Termíny odvozov separovaného odpadu – 2.polrok 2021

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 12. augusta, 7. októbra a 2. decembra 2021. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Rôzne dni v týždni, a to: 5. júla (pondelok), 17. augusta (utorok), 24. septembra (piatok) a 1. decembra 2021 (streda). Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v piatok, a to: 16. júla, 20. augusta, 24. septembra, 29. októbra a 3. decembra 2021. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Rôzne dni  v týždni, a to: 12. júla (pondelok), 23. augusta (pondelok), 20. októbra (streda) a 13. decembra 2021 (pondelok). Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 9. júla, 27. augusta, 1. októbra, 12. novembra a 24. decembra 2021. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Pozvánka na zasadnutie OZ Krakovany

Print Friendly, PDF & Email

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 17. júna 2021  /vo  štvrtok/  o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krakovanoch.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo
 6. Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o oplotenie obecného pozemku
 9. Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch
 10. Rozpočtové opatrenia č.1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
 11. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 12. VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice.
 13. Návrhy investičných akcií
 14. Rôzne
 15. Záver

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                  PhDr. František Klinovský

                                                                                                                                               starosta obce

Obecná knižnica znovuotvorená

Print Friendly, PDF & Email

Obecná knižnica v Krakovanoch oznamuje, že od 03.06.2021 je opäť knižnica v Kultúrnom dome v Krakovanoch pre návštevníkov otvorená. Radi Vás privítame v nových priestoroch knižnice, s novými knižničnými titulmi.

Návštevníci si môžu sami vyberať knihy priamo z regálov za dodržania všetkých hygienických opatrení.

Výpožičný čas:      Pondelok:                   17.00 – 19.30 hod.   

                                 Štvrtok:                       17.00 – 19.30 hod.

Vstup do knižnice je možný s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom!

Očkovanie proti COVID-19 v Krakovanoch

Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania, v mesiaci máj sa bude v našej obci očkovať na ochorenie COVID-19. Očkovanie bude zabezpečené mobilným očkovacím miestom. Očkovanie je určené pre obyvateľov 60 rokov a viac. Očkovať sa bude vakcínou Pfizer. Kto má záujem o takéto očkovanie, treba sa nahlásiť na obecnom úrade do stredy 19. mája 2021. Je potrebné nahlásiť meno, priezvisko, adresu, rodné číslo a zdravotnú poisťovňu, tel. číslo a email. O mieste a čase vás budeme následne informovať. Prípadne kontaktujte na tel. čísle 033/7798568, alebo mailom – krakovany@krakovany.sk. Prosím vás , oslovte svojich rodičov, starých rodičov, susedov…ľudí čo by mohli mať záujem o očkovanie, ale nevedia si to osobne zabezpečiť. Samozrejme očkovanie je DOBROVOĽNÉ a BEZPLATNÉ.

Verejná obchodná súťaž-predaj pozemkov-4. kolo

Spoločné očkovanie seniorov nad 70 rokov a ich sprievodu

Print Friendly, PDF & Email

Od 6.5.2021 je možná registrácia na spoločné očkovanie seniorov nad 70 rokov a ich sprevádzajúcej osoby, ktorá musí mať minimálne 18 rokov. Novinkou je tiež sprístupnenie vakcíny Pfizer pre osoby od 50 rokov (vrátane). Najbližšie očkovacie miesto: Piešťany. Viac informácií nájdete na stránke “Spoločné očkovanie seniorov nad 70 rokov a ich sprievodu”.

Ako postupovať:

1. Najprv sa má registrovať osoba určená ako sprievod.

Ak sa najprv zaregistruje senior nad 70 rokov, existuje riziko, že mu systém pridelí termín skôr, ako sa stihne registrovať sprievod. Registrácia na stránke korona.gov.sk prebieha rovnako ako v súčasnosti, vrátane pridelenia PIN kódu, zaslaných SMS a emailu o zaradení do Čakárne.

2. Následne je treba zaregistrovať seniora (osoby nad 70 rokov).

Pri registrácii na očkovanie na stránke korona.gov.sk po zadaní rodného čísla seniora pribudne možnosť označiť „Registráciu sprievodcu seniora na 70 rokov“. Táto možnosť bude dostupná po kontrole rodného čísla, či registrujúca osoba naozaj spĺňa požadovaný vek (nad 70 rokov).

3. Zadanie informácií sprievodnej osoby spočíva vo výbere identifikátora

Identifikátorom je napríklad rodné číslo a jeho doplnení (bez lomky). Ďalej registrujúci pokračuje v registrácii rovnako ako v súčasnosti, vrátane pridelenia PIN kódu, zaslaných SMS a emailu o zaradení do Čakárne.

4. Systém automaticky vyhľadá a spáruje zadané údaje, následne pridelí najbližší možný termín a miesto na očkovanie.

V prípade, že sa senior nad 70 rokov zaregistruje skôr ako sprievod, tak táto osoba – sprievod, má ešte 24 hodín na doregistrovanie sa na očkovanie. To je čas, kedy systém „neustále hľadá a páruje“ údaje seniora a jeho sprievodu. Ak sa tak nestane, registrácia seniora nad 70 rokov sa nezruší a je pridelená do Čakárne samostatne, bez sprievodu.

5. Úspešne spárovaná dvojica (senior nad 70 rokov a jeho sprievod) dostáva dôležité informácie o termíne, vakcíne a mieste očkovanie, ktoré sú rovnaké.

Po prvom zaočkovaní obaja dostanú rovnaké informácie aj k druhému očkovaniu.