Výberové konanie-asistent učiteľa

Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

vypisuje výberové konanie na pozíciu

 asistent učiteľa

Zamestnávateľ:    OcÚ Krakovany
Názov:                       Základná škola, Školská 318/3, 922 02 Krakovany
Kontakt:                   Mgr. Eva Seitlerová, riaditeľka školy, 033 7798440
e-mail:                       skolakrakovany@gmail.com

Počet voľných miest: 1

Pracovná pozícia: Pedagogický asistent

Úväzok: 100%

Predpokladaný termín výberového konania: 20.2.2019 o 10:00

Dátum nástupu: predpokladaný dátum 04.03.2019

Kvalifikačné predpoklady 
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,  
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.

Ďalšie požiadavky

a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b  spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 15. februára 2019. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Na adresu:

Obec Krakovany
Základná škola
Námestie sv. Mikuláša 406/4
922 02 Krakovany
„VÝBEROVÉ KONANIE – PED. ASISTENT“

Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Termíny odvozov separovaného odpadu – 1. polrok 2019

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier
Vždy vo utorok, a to: 15. januára, 5. marca a 21. mája 2019. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 18. januára, 1. marca a 24. mája 2019. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v utorok, a to: 29. januára, 12. marca, 23. apríla a 4. júna 2019. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v stredu, a to: 6. februára, 3. apríla, 29. mája a 26. júna 2019. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy vo štvrtok, a to: 7. februára, 21. marca, 2. mája a 13. júna 2019. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

tabuľka ©2019 Slavomír Ťupek

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 09/2018

Print Friendly, PDF & Email

 OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 11. decembra 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 5. Voľba inventarizačných komisií
 6. Rôzne
 7. Záver                                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh zmeny  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 6. Voľba inventarizačných komisií
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej zmene  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 Zloženie sľubu poslanca

Starosta obce vyzval Ing. Slavomíra Ťupeka, aby prečítal text sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a tento potvrdil svojím podpisom. Na základe toho mu starosta obce odovzdal osvedčenie. Predseda mandátovej komisie predniesol správu, v ktorej konštatoval, že Ing. Slavomír Ťupek splnil zákonom stanovené náležitosti a stal sa riadnym poslancom Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci sľub Ing. Slavomíra Ťupeka zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Ing. Michala Sedláka. Poslanci tento návrh hlasovaním za:9,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci schválili overovateľov zápisnice.

 

K bodu č. 4  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 63/7/2018 – 72/7/2018 zo dňa 25. októbra  2018.

Uznesenie č. 63/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ
 6. Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017
 7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 8. Vyhodnotenie folklórnych slávnosti 2018 a Hobby stretnutí za ½ polrok 2018
 9. Vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver-podané

Uznesenie č. 64/72018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku – podané

Uznesenie č 65/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 51/6/2018 -62/6/2018 zo dňa 28. septembra 2018 – podané

Uznesenie č. 66/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018 – podané

Uznesenie č. 67/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2017/2018 – podané

Uznesenie č. 68/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročná zápis do kroniky za rok 2017- podané

Uznesenie č.  69/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre jednotlivé organizácie

MSSČK –                                          1500,-

Obecný stolnotenisový klub –           1200,-

PZ Králik –                                          700,-

CFM JA –                                           2500,-

FK Krakovany-                                12000,-

LUSK-                                               1000,-

ZR MŠ                                               850,-

ZR ZŠ                                                 500,-

JDS                                                    1000,-

Krakovčanka                                      1500,-

RKCFK                                             2000,-

Bábence                                             1500,-

Múzeum                                               300,-

DHZ                                                    750,-

Celkom vo výške                             27 300,-eur – podané

Uznesenie č. 70/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie folklórnych slávnosti  2018 a Hobby stretnutí za prvý polrok 2018 – podané

Uznesenie č. 71/7/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku  pre jednotlivé strediská:

Materská škola – 1464,05

Základná škola – 588,02

Školská jedáleň – 839,76

Obecný úrad – 2682,69

Kultúrne stredisko – 177,24

Zariadenie opatrovateľskej služby – 1427,19

Vyradenie majetku obce  celkom v obstarávacej cene  predstavuje 7178,95 eur – podané

Uznesenie č. 72/7/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – Daniela Piscová  požiadala o odstránenie starých stromov na cintoríne v Krakovanoch, ktoré ohrozujú pomníky ale aj návštevníkov cintorína – podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

  K bodu č. 5 Návrh finančného rozpočtu obce na rok 2019, 2020, 2021.

