Kalendár podujatí na rok 2023

Print Friendly, PDF & Email

Kalendár podujatí na rok 2023
(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
21 .01.2023 – Karneval – Materská škola Krakovany

FEBRUÁR
18.02.2023 – Fašiangy v Krakovanoch – OcÚ, MsSČK
19.2.2023  – Výročná schôdza MsČK – MsSČK Krakovany

APRÍL
28.04.2023 – Stavanie mája – Obecný úrad Krakovany 
28.04.2023 – Deň narcisov Krakovany – MsSČK

MÁJ
06. – 07.05.2023 –  Festival paličkovanej čipky – OZ Bábence Krakovany
13.05.2023 – Retrodiskotéka – rodičovské združenie ZŠ Krakovany
15.05.2023 – Stretnutie darcov krvi – Svetový deň ČK – MsSČK Krakovany

JÚN
23.-26.06.2023 – 56. ročník Folklórnych slávnosti Krakovany – OcÚ

JÚL
09.07.2023 – Medzinárodný deň čipky – OZ Bábence Krakovany

SEPTEMBER
10.09.2023 –  Hody Krakovany
15.9.-18.9.2022 – Slávnosti jesene 18.ročník, záhrada KD Krakovany – MsSČK 
22.09.2023 –  Jozefovský turnaj (stolný tenis) – Obec Krakovany

OKTÓBER
08.10.2023 –  Mesiac úcty k starším KD Krakovany –  Obec Krakovany
15.10.2023 –  Hody Stráže
19.10.2023 –  Návšteva najstarších členov – MsSČK Krakovany

NOVEMBER
24.11.2023 – Katarínsky ples – Rodičovské združenie ZŠ Krakovany

DECEMBER
03.12.2023 – Vianočné trhy – MŠ Krakovany
06.12.2023 – Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka pred Obecným úradom v Krakovanoch
15.12.2023 – Posedenie s darcami krvi – MsSČK
16.12.2023 – Vianočná akadémia – ZŠ Krakovany
24.12.2023 – 4. adventná nedeľa Vianočný punč Kostol Krakovany – MsSČK
31.12.2023 – Silvestrovský ohňostroj pred Obecným úradom v Krakovanoch

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Print Friendly, PDF & Email

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany pozýva na ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 /pondelok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu  Krakovany.

             Program zasadnutia:                                                                                 

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Poverenie poslancov na vykonávanie sobášnych obradov
 8. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 9. Diskusia
 10. Záver                                                                                                                                                                                                    

PhDr. František Klinovský, starosta obce

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Print Friendly, PDF & Email

Volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV  volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 6/2022

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 20. októbra  2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 6. Čerpania rezervného fondu
 7. Čerpanie úveru
 8. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 9. Vyradenie majetku
 10. Správa audítora
 11. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 12. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 13. Ročný zápis do kroniky za rok 2021
 14. Rôzne
 15. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a predložil na schválenie zmenu   programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Pozemok detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu
 6. Informácie o optickom internete
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 8. Čerpania rezervného fondu
 9. Čerpanie úveru
 10. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 11. Vyradenie majetku
 12. Správa audítora
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 14. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 15. Rôzne
 16. Záver

Za predloženú zmenu  programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 58/4/2021- 71/4/2022 zo dňa 13. júla  2022 a 72/5/2022 – 75/5/2022 zo dňa 15. augusta 2022

Uznesenie č. 58/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Úprava čerpania rezervného fondu
 8. IBV Staré Konopisko 2. etapa
 9. Žiadosť o predbežný súhlas vyrovnania pozemku – Jaromil Gallo
 10. Finančné záležitosti obce
 11. Rôzne
 12. Záver – podané

Uznesenie č. 59/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Slavomíra Ťupeka – podané

Uznesenie č. 60/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.42/3/2022-57/3/2022  z 23. mája  2022 – podané.

