Termíny odvozov separovaného odpadu – 2. polrok 2019

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy vo utorok, a to: 2. júla, 24. septembra a 17. decembra 2019. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 5. júla, 16. augusta, 27. septembra, 8. novembra a 20. decembra 2019. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v utorok, a to: 16. júla, 27. augusta, 8. októbra, 19. novembra a 31. decembra 2019. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v stredu, a to: 24. júla, 21. augusta, 16. októbra a 11. decembra 2019. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy vo štvrtok, a to: 25. júla, 5. septembra, 17. októbra a 28. novembra 2019. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci

Print Friendly, PDF & Email

Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Krakovany 25.05.2019
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1163
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 274 (účasť: 23,56 % oprávnených voličov)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 274
Počet platných odovzdaných hlasov: 269

Počet platných hlasov pre jednotlivé strany:

1.Koalícia Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia –  57 hlasov (21,2%)
2.SMER – sociálna demokracia – 49 hlasov (18,2%)
3. Kresťanskodemokratické hnutie – 37 hlasov (13,8%)
4. Sloboda a Solidarita – 31 hlasov (11,5%)
5.Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko – 21 hlasov (7,8%)
6.Kresťanská únia – 19 hlasov (7,1 %)
7. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti – 12 hlasov (4,5%)
8.SME RODINA – Boris Kollár – 10 hlasov (3,7%)
9.Kresťanská demokracia – Život a prosperita – 9 hlasov (3,3%)
10.Slovenská národná strana – 8 hlasov (3%)
11.Národná koalícia- 5 hlasov (1,9%)
12.-13. Korektúra – Andrej Hryc – 3 hlasy (1,1%)
             Strana zelených Slovenska – 3 hlasy (1,1%)
14.Hlas ľudu – 2 hlasy (0,7%)
15.-17. PRIAMA DEMOKRACIA – 1 hlas (0,4%)
             Slovenská konzervatívna strana – 1 hlas (0,4%)
             NAJ – Nezávislosť a Jednota – 1 hlas (0,4%)
18.-31.Starostovia a nezávislí kandidáti – 0 hlasov
            Strana práce – 0 hlasov
            Strana tolerancie a spolunažívania – 0 hlasov
            Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség – 0 hlasov
            Doprava – 0 hlasov
            MOST-HÍD – 0 hlasov
            Strana rómskej koalície – SRK – 0 hlasov
            Slovenská národná jednota – strana vlastencov – 0 hlasov
            Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja – 0 hlasov
            Doma dobre – 0 hlasov
            koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce – 0 hlasov
            Európska demokratická strana – 0 hlasov
            Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – 0 hlasov
            Demokratická strana – 0 hlasov

Prednostné hlasy kandidátov: kliknite sem

Hlasujte za nový kolotoč na detskom ihrisku

Print Friendly, PDF & Email

Kolotoč na detskom ihrisku v Krakovanoch

Staňte sa súčasťou Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy, hlasujte za projekty a pomôžte nám robiť náš kraj lepším. V pilotnom ročníku Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy vyčlenilo zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na podporu občianskych a komunitných projektov sumu 250 tisíc eur. Tieto finančné prostriedky boli rozdelené na okresy podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva Trnavského kraja. Celkovo máte možnosť hlasovať za 89 projektov, v ktorých predkladatelia žiadajú o sumu vyše 353 tisíc eur. Podporiť môžete aj projekt vybudovania nového kolotoča na detskom ihrisku v Krakovanoch. Online hlasovanie prebieha od 10. do 23. mája 2019.

Predkladateľ: Slavomír Ťupek
Lokalita: Detské ihrisko v obci Krakovany na Južnej ulici
Požadovaná suma: 3 027,00 €
Počet hlasov: 115
Detské ihrisko v našej obci je výnimočným miestom v tieni vysokých stromov. Miestom, kde sa mnohé deti a ich rodičia navzájom spoznávajú. Mnohé priateľstvá medzi ľuďmi vznikajú práve vďaka detskému ihrisku. Ihrisko spája ľudí, ktorí sa predtým vôbec nepoznali. Nový kolotoč zvýši záujem o detské ihrisko a privedie ďalšie deti s ich rodičmi na ihrisko. Vzniknú nové priateľstvá na dlhé roky.

Online hlasovanie prebieha od 10. do 23. mája 2019.

Hlasovať môžete na nasledujúcej stránke:
 
Náš projekt má názov Kolotoč na detskom ihrisku.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02/2019

Print Friendly, PDF & Email

 OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. marca 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver

                                                                                                       

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Michala Sedláka a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 1/1/2019-12/1/2019 zo dňa 31. januára 2019.