Návrh rozpočtu predložila spracovateľka Ing. Slávka Kotulová. 

     Rozpočet obce Krakovany na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len “zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy”), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmami finančných operácií – čerpanie rezervného fondu  z minulých rokov. Krytie investičných akcií z čerpania rezervného fondu bude navrhované na schválenie OZ v r. 2019.  Ak nebude zrealizovaný predaj obecných pozemkov v plnej rozpočtovanej výške, bude potrebné vykryť finančné zdroje formou bankového úveru. V prípade prebytku hospodárenia z roku 2018 je predpoklad zapojenia do rozpočtu roku 2019 schválením použitia rezervného fondu.

 

Celkový rozpočet na rok 2020 aj 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie – čerpanie rezervného fondu a prebytok bežného rozpočtu.

SÚHRNNÉ TABUĽKY PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRÍJMY                    

Druh rozpočtu Plnenie

 2016

Plnenie

2017

 

Schválený 2018 Predpokladaná skutočnosť 2018 Návrh

2019

Návrh 2020

 

Návrh 2021

 

Bežný rozpočet 886 358 980 759 913 349 1 004 638 1 034 798 1 047 642 1 057 642
Kapitálový rozpočet 33 460 315 595 150 000 179 266 1 101 759 0 0
Finančné operácie 38 934 1 619 0 154 172 58 882 27 129 46 782
SPOLU 958 752 1 297 973 1 063 349 1 338 076 2 195 439 1 074 771 1 104 424

 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu Čerpanie 2016 Čerpanie 2017 Schválený 2018 Predpokladaná skutočnosť 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Návrh 2021
Bežný rozpočet 859 731 822 875 869 349 958 758 1 000 380 1 024 771 1 054 424
Kapitálový rozpočet 14 991 422 509 194 000 340 224 1 195 059 50 000 50 000
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
SPOLU

 

874 722 1 245 384 1 063 349 1 298 982 2 195 439 1 074 771 1 104 424

 

Všetky pripomienky a otázky k navrhnutému rozpočtu vysvetlila Ing. Slávka Kotulová. Po rozprave dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2019 vo výške 2 195 439,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách schválený.

Hlasovaním za:9, proti:0, zdral sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci návrh finančného rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2020-2021 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 – Voľba inventarizačných komisií

Starosta obce predložil návrh zloženia inventarizačných komisií ktoré budú pracovať v rovnakom zložení po celé funkčné obdobie. V prípade, žeby došlo k personálnym zmenám na jednotlivých strediskách, komisie sa budú priebežne dopĺňať.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka  

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2018 do 29.1.2019.

Fyzická inventúra 15.12.2018 – 31.12.2018, dokladová inventúra 1.1.2019-29.1.2019

 

Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zloženie inventarizačných komisií schválené.  

 

K bodu č. 7 –Rôzne

-V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi od 1.12.2018 plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2017 vo výške 954,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

2,20 x 954,- eur = 2098,80 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 2099,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
 • OZ určuje starostovi obce PhDr. Františkovi Klinovskému plat vo výške 2099,- eur

Poslanec Marek Fořt navrhol navýšenie základného platu starostu o 35 %. Ďalší návrh predložil poslanec Ing. Michal Sedlák 40%. Po tomto návrhu sa poslanec Marek Fořt svojho návrhu vzdal a súhlasil aby sa hlasovalo len o návrhu poslanca Ing.  Michala Sedláka.  Poslanci ďalšie návrhy nemali. Hlasovalo sa za návrh Ing. Sedláka, navýšenie základného platu starostu o 40%. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlsovania:0, nehlasoval:0 bolo schválené navýšenie základného platu starostu o 40%.   

starosta obce požiadal poslancov o schválenie preplatenia zvyšku nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 vo výške 15 dní. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo preplatenie 15 dní dovolenky za rok 2018 pre starostu obce schválené. 