Uznesenie č. 61/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/Jeden volebný obvod v obci Krakovany pre komunálne voľby konané 29. októbra 2022

B/ Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026 – deväť – podané

Uznesenie č. 62/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určujú

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,  rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026  – plný úväzok – podané

Uznesenie č. 63/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 9/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene 9.zmena Rozpočet po 9. zmene    
Bežné príjmy 1 033 917 1 048 075 + 11 530 1 059 605 + 4 157 1 063 762    
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

 

0

 

200 763

 

0

 

200 763

   
Finančné operácie  

211 246

 

        227 735

 

    + 133 343

 

361 078

 

0

 

        361 078

   
Príjmy spolu 1 377 963 1 476 573 +144 873 1 621 446            + 4 157 1 625 603    

 

  Rozpočet Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene 9.zmena Rozpočet po 9 .zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 017 357

 

1 044 752

 

     + 11 530

 

1 056 282

 

 + 4 157   

 

1 060 439

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

415 261

 

  + 133 343

 

548 604

 

0

 

548 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

 

0

 

16 560

 

0

 

16 560

          16 260  
Výdavky spolu  

1 377 963

 

1 467 573

 

  +144 873

 

1 621 446

 

           + 4 157

 

1 625 603

          1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 64/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 10/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene      
Bežné príjmy 1 033 917 1 063 762   1 063 762      
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

     
Finančné operácie  

211 246

 

    361 078

   

361 078

     
Príjmy spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603      

 

  Rozpočet Rozpočet po 9.zmene 10 zmena Rozpočet po 10.zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357   1 060 439 +4 036

 -4 036

1 060 439             1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

548 604

   

548 604

            588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

            16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603             1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 65/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 11/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene  
Bežné príjmy 1 033 917 1 063 762   1 063 762 20 409 1 084 171  
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

 

0

 

200 763

 
Finančné operácie  

211 246

 

    361 078

   

361 078

 

0

 

361 078

 
Príjmy spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603              20 409 1 646 012  

 

  Rozpočet Rozpočet po 9.zmene 10 zmena Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene         Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357   1 060 439 +4 036

 -4 036

1 060 439 20 409 1 080 848         1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

548 604

   

548 604

 

0

 

548 604

        588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

 

0

 

16 560

        16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603              20 409 1 646 012         1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 66/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky:

Projektová dokumentácia preloženie meradla plynu v kultúrnom dome Krakovany vo výške 1 560,- € – podané

Uznesenie č. 67/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky z rezervy na kanalizáciu:

– Dolomit do 31.5.2022 použitý na obsyp a zásyp kanalizácie z PD Lopašov   26 938,38 €

– Dolomit do 30.6.2022 použitý na obsyp a zásyp kanalizácie z PD Lopašov     585,56 €  – podané

Uznesenie č. 68/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie k vyhláseniu OVS IBV Staré Konopisko II. etapa – podané

Uznesenie č. 69/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na vyrovnanie pozemku p.č. 607/16 pre pána Jaromíra Gallu a manželku Andreu Gallovú, Veterná ulica 555/33, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 0

Proti: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté – podané

Uznesenie č. 70/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

úver vo výške 320 000,- eur na investičné akcie obce. Čerpanie úveru na jednotlivé investičné akcie  bude podliehať schváleniu OZ. – podané

Uznesenie č. 71/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

– Tibor Šurín navrhol, aby sa v budúcnosti zastupiteľstvo zaoberalo predajom ZOS.

– Ing. Slavomír Ťupek sa pýtal, či stavebný dozor na kanalizáciu chodí na stavbu na kontrolu.

– Oľga Rusnáčeková, či by nebolo možné umiestniť nádoby na zelený odpad na cintoríny – podané

Uznesenie č. 72/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 73/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Oľgu Rusnáčekovú – podané

Uznesenie č. 74/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ponuku investičného úveru  Československej obchodnej banky, a.s. Štefánikova 25, 917 01 Trnava s dobou splácania sedem rokov s fixným úrokom – podané

Uznesenie č. 75/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 12/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12.zmene        
Bežné príjmy 1 084 171   1 084 171        
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

361 078

 

     320 000

 

       681 078

       
Príjmy spolu 1 646 012 320 000  1 966 012        

 

  Rozpočet

Po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12 zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848   +     726

–          726

1 080 848             1 101 824    
Kapitálové výdavky  

548 604

 

320 000

 

868 604

            588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

            16 260  
Výdavky spolu 1 646 012   1 966 012             1 706 454  
 • podané

Hlasovaním Za:6, Proti:0, Zdržal sa:0, Nehlasoval:0, poslanci kontrolu  uznesení zobrali na vedomie

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ Krakovany

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2021/2022 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa bola vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2021/2022 schválená.  

