Farské oznamy od 21.1. do 27.1.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21.1.  27. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 21.1., sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

 

UTOROK   22. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 23. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 24. 1., sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  25. 1., obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
17:00 Krakovany

SOBOTA 26. 1.,  sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
17:00  Krakovany

NEDEĽA 27. 1., 3. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 61-80
Od 18.1. do 25.1. 2019 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Farské oznamy od 14.01. do 20.01.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14.1.  20. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 14.1., féria

 

UTOROK   15. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 16. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 17. 1., sv. Antona, opáta, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  18. 1., féria
17:00 Krakovany

SOBOTA 19. 1.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 20. 1., 2. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 41-60
Od 18.1. do 25.1. 2019 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Výberové konanie-asistent učiteľa

Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

vypisuje výberové konanie na pozíciu

 asistent učiteľa

Zamestnávateľ:    OcÚ Krakovany
Názov:                       Základná škola, Školská 318/3, 922 02 Krakovany
Kontakt:                   Mgr. Eva Seitlerová, riaditeľka školy, 033 7798440
e-mail:                       skolakrakovany@gmail.com

Počet voľných miest: 1

Pracovná pozícia: Pedagogický asistent

Úväzok: 100%

Predpokladaný termín výberového konania: 20.2.2019 o 10:00

Dátum nástupu: predpokladaný dátum 04.03.2019

Kvalifikačné predpoklady 
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,  
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.

Ďalšie požiadavky

a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b  spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 15. februára 2019. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Na adresu:

Obec Krakovany
Základná škola
Námestie sv. Mikuláša 406/4
922 02 Krakovany
„VÝBEROVÉ KONANIE – PED. ASISTENT“

Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Farské oznamy od 7.1. do 13.1.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 7.1.  13. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 7.1., pondelok po Zjavení Pána

 

UTOROK   8. 1., utorok po Zjavení Pána
17:00 Ostrov    

STREDA 9. 1., streda po Zjavení Pána
09:30 Krakovany rekolekčná sv. omša 

ŠTVRTOK 10. 1., štvrtok po Zjavení Pána
17:00 Krakovany  

PIATOK  11. 1., piatok po Zjavení Pána
17:00 Krakovany

SOBOTA 12. 1.,  sobota po Zjavení Pána
17:00  Krakovany

NEDEĽA 13. 1., Krst Krista Pána
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 21-40
Stretnutie s prvoprijímajúcimi v Krakovanoch – vo štvtrtok po sv. omši.

Termíny odvozov separovaného odpadu – 1. polrok 2019

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier
Vždy vo utorok, a to: 15. januára, 5. marca a 21. mája 2019. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 18. januára, 1. marca a 24. mája 2019. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v utorok, a to: 29. januára, 12. marca, 23. apríla a 4. júna 2019. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v stredu, a to: 6. februára, 3. apríla, 29. mája a 26. júna 2019. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy vo štvrtok, a to: 7. februára, 21. marca, 2. mája a 13. júna 2019. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

tabuľka ©2019 Slavomír Ťupek

 

Farské oznamy od 31.12. do 6.1.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 31.12.2018  6. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 31.12., Siedmy deň oktávy Narodenia Pána
15:00 Ostrov
16:00 Krakovany  

UTOROK   1. 1., Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

STREDA 2. 1., sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a uč. Cirkvi, spomienka
17:00 Ostrov     

ŠTVRTOK 3. 11., Najsv. Mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  4. 1.,  féria, 1.piatok v mesiaci
16:00 Ostrov
17:00 Krakovany

SOBOTA 5. 1., féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 6. 1., Zjavenie pána – Traja králi
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 1-20

Farské oznamy od 24.12 do 30.12.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 24.12.  30. 12. 2018
_____________________________________________________________
PONDELOK 24.12., vigília Narodenia Pána   
21:00 Ostrov
22:00 Krakovany  

UTOROK   25. 12., Narodenie Pána, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

STREDA 26. 12., sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

ŠTVRTOK 27. 12.,  sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
17:00 Krakovany  

PIATOK  28. 12.,  sv. Neviniatok, sviatok
17:00 Krakovany

SOBOTA 29. 12.,  piaty deň Oktávy Narodenia Pána
17:00  Krakovany

NEDEĽA 30. 12., Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 500-všetky ostatné
24.12. o 17:00 hod. Vás všetkých pozvú k štedrovečernému stolu farské zvony.
25.12. na Narodenie Pána, je tradičná farská ofera.