Účtovníčka obce Ing. Slávka Kotulová požiadala poslancov o schválenie Stanovenia kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte t.j. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Poslanec Mgr. Lukáš Radoský sa spýtal, či poslanci nestratia prehľad o bežných transakciách. Ing. Kotulová ich ubezpečila, že všetky pohyby budú aj napriek tomu zahrnuté do rozpočtového opatrenia, len sa už nebudú schvaľovať ale brať na vedomie. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo  Stanovenia kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky schválené.

-Riaditeľka základnej školy Mgr. Eva Seitlerová požiadala o delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany, nakoľko funkčné obdobie poslancov zastúpených  v rade školy už skončilo. Vzhľadom k tomu, že tento istý problém nastal aj  v Rade školy pri MŠ Krakovany budú sa delegovať aj zástupcovia do tejto rady školy.

OZ Krakovany budú v  Rade školy pri ZŠ zastupovať Marek Fořt , Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín

A v Rade školy pri MŠ budú zastupovať poslanci Ing. Slavomír Ťupek, Mgr. Juraj Filo, Tibofr Šurín.

Za zloženie zástupcov do Rady školy pri ZŠ a MŠ Krakovany dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, boli zástupcovia do Rady školy pri ZŠ a MŠ Krakovany schválení.

-Poslanec Marek Fořt doručil na podateľňu obecného úradu oznámenie, že sa vzdáva odmeny za výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva aj člena komisie  v Krakovanoch. Túto informáciu poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali na vedomie. 

Interpelácie

Poslanec Tibor Šurín požiadal o zaslanie štúdie na lokalitu Staré Konopisko

Poslanec Ing. Peter Seitler – príprava na výstavbu telocvične na tenisovom kurte.

Poslanec Ing, Slavomír Ťupek

– upraviť nástenku na chodbe obecného úradu

-zverejňovať zasadnutie obecného zastupiteľstva na internete

-vymeniť prvky na detskom ihrisku, niektoré sú už dosť zastarané a aj poškodené

-kontejnery na tetrapaky – lepšie označenie sú označené ako kartónové obaly

-dopravné značenie nový pasport bude schvaľovať ODI Trnava

– požiadať Povodie Váhu o vyčistenie koryta pri strážovskom obchode – odpovedal starosta obce, že Povodie Váhu nemá na vyčistenie financie.

-most pri čističke, je to v riešení bol vypracovaný statický posudok

Poslanec Mgr. Juraj Filo upraviť chodník k Strážovskej ulici napojenie chodníka na cestu.

Poslanec Marek Fořt skúsiť urobiť prepočet či by sme mohli túto službu objednať si u niekoho iného a hlavne zistiť záujem aj z druhej strany.  

 

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 11. decembra  2018

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 73/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 6. Voľba inventarizačných komisií
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  )

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  )

Za:  7 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 Zloženie sľubu poslanca

Uznesenie č 74/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Slavomíra Ťupeka

Celkový počet poslancov: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín,)

Za:8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 75/92018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ing. Michala Sedláka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 76/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 63/7/2018 -72/7/2018 zo dňa 25. októbra 2018

Celkový počet poslancov: 9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.5 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Uznesenie č. 77/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2019 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2019 vo výške 2 195 439,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                                                  Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2019     Druh rozpočtu Návrh 2019  
Bežný rozpočet 1 034 798,-     Bežný rozpočet 1 000 380,-  
Kapitálový rozpočet 1 101 759,-     Kapitálový rozpočet 1 195 059,-  
Finančné operácie 58 882,-     Finančný rozpočet 0  
SPOLU 2 195 439,-     SPOLU 2 195 439,-  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2020-2021.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2019

 

Návrh 2020

 

  Bežný rozpočet 1 047 642 1 057 642
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 27 129 46 782
SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

Druh rozpočtu Návrh 2019 Návrh 2020
Bežný rozpočet 1 024 771 1 054 424
Kapitálový rozpočet 50 000 50 000
Finančné operácie 0 0
        SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Voľba inventarizačných komisií

Uznesenie č. 78/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie:

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka  

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2018 do 29.1.2019.

