Zvýšenie cien za vývoz fekálií

Print Friendly, PDF & Email

Oznam.

Našu spoločnosť zasiahla hospodárska kríza. Neobišla ani našu obec, okrem zvýšenia cien zasiahla aj trh zo zabezpečením likvidácie odpadovej vody zo žúmp.

TAVOS navýšil od 1. januára ceny za čerpanie, odvoz a zabezpečenie likvidácie odpadovej vody zo žúmp o 100 percent, v dôsledku zvýšených nákladov na energie, pohonné hmoty a chod Čističky odpadových vôd /ČOV/.

V zmysle zákona o odpadoch nesmie byť obec na týchto komoditách zisková ani stratová. Cena za vývoz fekálií v obecnej réžii bola naposledy upravovaná v roku 2008. Na základe týchto nových mimoriadnych skutočností Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za 8m3 na 40 eur.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Print Friendly, PDF & Email

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany pozýva na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 23. mája 2022 /v pondelok/  o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet za rok 2021, Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu
 5. Čerpanie rezervného fondu z roku 2021
 6. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022, 7/2022, 8/2022
 8. Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku Blašková
 10. Rôzne
 11. Záver

Verejná výhláška – stavebné povolenie – prístupová komunikácia

Print Friendly, PDF & Email

STAVEBNÉ POVOLENIE (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)
Stavebník – IMPP,s.r.o., Zelená ulica 432/2 Trebatice, identifikačný znak – IČO : 36 281 786, podal dňa 10.09. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „VÝROBNO- ADMINISTRATÍVNY OBJEKT – PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA“ v obci Krakovany, na pozemkoch RKN – „E“ parc.č. 500/1 a RKN – „C“ parc.č. 500/147 v k.ú. Stráže
Na stavbu vydala rozhodnutie o umiestnení stavby obec Krakovany dňa 20.01. 2020 pod číslom POD-S2019/00550 – Ma/R, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02. 2020.
Obec Krakovany ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“), v súčinnosti s ust. § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), prerokoval postupom podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v stavebnom konaní žiadosť so známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi v rozsahu v akom sa stavba dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania a záujmov chránených dotknutými orgánmi.
Stavebný úrad posúdil žiadosť podľa ust. § 62 stavebného zákona, ust. § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ust. vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a na základe tohto posúdenia podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z.
povoľuje stavbu „VÝROBNO – ADMINISTRATÍVNY OBJEKT – PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA“

Distribúcia nádob na bioodpad 19.-20.4.2022

Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania, v dňoch 19.-20.4.2022 sme do domácností distribuovali 240 litrové hnedé nádoby na bioodpad zo záhrad.Žiadame všetkých, ktorí nemajú podpísané preberacie protokoly, aby ich prišli podpísať na obecný úrad v čase stránkových hodín.

Nádoby sú opatrené čipmi so zadanými súradnicami, ktoré prislúchajú konkrétnej adrese. Nesmú sa premiestňovať mimo zadaných adries a nesmú sa používať na iný druh odpadu ani na iný účel. Každá nádoba je pri vývoze vážená a jednotlivé vývozy sú prenášané do monitorovacieho systému. Vývoz bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch. Termín začiatku vývozu včas oznámime.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Print Friendly, PDF & Email

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 7. apríla 2022 /vo štvrtok/  o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie OVS 5. kolo IBV Staré Konopisko
 5. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavku škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 6. VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
 7. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
 8. Rekonštrukcia KD Krakovany „Zníženie energetickej náročnosti“- podanie novej žiadosti
 9. Rozpočtové opatrenie 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022.
 10. Úver na kanalizáciu
 11. Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu
 12. Prestavba sociálnych zariadení KD použitie rezervného fondu
 13. Vývoz fekálií
 14. Správa o činnosti kontrolóra obce
 15. Rôzne
 16. Záver                                                                                                                                                                                                 

PhDr. František Klinovský
starosta obce