Voľná pracovná pozícia: Školníčka v MŠ v Krakovanoch

OBEC KRAKOVANY
Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 92202 Krakovany

príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: Školníčka v Materskej škole v Krakovanoch

Miesto výkonu práce: Materská škola v Krakovanoch
Termín nástupu: od 01.07.2024
Rozsah úväzku: 100%/7,5 hodiny denne
Požiadavky na vzdelanie: základné/stredné
Stručný popis práce: upratovanie priestorov Materskej školy, práce podľa požiadavky riaditeľky Materskej školy.   
Prax: nie je potrebná
Platové podmienky: plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č.553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Benefity: týždeň dovolenky naviac, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Žiadosti, spolu so životopisom zasielajte poštou na adresu: OBEC KRAKOVANY, Nám. sv. Mikuláša 406/4, 92202 Krakovany, emailom: krakovany@krakovany.sk, elektronicky do 20.06.2024.
Bližšie informácie u riaditeľky  Materskej školy v Krakovanoch.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 20.5.2024

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

POZVÁNKA

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2024 /pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.                                                                     

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie rozpočtu na projekt Town Twinning
 4. Odmena kontrolóra
 5. Rôzne
 • Interpelácie poslancov
 1. Záver                                                                                                                                                                                             

     PhDr. František Klinovský, starosta obce

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 14/2023 Územného plánu obce Krakovany

OBEC KRAKOVANY

Obecný úrad, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 22 Krakovany tel. 033/ 7798 425

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 14/2023
Územného plánu obce Krakovany

Obec Krakovany, ako orgán územného plánovania, v zmysle § 6, ods. 2 a § 40, ods. 5 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, oznamuje verejnosti, že v termíne

od 14. mája 2024 do 14. júna 2024

   bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 14/2023 Územného plánu obce Krakovany.

   Návrh riešenia Zmien a doplnkov 14/2023 územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krakovany.

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 14/2023 bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená v uvedenej 30 dňovej lehote k verejnému nahliadnutiu:
   – na Obecnom úrade v Krakovanoch – v tlačenej listinnej forme,
   – na webovom sídle obce (www.krakovany.sk) – v digitálnej forme,
   – na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) – v digitálnej forme.

   V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu Zmien a doplnkov 14/2023 územného plánu v písomnej forme na Obecný úrad v Krakovanoch v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia. Na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

PhDr. František Klinovský, starosta obce

Vyvesené dňa: 14. mája 2024               Zvesené dňa: 14.júna 2024

00a-Územný plán obce Krakovany-zmeny a doplnky č.14/2023- textový návrh

00b-Územný plán obce Krakovany-zmeny a doplnky č.14/2023-tab-pp-návrh

01-Územný plán obce Krakovany-širšie vzťahy

02-Komplexný návrh

03-Doprava

04-Vodné hospodárstvo

05-Energetika-telekomunikacie

06-Využitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

07-Schéma záväzných častí-VPS

Pozvánka na zasadnutie OZ 29.4.2024

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

POZVÁNKA

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2024 /pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.                                                                     

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Voľba kontrolóra obce
 5. Rozpočtové opatrenia 3,4/2024
 6. Žiadosť o umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku Ľubomír Pekarovič
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku Ivana Kusá
 9. Refundácia elektromerných skríň a vodomerných šácht na Starom Konopisku.
 10. Rôzne
 • Interpelácie poslancov
 1. Záver

    PhDr. František Klinovský, starosta obce

Oficiálne výsledky 2. kola voľby prezidenta SR v obci Krakovany

Dátum: 06.04.2024

Obec: Krakovany – Okrsok č.1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR-2.kolo

Počet  voličov zapísaných v zozname voličov:  1 141

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 820

Percentuálna účasť: 71,87 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 820
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 816
Počet neplatných hlasov:
—————————————————————————————–
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1.Ing. Ivan Korčok 461 hlasov (56,5 %)
2.Ing. Peter Pellegrini 355 hlasov (43,5 %)

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ 2024/2025

Základná škola Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v stredu 10. apríla 2024 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove Základnej školy v Krakovanoch.

 K zápisu je nutné predložiť:
 – vyplnenú žiadosť o prijatie  s podpisom oboch rodičov:
–  stiahnuť zo stránky školy, vypísať, vytlačiť, obaja podpísať
    elektronicky 
 –  vyplniť osobne v škole – podpísať obaja
 –  rodný list dieťaťa
 –  občiansky preukaz oboch rodičov / alebo splnomocnenie jedného z nich na  zápis, tlačivo v škole, 
       na www stránke
Ak má zákonný zástupca potvrdenie z CPPaP o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní, nemusí prísť s dieťaťom, stačí v čase zápisu priniesť potvrdenie do školy.
   Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.
Zápis sa týka detí narodených do 31.8.2018.
Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2024  po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h. /033 7798440/.

pisomne vyhlasenie.docx