Uznesenie č. 1/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 6. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 7. Rôzne
 8. Záver-podané

Uznesenie č. 2/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka  Fořta – podané

Uznesenie č. 3/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 73/9/2018 -83/9/2018 zo dňa 11. decembra 2018 – podané

Uznesenie č. 4/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 293/15, k.ú. Krakovany  o výmere 29 m2, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená z obecnej parcely č. 293/1 k.ú. Krakovany. Na návrh predsedu finančnej komisie Mgr. Juraja Filu sa poslanci dohodli, že sa pôjdu pozrieť priamo na miesto, aby videli skutočný stav a na základe toho sa na ďalšom zasadnutí obecného – trvá

Uznesenie č. 5/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2019 – podané

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2018 – podané

Uznesenie č. 6/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, Námestie Sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 28.2.2022 – podané

Uznesenie č.  7/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou STAVMIX s.r.o. M.R.Štefánika 196/19, Vrbové,  na inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na stavbu „IBV Staré Konopisko- Krakovany“ – podané

Uznesenie č. 8/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve  – Projektový manažment so spoločnosťou Regionálna a rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec-Piešťany do 31.12.2022 – podané

Uznesenie č. 9/1/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie MŠ vo výšky 40 000 €, na dodržanie merateľných  ukazovateľov NFP 310040A169 „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ – podané

Uznesenie č. 10/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia – podané

Uznesenie č. 11/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informáciu, že po odovzdaní kultúrneho domu ako staveniska sa v kultúrnom dome v roku 2019 nebudú konať žiadne kultúrne podujatia – podané

Uznesenie č. 12/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • Slavomír Ťupek navrhol, aby sa na informačných kanáloch obce zverejnila rekonštrukcia kultúrneho domu a z toho dôvodu sa v kultúrnom dome nebudú organizovať žiadne akcie.
 • Marek Fořt sa pýtal, kedy bola podávaná žiadosť na rekonštrukciu autobusových zastávok na VUC, aby sa mohol na to informovať priamo v Trnave.

Požiadal pána Ťupeka, aby bližšie informoval poslancov o výzve, ktorú poslancom preposielal emailom.

 • Slavomír Ťupek informoval poslancov o výzve, ktorú vyhlásil Trnavský samosprávny kraj. Do výzvy sa môžu zapojiť Občianske združenia alebo fyzické osoby. O prostriedky na projekt nemôže žiadať obec. Je to novinka. Na piešťanský okres bolo vyčlenených 28 000,- eur. Projekt posudzuje komisia, a keď ho komisia schváli predkladateľ si tento projekt musí aj verejne obhájiť. Potom sa za obhájené projekty verejne hlasuje. Každý kto sa do hlasovania zapojí musí hlasovať za tri projekty. Hlasovanie sa robí cez webovú stránku. Chce využiť túto šancu a podať projekt na zakúpenie nového kolotoča na detské ihrisko.

Pri spracovaní vývozného kalendára, zistil, že sú veľké odstupy medzi jednotlivými vývozmi separovaného odpad, hlavne plastov. Reagoval starosta obce, že harmonogram vývozu určuje vývozca Marius Pedersen a obec to nedokáže ovplyvniť – podané

 

K bodu č.4 Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák, Denisa Hornáková

Starosta obce prečítal žiadosť Štefana Hornáka a Denise Hornákovej o dodatočnom povolení umiestnenia žumpy na obecnom pozemku. Už pri kontrole uznesení sa spomenulo stanovisko finančnej komisie, ktoré bolo odoslané rodine Hornákovej na doplnenie predchádzajúcej žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku.  Na základe obhliadky a berúc do úvahy všetky dostupné informácie  Majetková, finančná a stavebná komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Krakovanoch na svojom zasadnutí dňa 22.2.2019 konsenzom požiadala  doplniť žiadosť k odkúpeniu pozemku. Vyzvala manželov Hornákových o doručenie písomných dokumentov, ktoré budú preukazovať dôvod podania žiadosti (písomne potvrdenie banky o ich podmienke poskytnutia úveru vzťahujúcej sa k umiestneniu merača el. energie, prípadne iný dokument preukazujúci dôvod podania žiadosti). V žiadosti o dodatočné povolenie na umiestnenie žumpy, ktorá bola na obecný úrad doručená 19. marca uviedli, že banka požadované potvrdenie nevydáva. Predseda komisie oboznámil aj ostatných poslancov s priebehom  obhliadky. Starosta obce dal hlasovať najskôr za žiadosť o odkúpenie parcely č. 293/15, kú. Krakovany. Hlasovaním za:0, proti:7, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, bolo konštatované, že žiadosť o odpredaj časti  obecného pozemku nebola schválená.

Následne starosta požiadal poslancov, aby hlasovali za dodatočné povolenie umiestnenia žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, bolo umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1 pred domom č. 129/52 Dolná ulica  Krakovany schválené.

 

K bodu č. 5 –Rozpočtové opatrenie č.5/2018

Ing. Slávka Kotulová vypracovala a predložila poslancom v súlade s ods. 2 písmenom a), b) a c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2018 predstavuje čiastku 1 063 349,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uvedená čiastka zostáva bez zmeny v príjmových aj výdavkových položkách celkom 1 063 349 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 245 128,39 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 308 477,39 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 zostáva celková čiastka rozpočtu 1 308 477,39 €  nezmenená v príjmových aj výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 45 886,23 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 354 363,62 €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 97 322,09 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 454 685,71 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 3442,36 €
 • kapitálový – zvyšuje o 93 879,73 €,
 • finančné operácie – bez zmeny.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 3 442,36 €
 • kapitálový – zvyšuje o 93 879,73 €,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 rozpočtové opatrenie č.5/2018 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 –Čerpanie rozpočtu za rok 2018

Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2018 vypracovala Ing. Slávka Kotulová. Poslanci informačnú správu hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7  Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a použitie rezervného fondu

Ing. Slávka Kotulová vypracovala a predložila v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2019.

Schválený rozpočet celkom na rok 2019 predstavuje čiastku 2 195 439,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 213 346,73€ celkom na sumu 2 408 785,73 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 43 508,92€,
 • kapitálový sa zvyšuje o 38 000€,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 131 837,81€.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 13 647,73€,
 • kapitálový zvyšuje o 199 699€,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 1/2019 hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č.1/2019 schválené.

Starosta obce predložil poslancom na schválenie  použitie rezervného fondu vo výške 27 431,08 € na obstaranie dlhodobého majetku:

dofinancovanie stavby – Zberný dvor TKO  vo výške 20 770,– €

spoluúčasť na Rekonštrukcii kotolne ZŠ vo výške 6 661,08€

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie rezervného fondu podľa predloženého návrhu schválené.

 

K bodu č. 8 Žiadosť o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nizkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“.

Podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“ sa na obecnom zastupiteľstve preberalo na januárovom zasadnutí. Nízkouhlíkovú stratégiu vtedy predstavil Ing. Alexander Tokarčík, ktorý bol na zasadnutí prítomný. Uznesením č.10/1/2019 Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch schválilo Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia. Na predchádzajúcom zasadnutí ešte nebola známa výška celkových výdavkov a maximálna výška výdavkov na spolufinancovania,  bolo potrebné sa k tejto problematike vrátiť. Celková výška výdavkov na projekt predstavuje hodnotu 15 500,00 eur, čo je aj celková výška oprávnených výdavkov na projekt. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov 5% je 775,00 eur. Kód výzvy v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená je OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0, bola výška spolufinancovania projektu Lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany vo výške 5%, čo je 775,00 eur z celkových oprávnených výdavkov na projekt schválená.

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o prepis energií na obec Krakovany

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť Futbalového klubu Krakovany o prepis odberných miest a meradiel spotreby zemného plynu, elektriny a vody na obec Krakovany. Túto žiadosť FKK odôvodnil výrazným výpadkom finančných príjmov z organizovania diskoték, ktoré ročne klubu prinášali do rozpočtu cca 4000,- eur. Požiadavku podrobnejšie vysvetlil  poslanec Juraj Filo s tým, že ak by sa energie previedli  na obec,  futbalový klub by už nemusel v budúcnosti organizovať diskotéky. Bol by tým vykrytý výpadok financií. Na zasadnutie prišiel poslanec Lukáš Radoský. Poslanci sa k predloženému návrhu postupne vyjadrovali Ing. Michal Sedlák vyslovil súhlas s prepisom, Ing. Slavomír Ťupek súhlasil s upozornením aby nedošlo k plytvaniu energií. Ing. Peter Seitler mal pripomienku na zlý stav povrchu umelého trávnika. Poslanec Filo vysvetlil, že napriek prečesávaniu je stav trávnika taký aký je, nakoľko je už po životnosti. V prípade že bude vyhlásená nejaká výzva na obnovu umelého trávnika, určite sa zapoja, aby sa ihrisko dalo do poriadku. Ďalšie pripomienky zo strany poslancov už neboli. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prepis energií futbalového štadióna na obec Krakovany schválený.  

 

K bodu č. 10 – Rôzne

Mandátna zmluva

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy na vykonanie stavebného dozoru na stavbe „IBV Staré Konopisko – Krakovany“. Bližšie informácie o pokračovaní prác na projekte IBV Staré Konopisko podal poslanec Lukáš Radoský. Tiež vysvetlil poslancom potrebu stavebného dozoru. Poslanci k návrhu zmluvy nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbe “IBV Staré Konopisko“ s Petrom Bobekom, Dolné Dubové 76,  schválený.

