Európsky fond regionálneho rozvoja, IROP  Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v obci Krakovany   Vyvesené 04.12.2023

Európska únia – Kohézny fond, Operačný program Kvalita životného prostredia, Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany   Vyvesené 14.11.2023

Európsky fond regionálneho rozvoja, IROP  Riešenie migračných výziev v obci Krakovany   Vyvesené 18.10.2023

Európsky fond regionálneho rozvoja, Ministerstvo životného prostredia SR – Operačný program Kvalita životného prostredia – Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany

  Vyvesené 10.03.2021

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Krakovany, Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program kvalita životného prostredia  Vyvesené 17.12.2020

Dotácia z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR – z programu 0D60701.33096 – Prevencia kriminality na rok 2018 – Doplnenie kamerového systému v obci Krakovany   Vyvesené 15.01.2020

Dotácia Ministerstva kultúry SR, grantový program Obnovme si svoj dom (1.1.Obnova kultúrnych pamiatok): Reštaurovanie kamenného stĺpu Najsvätejšej Trojice v obci Krakovany (ÚZPF: 12128/1-3)    Vyvesené 21.12.2019

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Krakovany II., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky    Vyvesené 18.12.2019

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Krakovany I., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky    Vyvesené 18.12.2019

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany, Operačný program Kvalita životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR   Vyvesené 06.12.2019

Dotácia Ministerstva kultúry SR, grantový program Obnovme si svoj dom (1.1.Obnova kultúrnych pamiatok): Reštaurovanie kamenného stĺpu so súsoším Najsvätejšej trojice (2.etapa)  Vyvesené 21.12.2018

Dotácia Ministerstva kultúry SR, grantový program Obnovme si svoj dom (1.1.Obnova kultúrnych pamiatok): Reštaurovanie kamenného stĺpu so súsoším Najsvätejšej trojice (1.etapa)  Vyvesené 21.12.2017

Dotácia z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR – z programu 0D60701.33096 – Prevencia kriminality na rok 2017 – Digitálny kamerový systém pre obec Krakovany   Vyvesené 30.08.2017

Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Krakovanoch, Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program kvalita životného prostredia  Vyvesené 8.3.2017

Dotácia z Ministerstva kultúry SR, grantový program Obnovme si svoj dom (1.1.Obnova kultúrnych pamiatok): Reštaurovanie kamenného stĺpu so sochou Panny Márie Immaculaty   Vyvesené 21.12.2016

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“ – Pamätná doska    Vyvesené 21.01.2016