Tlačivá pre potreby občanov a organizácií

Ohlásenie_stavebných_úprav

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (fyzická osoba)

Žiadosť_o vydanie stavebného povolenia (právnická osoba)

Žiadosť o predĺženie_platnosti_stavebného povolenia

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie_jednoduchej_stavby

Podnet na nariadenie_odstránenia_stavby

Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia

Návrh_na_vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (fyzická osoba, právnická osoba)

Ohlásenie_drobnej_reklamnej_stavby

Ohlásenie_udržiavacích_prác

Podnet_na_vykonanie Štátneho stavebného dohľadu

Prehlásenie_stavebného_dozoru

Vyjadrenie_suseda_k_stavbe

Vyjadrenie_vlastníka_susednej_nehnuteľnosti

Vzdanie_sa_odvolania

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie_terénnych_úprav

Žiadosť o povolenie_vstupu_na_susedný_pozemok

Žiadosť o zmenu_stavby_pred_dokončením

Žiadosť o zmenu_termínu_dokončenia_stavby

Žiadosť_o zmenu_účelu_užívania

Sprievodca stavebným zákonom – všeobecné pokyny a najdôležitejšie informácie týkajúce sa stavebnej agendy

Správne poplatky týkajúce sa stavebnej agendy

Žiadosť o vydanie súhlasu stavby stacionárneho zdroja podľa § 26 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (súhlas na stavbu/užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia /MZZO/)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia – právnická osoba

Návrh na vydanie územného rozhodnutia – fyzická osoba

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla na budovu

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu obce

– Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

– Špecifikácia poskytnutej dotácie

– Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby fyzická osoba /zmenu stavby – prístavbu, nadstavbu/

– Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby právnická osoba  /zmenu stavby – prístavbu, nadstavbu/

– Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na prípojku

 

– Žiadosť o vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavbu rodinného domu

Žiadosť o trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy

– Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu