Kalendáre vývozu separovaného odpadu

Jesenný zber textilu na škole

Print Friendly, PDF & Email

Do 12. októbra 2023 prebieha Jesenný zber textilu v Základnej škole Krakovany. Od pondelka do piatku v čase od 7:00 do  16:00 hod.

Čo zbierame? Textil vhodný na ďalšie použitie, a to najmä (vypraté) letné a zimné pánske, ženské a detské oblečenie, zachovalý bytový textil ako návliečky, plachty či periny, rovnako aj topánky, opasky a kabelky.

Ako zbierame? Zozbierané veci musia byť zabalené vo vhodnom obale, ideálne v priesvitnom vreci. Topánky musia byť v pároch, ideálne zviazané šnúrkami.

Prečo zbierame?  Ochrana životného prostredia. Zozbieranému oblečeniu a textilným výrobkom dávame druhú šancu na ich vrátenie do obehu. Pomoc ľudom v núdzi. Okrem finančnej pomoci putuje pretriedená časť vyzbieraného oblečenia, ktorú je možné opätovne zúžitkovať po jej vyčistení ľudom v núdzi prostredníctvom naších charitatívnych partnerov.

Termíny odvozov separovaného odpadu – až do konca roka 2023

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy v utorok, a to: 2. mája, 27. júna, 5. septembra a 31. októbra 2023. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

Plasty, kovy, tertapaky – trojzber do vriec
Rôzne dni, a to: 14. apríla (piatok), 26. mája (piatok), 7. júla (piatok), 18. augusta (piatok), 29. septembra (piatok) a 6. decembra 2023 (streda). Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín, obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Do tohto vreca sa zberajú sa aj kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.Vrece nesmie obsahovať tetrapaky znečistené surovinami, kovy znečistené surovinami, nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v piatok, a to: 28. apríla, 2. júna, 7. júla, 11. augusta, 15. septembra, 20. októbra a 1. decembra 2023. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tabuľka © Slavomír Ťupek

Zmena spôsobu zberu triedeného odpadu od 01.04.2023

Print Friendly, PDF & Email

VEC: oznámenie o zmene spôsobu zberu triedených zložiek od 01.04.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje Vyhláškou č. 194/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov nasledovné:

Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa pre papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa, t.j. obyvatelia rodinných domov budú uvedené odpady triediť doma a ich zber bude realizovaný spred ich nehnuteľností.

V praxi to bude od 01.04.2023 znamenať nasledovné:

Obyvatelia v rodinných domoch – zber triedených zložiek bude realizovaný zberovou spoločnosťou spred ich nehnuteľností nasledovne:

  • Papier – na zber budú používané 240 l nádoby.
  • Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) –  sa budú zbierať spolu a na zber budú používané 120 l vrecia. Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov. Ruší sa týmto samostatný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov).

Zber skla bude zabezpečovaný bez zmeny, z 1100 l kontajnerov rozmiestnených v obciach.

Ukážka nálepky na spoločný trojzber (pokračovanie článku pod obrázkom):

Naša spoločnosť používa na zber odpadov moderné vozidlá s nadstavbou linearpress alebo rotopress vybavené vysoko účinným lisovacím mechanizmom na stláčanie odpadu, čo umožňuje odviezť až do 10 ton odpadu.

V roku 2015 sme spustili do prevádzky optickú triediacu linku v Hlohovci-Šulekove, ktorá je jedným z najmodernejších zariadení na triedenie plastov na Slovensku. Vďaka modernej technológii je možné  spracovať až 5 000 ton odpadu, pričom denný objem predstavuje priemerne 15 ton. Linka má viaceré časti, pričom najprv sú vyseparované nadrozmerné predmety, následne magnetický separátor oddelí kovové časti, balistický separátor triedi jednotlivé druhy plastov a optická jednotka na základe infračerveného žiarenia rozlíši druh a farbu plastového odpadu, ktoré sama roztriedi pomocou stlačeného vzduchu.

Za optickú linku sme v roku 2015 získali ocenenie Zlatý mravec v kategórii Inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva.

S pozdravom Marius Pedersen, a.s.

V Piešťanoch, 06.03.2023

V našej ZŠ zbierame staré oblečenie, textil a obuv

Print Friendly, PDF & Email

Projekt Recyklohry, do ktorého je zapojená naša základná škola

V spolupráci s Ekocharitou si urobme poriadok v skriniach a pomôžme našej Zemi! V termíne od 6.2.2023 do 1.3.2023 v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 16,00 hod.  zbierame v našej základnej škole staré oblečenie, textil a obuv. Zozbierané veci musia byť zabalené vo vhodnom obale, ideálne v priesvitnom vreci, topánky musia byť v pároch, najlepšie zviazané šnúrkami.Bližšie informácie o zbieraných veciach na plagáte.Vyzbierané veci prineste do školy.Ďakujeme, že hráte s nami pre našu Zem.

Termíny odvozov separovaného odpadu – 1.štvrťrok 2023

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy v utorok, a to: 10. januára a 7. marca 2023. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 20. januára a 3. marca 2023. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v piatok, a to: 13. januára, 17. februára a 24. marca 2023. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v piatok, a to: 20. januára a 3. marca 2023. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 6. januára, 17. februára a 31. marca 2023. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Tabuľka © Slavomír Ťupek

Oznam o trojzbere odpadu

Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania,

V Krakovianskom hlase sme Vás informovali o spoločnom zbere triedeného odpadu (trojzber – plasty, kovy a tetrapaky) od 01.01.2023.
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. nás informovala, až po zverejní oznamu v novinách, že aj napriek skutočnosti, že sú na trojzber pripravení, do dnešného dňa spoločnosť Organizácia zodpovednosti (OZV) – ENVIPAk nedoručila spoločnosti Marius Pedersen, a.s. požiadavku zaviesť od januára 2023 nulovú donáškovú vzdialenosť (trojzber).
Oznamujeme Vám, že triedený zber od 01.01.2023 bude zabezpečený v tej istej infraštruktúre ako tomu bolo doteraz v roku 2022. To znamená, že naďalej budeme separovať plasty do vriec, kovy a tetrapaky do kontajnerov na stojiskách v obci. O zmene triedenia odpadov Vás budeme informovať v priebehu 1. štvrťroka 2023.