 

Predbežný súhlas na zámenu pozemkov

PedDr. Vladimír Mihálik podal žiadosť o udelenie predbežného súhlasu na  zámenu pozemkov za účelom zarovnania hranice pozemku p.č. 167, parcela registra C, k.. Stráže, ktorej je spoluvlastníkom s manželkou Mgr. Helenou Mihálikovou. Podľa priloženého návrhu by sa zamieňalo 2+3,5 m2 vo vlastníctve PaedDr. Vladimíra Mihálika a manželky Mgr. Heleny Mihálikovej za 4 m2 ktoré vlastní Obec Krakovany.  Predbežný súhlas žiada, aby si mohol dať vyhotoviť geometrický plán.  K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas pre PaedDr. Vladimíra Mihálika a Mgr. Helenu Mihálikovú na zámenu pozemkov schválený.

 

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo – navrhol vyzvať majiteľa budovy starého kina na údržbu budovy, nakoľko je v havarijnom stave a ohrozuje okoloidúcich občanov.

Ing. Slavomír Ťupek – upozornil na nefunkčný merač rýchlosti pri ZŠ, bude potrebné vymeniť batériu.

Kedy bude dokončený zberný dvor. Odpovedal starosta obce, že obec dostala dotáciu na druhú etapu, zberný dvor bude uvedený do prevádzky po ukončení druhej etapy výstavby. Na Školskej ulici je poprepádaný nový chodník.

Kedy sa začne s rekonštrukciou kultúrneho domu – odpovedal starosta, že prebieha kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Ing. Peter Seitler – požiadal o opravu cesty na ulici Hoštáky, hlasne pri napojení uličky od kultúrneho domu.

Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal v akom štádiu riešenia  je cyklochodník Piešťany – Vrbové.  Odpovedal starosta, že je to na dobrej ceste. V súčasnosti železnice vyzvali obce a samosprávne kraje, či majú záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy na dlhodobo nevyužívaných železničných tratiach. Po tomto prieskume , ak nebude záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy, bude možné využívať železničnú trať aj na iné účely.  

Ing. Michal Sedlá informoval poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie, ktorá zasadala 27. marca 2019.  Stavanie mája  bude 1. mája, máj postavia hasiči hudobný produkciu zabezpečí  Borovienka, Oslava  Deň matiek po dohode   s Marekom Urbanom  bude na terase Pivárne u Notára 19. mája o 15,00 hod.  Nakoniec bol dohodnutý aj piatkový program na Župný festival. Predkapela 19,00 Madratz Vrbové, 20,30 Itcho Pčelár, 22,00-24,00 Slniečko. Navrhované vstupné na piatkový program 6€, v predpredaji 4€, vstupné na sobotu a nedeľu jednodňové vstupné 4€, Dvojdňové 6€ a trojdňové vstupné 10 €.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci interpelácie zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 11 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. marca  2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 13/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 14/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Mihal Sedlák, Tibor Šurín

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 15/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2019-12/1/2019 zo dňa 31. januára 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku

Uznesenie č. 16/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie novovytvorenej  p.č. 293/15 podľa geometrického plánu č. 357/18, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Katastrálnom úrade Piešťany dňa 11.6.2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 0

Proti: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

S konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo odkúpenie pozemku p.č. 293/15 pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú neschválilo.

 

Uznesenie č. 17/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1 pred  rodinným domom č. 129/52, Dolná ulica Krakovany pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú, Dolná ulica 406/4, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 5/2018

Uznesenie č. 18/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné príjmy 913 349 +45 711,23 1 006 251,23 +3 442,36 1 009 693,59    
Kapitálové príjmy 150 000 +175 178 940,50 +93 879,73 272 820,23    
Finančné operácie 0 0 169 171,89 0 169 171,89    
Príjmy spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné výdavky 869 349 +48 787,23 973 609,12 +3 442,36 977 051,48    
Kapitálové výdavky 194 000 -2 901 380 754,50 +93 879,73 474 634,23    
Finančné operácie 0 0 0 0 0    
Výdavky spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Čerpanie rozpočtu za rok 2018 

Uznesenie č. 19/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu za rok 2018

Príjmy

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 913 349,00 1 009 693,59 1 004 996,28 4 697,31 100
Kapitálový rozpočet 150 000,00 272 820,23    273 177,23 -357,00 100
Finančné operácie 0,00 169 171,89 126 931,91 42 239,98 75
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 405 105,42 46 580,29 97

Výdaje

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 869 349,00 977 051,48 957 099,83 19 951,65 98
Kapitálový rozpočet 194 000,00 474 634,23    312 975,14 161 659,09 66
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 270 074,97 181 610,74 87

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Uznesenie č.  20/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92
Kapitálové príjmy 1 101 759 +38 000 1 139 759
Finančné operácie           58 882 +131 837,81 190 719,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 1 394 758
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 21/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 27 431,08 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • dofinancovanie stavby – Zberný dvor TKO vo výške 20 770,– €
 • spoluúčasť na Rekonštrukcii kotolne ZŠ vo výške 6 661,08€

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Žiadosť o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“

Uznesenie č. 22/2/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie s  Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5%: 775,00 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Žiadosť o prepis energií na Obec Krakovany

Uznesenie č. 23/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prepis energií na futbalovom štadióne Krakovany  na obec Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 Rôzne

Návrh zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbe IBV Staré Konopisko.

