Oficiálne výsledky volieb do NRSR v obci Krakovany 30.09.2023

Print Friendly, PDF & Email
Oficiálne výsledky volieb do NR SR 2023 v obci Krakovany
Krakovany 30.09.2023
 
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 117
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 838 (volebná účasť: 75,02%)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 838
Počet platných odovzdaných hlasov: 830
 
Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie – stiahnuť
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
1.Pirátska strana – Slovensko – 0 hlasov
2.PRINCÍP – 0 hlasov
3.Progresívne Slovensko – 187 hlasov (22,53% platných hlasov)
4.SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA – 3 hlasy
5.OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská
únia a ZA ĽUDÍ – 41 hlasov (4,94% )
6.Komunistická strana Slovenska – 4 hlasy
7.Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia,Demokratická strana – 0 hlasov
8.Vlastenecký blok – 0 hlasov
9.Modrí, Most – Híd – 0 hlasov
10.SPRAVODLIVOSŤ – 1 hlas
Slovenské Hnutie Obrody – 2 hlasy
Sloboda a Solidarita –  74 hlasov (8,92%)
SME RODINA – 20 hlasov
MySlovensko – 3 hlasy
Slovenská národná strana – 37 hlasov (4,46%)
SMER – sociálna demokracia – 177 hlasov (21,33%)
HLAS – sociálna demokracia – 110 hlasov (13,25%)
SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny  – 0 hlasov
SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA  – 0 hlasov
SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 0 hlasov
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko – 0 hlasov
Demokrati – 39 hlasov  (4,69%)
Kresťanskodemokratické hnutie – 77 hlasov (9,28%)
KARMA – 0 hlasov
REPUBLIKA – 55 hlasov (6,63%)
 
Odkaz na preferenčné hlasy: stiahnuť

Jesenný zber textilu na škole

Print Friendly, PDF & Email

Do 12. októbra 2023 prebieha Jesenný zber textilu v Základnej škole Krakovany. Od pondelka do piatku v čase od 7:00 do  16:00 hod.

Čo zbierame? Textil vhodný na ďalšie použitie, a to najmä (vypraté) letné a zimné pánske, ženské a detské oblečenie, zachovalý bytový textil ako návliečky, plachty či periny, rovnako aj topánky, opasky a kabelky.

Ako zbierame? Zozbierané veci musia byť zabalené vo vhodnom obale, ideálne v priesvitnom vreci. Topánky musia byť v pároch, ideálne zviazané šnúrkami.

Prečo zbierame?  Ochrana životného prostredia. Zozbieranému oblečeniu a textilným výrobkom dávame druhú šancu na ich vrátenie do obehu. Pomoc ľudom v núdzi. Okrem finančnej pomoci putuje pretriedená časť vyzbieraného oblečenia, ktorú je možné opätovne zúžitkovať po jej vyčistení ľudom v núdzi prostredníctvom naších charitatívnych partnerov.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Print Friendly, PDF & Email

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

                                                                                                                                  V Krakovanoch dňa 12.09.2023

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 19. septembra 2023  /utorok/  o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.          

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 10,11/2023
 5. Výročná správa a Správa audítora za rok 2022
 6. Vyradenie majetku
 7. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 8. Finančný príspevok na opatrovateľskú službu
 9. Čerpanie rezervného fondu
 10. Úprava miestnych komunikácií Ulica k Spúšťu, Nová ulica, Ulica Staré Konopisko
 11. Plán činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2023
 12. Rôzne – Interpelácie poslancov
 13. Záver

PhDr. František Klinovský, starosta obce

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 5/2023

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 9. augusta 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 8,9/2023
 5. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa – vyhodnotenie
 6. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 7. Prevod nehnuteľnosti Bedlovičová
 8. Rôzne – Interpelácie poslancov
 9. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil zmenu programu  zasadnutia.

Uznesenie č.67/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 8,9,10/2023
 5. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa – vyhodnotenie
 6. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 7. Prevod nehnuteľnosti Bedlovičová
 8. Rôzne – Interpelácie poslancov
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčeková a Tibora Šurína.

