História farnosti

Z histórie farnosti Krakovany

 

Dôležitá, z historického hľadiska, je prvá písomná zmienka, ktorú, v prípade obce Krakovany, nájdeme v Zoborskej listine z r. 1113. V spomínanej listine sa píše o Krakovanoch ako o majetku benediktínskeho kláštora sv. Hypolita na Zobore v Nitre. Pôvodne však obec patrila do hradného panstva Bana.

V 15. stor. bola už obec majetkom nitrianskeho biskupstva. Na základe záznamov z kanonických vizitácií sa dozvedáme, že písomné záznamy o fare v Krakovanoch jestvujú od r. 1560. Vo farnosti vtedy pôsobil parochus (farár) Štefan. Od r. 1701 bola vedená matrika. V r. 1702 bol konsekrovaný pôvodný farský kostol. Súčasný neskorobarokový farský kostol, zasvätený sv. Mikulášovi, bol postavený v r. 1770- 1773 na mieste staršieho kostola.

Pokiaľ hovoríme o minulosti farnosti Krakovany, nesmieme prehliadnuť dôležitú skutočnosť, ktorá je síce novšieho dáta, ale z hľadiska pochopenia histórie farnosti tvorí dôležitý medzník. V r. 1943 sa zlúčili obce Krakovany a Stráže do obce Krakovany. To znamená, že do r. 1943 obec Stráže bola samostatná. Prvá písomná zmienka o Strážoch pochádza z r. 1113, v spomínanej Zoborskej listine. Posledným zemepánom bolo nitrianske biskupstvo. Z cirkevno- právneho hľadiska patrila obec Stráže pod farnosť Krakovany.

Stráže preslávil známy archeologický nález- germánske kniežacie hroby z doby rímskej. Zaujímavý je i gotický kostol sv. Gála, postavený v druhej polovici 14. storočia.

Do farnosti Krakovany patrí aj obec Ostrov, ktorá je filiálkou. Do roku 2011 bola filiálkou farnosti aj obec Trebatice, ktorá prešla pod farnosť Borovce.