Fyzická inventúra 15.12.2018 – 31.12.2018, dokladová inventúra 1.1.2019-29.1.2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Uznesenie č.  79/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Určuje

Plat starostu

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi od 1.12.2018 plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2017 vo výške 954,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

2,20 x 954,- eur = 2098,80 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 2099,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.

B/Schvaľuje

navýšenie základnej mzdy starostu o 40 % s účinnosťou od 11.12.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 80/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2018 – 15 dní

Celkový počet poslancov: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 81/9/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Stanovenie kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 82/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri ZŠ v zložení 

Marek Fořt , Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri MŠ v zložení:

Ing. Slavomír Ťupek, Mgr. Juraj Filo, Tibofr Šurín

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných:9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 83/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Vzdanie sa odmeny poslanca a člena komisie obecného zastupiteľstva Krakovany  Mareka Fořta.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  11. decembra  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková  

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2018

Print Friendly, PDF & Email

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 3. 12. 2018 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu Krakovany.

č. 8/2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny         

Program zasadnutia:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu č. 1 – Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Krakovanoch bolo otvorené   hymnou Slovenskej republiky. Rokovanie začal starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal všetkých prítomných a vysvetlil, že ustanovujúce zasadnutie sa bude riadiť metodickým pokynov MV Slovenskej republiky.  Úvodom určil zapisovateľku  Ing. Emíliu Knoškovú a overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Fořta.  Po tom vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Oľgu Galbavú, aby informovala prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na záver predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala  novozvolenému starostovi obce  a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia  o zvolení.  Po tomto úkone  starosta obce PhDr. František Klinovský zložil sľub, ktorý potvrdil svojím  podpisom. Sľub poslanca OZ prečítal  Ing. Michal Sedlák.  Následne ho prítomní poslanci potvrdili svojím podpisom. Na základe tohto aktu sa novozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

            Starosta obce predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Rôzne
 8. Záver

Poslanci tento návrh hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

            Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Prečítal návrhy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Zloženie mandátovej komisie: Pavel Klinovský – predseda, členovia: Tibor Šurín a Oľga Rusnáčeková

  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie mandátovej komisie schválené.

           

Zloženie návrhovej komisie: Ing. Emília Knošková – predsedníčka, členovia:  Ing. Oľga Galbavá a Mgr. Lukáš Radoský. 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie návrhovej komisie schválené.

           

Zloženie volebnej komisie: Mgr. Juraj Filo– predseda, Marek Fořt a Ing. Michal Sedlák

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 8, nehlasoval: 0, bolo zloženie volebnej  komisie schválené.

 

K bodu č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

            Predseda mandátovej komisie Pavel Klinovský predniesol správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt, Pavel Klinovský,  Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Peter Seitler, Tibor Šurín  zložili zákonom predpísaný sľub. Správa tvorí prílohu č.2 originálu  tejto zápisnice. Poslanci túto správu hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – príhovor starostu obce

Nastupujúci starosta obce PhDr. František Klinovský  sa prihovoril všetkým prítomným. Poďakoval sa za prejavenú dôveru a  naznačil priority svojho programu na budúce štyri roky.

 

K bodu č. 6 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

Prečítal zloženie jednotlivých komisií.

 1. Predseda kultúrnej a školskej komisie – Ing. Michal Sedlák,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce – Oľga Rusnáčeková, Ing. Peter Seitler, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, , Tomáš Kubran, , Zuzana Snohová, Matej Pisca a Silvia Bartáková.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie kultúrnej a školskej komisie  schválené.

 1. Predseda Športovej komisie – Tibor Šurín,

členovia komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie športovej komisie schválené.

