Print Friendly, PDF & Email

Použité skratky:
VZN-Všeobecne záväzné nariadenie
NRSR– Národná rada Slovenskej republiky