Uznesenie č. 24/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Uzatvorenie zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbu IBV Staré Konopisko  – Krakovany s Petrom Bobekom – dozorná a realizačná činnosť, Dolné Dubové 76.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský,Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Žiadosť  PaedDr. Vladimíra Mihálika o predbežný súhlas na zámenu pozemkov na Veternej ulici

Uznesenie č. 25/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Predbežný súhlas pre PaedDr. Vladimíra Mihálika a Mgr. Helenu Mihálikovú na zámenu pozemkov na Veternej ulici , konečný súhlas bude schvaľovaný po predložení geometrického plánu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 26/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský,Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. marca   2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková       

Oficiálne výsledky 2. kola voľby prezidenta SR v obci Krakovany

Print Friendly, PDF & Email

Dátum: 30.03.2019

Obec: Krakovany

Počet  voličov zapísaných v zozname voličov:  1 153

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 563

Percentuálna účasť: 48,83 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 563
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 549
Počet neplatných hlasov: 14 
—————————————————————————————–
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1.Zuzana Čaputová 354 hlasov (62,88,02 %)
2.Maroš Šefčovič 195 hlasov (34,64 %)

dyerware.com


graf © 2019 krakovany.sk 

Oficiálne výsledky 1. kola voľby prezidenta SR v obci Krakovany

Print Friendly, PDF & Email

Dátum: 16.03.2019

Obec: Krakovany

Počet  voličov zapísaných v zozname voličov:  1 162

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 679

Percentuálna účasť: 58,43 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 679
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 678
—————————————————————————————–
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1.Zuzana Čaputová 312 hlasov (46,02 %)
2.Maroš Šefčovič 113 hlasov (16,66 %)
3.Marian Kotleba 71 hlasov (10,47 %)
4.František Mikloško 68 hlasov (10,03 %)
5.Štefan Harabin 56 hlasov (8,26 %)
6.Milan Krajniak 18 hlasov (2,65 %)
7.Eduard Chmelár 15 hlasov (2,21 %)
8.Béla Bugár – 7 hlasov (1,03 %)
9.-10.Martin Daňo 5 hlasov (0,74 %)
           Ivan Zuzula 5 hlasov (0,74 %)
11. Bohumila Tauchmanová 3 hlasy (0,44%)
12.-13. József Menyhárt 2  hlasy* (0,29 %)
             Róbert Švec 2 hlasy (0,29 %)
14. Robert Mistrík 1 hlas* (0,15 %)
15. Juraj Zábojník 0 hlasov
* József Menyhárt a Robert Mistrík sa pred voľbami vzdali kandidatúry

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2019

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 31. januára 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Požitie rezervného fondu na investičné akcie
 6. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 7. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 8. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 9. Rôzne
 10. Záver                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh zmeny  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 6. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej zmene  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Fořta. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 73/9/2018-83/9/2018 zo dňa 11. decembra  2018.

Uznesenie č. 73/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 6. Voľba inventarizačných komisií
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č 74/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Slavomíra Ťupeka – podané

Uznesenie č. 75/92018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ing. Michala Sedláka – podané.

Uznesenie č. 76/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 63/7/2018 -72/7/2018 zo dňa 25. októbra 2018 – podané

Uznesenie č. 77/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2019 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2019 vo výške 2 195 439,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                                                  Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2019     Druh rozpočtu Návrh 2019  
Bežný rozpočet 1 034 798,-     Bežný rozpočet 1 000 380,-  
Kapitálový rozpočet 1 101 759,-     Kapitálový rozpočet 1 195 059,-  
Finančné operácie 58 882,-     Finančný rozpočet 0  
SPOLU 2 195 439,-     SPOLU 2 195 439,-  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2020-2021.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2020

 

Návrh 2021

 

  Bežný rozpočet 1 047 642 1 057 642
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 27 129 46 782
SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

Druh rozpočtu Návrh 2020 Návrh 2021
Bežný rozpočet 1 024 771 1 054 424
Kapitálový rozpočet 50 000 50 000
Finančné operácie 0 0
        SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

 podané

 

   Uznesenie č. 78/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie:

 

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka  

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2018 do 29.1.2019.

Fyzická inventúra 15.12.2018 – 31.12.2018, dokladová inventúra 1.1.2019-29.1.2019 – podané

Uznesenie č.  79/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Určuje

Plat starostu

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi od 1.12.2018 plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2017 vo výške 954,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

2,20 x 954,- eur = 2098,80 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 2099,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.