 

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany za školský rok 2021/2022 nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2021/2022 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 5 – Pozemok Detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zúčastnili pán Jozef Štefanka, Ing. Milada Bedlovičová a Filip Bedlovič. Pán Štefanka napadol Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 115/10/2021, ktorým bola schválená zámena pozemkov medzi obcou Krakovany a Cyrilom Bedlovičom, v ktorom bolo zahrnuté aj časť pozemku na detskom ihrisku. Svoju námietku vysvetli tým, že v roku 1993 bol obecným zastupiteľstvom schválený predaj pozemku na ktorom je detské ihrisko, nakoľko v roku 1996 bola spísaná petícia občanov za zastavenie tohto predaja a ponechanie pozemku na detské ihrisko, predaj pozemku sa neuskutočnil. Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe na základe uznesenia OZ  č. 5/1/2022 prebehla zámena pozemkov a návrh na vklad bol zapísaný vznikla pre obec zložitá situácia, že vznikli dve platné uznesenia Obecného zastupiteľstva.  Pani Bedlovičová už v danej veci vynaložila nemalé prostriedky za vyhotovenie geometrického zamerania a následne  projektov. Pani Bedlovičová netrvá na tomto pozemku, pokiaľ jej obec bude vedieť poskytnúť iný pozemok na výstavbu rodinného domu, je ochotná ponechať celý pozemok na rozšírenie detského ihriska. Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol, aby sa k celej záležitosti vyjadril prokurátor. K tomuto návrhu sa pripojili aj ďalší poslanci. Kancelária obecného úradu predloží danú problematiku na posúdenie okresnému prokurátorovi. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsaoval:0, bol tento návrh schválený.

 

K bodu č. 6 – Informácie o optickom internete

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla zástupkyňa spoločnosti LOMBARD, s.r.o., Školská ulica 14, Piešťany Mgr.  Lucia Palkech a predstavila poslancom ponuku rozšírenia optických trás v obci. Trasovanie je možné dvoma spôsobmi, zemou alebo vzduchom (samonosnými káblami). Od obce nebudú vyžadovať žiadne vstupné investície.  Obec bude mať v sieti rezervované nejaké kapacity. Poslanci Mgr. Palkech poďakovali jej za prezentáciu a požiadali o zaslanie ponuky aj s návrhom zmluvy o spolupráci.  Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol, že osloví aj iných poskytovateľov takých služieb aby sa dali porovnať ponuky a potom vyberú toho najvhodnejšieho. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel poslanec Pavel Klinovský.

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, informácie odo zástupkyne spoločnosti LOMBARD, s.r.o. zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7. Rozpočtové opatrenia 13, 14, 15, 16/2022

Rozpočtové opatrenia predložené na obecné zastupiteľstvo vypracovala pani Zuzana Sedláková a v stručnosti ich poslancom rozobrala a vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.

Rozpočtové opatrenie č.13/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Je to opatrenie na vyrovnanie jednotlivých rozpočtových položiek

Rozpočtovým opatrením č. 13/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný bezo zmeny
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa znižuje a zvyšuje o 10 823,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 13/2022 hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 13/2022 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové oparenie č. 14/2022

Rozpočtovým opatrením č. 14/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 7 283,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  zvyšujú o 7 283,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 14/2022 hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 14/2022 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č.15/2022

Rozpočtovým opatrením č. 15/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 11 488,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  zvyšujú o 11 488,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 15/2022 hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 15/2022 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č. 16/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 16/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 3 981,- €
 • Kapitálové príjmy bez zmeny
 • finančné operácie sa znižujú o 30 000,-

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  zvyšujú o 3 981,- €
 • kapitálové výdavky sa znižujú o 30 000,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 16/2022 hlasovať. Hlasovaní za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Fořt) nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 16/2022 schválili.

 

K bodu č. 8 – Čerpanie rezervného fondu

Ekonómka obce poslancom predložila na schválenie jednotlivé položky, ktoré sa čerpajú z rezervného fondu. Kontrolórka obce poslancom vysvetlila predložený materiál.

Bola to položka na zaplatenie prekládky vodovodu ktorú bolo potrebné vykonať z dôvodu uloženia kanalizačného potrubia. Faktúra bola v hodnote 2320,37 eur.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasvania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie rezervného fondu v hodnote 2320,37 eur na prekládku vodovodu schválené.

Druhá položka z rezervného fondu bola na nákup dolomitu v hodnote 8012,80 na nákup dolomitu z PD Dolný Lopašov.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1 (Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, bolo čerpanie rezervného fondu na nákup dolomitu v hodnote 8 012,80 eur schválené.

 

K bodu č. 9 – Čerpanie úveru

Kontrolórka obce oboznámila poslancov o vyčerpaní prvej položky z úveru na zaplatenie faktúry  za práce s kamenivom od firmy SAVEKO v celkovej hodnote 78 303,40 eur.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1 (Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie  úveru na zaplatenie faktúry za práce s kamenivom od firmy STAVEKO v celkovej hodnote 78303,40 eur schválené.

 

K bodu č. 10 – Čerpanie prostriedkov z fondu z predaja majetku

Ekonómka obce Zuzana Sedláková vysvetlila dôvod čerpania prostriedkov z predaja pozemkov. Prostriedky RF nepostačujú na úhradu záväzkov zo zmluvy STAVEKO, z RF sme platili 5 % spoluúčasť a dolomit do 30.9.2022. Príjmy z predaja majetku po 31.12.2022 budú predmetom zúčtovania záverečného účtu a budú k dispozícii najskôr apríl, máj 2023.

Prvá splátka záväzku zo zmluvy zo STAVEKO bola uhradená z úveru 78 303,46 €

Druhá splátka 63,872,84 € práce do 28.9.2022 z predaja majetku – faktúra ešte nemáme práce sú odsúhlasené starostom obce.

Úhrada tretej splátky kombináciou úveru a z predaja majetku, ak to bude po 31.12.2022 kombinácia RF a úveru.

Starosta obce dal hlasovať za úhradu záväzkov zo zmluvy s Ing. Mariánom Sahúlom STAVEKO z prostriedkov z predaja pozemkov.

Hlasovaním za:7, proti:1 (Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu záväzkov zo zmluvy z Ing. Marián Sahul STAVEKO –  realizovanie prác s kamenivom schválené.

Druhá položka z týchto prostriedkov bola úhrada faktúr za dolomit za mesiac  október – december podľa faktúr z PD Dolný Lopašov vo výške cca 10500,- eur.

Starosta obec dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1(Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu dolomitu za mesiac október až december 2022 (cca 10 500,- €) podľa faktúr z PD Dolný Lopašov schválené.

Tretia položka bola úhrada záchranného archeologického prieskumu na IBV Staré Konopisko vetva B vo výške 4614,- eur.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie finančných prostriedkov z fondu predaja pozemkov na úhradu záchranného archeologického prieskumu IBV vetva B  4 614,- €   schválené.

 

K bodu č. 11 – Vyradenie majetku

Návrhy na vyradenie majetku predložili jednotlivé strediská:

 • Obecný úrad – 3358,43 €
 • Kultúrne stredisko – 1093,60 €
 • Materská škola – 2308,37 €
 • Základná škola – 174,37 €
 • Jedáleň pri MŠ a ZŠ – 692,47 €
 • Zariadenie opatrovateľskej služby – 3811,09 €

Celková hodnota majetku určená na vyradenie – 11438,33 €

Vyjadrenie k vyradeniu majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková kde skonštatovala, že vyradený inventár je trvale poškodený a nefunkčný, bude znehodnotený a odovzdaný do zberných surovín.

Poslanci k návrhu na vyradenie nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:  8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh na vyradenie majetku v hodnote 11438,33 € schválený.

 

K bodu č. 12 – Správa audítora

Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu Obce Krakovany  za rok 2021 s výrokom audítora, ktorá bola poslancom zaslaná elektronicky. Audítorka v závere konštatovala:

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatovala, že Obec Krakovany konala  v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Poslanci správu hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 13 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022

Kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. K predloženému plánu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok schválený.