Uznesenie č. 68/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú  a Tibora Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 47/4/2023 – 66/4/2023 zo dňa 14. júna 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 69/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 47/4/2023 – 66/4/2023 zo dňa 14. júna 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 8,9,10/2023

Rozpočtové opatrenie č. 8/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 8/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 10936,- eur,. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 10936,- eur a . Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 8/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 70/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 6.zmene 7. zmena Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8.zmene  
 

Bežné príjmy

 

1 231 347

 

+ 4 047

 

1 235 394

 

10 936

 

1 246 330

 
Kapitálové prímy  

139 787

 

 

 

139 787

 

0

 

139 787

 
Finančné operácie  

    360 153

 

30 296

 

        390 449

 

0

 

390 449

 
Príjmy spolu 1 731 287 +34 343     1 765 630 10 936 1 776 566  

 

  Rozpočet po 6.zmene 7.zmena Rozpočet po 7.zmene 8. zmena Rozpočet po 8.zmene        

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 205 801

 

+4 047

 

1 209 848

 

10 936

 

1 220 784

                  1 101 824    
Kapitálové výdavky  

487 011

 

+ 30 296

 

517 307

 

0

 

517 307

                  588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

                  16 260  
Výdavky spolu  

1 731 287

 

+34 343

 

    1 765 630

 

10 936

 

1 776 566

                  1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.9/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 3775,- eur. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet zvyšuje o 3775 eur. Predkladané rozpočtové opatrenie dotačné obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Uznesenie č. 71/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.9/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9.zmena        
 

Bežné príjmy

 

1 246 330

 

3 775

 

1 250 105

       
Kapitálové prímy  

139 787

 

0

 

139 787

       
Finančné operácie  

390 449

 

               0

 

390 449

       
Príjmy spolu 1 776 566 3 775 1 780 341        

    

  Rozpočet po 8.zmene 9.zmena Rozpočet po 9.zmene              

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 220 784

 

3 775

 

1 224 559

                        1 101 824    
Kapitálové výdavky  

517 307

 

0

 

517 307

                        588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

                        16 260  
Výdavky spolu  

1 776 566

 

3 775

 

1 780 341

                        1 706 454  

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 10/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.10/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 14 803,- eur, kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 99 729,- eur a finančné operácie sa zvyšujú o 168 165,- eur. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet zvyšuje o 14 803,- eur, kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 267 894,- eur a finančné operácie bez zmeny. Po desiatej zmene sa rozpočet zvyšuje v príjmovej aj výdavkovej časti na 2 063 038 eur. Predkladané rozpočtové opatrenie obecné zastupiteľstvo schvaľuje.

 

Uznesenie č. 72/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9.zmena 10. zmena Rozpočet po 10.zmene    
 

Bežné príjmy

 

1 246 330

 

3 775

 

1 250 105

 

14 803

 

1 264 908

   
Kapitálové prímy  

139 787

 

0

 

139 787

 

99 729

 

239 516

   
Finančné operácie  

390 449

 

               0

 

390 449

 

        168 165

 

558 614

   
Príjmy spolu 1 776 566 3 775 1 780 341         282 697 2 063 038    

    

  Rozpočet po 8.zmene 9.zmena Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene          

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 220 784

 

3 775

 

1 224 559

 

14 803

 

1 239 362

                    1 101 824    
Kapitálové výdavky  

517 307

   

517 307

 

267 894

 

785 201

                    588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

 

 

 

38 475

                    16 260  
Výdavky spolu  

1 776 566

   

1 780 341

 

        282 697

 

2 063 038

                    1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Čerpanie úveru a  rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky a čerpanie úveru.

Uznesenie č. 73/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie úveru – platbu DF2023/1/1/258  CS s.r.o.fa 10230465 suma 74 700,85 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský.

 

Uznesenie č. 74/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na práce s kamenivom  v zmysle zmluvy s Ing. Sahulom 40 127,81 € DF2023/1/1/208 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1(Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na dolomit 967,70 za 6/2023 DF2023/1/1/204 a 230.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 76/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na prípravnú a projektovú dokumentáciu MŠ rozšírenie kapacity v hodnote do 15 000,- €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 77/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na prípravnú a projektovú dokumentáciu ZŠ zateplenie a rekonštrukcia ZŠ 9 000,- €.                          

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 78/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na vedľajšie realizované náklady cesta Konopisko  vetva A 25 000,- €.                         

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 79/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na vedľajšie realizované náklady KS projekt zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnom dome Krakovany  6 000,- €.                  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 80/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. A) Ruší

Uznesenie č. 42/3/2023 z 19.4.2023, kde bol schválený mimoriadny členský príspevok do MAS vo výške 1500,- eur.