B/Schvaľuje

navýšenie základnej mzdy starostu o 40 % s účinnosťou od 11.12.2018 – podané

Uznesenie č. 80/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2018 – 15 dní – podané

Uznesenie č. 81/9/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Stanovenie kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky – podané

Uznesenie č. 82/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri ZŠ v zložení 

Marek Fořt , Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri MŠ v zložení:

Ing. Slavomír Ťupek, Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín – podané

Uznesenie č. 83/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Vzdanie sa odmeny poslanca a člena komisie obecného zastupiteľstva Krakovany  Mareka Fořta – podané

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Poslanec Tibor Šurín požiadal o zaslanie štúdie na lokalitu Staré Konopisko

Poslanec Ing. Peter Seitler – príprava na výstavbu telocvične na tenisovom kurte.

Poslanec Ing, Slavomír Ťupek

– upraviť nástenku na chodbe obecného úradu

-zverejňovať zasadnutie obecného zastupiteľstva na internete

-vymeniť prvky na detskom ihrisku, niektoré sú už dosť zastarané a aj poškodené

-kontejnery na tetrapaky – lepšie označenie sú označené ako kartónové obaly

-dopravné značenie nový pasport bude schvaľovať ODI Trnava

– požiadať Povodie Váhu o vyčistenie koryta pri strážovskom obchode – odpovedal starosta obce, že Povodie Váhu nemá na vyčistenie financie.

-most pri čističke, je to v riešení bol vypracovaný statický posudok

Poslanec Mgr. Juraj Filo upraviť chodník k Strážovskej ulici napojenie chodníka na cestu.

Poslanec Marek Fořt skúsiť urobiť prepočet či by sme mohli túto službu objednať si u niekoho iného a hlavne zistiť záujem aj z druhej strany – podané

 

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák

Starosta obce prečítal žiadosť Štefana Hornáka a Denisy Hornákovej na odkúpenie pozemku vo veľkosti 29 m2, parcela č.293/15, k.ú. Krakovany, ktorá bola geometrickým plánom č. 357/2018 odčlenená z obecnej parcely č. 293/1, k.ú. Krakovany. Na vysvetlenie požiadavky vystúpila pani Denisa Hornáková. Poslancov oboznámila zo skutočnosťou, že pri kúpe domu boli zavedený tým, že im bolo povedané že k domu patrí aj predzáhradka. Z toho dôvodu si do tohoto  priestoru premiestnili  elektromer, umiestnili tam žumpu. Po čase, keď si dali zhotoviť geometrický plán zo zameraním skutočného stavu rekonštruovaného domu zistili, že predzáhradka je umiestnená na obecnom pozemku. Z toho im vznikol problém, že bod pripojenia, elektromer,  je na cudzom pozemku a banka  im nechce uvoľniť finančné prostriedky. Preto si podali už opakovanú žiadosť, nakoľko predchádzajúce obecné zastupiteľstvo ich prvú žiadosť zamietlo. Na návrh predsedu finančnej komisie Juraja Filu sa poslanci dohodli, že sa pôjdu pozrieť priamo na miesto, aby videli skutočný stav a na základe toho sa na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva budú žiadosťou opätovne zaoberať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdral sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci žiadosť Štefana Hornáka a Denisy Hornákovaej o odkúpenie parcely č. 293/15, k.ú. Krakovany o výmere 29 m2 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 –Plán činnosti kontrolóra obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018.

Kontrolórka obce sa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ospravedlnila z dôvodu choroby. Plán činnosti kontrolóra  na prvý polrok 2019 aj Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018 bola poslancom rozposlaná elektronicky spolu s pozvánkou. Na zasadnutí sa už nečítali. K predloženým materiálom poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať za Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2019 schválený.

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 poslanci hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 –Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č. 1

Starosta obce prečítal žiadosť pani Anny Demkovej na predĺženie nájmu na byt č. 1. Nájomná zmluva pani Demkovej končí 28. februára 2019. Byt bol prenajatý na tri roky. Poslanec Ing. Slavomír Ťupek navrhol predĺžiť nájomný byt č.1 pre pani Annu Demkovú o ďalšie tri roky, čo je od 1.3.2019 do 28.2. 2022. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predĺženie nájmu na byť č. 1 pre pani Annu Demkovú do 28.2.2022 schválené.

 

K bodu č. 7  –Rôzne

 • Mandátna zmluva

Starosta obce predložil poslancom návrh Mandátnej zmluvy, ktorá by mala byť uzavretá so spoločnosťou Stavmix, s.r.o, M.R.Štefánika 196/19,  Vrbové, ktorá bude pre obec zabezpečovať inžiniersku činnosť pre vydanie Stavebného a kolaudačného povolenia na stavbu „IBV Staré Konopisko – Krakovany.“ Celková odmena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená na 1500,- eur. K predloženému návrhu zmluvy poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh Mandátnej zmluvy so spoločnosťou STVMIX, s.r.o. na inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia a kolaudačného

rozhodnutia na stavbu „IBV Staré Konopisko – Krakovany“ schválený.

 • Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve RRAH

Starosta obce predložil poslancom Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve – Projektový manažment , ktorá bola uzatvorená s Regionálnou a rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec – Piešťany  1.6.2018.

Predmetom zmluvy bolo poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, spracovanie pravidelných monitorovacích správ pre projekty v realizácii ako aj po realizácii. Dohodnutá cena za služby bola 480,- eur/ mesačne. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.1.2019.  V dodatku sa upravuje doba trvania zmluvy. To znamená, že dodatok sa uzatvára na dobu určitú od 1. februára 2019 do 31. decembra 2022. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol dodatok č.1 k rámcovej zmluve – Projektový manažment schválený.

 • Dofinancovanie MŠ

 Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol pozvaný pán Tokarčík, ktorý pre obec vypracovával Monitorovaciu správu na Materskú školu k projektu Zníženie energetickej náročnosti  MŠ Krakovany, kde obec získala finančné prostriedky. Základom projektu bolo zavedenie fotovoltiky, ale energia, ktorá sa vyrobí nemôže sa odovzdať do verejnej siete. Pán Tokarčík poslancom podrobne vysvetlil, aký je súčasný stav, čo bolo zistené monitorovaním funkčných zariadení a ako treba postupovať, aby boli naplnené požiadavky projektu a bola docielená požadovaná úspora. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.  Na výmenu kotlov a ostatných zariadení s ktorými by sa docielili požadované hodnoty bola vyčíslená na cca 40 000,- eur. Táto skutočnosť je nevyhnutná, aby sa dodržali merateľné ukazovatele nenávratného finančného príspevku.  Starosta obce dal hlasovať za dofinancovanie materskej školy  v celkovej výške cca 40 000,- eur. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Fořt, Šurín), nehlasovl:0, bolo dofinancovanie materskej školy Krakovany vo výške 40 000,- eur na dodržanie merateľných ukazovateľov  pre prvú monitorovaciu správu k NFP 310040A169 schválené.

Pán Tokarčík ďalej informoval poslancov o ďalších možnostiach získavania finančných prostriedkov na obecné budovy. Jedným z hlavných programov je NUS  – nízkouhlíková stratégia.  Do projektu NUS spadajú správa budovy ktoré obec vlastní, ako ich spravuje a ako dokáže znížiť náklady na ich prevádzku, stav obyvateľstva, čo obec dokáže urobiť pre občanov, jedným z projektov bolo aj zadržiavanie podzemnej vody, ktorej je veľmi málo.

Starosta obce dal hlasovať za  vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehasoval:0, bolo vypracovanie a podanie žiadosti na NUS schválené.

 • Diskotéky

Starosta opäť otvoril dlhodobú záležitosť organizovanie diskoték v obci. Po každej diskotéke sa hromadia sťažnosti nespokojných obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti kultúrneho domu a jeho okolí.  Aj po poslednej Štefanskej diskotéke sa rozšírila búrlivá diskusia na sociálnych sieťach. Do diskusie sa zapojil  predseda kultúrnej komisie, Ing. Michal Sedlák a navrhol ako jedno z možných riešení rozmiestnenie kamerového systému v okolí kultúrneho domu. Vzhľadom k tomu, že organizátor nemá dosah na to, čo sa deje vonku. Organizátor zodpovedá iba za  to čo sa deje v priestoroch kultúrneho domu. Poslanec Marek Fořt dal návrh aby sa hlasovalo za zrušenie diskoték. Proti tomu vystúpil poslanec Mgr. Juraj Filo, ktorý bol proti zrušenie diskoték. Komentoval, že všetci poškodení dostali finančné vyrovnanie škody od usporiadateľov, a kto nedostal peniaze, bola mu škoda odstránená vyčistením zo strany usporiadateľov. Ani jeden z poškodených občanov nepodal trestné oznámenie na políciu, že mu bola spôsobená nejaká škoda na majetku. Všetci sa obrátili len na starostu obce, alebo písali na sociálnych sieťach.  Poslanec Filo upozornil, že zrušením zábav môžu nastať existenčné problémy futbalového klubu. Prostriedkov je stále málo, a keď sa zrušia diskoték príjem klubu ešte klesne. Kultúrna komisia by mala vypracovať správu v ktorej zadefinuje na aké účely je možné používať kultúrny dom a túto správu predloží na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanec Sedlák navrhol vyriešiť dofinancovanie klubu, a potom nebude potrebné zábavy organizovať.  Navýšenie dotácie by predstavovalo asi štyri tisíc eur. Jedným z riešení je aj  prepis energií na obec, ktorých ročný náklad je vo výške cca 4 000,- eur.    

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na konečnom riešení, že v dôsledku začatia rekonštrukcie kultúrneho domu sa v roku 2019 nebudú konať žiadne kultúrne podujatia. Po dokončení rekonštrukcie kultúrna komisia vypracuje poriadok využiteľnosti kultúrneho domu, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu.  Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci tento  záver zobrali na vedomie.

 

Interpelácie

 • Slavomír Ťupek navrhol, aby sa na informačných kanáloch obce zverejnila rekonštrukcia kultúrneho domu a z toho dôvodu sa v kultúrnom dome nebudú organizovať žiadne akcie.
 • Marek Fořt sa pýtal, kedy bola podávaná žiadosť na rekonštrukciu autobusových zastávok na VUC, aby sa mohol na to informovať priamo v Trnave.

Požiadal pána Ťupeka, aby bližšie informoval poslancov o výzve, ktorú poslancom preposielal emailom.

 • Slavomír Ťupek informoval poslancov o výzve, ktorú vyhlásil Trnavský samosprávny kraj. Do výzvy sa môžu zapojiť Občianske združenia alebo fyzické osoby. O prostriedky na projekt nemôže žiadať obec. Je to novinka. Na piešťanský okres bolo vyčlenených 28 000,- eur. Projekt posudzuje komisia, a keď ho komisia schváli predkladateľ si tento projekt musí aj verejne obhájiť. Potom sa za obhájené projekty verejne hlasuje. Každý kto sa do hlasovania zapojí musí hlasovať za tri projekty. Hlasovanie sa robí cez webovú stránku. Chce využiť túto šancu a podať projekt na zakúpenie nového kolotoča na detské ihrisko.

Pri spracovaní vývozného kalendára, zistil, že sú veľké odstupy medzi jednotlivými vývozmi separovaného odpad, hlavne plastov. Reagoval starosta obce, že harmonogram vývozu určuje vývozca Marius Pedersen a obec to nedokáže ovplyvniť.

 • Michal Sedlák informoval poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie na ktorej sa riešili už prípravy župného festivalu, ktorý sa tento rok z dôvodu rekonštrukcie KD bude konať na futbalovom ihrisku, presnejšie na tréningovej ploche. Z toho vyplynulo aj riešenie parkovania, na základe toho požiadal predsedu družstva aby na určitú plochu zasial takú plodinu, ktorú by do konania festivalu mohol aj pozberať. Na komisii sa riešili aj ostatné akcie, ktoré obec organizuje v priebehu roka a určili vhodné priestory na ich konanie. Riešilo sa či bude aj piatkový program a koho na program pozvať. V akých financiách sa  hýbať. Poslanci sa nakoniec dohodli, aby sa hľadala skupina do max. výšky 3000 eur.
 • Peter Seitler vianočné ozdoby na Školskej ulici prestávajú svietiť. Odvodnenie na Strážovskej ulici, n začiatku ulice stojí voda.
 • Juraj Filo – názvy ulíc Hoštáky doplniť, a treba dať aj na Mlynské smerovky, aby kuriéri vedeli.
 • Slavomír Ťupek ako to vyzerá s hnojiskom, odpovedal starosta obce, Združenie na zber a triedenie odpadu odkúpilo pozemky pod kompostoviskom a teraz vyvolalo stretnutie s predstaviteľmi družstva. Združenie podalo žiadosť o NFP, nakoľko stavba spĺňa potrebné normy, určené na tento účel.

 

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 31. januára 2019

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 1/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 6. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,   Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka  Fořta.

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za:6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 3/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 73/9/2018 -83/9/2018 zo dňa 11. decembra 2018

Celkový počet poslancov: 9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák

Uznesenie č. 4/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 293/15, k.ú. Krakovany  o výmere 29 m2, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená z obecnej parcely č. 293/1 k.ú. Krakovany. Na návrh predsedu finančnej komisie Mgr. Juraja Filu sa poslanci dohodli, že sa pôjdu pozrieť priamo na miesto, aby videli skutočný stav a na základe toho sa na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva budú žiadosťou opätovne zaoberať.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 a Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

Uznesenie č. 5/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2019

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č. 1

Uznesenie č. 6/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, Námestie Sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 28.2.2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rôzne

 • Mandátna zmluva

Uznesenie č.  7/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou STAVMIX s.r.o. M.R.Štefánika 196/19, Vrbové,  na inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na stavbu „IBV Staré Konopisko- Krakovany“

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 8/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve  – Projektový manažment so spoločnosťou Regionálna a rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec-Piešťany do 31.12.2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 9/1/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie MŠ vo výšky 40 000 €, na dodržanie merateľných  ukazovateľov NFP 310040A169 „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“,

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

za: 5 (Filo, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Fořt, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 10/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 11/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informáciu, že po odovzdaní kultúrneho domu ako staveniska sa v kultúrnom dome v roku 2019 nebudú konať žiadne kultúrne podujatia.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 12/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  31. januára  2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková