V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 1/2024

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 21. februára 2024 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže Staré Konopisko II. Etapa
 5. Rozpočtové opatrenia 19,20/2023 a 1,2/2024
 6. Čerpanie rezervného fondu
 7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 a Správa kontrolóra za rok 2023
 8. Žiadosť o užívanie obecného pozemku – Caldonazzi
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Krakovany – Gacko
 10. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby určeného kúpnou zmluvou – Bakajsa
 11. Žiadosti o povolenia umiestnenia kanalizačnej šachty na obecnom pozemku Galbavá, Patera
 12. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
 13. Rôzne
 • Interpelácie poslancov
 1. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a predložil program  zasadnutia.

Uznesenie č.1/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže Staré Konopisko II. Etapa
 5. Rozpočtové opatrenia 19,20/2023 a 1,2/2024
 6. Čerpanie rezervného fondu
 7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 a Správa kontrolóra za rok 2023
 8. Žiadosť o užívanie obecného pozemku – Caldonazzi
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Krakovany – Gacko
 10. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby určeného kúpnou zmluvou – Bakajsa
 11. Žiadosti o povolenia umiestnenia kanalizačnej šachty na obecnom pozemku Galbavá, Patera
 12. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
 13. Rôzne

Interpelácie poslancov

 1. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Ondreja Sedláka a Ľuboša Sucháňa

Uznesenie č. 2/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Ondreja Sedláka a  Ľuboša Sucháňa.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 130/9/2023-152/9/2023  zo dňa 15. decembra 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák

Uznesenie č. 3/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 130/9/2023-152/9/2023  zo dňa 15. decembra 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže Staré Konopisko II. Etapa

Do obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko II. Etapa sa zapojil len jeden

uchádzač, firma  Tixo Group, s.r.o. Bratislava. Otváranie obálok prebehlo 1.2.2024. Komisia zasadla v zložení: predseda Mgr. Juraj Filo, členovia Ing. Oľga Galbavá, Ing. Emília Knošková a Zuzana Sedláková. Ponuka obsahovala všetky potrebné náležitosti. Suma za pozemky bola vo výške 170 085,30 eur, čo je v prepočte 40,7 eur/m2. Najnižšia cena bola stanovená na 40,69 eur/m2. Poslancom bola ponuka zaslaná elektronicky. K ponuke nemali žiadne pripomienky.

Starosta dal hlasovať za predaj pozemkov pre spoločnosť Tixo Group, s.r.o.

Uznesenie č. 4/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch  

Schvaľuje

predaj pozemkov v katastrálnom území Krakovany obec Krakovany, parcela č. 1045/179 -ostatná plocha , komunikácia – 1340 m2, 1045/122 orná pôda – 528 m2, 1045/180 ostatná plocha – 72 m2, 1045/181 ostatná plocha – 96 m2, 1045/182 orná pôda – 235 m2, 1045/183 ostatná plocha – 53 m2, 1045/184 ostatná plocha – 135 m2,  1045/185 orná pôda -76 m2, 1045/186 ostatná plocha -53 m2, 1045/187 ostatná plocha – 135 m2, 1045/188 orná pôda – 108m2, 1045/189 ostatná plocha – 53m2,  1045/190  ostatná plocha – 135m2, 1045/191 orná pôda – 141 m2, 1045/192 ostatná plocha – 53m2, 1045/193 ostatná plocha – 135 m2, 1045/194 orná pôda – 154 m2, 1045/195 ostatná plocha – 54 m2, 1045/196 ostatná plocha – 135 m2, 1045/197 orná pôda – 98 m2, 1045/198 ostatná plocha – 73 m2, 1045/199 ostatná plocha – 96 m2, 1045/200 orná pôda – 221 m2. Výmera celkom 4179 m2, pre spoločnosť TIXO Group, s.r.o., Hradská 2, 821 07  Bratislava na základe Obchodnej verejnej súťaže za cenu 170 085,30 eur, čo je 40,7 eur/m2.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenia č. 19,20/2023 a 1,2/2024

Rozpočtové oparenie 19/2023 predkladala Zuzana Sedláková, ekonómka obce. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 19/2023 sa uvedená čiastka upravuje V príjmovej časti  sa bežný rozpočet zvyšuje  o 22 493,- €,   kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie bez zmeny. Vo výdavkovej časti sa bežný  rozpočet zvyšuje  o 22 493,- €, kapitálový rozpočet  a finančné operácie bezo zmeny

Uznesenie č. 5/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.19/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 16..zmene 17.zmena

dotačná

Rozpočet po 17.zmene 18.zmena Rozpočet po 18. zmene 19.zmena Rozpočet po 19. zmene  
 

Bežné príjmy

               

1 321 687

 

+48 745

 

1 370 432

 

-14 220

 

1 356 212

 

+22 493

 

1 378 705

 
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

 

 

 

388 058

   

388 058

 
Finančné operácie  

571 061

   

     571 061

 

+29

 

        571 090

   

571 090

 
Príjmy spolu 2 280 806 +48 745 2 329 551 -14 191      2 315 360 + 22 493 2 337 853  

    

  Rozpočet po 16.zmene 17 . zmena

 

Rozpočet po 17.zmene 18. zmena Rozpočet po 18.zmene 19.zmena Rozpočet po 19.zmene        

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 306 141

 

+48 745

 

1 354 886

 

-23 532

 

1 331 354

 

+22 493

 

1 353 847

                  1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

+8 814

        -8 814 

 

936 190

   

936 190

                  588 370  
Finančné operácie  

     38 475

   

38 475

 

9 341

 

47 816

   

47 816

                  16 260  
Výdavky spolu  

2 280 806

 

+ 48 745

 

2 329 551

 

-14 191

 

     2 315 360

 

+ 22 493

 

2 337 853

                  1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 20/2023 predkladala Zuzana Sedláková, ekonómka obce.  Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 20/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje  o 625,- €,  kapitálový rozpočet a  finančné operácie bezo zmeny.

Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet   zvyšuje  o 625,- €, kapitálový rozpočet  a finančné operácie bezo zmeny.

Uznesenie č. 6/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 19..zmene 20.zmena

dotačná

Rozpočet po 20.zmene          
 

Bežné príjmy

               

1 378 705

 

+625

 

1 379 330

         
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

         
Finančné operácie  

571 090

   

     571 090

         
Príjmy spolu 2 337 853 +625 2 338 478          

    

  Rozpočet po 19.zmene 20 . zmena

 

Rozpočet po 20.zmene                

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 353 847

 

+625

 

1 354 472

                          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

                          588 370  
Finančné operácie  

       47 816

   

       47 816

                          16 260  
Výdavky spolu  

2 337 853

 

+625

 

2 338 478

                          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č.1/2024 predložila Zuzana Sedlákova, ekonómka obce a vysvetlila poslancom jednotlivé zmeny. Schválený rozpočet celkom na rok 2024 predstavuje čiastku 1 277 939,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2024 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet: sa  zvyšuje o 5 847,- €,  kapitálový sa zvyšuje o 170 085,- € a finančné operácie sa zvyšujú o 72 880,- €. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet  zvyšuje o 8 039,- €, kapitálový sa zvyšuje o 250 114,- € a finančné operácie sa znižujú o 9 341,- €.  K rozpočtovému opatreniu č. 1/2024 poslanci nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať.

 

Uznesenie č. 7/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2024 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

       
1Bežné príjmy  

1 260 939

 

+5 847

 

1 266 786

       
Kapitálové prímy  

0

 

+170 085

 

170 085

       
Finančné operácie  

17 000

 

          72 880

 

89 880

       
Príjmy spolu 1 277 939 248 812 1 526 751        

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 199 002

 

8 039

 

1 207 041

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

 17 000

 

250 114

 

267 114

              588 370  
Finančné operácie  

61 937

 

-9 341

 

52 596

              16 260  
Výdavky spolu  

1 277 939

 

           3 004

 

1 526 751

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2024 predložila Zuzana Sedláková, ekonómka obce.

Schválený rozpočet celkom na rok 2024 predstavuje čiastku 1 277 939,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Po prevej zmene predstavuje čiastku  1 526 751,-  € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 2/2024 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti  sa bežný rozpočet   zvyšuje o 30 176,- €,   kapitálový bez zmeny a finančné operácie sa zvyšujú o 15 036,- €. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet   zvyšuje o 45 212,- €, kapitálový bezo zmeny a finančné operácie bezo zmeny

Toto rozpočtové opatrenie je dotačné, poslanci ho berú na vedomie.

Uznesenie č. 8/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2024 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

2.zmena Rozpočet po 2.zmene    
1Bežné príjmy  

1 260 939

 

+5 847

 

1 266 786

 

30 176

 

1 296 962

   
Kapitálové prímy  

0

 

+170 085

 

170 085

   

170 085

   
Finančné operácie  

17 000

 

          72 880

 

89 880

 

15 036

 

        104 916

   
Príjmy spolu 1 277 939 248 812 1 526 751 45 212 1 571 963    

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene 2.zmena Rozpočet po 2.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 199 002

 

8 039

 

1 207 041

 

45 212

 

1 252 253

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

 17 000

 

250 114

 

267 114

   

267 114

          588 370  
Finančné operácie  

61 937

 

-9 341

 

52 596

   

52 596

          16 260  
Výdavky spolu  

1 277 939

 

           3 004

 

1 526 751

 

45 212

 

1 571 963

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6  Čerpanie rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila poslancom na schválenie čerpanie rezervného fondu za rok 2023

 • Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – spoluúčasť 5% 6 305,- €
 • Externý management k projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb  – 5000,- €
 • Vedľajšie realizované náklady kanalizácia – vypracovanie geometrického plánu k vecnému bremenu 654,- €
 • Vedľajšie realizované náklady kanalizácie – odplatné zo zmluvy vecné bremeno 400,- €

Uznesenie č. 9/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fonduZvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – spoluúčasť 5% 6 305,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 10/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fonduExterný management k projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Kultúrnom dome Krakovany –  5000,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 11/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fonduVedľajšie realizované náklady kanalizácia – vypracovanie geometrického plánu k vecnému bremenu 654,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 12/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fonduVedľajšie realizované náklady kanalizácie – odplatné zo zmluvy vecné bremeno 400,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 a Správa kontrolóra za rok 2023

Kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024 a Správu o kontrolnej činnosti za rok 2023.  Poslanci k plán nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Správa o kontrolnej činnosti sa berie na vedomie.

Uznesenie č. 13/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 14/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie  

Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8  Žiadosť o užívanie obecného pozemku – Caldonazzi

Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka.

Janka Caldonazzi, Školská ulica 583/2B podala žiadosť o užívanie časti  obecného pozemku, p.č. 268/1, k.ú. Stráže, pred domom č. 583/2B za účelom parkovania vozidiel, ktoré by upravila zámkovou dlažbou v rozsahu podľa priloženého návrhu.  Pri preskúmavaní žiadosti sa zistilo, že pani Caldonazzi už nie je vlastníčkou uvedenej nehnuteľnosti. A predpokladaný záber obecného pozemku by bol možný len v časti pred vjazdom do dvora RD z toho dôvodu, že v tejto časti je znížený obrubník chodníka.  Poslanci žiadosť pani Caldonazzi zobrali na vedomie a odporúčajú aby žiadosť o užívanie obecného pozemku podal súčasný majiteľ nehnuteľnosti, napriek tomu, že pani Caldonazzi má na uvedenej nehnuteľnosti  nahlásený trvalý pobyt.

Uznesenie č. 15/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie  

Žiadosť pani Janky Caldonazzi na užívanie časti obecného pozemku p.č. 268/1, k.ú. Stráže  pred rodinným domom č. 583/2B za účelom vytvorenia parkovacej  plochy pre osobné vozidlá. Vzhľadom k tomu, že pani Caldonazzi už nie je vlastníčkou uvedeného rodinného domu, Obecné zastupiteľstvo odporúča, aby si žiadosť o užívanie obecného pozemku podal vlastník nehnuteľnosti.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O.,Snohová, Sucháň,  Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň,Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Krakovany – Gacko

Ing. Igor Gacko podal na Obec žiadosť o odkúpenie pozemku 229/4, k.ú. Krakovany o výmere 53 m2 pre domom Južná ulica 414/1, Krakovany. Daný pozemok je ohradený živým plotom ako predzáhradka k domu. Poslanci  s predajom pozemku naďalej nesúhlasia. Súhlasia len s výmenou oplotenia daného pozemku, tiež nesúhlasia so stavbou altánku pre motorové vozidlo na uvedenej parcele.  Starosta obce dal hlasovať za odpredaj obecného pozemku.

Uznesenie č. 16/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemku parcela registra C č. 229/4 o výmere 53 m2, zastavaná plocha  a nádvorie , k.ú. Krakovany, obec Krakovany vo vlastníctve obce Krakovany, zapísanej na liste vlastníctva č. 1365 pre Ing. Igora Gacku, bytom Južná ulica 414/1, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 0

Proti: 6 (Sedlák O. Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Zdržal sa hlasovania: 2 (Filo Rusnáčeková)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

Poslanci danú žiadosť zobrali na vedomie kde súhlasia s oplotením pozemku, ale nesúhlasia so stavbou altánku na obecnom pozemku.