 1. Predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozef Štefanka,

členovia komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie verejného poriadku a životného prostredia schválené.

 1. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – Ing. Slavomír Ťupek,

členovia komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo,  Mgr. Lukáš Radoský

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie  komisie na ochranu verejného záujmu  schválené.

 1. Predseda Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraj Filo,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce: Mgr. Lukáš Radoský,  Marek Fořt, Pavel Klinovský,  Ing. Peter Seitler a Ing. Elena Podmaková.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie majetkovo – finančnej a stavebnej komisie  schválené.

 

K bodu č. 7 – poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva.  Na riešenie takejto situácie bol podaný návrh , aby  povereným poslancom bol Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: , nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

            Starosta obce určil poslanca Pavla Klinovského za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

            Určenie sobášiacich poslancov a sobášny deň a miestnosť na vykonávanie sobášneho obradu. Starosta obce navrhol, že sobášiaci v tomto funkčnom období budú starosta obce PhDr. František Klinovský, Ing. Michal Sedlák, Oľga Rusnáčeková,  Sobášiť sa bude v sobotu v zasadacej miestnosti obecného úradu. Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený

Poslanci navrhli termín najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bude   11. decembra 2018

Starosta obce informoval poslancov o stave žiadosti o vybudovanie kanalizácie a tiež o investičných akciách ktoré sa budú realizovať niekedy v najbližšom období.

K bodu č. 9

Návrhová komisia   predložila návrh uznesení zo dňa 3. decembra 2018. Potom starosta poďakoval prítomným za pozornosť a ukončil rokovanie.

 

Uznesenia  Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 3. decembra 2018

K bodu č. 1.

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

 1. určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Emília Knošková a overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Mareka Fořta.
 2. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Oľgy Galbavej o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

B/ konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt, Pavel Klinovský,   Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Peter Seitler, Tibor Šurín, zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 2:

Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 2/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

návrh programu rokovania OZ predložený starostom obce

B/ schvaľuje

Program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 • informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Rôzne
 8. Záver

 

K bodu č. 3:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Uznesenie č. 3 /8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

návrh zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

B/schvaľuje

 1. mandátovú komisiu v zložení: Pavel Klinovský, Oľga Rusnáčeková a Tibor Šurín.
 2. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Emília Knošková, Ing. Oľga Galbavá, Mgr. Lukáš Radoský.
 3. volebnú komisiu v zložení: Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt Michal Sedlák.

 

K bodu č. 4:

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 4 /8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub a ujali sa svojich funkcií

 

K bodu č. 6:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 5/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ zriaďuje

nasledovné komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

B/volí

 1. Predsedu kultúrnej a školskej komisie: Ing. Michal Sedlák

členov komisie z poslancov:  Oľga Rusnáčeková, Ing. Peter Seitler, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, Tomáš Kubran, Elena Krestová, Matej Pisca, Silvia Bartáková.

 1. Predsedu Športovej komisie: Tibor Šurín,

Členov komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt

 1. Predsedu Komisie verejného poriadku a životného prostredia: Jozefa Štefanku,

členov komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský

 1. Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Slavomír Ťupek

členov komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo, Mgr. Lukáš Radoský

 1. Predsedu Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie: Mgr. Juraj Filo,

členov komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský,  Pavel Klinovský, Marek Fořt,  Ing. Peter Seitler, Ing. Elena Podmaková,

 

K bodu č. 7

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 6/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

poveruje

poslanca Mgr. Lukáša Radoského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

K bodu č.8

Rôzne

Uznesenie č.. 7/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A berie na vedomie

 1. návrh starostu obce na určenie zástupcu starostu, ktorým bude Pavel Klinovský

B schvaľuje

 1. Sobášiacich – PhDr. František Klinovský, Oľga Rusnáčeková Ing. Michal Sedlák,
 2. Sobášny deň – sobota.
 3. Sobášna miestnosť – zasadačka obecného úradu Krakovany.

Hlasovanie

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za:8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

boli uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

V Krakovanoch 3.12.2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková