PROJEKTY a  KRÚŽKY, ktoré nám umožňujú obohatiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole:

 • Škola podporujúca zdravie
 • Ekovláčik – Separáčik – hravou formou, metódami zážitkového učenia, rozvojom kreativity pôsobí na rozvoj vedomostí o separácií odpadov a správneho nakladania s nimi
 • Evička nám ochorela –cieľom je naučiť sa chrániť svoje zdravie, poskytnúť prvú pomoc
 • Ovocie do škôl – V spolupráci s firmou Plantex s.r o Veselé – cieľom projektu je podpora zdravších stravovacích návykov

Vytvorené interné projekty:

 • OD ADVENTU DO VIANOC, KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC – cieľom projektu je osvojenie, oboznámenie ľudových zvykov a tradícií prostredníctvom vytvárania podnetného prostredia, kde dominuje zážitkové učenie pri ktorom deti získajú poznatky a praktické zručnosti, súčasne si rozvíjajú svoju emocionálnu inteligenciu.
 • FAŠIANGY – cieľom projektu je poznávanie a vnímanie tradičných ľudových zvykov v našom regióne.
 • JARNÉ ZVYKY – cieľom projektu je poznávanie a vnímanie tradičných ľudových zvykov v našom regióne.
 • MAMKA , OCKO , PREČÍTAJ MI ROZPRÁVKU – cielene rozvíjať sociálne vzťahy rodič – dieťa, rozvíjať slovnú zásobu, sprostredkúvať informácie o okolitom svete, prispievať k rozvoju sústredenia, vytvárať návyk, rozvíjať zodpovednosť a svedomitosť za pridelené úlohy
 • ZIPPYHO KAMARÁTI – cieľom je rozpoznávať a zvládať ľudské emócie, konflikty, komunikáciu, rozpoznať správne riešenie problémov, vyrovnať sa s negatívnymi zmenami v živote a rozlišovať rôzne pocity.
 • LAND ART – cieľom je prostredníctvom konkrétnych činností s využitím prírodného materiálu rozvíjať u detí predstavivosť, fantáziu a tvorivosť
 • JA SOM DOBRÝ REMESELNÍK – oboznámenie detí hravou formou s tradičnými remeslami, nástrojmi a pracovnými postupmi, ktoré ľudia používali v minulosti pri svojej práci ,  rozvíjanie manuálnych zručností u detí,  nadviazanie spolupráce s ľudovoumeleckými výrobcami a organizáciami pôsobiacimi v našej obci, prípadne v regióne (múzeum Za krakovskou bránou, rezbár, včelár, bylinkárka…), spoznávanie remesiel v autentickom prostredí- zážitkové učenie (múzeum Za krakovskou bránou…), viesť deti od útleho veku k pochopeniu hodnôt kultúrneho dedičstva, aby ich v budúcnosti udržiavali a prípadne aj rozvíjali
 • HEJNÉHO METÓDA – deti hľadajú riešenie vlastným úsilím cez vlastný zážitok.

KRÚŽKY

Anglický jazyk – deti sa hravou formou oboznamujú s anglickým jazykom, ktorý deťom poskytuje lektorka z CM Languages Štefánika 127A, Piešťany. Krúžok sa realizuje v MŠ 2 krát týždenne po 30 minút.