 

K bodu č. 14 – Dodatok k Nájomnej zmluve na cintoríny Krakovany a Stráže

Starosta obce predložil poslancom Návrh dodatku k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany a Stráže. V dodatku sa upravuje výška nájmu. V čase podpísania zmluvy bol nájom vo výške 1,0 Sk/ rok, po prechode na eura bola výška nájomného prepočítaná na 0,03 € ročne. Vzhľadom k tomu, že platba v hotovosti sa teraz zaokrúhľuje na 0,05 €, bolo potrebné výšku nájomného upraviť. Poslanci sa dohodli na 1,0 €/ ročne.

Starosta obce dal za Návrh dodatku k Nájomnej zmluve na cintorín Krakovany a Stráže schváliť. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bol Dodatok nájomnej zmluvy na cintorín Krakovany a cintorín Stráže schválený.

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o vzniknutých problémoch pri budovaní kanalizácie

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek – či by bolo možné aby aj občania obce mali možnosť zobrať si kompost. Odpovedal starosta, že občania si môžu kompost nabrať priamo na kompostovisku.

 • Do kedy sa bude vyvážať zelený odpad, lebo vo vývoznom kalendári je posledný termín 20. október. Odpovedal starosta, že po dohode starostov na zasadnutí Združenia obci Holeška pre nakladanie s komunálnym odpadom sa bude zelený odpad vyvážať do konca novembra, čiže ešte budú dva vývozy.
 • Ako sa bude udržiavať kvetinový záhon na Školskej ulici, odpovedal starosta, že záhon sa bude už riadne kosiť.
 • Upozornil na chýbajúce osvetlenie v spojovacej uličke medzi Hrádzami a Hoštákmi.
 • V prípade rozširovania kamerového systému v obci požiadal o osadenie kamery aj na detskom ihrisku, nakoľko tam dochádza k poškodzovaniu hracích prvkov.

Mgr. Juraj Filo – upozornil na poškodenú informačnú tabuľu na cintoríne v Krakovanoch

 • Upozornil a nevhodné parkovanie na Veternej a Strážovskej ulici
 • Požiadal o osadenie zrkadla pri detskom ihrisku.

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že bol podaný projekt z Fondu na podporu umenia a dofinancovanie Folklórnych slávností. Rozpočet na slávnosti v roku 2023 bol vyčíslený na 28 000,- eur.  Ďalej informoval poslancov, že v DFS Krakovanček pôsobí aktuálne 45-50 detí.

Marek Fořt,  nakoľko to bolo posledné pracovné zasadnutie,  poďakoval poslancom a starostovi obce za spoluprácu.

Mgr. Lukáš Radoský tiež poďakoval za dlhoročnú spoluprácu všetkým poslancom a starostovi.

    

K bodu č. 16 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 20. októbra  2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 76/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Pozemok detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu
 6. Informácie o optickom internete
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 8. Čerpania rezervného fondu
 9. Čerpanie úveru
 10. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 11. Vyradenie majetku
 12. Správa audítora
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 14. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: .6.. (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 77/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Oľgu Rusnáčekovú, Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 78/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č. 58/4/2021- 71/4/2022 zo dňa 13. júla  2022 a 72/5/2022 – 75/5/2022 zo dňa 15. augusta 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ

Uznesenie č. 79/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2021/2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 80/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2021/2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Pozemok detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu

81/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii Obecného úradu postúpiť záležitosť zo zámenou pozemkov na posúdenie okresnému prokurátorovi.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Informácie o optickom internete

Uznesenie č. 82/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie spoločnosti LOMBARD o možnostiach zriadenia optického internetu v obci

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenia č. 13, 14, 15, 16/2022

Uznesenie č. 83/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostu obce 13/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene    
Bežné príjmy 1 084 171   1 084 171   1 084 171    
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

361 078

 

     320 000

 

       681 078

   

681 078

   
Príjmy spolu 1 646 012 320 000  1 966 012           1 966 012    

 

  Rozpočet

Po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12 zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848   +     726