 1. B) Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok do MAS vo výške 2163,- eur.                 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa

Uznesením OZ č. 60/4/2023 bola vyhlásená OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. etapa. Do súťaže sa v stanovenom termíne prihlásila len jeden uchádzač, spoločnosť Tixo Group, s.r.o. Bratislava.  Obálky otvorila komisia poverená starostom obce v zložení: Mgr. Juraj Filo, Ing. Oľga Galbavá, Ing. Emília Knošková a Zuzana Sedláková. Ponuka spĺňala všetky predpísané náležitosti, ale nebola splnená základná požiadavka minimálna cena 49,34 eur za m2.

Uznesenie č. 81/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemkov Staré Konopisko 2. etapa pre spoločnosť Tixo Group, Hradská 2, Bratislava za cenu 119 729,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 0

Proti: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

 

K bodu č. 6 – Zmluva práca s kamenivom Dodatok č. 2

Poslanci požiadali o vysvetlenie niektorých položiek rozpočtu, ktoré zahŕňa dodatok č. 2

Bod č. 6 sa odložil na najbližšie zasadnutie  OZ.

 

K bodu č. 7 – Prevod nehnuteľnosti – Bedlovičová

Starosta informoval poslancov o stretnutí s advokátom Mgr. Júliusom Meszárošom ohľadne prevodu nehnuteľnosti s pani Bedlovičovou. Je potrebné aby poslanci zaujali konečné stanovisko ako sa bude pokračovať. Jedna z možností je napísať pani Bedlovičovej výzvu na vrátenie zámeny pozemkov do pôvodného stavu. Výzvu napíše advokát na základe poverenia pána starostu.  Ing. Michal Sedlák dal návrh na hlasovanie za vrátenie zámeny do pôvodného stavu.

Uznesenie č. 82/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vrátenie zámeny pozemkov do pôvodného stavu z dôvodu verejného záujmu zachovania detského ihriska v celosti.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 4 (Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 1 (Filo) 

Zdržal sa hlasovania: 4 (Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

Z dôvodu že za uznesenie nehlasovala nadpolovičná väčšina poslancov, uznesenie nebolo prijaté. Druhá možnosť bola zrušenie pôvodného uznesenia z roku 1996 a zámena pozemkov by sa stala platná.

 

Uznesenie č. 83/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie uznesenia z roku 1996

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 1 (Filo)

Proti: 3  (Klinovský, Sucháň, Štefanka)

Zdržal sa hlasovania: 5 (Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

Poslanci sa nakoniec dohodli aby starosta obce poveril advokáta Mgr. Júliusa Meszároša na zastupovanie Obce v danej veci.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

Interpelácie poslancov

 • Sedlák O. informoval o akustických paneloch v KD, navrhol rozšírenie parkovisko pri MŠ
 • Rusnáčková sa pýtala či robí sa oplotenie cintorína Krakovany
 • Sedlák M. vyhodnotil folklórne slávnosti a poďakoval poslankyni Zuzane Snohovej za zvládnutú organizáciu.

Uznesenie č. 84/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  9. augusta 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková          

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 4/2023

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 14. júna 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 6,7/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Záverečný účet obce za rok 2022, Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu
 7. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa
 8. Žiadosť o povolenie užívania obecného pozemku
 9. Vybavenie zberného dvora
 10. Rôzne – Interpelácie poslancov
 11. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil zmenu programu  zasadnutia.

Uznesenie č.47/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 6,7/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Záverečný účet obce za rok 2022, Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu
 7. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa
 8. Žiadosť o povolenie užívania obecného pozemku
 9. Vybavenie zberného dvora
 10. Zmluva o dielo – cesta IBV Staré Konopisko
 11. Dozorná rada Zelená cesta
 12. Rôzne – Interpelácie poslancov
 13. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a  Jozefa Štefanku.

Uznesenie č. 48/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 20/3/2023 – 46/3/2023 zo dňa 19. apríla 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 49/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 20/3/2023 – 46/3/2023  zo dňa 19. apríla 2023 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 6,7/2023

Rozpočtové opatrenie č. 6/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 6/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 20453,- eur,. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 20453,- eur a . Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 6/2023 zobrali na vedomie. Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský

Uznesenie č. 50/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 4.zmene

5.zmena

 

Rozpočet po 5. zmene 6.zemna Rozpočet po 6.zmene    
 

Bežné príjmy

 

1 176 728

 

34 166

 

1 210 894

 

+ 20 453

 

1 231 347

   
Kapitálové prímy  

139 787

 

-7 749

 

132 038

 

7 749

 

139 787

   
Finančné operácie  

367 902

 

                 0

 

367 902

 

-7 749

 

        360 153

   
Príjmy spolu 1 684 417           26 417 1 710 834 + 20 453 1 731 287    

 

  Rozpočet

po 4.zmene

5.zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 151 182

 

34 166

 

1 185 348

 

+ 20 453

 

1 205 801

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

494 760

 

-7 749

 

487 011

 

0

 

487 011

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

1 684 417

 

          26 417

 

1 710 834

 

+ 20 453

 

1 731 287

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 7/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.7/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 4047,- eur a finančné operácie sa zvyšujú p 30 296,- eur. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet zvyšuje o 4 047 eur a kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 30 296 eur.

Uznesenie č. 51/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 6.zmene 7. zmena Rozpočet po 7. zmene      
 

Bežné príjmy

 

1 231 347

 

+ 4 047

 

1 235 394

     
Kapitálové prímy  

139 787

 

 

 

139 787

     
Finančné operácie  

    360 153

 

30 296

 

        390 449

     
Príjmy spolu 1 731 287 +34 343     1 765 630      

 

  Rozpočet po 6.zmene 7.zmena Rozpočet po 7.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 205 801

 

+4 047

 

1 209 848

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

487 011

 

+ 30 296

 

517 307

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

1 731 287

 

+34 343

 

    1 765 630

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Použitie rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky

Uznesenie č. 52/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie prostriedkov na nákup interaktívnej tabule pre MŠ o 293,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 53/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup chodníka Školská ulica od TTSK 5000- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 54/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VRN kanalizácia  – dolomit 4720,19, iné čerpadlá na prečerpávačku 3600,  geometrické plány – 396,- a 327,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 55/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Externý manažment k projektu Vybavenie zberného dvora 7000,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 56/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VRN na techniku zberného dvora – doplatok z našich prostriedkov 3960,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 57/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie RF na verejné obstarávanie – cesta Konopisko 1200,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 58/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie RF na Verejné obstarávanie  KD 2x technika a akustika a verejné obstarávanie – Vybavenie zberného dvora  3 480,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Záverečný účet obce za rok 2022, Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu

Záverečný účet obce za rok 2022 vypracovala Zuzana Sedláková. Materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predložila Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Kontrolórka obce odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2022 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2022 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 59/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Schodok rozpočtu v sume  90 716,14 €   zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 15 736,10 € bol  v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný:

 • z návratných zdrojov financovania ….78 303,46 €
 • z finančných operácií …………………… 28 148,78 €

Zostatok finančných operácií v sume 106 452,24 € bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu.                                                                                                              

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 190 947,81 €, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

 1. schvaľuje

tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške   190 947,81 €.

 1. Berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa

Starosta obce  predložil  poslancom návrh  Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov IBV Staré Konopisko II. etapa. Tento návrh už prerokovala aj stavebná komisia a bol upravený podľa predložených pripomienok poslancov. V konečnom dôsledku je potrebné stanoviť len termín začatia a ukončenia. Vyhlásenie OVS je 23.6.2023 a ukončenie 21.7.2023 do 12:00 hod. Minimálna cena za m2 je 49,34 eur. Starosta obce dal za vyhlásenie OVS hlasovať.

Uznesenie č. 60/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov IBV Staré Konopisko II. etapa  v termíne do 21.7.2023 podľa dohodnutých podmienok.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o povolenie užívania obecného pozemku

Starosta predložil žiadosť Ing. Pavla Urblíka, Južná ulica 601/68, Krakovany o povolenie užívania obecného pozemku pred rodinným domom na Južnej ulici č. 601/68 za účelom vybudovania prístupového chodníka a parkovacieho státia a trávnika na vlastné náklady na pozemku p.č. 1045/72.   Sedláka Michala Námestie sv. Mikuláša 53/27 Krakovany

Uznesenie č. 61/4//2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Použitie obecného pozemku p.č. 1045/72 pred domom č. 601/68 na Južnej ulici pre Ing. Pavla Urblíka za účelom vybudovania prístupového chodníka a parkovacieho státia a trávnika na vlastné náklady

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Michal Sedlák Námestie sv. Mikuláša 53/27, Krakovany požiadal o schválenie užívania obecného pozemku p.č. 293/1 pred domom č. 53/27, Námestie sv. Mikuláša za účelom vybudovania, príjazdových chodníkov k nehnuteľnosti parkovného státia a výsadby na vlastné náklady. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. 

Uznesenie č. 62/4//2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Použitie obecného pozemku na 293/1, pred domom č. 53/27 na Námestie sv. Mikuláša  pre p. Michala Sedláka, Námestie sv. Mikuláša za účelom vybudovania, príjazdových chodníkov k nehnuteľnosti parkovného státia a výsadby na vlastné náklady

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Vybavenie zberného dvora

Starosta obce predložil poslancom na schválenie zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/42 zo dňa 17.2.2023, účinnej dňa 23.2.2023 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), a čl. 13 ods.1

pre projekt s názvom: Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany, kód projektu v ITMS 2014+: 310011BVW4 formou blankozmenky.  Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 63/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/42 zo dňa 17.2.2023, účinnej dňa 23.2.2023 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), a čl. 13 ods. 1 Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP „Všeobecné podmienky k Zmluve  poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP v forme blankozmenky pre Poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO:42 181 810, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031(poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4) pre projekt s názvom: Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany, kód projektu v ITMS 2014+:310011BVW4.

2. Poveruje

Starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Zmluva o dielo – cesta IBV Staré Konopisko

Na zhotovenie cesty na Starom Konopisko bolo zadané verejné obstarávanie. Víťazom obstarávania sa stala firma CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava. Cesta sa bude realizovať z prostriedkov investičného úveru, ktorý je na cestu viazaný. Starosta obce predložil na schválenie zmluvu o dielo na zhotovenie cesty IBV Staré Konopisko s firmou CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 Trnava.

Uznesenie č. 64/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo č. 2023/06/03 CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 Trnava, na zhotovenie cesty IBV Staré Konopisko I. etapa vo výške 211 007,34 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Dozorná rada  Zelená cesta

V roku 2021 zanikol mandát doterajšej dozornej rade v Združení obcí Zelená cesta. Dňa 20.03.2023 bol na Obecnom úrade Trebatice za prítomnosti starostov obcí Krakovany,  Trebatice a primátora mesta Piešťany prerokovaný  návrh na nové zloženie dozornej rady, pre  „Združenie obcí Zelená cesta“, so sídlom Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice, ako inštitúcie pre zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja územia, cestovného ruchu, zabezpečenie spolupráce pri realizácii spoločného zámeru, a to osobitne v oblasti prevodu vlastníctva stavby a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany -Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice Slovenskej republiky a následné vybudovanie a  prevádzkovanie tejto železničnej trasy ako cyklotrasy. Na základe uvedených skutočností je potrebné aby poslanci OZ zvolili jedného člena dozornej rady pre Združenie obcí Zelená cesta.  Za člena dozornej rady sa prihlásil Mgr. Juraj Filo. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 65/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

v súlade s  § 20b ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nominovanie zástupcu obce Krakovany  do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta  – Mgr. Juraja Fila.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Rôzne

Interpelácie poslancov

Poslankyňa Zuzana Snohová sa spýtala či sa bude robiť nejaká oslava 910 výročia písomnej zmienky o obci Krakovany, ktoré v tomto roku uplynie. Nakoniec sa poslanci dohodli, že oslavy sa robiť nebudú z finančných dôvodov.

Občan Ing. Slavomír Ťupek požiadal o častejšie využívanie aplikácie na dôležité oznamy.

Poslankyňa Oľga Rusnáčeková – či sa dá niekde vyviesť toxický odpad – tento odpad likviduje len na to určená firma.

Kontrolórka Ing. Elena Podmaková sa pýtala aký je ďalší potup k stanovisku právnika. Odpovedal starosta že stanovisko bolo zaslané ako informácia a boli tam vymenované aj možnosti ďalšieho postupu a teraz  je potrebná dohoda poslancov. Vzhľadom k tomu, že poslancom nebolo dostatočne jasné vysvetlenie bude potrebné právnika pozvať na najbližšie zasadnutie OZ prípadne sa ho spýtať čo treba urobiť aby sa vec vrátila do pôvodného stavu, kto má koho žalovať a koľko by to stálo obec   Ďalej sa kontrolórka informovala v akom štádiu riešenia je optika pre obec a ako skončilo rokovanie s firmou Lombard. Informoval poslanec Mgr. Juraj Filo že oslovil aj konkurenčných poskytovateľov internetu ponuky dal kolovať poslancom. Posledná komunikácie s pani Palkech skončila na povolení od elektrikárov.

Poslanec Pavel Klinovský navrhol aby sa do najbližšieho Hlasu Krakovian zverejnila informácia pre občanov ako sa bude postupovať pri pripájaní prípojok na obecnú kanalizáciu.

Uznesenie č. 66/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  14. júna 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                  

Verejná obchodná súťaž-predaj pozemkov Konopisko II.etapa