Tlačivá pre potreby občanov a organizácií

Print Friendly, PDF & Email

Sprievodca stavebným zákonom – všeobecné pokyny a najdôležtejšie informácie týkajúce sa stavebnej agendy

Správne poplatky týkajúce sa stavebnej agendy

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia – právnická osoba

Návrh na vydanie územného rozhodnutia – fyzická osoba

Nariadenie_odstránenia_stavby

Návrh na vydanie_kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie_drobnej_reklamnej_stavby

Ohlásenie_drobnej_stavby

Ohlásenie_jednoduchej_stavby

Ohlásenie_stavebných_úprav

Ohlásenie_udržiavacích_prác

Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu

Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru

Stanovisko_vlastníkov_susedných nehnuteľností k osadeniu stavby

Prehlásenie o vzdaní_sa_odvolania voči rozhodnutiu

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadost o povolenie_vstupu na susedný pozemok

Žiadosť o predĺženie_platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – fyzciká osoba

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – právnická osoba

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla na budovu

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu obce [dropcap][/dropcap]

– Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

– Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

– Špecifikácia poskytnutej dotácie

– Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby fyzická osoba /zmenu stavby – prístavbu, nadstavbu/

– Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby právnická osoba  /zmenu stavby – prístavbu, nadstavbu/

– Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

– Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na prípojku

 

– Žiadosť o vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavbu rodinného domu

Žiadosť o trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy

– Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu