Výberové konanie – prenájom objektu Pivárne u notára a sklad. priestorov

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY
Námestie  sv. Mikuláša 406/4, 922 02  Krakovany
vyhlasuje výberové konanie
na prenájom nebytových priestorov
Piváreň „U Notára“ a skladové priestory

Podrobnosti:

 • plocha objektu skladu je 37,53 m2
 • plocha objektu pivárne 180 m2 + terasa
 • výhodná poloha v centre obce, vedľa obecného úradu

Ponuka musí obsahovať:

 • výšku mesačného /ročného/ nájmu objektu
 • podnikateľský zámer
 • Vyplnený Návrh zmluvy o nájme

Do termínu predloženia cenovej ponuky je možné vykonať obhliadku objektu. Termín predkladania ponúk je do 23. 9. 2020 do 12:00 hod. na podateľni obecného úradu Krakovany.

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do konca septembra 2020. Najnižšia výška nájmu je 730,00 eur/mesačne. Návrh zmluvy je zverejnený na webovom sídle obce Krakovany-stiahnite si ho tu

O výsledku vyhodnotenia budú uchádzači písomne vyrozumení do 14 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk. Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s výrazným označením „NOTÁR“  na adresu Obecného úradu Krakovany. V prípade nevýhodnosti má obecný úrad právo výberové konanie zrušiť.

V Krakovanoch  3. 9.2020                          PhDr. František Klinovský, starosta obce

Informácie pre rodičov detí MŠ – nástup

Print Friendly, PDF & Email

2. septembra 2020 sa opäť tešíme na našich škôlkárov, prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 6.30 do 16.30 hodine

Čo potrebuje dieťa do MŠ

 • Podpísané papučky
 • Podpísané pyžamko
 • Podpísané náhradné oblečenie v prípade , že sa pociká alebo obleje
 • Hygienické vreckovky, kefku a pastu zatiaľ nosiť nemusíte v súvislosti s opatreniami COVID -19
 • Jeden predmet (plyšovú hračku, ) na spinkanie, tento predmet zostane v materskej škole a brať domov si ho budú vždy v piatok spolu s pyžamkom na opranie. Hračky na hranie do  triedy si deti nenosia.
 • Rúško označené na viditeľnom mieste do skrinky pre prípad, ak by sa počas dňa u dieťaťa objavili príznaky ochorenia na COVID-19. Rúško je uložené v hygienickom obale v skrinke
 • Zdravotný dotazník, ktorý si stiahnete TU
 • a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktorý si stiahnete TU
 • Tlačivá prinesiete vyplnené pri prvom príchode dieťaťa do MŠ  v stredu 2. septembra 2020 a odovzdáte triednej učiteľke.  Ak nemáte možnosť si ich vytlačiť , vyplníte  si ho ráno 2. septembra pred  vstupom  do budovy MŠ.

Opäť budeme  musieť prijať viaceré opatrenia súvisiace s ochranou proti šíreniu vírusu COVID – 19.

Dôležité  informácie  bezpečnostno- epidemiologický opatreniach pre zákonných zástupcov:

     Zákonný zástupca dieťaťa:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
 • Zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba privádza dieťa do MŠ v čase 6.30 –8.00 hod
 • Dieťa sprevádza vždy len jeden zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba
 • Zákonný zástupca dieťaťa a iné sprevádzajúce osoby vstupujú a pohybujú sa v  budove školy v rúšku a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. V priestoroch školy sa zdržujú len nevyhnutne minimálny čas.
 • Dieťa sa odovzdáva pri vstupe do triedy, zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba do triedy nevstupuje.
 • Po zmeraní teploty bezdotykovým teplomerom pri vchode do budovy povereným zamestnancom , zákonný zástupca odvedie dieťa do šatne , kde učiteľka vykoná ranný filter a na základe záveru ranného zdravotného filtra učiteľka prevezme dieťa do triedy. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 ºC, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 ºC, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 ºC, nebude mu umožnené zostať v materskej škole
 • Pravdivo poskytuje informácie o zdravotnom stave dieťaťa.
 • V prípade podozrenia na akútne ochorenie ( nielen na COVID – 19), dieťa nepreberie.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy predkladá čestné prehlásenie .
 • O každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
 • Rešpektuje určené pravidlá pri nosení predmetov do materskej školy – dieťa si môže priniesť jeden predmet (plyšovú hračku, ) na spinkanie, tento predmet zostane v materskej škole a brať domov si ho bude vždy v piatok spolu s pyžamkom na opranie. Hračky na hranie v triede si deti nenosia.
 • Zabezpečí svojmu dieťaťu rúško označené na viditeľnom mieste  do skrinky pre prípad, ak by sa počas dňa u dieťaťa objavili príznaky ochorenia na COVID-19 a papierové jednorázové vreckovky. Rúško je uložené v hygienickom obale. Dieťa pri vstupe do budovy rúško nemusí mať.
 • Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchovno-vzdelávacom procese bezodkladne oznámiť príčinu jeho neprítomnosti.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku alebo riaditeľa školy.
 • Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • V prípade úmyselného zatajenia zmeny zdravotného stavu svojho dieťaťa, preberá na seba plnú právnu zodpovednosť.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú prevádzku od septembra 2020 po dobu ochorenia pandémie COVID -19

 Podrobné pokyny upravujúce podmienky prevádzky našej materskej školy,  vnútorného režimu MŠ a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí pre školský rok 2020 /2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID- 19 si môžete prečítať kliknutím SEM.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021-potrebné informácie

Print Friendly, PDF & Email
 1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 

Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.         

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

+ Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
+ Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
+ Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
+ Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.
+ Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.
+ Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.
+ Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.
+ Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje so sčítania?                                    

+ Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.

+ Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl. 

Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre dôchodcov.

Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálna potreba v konkrétnych regiónoch SR.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Trnavský kraj napreduje v  sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trnavskom kraji sčítali zatiaľ zhruba 28 % domov a bytov, tri obce sčítali už 100 % objektov.

Druhý mesiac sčítania domov a bytov

Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom  počte 2 927. K 31.7.2020 bolo sčítaných 20, 6 % bytov na Slovensku.

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.

„Sčítanie prebieha v súčinnosti s obcami a priebežne riešime otázky, ktoré vznikajú. Môžem konštatovať, že aj napriek letu, sčítanie prebieha kontinuálne a obce naplno pracujú. Pre projekt je podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania t.j. k 1.1.2021,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie  ŠÚ SR.

Termíny odvozov separovaného odpadu – 2.polrok 2020

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 30. júla, 24. septembra a 3. decembra 2020. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 31. júla, 11. septembra, 23. októbra a 4. decembra 2020. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v utorok, a to: 14. júla, 25. augusta, 6. októbra a 15. decembra 2020. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v utorok, a to: 11. augusta, 22. septembra a 17. novembra 2020. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 10. júla, 21. augusta, 2. októbra a 13. novembra 2020. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

tabuľka ©2020 Slavomír Ťupek