke tovaru MSM VZP s.ro. – Obec (ZOS)   zverejnené 4.1.2021

 

ROK 2020

Kúupno-predajná zmluva Obec – Roman Štefanka (AVIA A30)    zverejnené 16.12.2020

Kúpna zmluva Obec – Ondrej Macháč (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 9.12.2020

Kúpna zmluva Obec – Ing. Lucia Potroková a Peter Režný (OVS Staré konopisko)   zverejnené 9.12.2020

Kúpna zmluva Obec – Milan Moravanský (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 7.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb a spolupráci Obec – Mgr. Juraj Filo – LOCAL MEDIA   zverejnené 7.12.2020

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu FidelityTrade,s.r.o. – Obec    zverejnené 7.12.2020

Kúpna zmluva Obec – Marek Urban a Mgr. art. Michaela Urbanová (pozemky OVS Staré konopisko)   zverejnené 3.12.2020

Kúpna zmluva Obec – Igor Priesol (pozemky OVS  Staré konopisko)   zverejnené 3.12.2020

Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR – Obec (sčítanie)   zverejnené 1.12.2020

Kúpno-predajná zmluva Obec – PaedDr. Vladimír Mihálik (ZOS zemiaky)   zverejnené 27.11.2020

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS Obec – Irena Kališová   zverejnené 18.11.2020

Dodatok k zmluve o pripojení Slovak Telekom, a.s.- Obec   zverejnené 18.11.2020

Dodatok č.5 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec – BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. (MŠŠJ)    zverejnené 16.11.2020

Dodatok č.5 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec – BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. (ZOS)   zverejnené 16.11.2020

Dodatok č.5 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec – BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. (ZŠŠJ)    zverejnené 16.11.2020

Dohoda o pristúpení k záväzkom LEGUSEM pt, a.s. – Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi – Obec Borovce – Obec Dolný Lopašov – Obec Chtelnica – Obec Kočín-Lančár – Obec Krakovany – Obec Ostrov – Obec Nižná – Obec Rakovice – Obec Šípkové – Obec Šterusy – Obec Trebatice – Obec Veľké Kostoľany – Obec Veselé – MEsto Vrbové   zverejnené 5.11.2020

Rámcová kúpna zmluva Syráreň Havran, a.s. – Obec (jedáleň MŠ)   zverejnené 2.11.2020

Rámcová kúpna  zmluva Syráreň Havran, a.s. – Obec (jedáleň ZŠ)   zverejnené 2.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR – Obec (Korona)   zverejnené 28.10.2020

Zmluva o dielo Obec – Ján Matejík (rekonštrukcia kuchyne KD)    zverejnené 27.10.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR Piešťany – Obec   zverejnené 14.10.2020

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS Obec – Jolana Opatovská   zverejnené 14.10.2020

Rámcová sponzorská zmluva – darovacia zmluva PLANTEX, s.r.o. – Obec    zverejnené 14.10.2020

Kúpno-predajná zmluva Obec – PaedDr. Vladimír Mihálik (ZOS zemiaky)    zverejnené 13.10.2020

Dodatok č.7 k Zmluve č. 1020312008 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. – Obec    zverejnené 13.10.2020

Kúpno-predajná zmluva Obec – PaedDr. Vladimír Mihálik (ZOS zemiaky)    zverejnené 6.10.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec – Marek Urban (Piváreň)   zverejnené 30.9.2020

Kúpno-predajná zmluva Obec – PaedDr. Vladimír Mihálik (ZOS zemiaky)    zverejnené 23.9.2020

Kúpno-predajná zmluva Obec – Marta Augustínová (ZOS paprika)    zverejnené 18.9.2020

Príkazná zmluva Obec – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice – Komunál-Servis, s.r.o. (obstarávanie poistenia)   zverejnené 17.9.2020

Kúpno-predajná zmluva Obec – PaedDr. Vladimír Mihálik (ZOS zemiaky)    zverejnené 16.9.2020

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR – Obec (rekonštrukcia MŠ)    zverejnené 16.9.2020

        – príloha 1.1

        – príloha 1.2

        – príloha 5

Kúpno-predajná zmluva Obec – Marta Augustínová (ZOS paprika)    zverejnené 11.9.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR – Obec (rekonštrukcia KD)    zverejnené 3.9.2020

   – príloha

Zmluva o odchyte zvierat a ich umiestnení Obec – Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany    zverejnené 1.9.2020

Dodatok č.4_k Zmluve o spoločnom školskom obvode Mesto Vrbové – Obec Kočín-Lančár – Obec Prašník – Obec Šípkové – Obec Šterusy – Obec Trebatice – Obec Krakovany – Obec Ostrov     zverejnené 31.8.2020

Zmluva o spoločnom školskom obvode Mesto Vrbové – Obec Kočín-Lančár- Obec Prašník – Obec Šípkové – Obec Šterusy – Obec Trebatice – Obec Krakovany – Obec Ostrov   zverejnené 31.8.2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie Enviromentálny fond – Obec (kanalizácia konopisko)   zverejnené 21.8.2020

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS Obec – Jarmila Cepková   zverejnené 20.7.2020

Zmluva o finančnom vysporiadaní Mesto Vrbové – Obec (školské jedálne)   zverejnené 8.7.2020

Mandátna zmluva Obec RRA Trnava-Hlohovec-Piešťany (verejné obstarávanie IBV Staré konopisko)   zverejnené 8.7.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR – Obec (nízkouhlíková stratégia)   zverejnené 3.7.2020

Zmluva na dodanie tovaru a jeho odbornej inštalácie Obec – Veríme v zábavu, s.r.o. Trenčín (detské ihrisko)    zverejnené 18.6.2020

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (boj proti kornoavíru)    zverejnené 17.6.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Marta Serenčéšová – Obec    zverejnené 16.6.2020

Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva Plantex, s.r.o., Veselé – Obec (ovocie a zelenina ZŠ,MŠ)   zverejnené 4.6.2020

Zmluva o dielo Obec – Peter Radoský (nábytok_kancelária OcÚ)     zverejnené 1.6.2020

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice – Obec   zverejnené 1.6.2020

Zmluva o dielo Obec – ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o., Bratislava (archeologický výskum Staré konopisko vod. a kanal.)    zverejnené 15.5.2020

Darovacia zmluva SK Kovotech, s.r.o. Piešťany – Obec     zverejnené 14.4.2020

Zmluva o dielo Obec – Veríme v Zábavu, s.r.o. Trenčín (detské ihrisko)   zverejnené 9.4.2020

Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení Spoločného úradu samosprávy  zverejnené 6.4.2020

Zmluva č. 320 0850 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Obec (DHZ Krakovany)    zverejnené 1.4.2020

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS Obec – Štefánia Bučková     zverejnené 17.3.2020

Zmluva o sponzorskom dare Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – Obec (Jozefovský stolnotenis. turnaj)    zverejnené 10.3.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2020 Obec – Združenie rodičov pri MŠ    zverejnené 10.3.2020

Zmluva o dielo Obec – regionálne technologické centrum Trnava (externý manažment – implementácia projektu kanalizácia IBV Staré konopisko)     zverejnené 10.3.2020

Zmluva o dielo Obec – CS, s.r.o. Trnava (kanalizácia – IBV staré Konopisko)     zverejnené 10.3.2020

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko, a.s. – Obec   zverejnené 20.2.2020

Dohoda o prevádzkovej (odbornej) praxi študenta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – René Sliva – Obec     zverejnené 20.2.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec – Cirkevná ZUŠ sv. Gorazda Vrbové    zverejnené 17.2.2020

Príloha č.1 Zmluvy č. L-17/TDO1996 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi (cenník pre rok 2020) Marius Pedersen a.s.    zverejnené 12.2.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2020 Obec – Folklórny súbor LUSK Krakovany     zverejnené 6.2.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2020 Obec – Poľovnícke združenie Králik Krakovany   zverejnené 6.2.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2020 Obec – Miestna skupina slovenského Červeného kríža Krakovany     zverejnené 4.2.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2020 Obec – Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca    zverejnené 4.2.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2020 Obec – Futbalový klub Krakovany     zverejnené 4.2.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v roku 2020 Obec – Obecný stolnotenisový klub Krakovany    zverejnené 29.1.2020

Kúpna zmluva RNDr. Denisa Králiková, Ing. Andrea Lindovská – Obec    zverejnené 28.1.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – Obec (ZOS)    zverejnené 23.1.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa Obec – Mapa Slovakia Digital s.r.o. (virtuálny cintorín)      zverejnené 22.1.2020

Mandátna zmluva Obec – Barbora Javorková, Šaštín-Stráže (Zmeny a doplnky ÚPD č.13/2018 obce Krakovany)      zverejnené 15.1.2020

Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie obce Krakovany Obec – Anna Javorková Šaštín-Stráže (Zmeny a doplnky ÚPD č.13/2018 obce Krakovany)   zverejnené 15.1.2020

Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA s.s – Obec      zverejnené 9.1.2020

Dohoda o dodávkach tovaru MSM VZP s.r.o. – Obec (ZOS)     zverejnené 2.1.2020

 

ROK 2019

Zmluva o dielo Obec – Peter Radoský (nábytok do kancelárie starostu)   zverejnené 30.12.2019

Nájomná zmluva Obec – Futbalový klub Krakovany   zverejnené 30.12.2019

Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s – Obec     zverejnené 27.12.2019

Dohoda o spolupráci Mesto Piešťany (Centrum voľného času) – Obec    zverejnené 20.12.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o združených službách dodávky elektriny č.SDA50121249 Obec-SLOVAKIA ENERGY s.r.o.     zverejnené 17.12.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia – Obec (rekonštrukcia obecnej knižnice)    zverejnené 11.12.2019

Kúpno-predajná zmluva Obec – PaedDr. Vladimír Mihálik (zelenina ZOS december)    zverejnené 4.12.2019

Dodatok č.6 k Zmluve č. 1020312008 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. – Obec (uloženie odpadu)   zverejnené 4.12.2019

Zmluva o  dielo Obec – GL Team s.r.o._(autobusové zastávky)   zverejnené 27.11.2019

Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR – Obec (hasičské auto IVECO)    zverejnené 18.11.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o združených službách dodávky elektriny Obec – SLOVAKIA ENERGY s.r.o.   zverejnené 14.11.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 26/006/19 Prima banka Slovensko, a.s. – Obec   zverejnené 12.11.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby -Obec   zverejnené 5.11.2019

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci Erika Čeligová – Obec (ZŠ ŠJ)    zverejnené 4.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády SR – Obec (detské ihrisko)   zverejnené 4.11.2019

Zmluva o dielo č.90/2019 Obec – JUFLEX s.r.o. (zdravotechnika, vykurovanie … MŠ)   zverejnené 30.10.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.05.2019 Obec – Regionálne technologické centrum Trnava (externé monitorovanie projektu)   zverejnené 29.10.2019

Zmluva o obchodnej spolupráci Martina Bohunská – Obec (ZŠ ŠJ)    zverejnené 28.10.2019

Zmluva o obchodnej spolupráci Martina Bohunská – Obec (MŠ ŠJ)  zverejnené 28.10.2019

Kúpno-predajná zmluva Obec – Ing. Emília Knošková (zákusky_posedenie so seniormi)  zverejnené 28.10.2019

Zmluva o dielo Obec – FVT TUKE so sídlom v Prešove (lokálna NUS obce Krakovany)  zverejnené 24.10.2019

Zmluva o dielo Obec – CS, s.r.o. Trnava (príjazdová komunikácia zb. dvor)   zverejnené 23.10.2019

Kúpno-predajná zmluva Obec – PaedDr. Vladimír Mihálik (ZOS_zelenina) zverejnené 21.10.2019

Zmluva o dielo  Obec – Peter Radoský (modernizácie obecnej knižnice)   zverejnené 18.10.2019

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS Obec – Emília Antoňáková  zverejnené 15.10.2019

Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia – Obec (vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie)   zverejnené 14.10.2019

  – Príloha č.1 k poskytnutiu NFP Ministerstvo životného prostredia SR – Obec  zverejnené 14.10.2019

