Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Krakovany

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Podľa § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov vyhlasuje zriaďovateľ:

Obec Krakovany v zastúpení starostom obce Krakovany PhDr. Františkom Klinovským Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, Školská ulica č. 318/3, Krakovany

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
– Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, získanie Požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore alebo v študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (zákon č. 138/2019 Z.z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2022 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).
– splnenie podmienok zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (§39 zákona č. 138/2019 Z.z.)
– ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
– zdravotná spôsobilosť (§16 zákona 138/2019 Z.z.)
– bezúhonnosť (§15 zákona č. 138/2019 Z.z.)
– ovládanie štátneho jazyka (§17 zákona č. 138/2019 Z.z.)
– riadiace, organizačné schopnosti a počítačové znalosti,
– znalosť príslušnej legislatívy na výkon funkcie.

Požadované doklady:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– profesijný životopis
– overená fotokópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní a splnení podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– návrh koncepčného zámeru rozvoja školy max. v rozsahu 4 strán,
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
– čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy podľa §3 ods.7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z.
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov,
– súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 180/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu doloží:
– Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
– Poskytne potrebné údaje na účel preukázania bezúhonnosti na vyžiadanie odpisu registra trestov.
Mzdové ohodnotenie v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh od 1284 eur.

Žiadosť do výberového konania a doklady treba zaslať poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Krakovanoch v obálke s označením „Výberové konanie – ZŠ Krakovany“ do 28. februára 2023 na adresu: Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Krakovanoch 03. 02. 2023   PhDr. František Klinovský, starosta obce Krakovany

Prerušenie distribúcie elektriny 1.2.2023

Print Friendly, PDF & Email

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 01.02.2023 (streda) bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase od 08:45 hod. do 13:30 hod.:
HLAVNÁ č. 25,25/VE,27,29,31,31/VE,33,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78
ŠKOLSKÁ č. 4,4A,6
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. 
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Západoslovenská distribučná, a.s. ospravedlňuje.

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende

Print Friendly, PDF & Email

REFERENDUM 21.01.2023 – OBEC KRAKOVANY

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 132
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  334 (29,5 %)
Ostatné informácie: v odpise zápisnice nižšie
Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende

Oznam o termíne podania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2023

Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad v Krakovanoch oznamuje Občianskym združeniam a organizáciám v obci Krakovany, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2022 je potrebné podať od 17.01.2023 do 31.01.2023 na podateľni obecného úradu.

Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

– Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Krakovany

Termíny odvozov separovaného odpadu – 1.štvrťrok 2023

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy v utorok, a to: 10. januára a 7. marca 2023. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 20. januára a 3. marca 2023. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v piatok, a to: 13. januára, 17. februára a 24. marca 2023. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v piatok, a to: 20. januára a 3. marca 2023. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 6. januára, 17. februára a 31. marca 2023. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Tabuľka © Slavomír Ťupek