–          726

1 080 848 + 10 823

-10 823

       1 080 848           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

548 604

 

320 000

 

868 604

   

868 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 646 012   1 966 012           1 966 012           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 84/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením – dotačné 14/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene        
Bežné príjmy 1 084 171 7 283 1 091 454        
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie  

681078

 

 

 

        681 078

       
Príjmy spolu 1 966 012 7 283 1 973 295        

 

  Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočt po 14.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848       7 283     1 088 131               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

              0

 

     868 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 966 012 7 283   1 973 295               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 85/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením – dotačné 15/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene

 

   
Bežné príjmy 1 084 171 7 283 1 091 454 +11 488 1 102 942    
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

681078

 

 

 

        681 078

   

681 078

   
Príjmy spolu 1 966 012 7 283 1 973 295 +11 488         1 984 783    

 

  Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočt po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848       7 283     1 088 131 +11 488        1 099 619           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

              0

 

     868 604

   

868 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 966 012 7 283   1 973 295  + 11 488         1 984 783           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 86/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch 

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene        
Bežné príjmy 1 102 942 3 981 1 106 923        
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie     

     681 078

 

      -30 000

 

      651 078

       
Príjmy spolu 1 984 783 -26 019 1 958 764        

 

  Rozpočet

Po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 099 619          3 981     1 103 600               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

     -30 000

 

     838 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 984 783 -26 019   1 958 764               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:1 Fořt

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Čerpanie rezervného fondu

Uznesenie č. 87/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu v hodnote 2 320,37 €, ktoré boli použité na zaplatenie prekládok vodovodných potrubí firme TAVOS do 30.9.2022 z rezervy na kanalizáciu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 88/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu na nákup dolomitu v hodnote 8 012,80 € podľa priloženého zoznamu faktúr od PD Dolný Lopašov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8(Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 Fořt

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Čerpanie úveru

Uznesenie č. 89/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie úveru na zaplatenie faktúry za práce s kamenivom od firmy STAVEKO v celkovej hodnote 78 303,40 €  (faktúra je priložená)

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 1 FoŘt

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku

Uznesenie č. 90/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu záväzkov zo zmluvy z Ing. Marián Sahul STAVEKO –  realizovanie prác s kamenivom.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 1 Fořt

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 91/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu dolomitu za mesiac október až december 2022 (cca 10 500,- €) podľa faktúr z PD Dolný Lopašov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 1 Fořt

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 92/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie finančných prostriedkov z fondu predaja pozemkov na úhradu záchranného archeologického prieskumu IBV vetva B  4 614,- €   ( DF2022/1/179)

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Vyradenie majetku

Uznesenie č. 93/6/2022

Obecné zastupiteľstvo  v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku v obstarávacej cene 11438,33 €

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Obecný úrad 3358,43 €
Kultúrne stredisko 1093,60 €
Materská škola 2308,37 €
Základná škola 174,37 €
Jedáleň MŠ+ZŠ 692,47 €
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 3811,09 €
SPOLU 11438,33 €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Správa audítora

Uznesenie č. 94/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu za rok 2021 s výrokom audítora

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022

Uznesenie č. 95/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za:8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany a Stráže

Uznesenie č. 96/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k nájomným zmluvám na cintorín Krakovany a Stráže vo výške 1 €/rok

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15–Rôzne

Uznesenie č. 97/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  20. októbra  2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Výsledky komunálnych volieb v Krakovanoch 29.10.2022

Print Friendly, PDF & Email
Krakovany 29.10.2022
 
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 144
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 328 (volebná účasť: 28,67%)
Počet odovzdaných obálok: 327
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 308
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:  275

Oficiálne výsledky voľby starostu obce Krakovany sobota 29.10.2022

Volebný obvod č. 1

1. Mgr. František Klinovský, nezávislý kandidát: 275 hlasov (84,09 %)

Oficiálne výsledky voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Krakovany sobota 29.10.2022