  – Príloha č.2 k poskytnutiu NFP Ministerstvo životného prostredia SR – Obec  zverejnené 14.10.2019

  – Príloha č.3 k poskytnutiu NFP Ministerstvo životného prostredia SR – Obec  zverejnené 14.10.2019

  – Príloha č.4 k poskytnutiu NFP Ministerstvo životného prostredia SR – Obec  zverejnené 14.10.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. – Obec (kamera obchod)   zverejnené 7.10.2019

Kúpna zmluva Obec – O2 Slovakia, s.r.o. (mobilný telefón)    zverejnené 3.10.2019

Príkazná zmluva č.27/2019/PL Obec – Mesto Bánovce nad Bebravou – Komunál servis, s.r.o,. Prešov  zverejnené 24.9.2019

Príkazná zmluva č. 26/2019/PL Obec – Mesto Bánovce nad Bebravou – Komunál servis, s.r.o. Prešov   zverejnené 24.9.2019

Zmluva o dielo Obec – Mgr. Art. Peter Šimon (Reštaurovanie stĺpu so sochou Najsvätejšej Trojice)    zverejnené 23.9.2019

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS Obec – Mária Radoská zverejnené 13.9.2019

Zmluva o poskytnutí podpory Enviromentálny fond – Obec (zberný dvor 2. etapa)   zverejnené 10.9.2019

Prílohy k Zmluve o poskytnutí podpory Enviromentálny fond – Obec (zberný dvor 2. etapa)   zverejnené 10.9.2019

Zámenná zmluva PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková – Obec    zverejnené 10.9.2019

Rámcová kúpna zmluva Syráreň Havran, a.s. – Obec (mlieko ZŠŠJ)   zverejnené 9.9.2019

Rámcová kúpna zmluva Syráreň Havran, a.s. – Obec (mlieko MŠŠJ)  zverejnené 9.9.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (KD)   zverejnené 9.9.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (MŠ)   zverejnené 9.9.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (OcÚ)  zverejnené 9.9.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (ZŠ) zverejnené 9.9.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (ZOS)    zverejnené 9.9.2019

Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. – Obec (nízkouhlíková stratégia)   zverejnené 9.9.2019

Zmluva o dielo Obec – CO-PRO, spol.s.r.o. (civilná obrana)     zverejnené 2.9.2019

Nájomná zmluva GRANELAM, a.s. – Obec   zverejnené 1.9.2019

Kúpna zmluva PEKÁREŇ DRAHOVCE s.r.o. – Obec (MŠŠJ)    zverejnené 30.8.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry SR – Obec (reštaurovanie kamenného stĺpu Najsv. Trojice)    zverejnené 19.8.2019

Zmluva o nájme bytu Obec – Ruslan Hrabovyi    zverejnené 14.8.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Obec – CS, s.r.o., Trnava (zberný dvor 2.etapa)    zverejnené 24.7.2019

Zmluva o dielo Obec – ROVEZ s.r.o. Trnava (kamerový_systém_2 etapa)    zverejnené 22.7.2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (Deň hasičov)   zverejnené 22.7.2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (župný festival)    zverejnené 17.7.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia – Obec (obecná knižnica)    zverejnené 11.7.2019

Mandátna zmluva Obec – TEREZA TRADE s.r.o., Námestovo     zverejnené 3.7.2019

Kúpno-predajná zmluva Obec – Peter Straka (pagáčiky festival)   zverejnené 1.7.2019

Kúpno-predajná zmluva Obec – Emília Knošková (zákusky festival)   zverejnené 1.7.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Marta Serenčéšová – Obec  zverejnené 5.6.2019

Zmluva o dielo č. 28/2019 a dodatok k zmluve č.1 Obec – SANCORE Slovakia, s.r.o. (publicita KD)   zverejnené 3.6.2019

Kúpna zmluva Slovak Telekom a.s. – Obec (KZ Gigaset ZOS)    zverejnené 28.5.2019

Darovacia zmluva Iveta Chudá – Obec (ZOS, DVD prehrávač)   zverejnené 24.5.2019

Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva Plantex, s.r.o. Veselé – Obec (ovocie ZŠ a MŠ)    zverejnené 22.5.2019

Zmluva o dielo Obec – Regionálne technologické centrum, Trnava (ext. management zberný dvor 2.etapa)     zverejnené 15.5.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. – Obec (TP ŠJ ZŠ)   zverejnené 15.5.2019

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS Obec – Viktor Miezga   zverejnené 13.5.2019

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS_Obec – Vincencia Miezgová   zverejnené 13.5.2019

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu Obec – TextilEco a.s. Boskovice, ČR    zverejnené 3.5.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany – Obec   zverejnené 24.4.2019

Zmluva o tanečnom programe BD-production, s. r. o. – Obec    zverejnené 23.4.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 2019/02/02 Obec – CS s.r.o. Trnava (zberný dvor II. etapa)   zverejnené 23.4.2019

Zmluva o dielo 2019/02/02 Obec – CS s.r.o. Trnava (zberný dvor II. etapa)    zverejnené 23.4.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o združených službách dodávky elektriny Obec – SLOVAKIA ENERGY s.r.o.   zverejnené 17.4.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Obec – CS, s.r.o. Trnava (zberný  dvor 2.etapa)   zverejnené 17.4.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Obec (DHZ Krakovany)    zverejnené 10.4.2019

Zmluva o  finančnom vysporiadaní Mesto Vrbové – Obec (ZŠ obedy)     zverejnené 5.4.2019

Zmluva na výkon stavebného dozoru Obec – Peter Bobek    zverejnené 3.4.2019

Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná a.s. – Obec (zberný dvor) zverejnené 2.4.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec – O2 Slovakia, s.r.o.  zverejnené 1.4.2019

Zmluva – divadelné predstavenie Obec – Občianske združenie Divadlo Maska (Smejko a Tanculienka)     zverejnené 1.4.2019

Kúpno-predajná zmluva Obec – Peter Straka (pagáče, Jozefovský turnaj)     zverejnené 25.3.2019

Zmluva o sponzorskom dare Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – Obec (Jozefovský stolnotenisový turnaj)   zverejnené 14.3.2019

Zmluva o  poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Folklórny súbor LUSK a Borovienka    zverejnené 25.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Združenie rodičov pri MŠ    zverejnené 25.2.2019

Mandátna zmluva Obec – STAVMIX SLOVAKIA, s.r.o. (inžiniering IBV Staré konopisko)    zverejnené 22.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Poľovnícke združenie Králik   zverejnené 18.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Združenie rodičov pri ZŠ    zverejnené 18.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Rím-kat. farský úrad Krakovany   zverejnené 7.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Obec (ZOS)     zverejnené 6.2.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb- balík služieb Slovak Telekom, a.s – Obec     zverejnené 5.2.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec   zverejnené 5.2.2019

Kúpna zmluva CBA Slovakia a.s. – Obec (potraviny Školské jedálne)     zverejnené 4.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – CFM JA      zverejnené 4.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Futbalový klub Krakovany    zverejnené 4.2.2019

Kúpna zmluva CBA Slovakia a.s. – Obec (potraviny ZOS)     zverejnené 4.2.2019

Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve projektový manažment Obec – Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany     zverejnené 4.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Múzeum Za Krakovskú bránu    zverejnené 31.1.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Dobrovoľný hasičský zbor    zverejnené 25.1.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Jednota dôchodcov   zverejnené 25.1.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Obecný stolnotenisový klub   zverejnené 25.1.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – MS SČK   zverejnené 21.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – OZ Bábence     zverejnené 21.1.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Folklórna skupina Krakovčanka   zverejnené 21.1.2019

Zmluva o dielo Obec – Euroleader Consulting, s.r.o. (KD)     zverejnené 7.1.2019

Zmluva o dielo Obec – SPECIAL service s.r.o. (rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – 2.etapa)  zverejnené 3.1.2019

Dohoda o dodávkach tovaru MSM VZP s.r.o. – Obec (tovar ZOS)   zverejnené 2.1.2019

Staršie zmluvy:  Zoznam 1

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.