VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 14/2023 Územného plánu obce Krakovany

OBEC KRAKOVANY

Obecný úrad, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 22 Krakovany tel. 033/ 7798 425

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 14/2023
Územného plánu obce Krakovany

Obec Krakovany, ako orgán územného plánovania, v zmysle § 6, ods. 2 a § 40, ods. 5 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, oznamuje verejnosti, že v termíne

od 14. mája 2024 do 14. júna 2024

   bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 14/2023 Územného plánu obce Krakovany.

   Návrh riešenia Zmien a doplnkov 14/2023 územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krakovany.

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 14/2023 bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená v uvedenej 30 dňovej lehote k verejnému nahliadnutiu:
   – na Obecnom úrade v Krakovanoch – v tlačenej listinnej forme,
   – na webovom sídle obce (www.krakovany.sk) – v digitálnej forme,
   – na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) – v digitálnej forme.

   V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu Zmien a doplnkov 14/2023 územného plánu v písomnej forme na Obecný úrad v Krakovanoch v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia. Na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

PhDr. František Klinovský, starosta obce

Vyvesené dňa: 14. mája 2024               Zvesené dňa: 14.júna 2024

00a-Územný plán obce Krakovany-zmeny a doplnky č.14/2023- textový návrh

00b-Územný plán obce Krakovany-zmeny a doplnky č.14/2023-tab-pp-návrh

01-Územný plán obce Krakovany-širšie vzťahy

02-Komplexný návrh

03-Doprava

04-Vodné hospodárstvo

05-Energetika-telekomunikacie

06-Využitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

07-Schéma záväzných častí-VPS

Záverečný účet obce za rok 2022

Verejná obchodná súťaž-predaj pozemkov-2.kolo

Výberové konanie – prenájom objektu Pivárne u notára a sklad. priestorov

OBEC KRAKOVANY
Námestie  sv. Mikuláša 406/4, 922 02  Krakovany
vyhlasuje výberové konanie
na prenájom nebytových priestorov
Piváreň „U Notára“ a skladové priestory

Podrobnosti:

  • plocha objektu skladu je 37,53 m2
  • plocha objektu pivárne 180 m2 + terasa
  • výhodná poloha v centre obce, vedľa obecného úradu

Ponuka musí obsahovať:

  • výšku mesačného /ročného/ nájmu objektu
  • podnikateľský zámer
  • Vyplnený Návrh zmluvy o nájme

Do termínu predloženia cenovej ponuky je možné vykonať obhliadku objektu. Termín predkladania ponúk je do 23. 9. 2020 do 12:00 hod. na podateľni obecného úradu Krakovany.

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do konca septembra 2020. Najnižšia výška nájmu je 730,00 eur/mesačne. Návrh zmluvy je zverejnený na webovom sídle obce Krakovany-stiahnite si ho tu

O výsledku vyhodnotenia budú uchádzači písomne vyrozumení do 14 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk. Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s výrazným označením „NOTÁR“  na adresu Obecného úradu Krakovany. V prípade nevýhodnosti má obecný úrad právo výberové konanie zrušiť.

V Krakovanoch  3. 9.2020                          PhDr. František Klinovský, starosta obce