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 9

1. Pavel Klinovský, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  234 hlasov
2. Juraj Filo, Mgr., nezávislý kandidát  203 hlasov
3. Tibor Šurín, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 186 hlasov
4. Ondrej Sedlák, Ing., nezávislý kandidát 171 hlasov
5. Jozef Štefanka, nezávislý kandidát  168 hlasov
6. Oľga Rusnáčeková, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  145 hlasov
7. Michal Sedlák, Ing., CSc., STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI   144 hlasov  
8. Zuzana Snohová, Mgr, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 131 hlasov
9. Ľuboš Sucháň, HLAS – sociálna demokracia  102 hlasov
…………………………………………………………….
10. Lucia Kurucová, Ing. NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI   97 hlasov
 

Výsledky volieb predsesdu a poslancov TTSK za okrsok Krakovany

Print Friendly, PDF & Email

Voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja 29.10.2022

V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 144
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 328 (volebná účasť: 30,4%)
Počet odovzdaných obálok: 326
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva TTSK: 279
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu TTSK: 292

Oficiálne výsledky voľby  predsedu TTSK v obci Krakovany:

1. Jozef Viskupič, Mgr., 46 r., predseda samosprávneho kraja, Trnava, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA; Sloboda a Solidarita; Kresťanskodemokratické hnutie; SPOLU – občianska demokracia; ŠANCA; ODS – Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; SME RODINA; Občianska konzervatívna strana; Demokratická strana; Magyar Fórum – Maďarské fórum 126 hlasov
2. Martin Červenka, Ing., 38 r., starosta, Ratkovce, nezávislý kandidát  98 hlasov 
3. Martin Beluský, Ing., PhD., 35 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 33 hlasov
4. Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r., primátor, Holíč, Slovenská národná strana, SMER – sociálna demokracia 11 hlasov
5. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, ŽIVOT – národná strana 9 hlasov
6. Zdenko Rosina, 52 r., podnikateľ, Trnava, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  7 hlasov
7. Veronika Temňáková, Ing., Mgr., 33 r., podnikateľka, Galanta, REPUBLIKA 4 hlasy
8. Roland Hakszer, 50 r., poslanec mestského zastupiteľstva, viceprezident národného športového zväzu, Dunajská Streda, nezávislý kandidát 3 hlasy
9. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., súkromný podnikateľ, Malženice, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť 1 hlas
10. József Berényi, Mgr., 55 r., podpredseda samosprávneho kraja, Dolné Saliby, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny  0 hlasov

Oficiálne výsledky voľby  poslancov TTSK v obci Krakovany:

Volebný obvod č. 4 – volilo sa 5 poslancov

1. Iveta Babičová, Ing., 65 r., učiteľka, Piešťany, nezávislá kandidátka 68 hlasov
2. Denisa Bartošová, RNDr., 55 r., prednostka mestského úradu, Piešťany, nezávislá kandidátka 45 hlasov
3. Michal Bezák, Ing., Mgr., MBA, 39 r., obchodný riaditeľ, Piešťany, nezávislý kandidát 30 hlasov
4. Remo Cicutto, Ing., 60 r., výkonný riaditeľ, Piešťany, Starostovia a nezávislí kandidáti 61 hlasov
5. Martin Cifra, PhDr., 51 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Piešťany, nezávislý kandidát 43 hlasov
6. Jaroslav Císar, Ing., MBA, 63 r., manažér, Hubina, Socialisti.sk  1 hlas
7. Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 45 r., poslankyňa národnej rady, Piešťany, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda
a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana 33 hlasov
8. Stanislav Drobný, Bc., 52 r., mestský policajt, Piešťany, Kotlebovci – ľudová strana
naše Slovensko 20 hlasov
9. Tomáš Drobný, 43 r., správca majetku a služieb, Borovce, Kotlebovci – ľudová strana
naše Slovensko 17 hlasov
10. Miroslav Filípek, 63 r., dôchodca, Drahovce, Hnutie občan národ spravodlivosť 0 hlasov
11. Jarmila Gáborová, PaedDr., 55 r., riaditeľka základnej školy, Piešťany, Hlas – sociálna
demokracia 16 hlasov
12. Gabriel Gaži, Ing., 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak 8 hlasov
13. František Glos, Ing., PaedDr., PhD., 70 r., pedagóg, riaditeľ školy, Piešťany,
Progresívne Slovensko 21 hlasov
14. Andrea Hochelová, Ing., 38 r., podnikateľka, Rakovice, Život – národná strana 18 hlasov
15. Ján Horváth, Ing., 67 r., starosta obce, Chtelnica, Smer – sociálna demokracia 17 hlasov
16. Peter Hulman, 58 r., starosta obce, Moravany nad Váhom, Smer – sociálna demokracia 14 hlasov
17. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, Život – národná strana 14 hlasov
18. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 39 r., primátor, Piešťany, nezávislý kandidát 58 hlasov
19. Tatiana Julinyová, Mgr., 50 r., starostka obce, Banka, Starostovia a nezávislí kandidáti 14 hlasov
20. Martin Krajňák, 52 r., správca informačných technológii, Piešťany, Progresívne
Slovensko 14 hlasov
21. Vladislav Krasický, MBA, 44 r., riaditeľ logistiky, Moravany nad Váhom, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda
a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana 15 hlasov
22. Denis Kristek, Ing., 36 r., projektový manažér, Drahovce, nezávislý kandidát  23 hlasov
23. Štefan Kubík, JUDr., 59 r., zástupca primátora, Vrbové, Smer – sociálna demokracia 39 hlasov
24. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 66 r., advokátka, Moravany nad Váhom, Slovenská
národná strana 5 hlasov
25. Andrej Lúčny, RNDr., PhD., 51 r., informatik, vysokoškolský učiteľ, Banka, Solidarita
– hnutie pracujúcej chudoby 6 hlasov
26. Martin Madlo, Mgr., 42 r., manažér, Piešťany, Hlas – sociálna demokracia 8 hlasov
27. Pavol Melicher, Ing., Mgr., 57 r., mestský policajt, Piešťany, nezávislý kandidát 9 hlasov
28. Jozef Mičura, Ing., 40 r., špecialista informačných technológií, Piešťany, nezávislý
kandidát 5 hlasov
29. Dávid Michal, 29 r., skladník senior, Piešťany, Republika 12 hlasov
30. Daniel Mikunda, 49 r., referent odpadového hospodárstva, Vrbové, Kotlebovci – ľudová
strana naše Slovensko  10 hlasov
31. Stanislav Paluga, MUDr., MPH, 50 r., lekár, Piešťany, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana 25 hlasov
32. Mária Pekáriková, 67 r., dôchodkyňa, Banka, Hnutie občan národ spravodlivosť 1 hlas
33. Veronika Schmidtová, Mgr., PhD., 31 r., sociálna pracovníčka, Piešťany, Život –
národná strana  12 hlasov
34. Lars Schotte, 34 r., nezamestnaný, Piešťany, Socialisti.sk 2 hlasy
35. Daniela Sigetová, Mgr., 50 r., starostka, Ratnovce, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana 30 hlasov
36. Miroslav Sluka, Ing., 61 r., hlavný radca, Borovce, Slovenská národná strana 13 hlasov
37. Ján Stachura, Mgr., 32 r., prezident športového klubu, poslanec mestského
zastupiteľstva, Piešťany, nezávislý kandidát 13  hlasov
38. Andrej Stančík, Mgr., 27 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a
solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana 28 hlasov
39. Peter Stručka, Ing., 40 r., fytoinšpektor, Piešťany, Skúsme to inak 6 hlasov
40. Juraj Šimo, 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak 13 hlasov
41. Marián Urbánek, MUDr., 62 r., stomatológ, Piešťany, nezávislý kandidát 11 hlasov
42. Juraj Valo, Mgr., 48 r., starosta obce, Trebatice, Starostovia a nezávislí kandidáti 140 hlasov 
43. Martin Valo, 58 r., galerista, Piešťany, Život – národná strana  41 hlasov
44. Alžbeta Vlčková, PhDr., 61 r., slobodné povolanie v oblasti umenia, kultúry,
publicistiky, Piešťany, Skúsme to inak  1 hlas
45. Peter Zemánek, Ing., 64 r., starobný dôchodca, Piešťany, Skúsme to inak 2 hlasy
46. Radka Žáková, 33 r., občianska aktivistka, Vrbové, Kotlebovci – ľudová strana naše
Slovensko  22 hlasov