 

Uznesenie č. 17/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť na odpredaj pozemku parcela registra C č. 229/4 o výmere 53 m2, zastavaná plocha  a nádvorie, k.ú. Krakovany, obec Krakovany vo vlastníctve obce Krakovany, zapísanej na liste vlastníctva č. 1365, kde súhlasia s výmenou oplotenia tejto parcely ale nesúhlasia so stavbou altánku pre motorové vozidlo na uvedenej parcele.   

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8  (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby určeného kúpnou zmluvou – Bakajsa

Ing. Martin Bakajsa podal žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  rodinného domu v lokalite IBV Staré Konopisko.  V zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 5.5.2021 v článku V., bod 5 je lehota na ukončenie stavby 3 roky. Vzhľadom k tomu, že uvedené stavbu do stanoveného termínu nedokončí, žiada o predĺženie do 1.8.2025. Poslanci  k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky a s navrhnutým dátumom súhlasili. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 18/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie termínu  dokončenia stavby rodinného domu  na pozemku p.č. 1045/145, 1045/148, k.ú. Krakovany  pre pána Martina Bakajsu, Palín 63, 072 13 Palín  do 01.08.2025.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Žiadosti o povolenia umiestnenia kanalizačnej šachty na obecnom pozemku Galbavá, Patera

Obec začína prijímať žiadosti na ohlásenie drobných stavieb pre zriadenie kanalizačných pripojení. V niektorých častiach obce je hranica obecného pozemku až po hranicu domu stavebníka. V takýchto prípadoch bude nutné, aby čistiaca kanalizačná šachta bola umiestnená na obecnom pozemku, lebo stavebník nemá inú možnosť. Žiadosti o umiestnenie takejto šachty sa budú predkladať na obecné zastupiteľstvo na schválenie. Do dnešného zasadnutia predložili žiadosť Ing. Oľga Galbavá, Námestie sv. Floriána 164/1, Jaromír Patera, Dolná ulica 143/24,  Terézia Klinovská, Dolná ulica 148/14 a Pavel Klinovský, Dolná ulica 154/2. K jednotlivým žiadostiam poslanci nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 19/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 239/1, zastavaná plocha a nádvorie,  k.ú. Krakovany, pred domom č. 164  pre  Ing. Oľgu Galbavú, Námestie Sv. Floriána 164/1, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O., Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O., Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 20/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 239/1, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany,  pred domom č. 143,  pre Jaromíra Pateru, Dolná ulica 143/24, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O., Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O., Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 21/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 239/1, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany,  pred domom č. 148, pre Teréziu Klinovskú, Dolná ulica 148/14, Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O.,  Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O.,  Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 22/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 239/1, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany,  pred domom č. 154, pre  Pavla Klinovského Dolná ulica 154/2, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O.,  Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O.,  Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12  Dotácie z rozpočtu obce na rok 2024

Poslanci sa dohodli že ku každej jednej žiadosti sa budú vyjadrovať samostatne.

Miestna skupina Slovenského červeného kríža Krakovany, žiadala 1500,- eur. Starosta vysvetlil, že členky ČK sa aktívne zapájajú  pri všetkých obecných akciách. Požadovaná výške dotácie je nezmenená 6 rokov. Väčšia časť dotácie sa v podstate vráti do obce, nakoľko je použitá na nájom a refundácie energií v kultúrnom dome.  Poslanci s predloženou výškou dotácie  súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre MSSČK Krakovany vo výške 1500 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže  Jozefa Adamca žiada dotáciu vo výške 4000,- eur.  Je to združenie ktoré zastrešujú obce Krakovany, Trebatice a Borovce. Zaoberá sa výchovou mladých futbalistov od útleho veku. CFMJA bližšie predstavil poslanec Tibor Šurín, ktorý trénuje najmladšiu vekovú kategóriu. Celkový rozpočet združenia je okolo 40000,- eur. Všetky tri obce prispievajú na fungovanie združenia. Ostatné financie sú z poplatkov od rodičov a sponzorské dary. V súčasnosti v CFM trénuje približne 130 detí. Poslanci sa dohodli na požadovanej výške 3000,- eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany požiadal o dotáciu vo výške 18600 eur. Požadovaná dotácia . Poslankyňa Zuzana Shohová sa opýtala čo všetko klub platí z poskytnutej dotácie okrem energií. Odpovedal poslanec Juraj Filo, že z prostriedkov sa platia rozhodcovia, štartovné na súťaže, prestupy, údržba trávnika a rôzne režijné náklady na pracie a čistiace prostriedky.  Poslanci sa nakoniec dohodli na výške dotácie 18600 eur pre FK Krakovany. Hlasovaním za:6, proti:1 (Snohová), zdržal sa hlasovania:1 (Rusnáčeková), nehlasoval:0 bola dotácie pre FK Krakovany vo výške 18 600,- eur schválená.

Ing. Michal Sedlák začal so žiadosťou pre FS LUSK. Konštatoval že z tejto dotácie pokrývajú náklady pre tri organizácie a to Lusk, Krakovanček a Borovienka celkom je veľký počet aktívnych ľudí ktorí sa podieľajú na činnosti. Výška dotácie je rovnaká už štyri roky – 1500 eur. Starosta dal hlasovať za dotáciu pre FS LUSK vo výške 1500,- eur. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola výška dotácia 1500,- eur pre FS LUSK schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch požiadala o dotáciu vo výške 1500,- eur. JDS dotáciu používa hlavne na kultúrne podujatia a výlety za kultúrnymi a historickými pamiatkami a na a termálne kúpaliská. Jednota dôchodcov organizuje všetky brigády na cintorínoch v Krakovanoch aj Strážoch, taktiež pomáhali pri upratovaní okolo amfiteátra. Poslanci sa dohodli že výška dotácie pre JDS Krakovany bude rovnaká ako v minulom roku, 1000,- eur. Starosta obce dal hlasovať za dotáciu vo výške 1000 eur. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre JDS Krakovany schválená vo výške 1000,- eur.

Združenie rodičov pri MŠ požiadali o dotáciu vo výške 3000,- eur.  Dotáciu v podstate použijú na nájom a refundácie energií v kultúrnom dome. V tomto roku do žiadosti pripísali aj renováciu spoločných priestorov materskej školy, ako výmena interiérových dverí, stolov, stoličiek. Vzhľadom na to, že kúpa zariadenia MŠ je v kompetencii zriaďovateľa, poslanci sa dohodli na výške dotácie 1000,- eur.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre RZ pri MŠ schválená vo výške 1000,- eur.

Združenie rodičov pri ZŠ predložili žiadosť vo výške 600,- eur. Aj toto združenie používa dotáciu na nájom a refundáciu energií v kultúrnom dome. Naplánované majú dve akcie, Retrodiskotéku a Katarínsky ples. Aj s touto dotáciou poslanci súhlasili bez pripomienok. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie vo výške 600,- eur pre ZR pri ZŠ schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka požiadala o dotáciu vo výške 300,- eur. Poslanec Michal Sedlák skonštatoval, že výška dotácie zodpovedá činnosti. Dotácia bude tiež podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoavl:0, bola dotácia pre FS Krakovčanka vo výške 300,- eur schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadalo o dotáciu vo výške 2000,- eur. Dotáciu chcú použiť na Medzinárodný festival paličkovanej čipky, na účasť na iných medzinárodných festivaloch. Poslanci sa dohodli na výške dotácie 1500,- eur ako bolo v minulom roku. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre OZ Bábence vo výške 1500,- eur schválená.

Múzeum za Krakovskú bránu požiadalo o dotáciu vo výške 500,- eur. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,

Dotácia pre Súkromné etnografické múzeum bola schválená vo výške 500,- eur.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany dala žiadosť  o dotácia vo výške 2000,- eur. Dotácia bude požitá na vybudovanie kanalizačnej prípojky k budove farského úradu. Poslanci k žiadosti nemali pripomienky.  Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlaosvnia:0, nhelasoval:0, bola dotácia pre RKC farnosť Krakovany schválená.

Starosta ešte predložil poslednú nefinančnú žiadosť o bezplatný prenájom telocvične pre Záujmové združenie zdravé cvičenie Pilates. Starosta dal hlasovať, za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0

V závere dal starosta obce hlasovať za konečnú sumu dotácií pre organizácie obce Krakovany.

Uznesenie č. 23/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie pre jednotlivé organizácie nasledovne:

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany – 1000,- eur

Centrum futbalovej mládeže JA – 3000,- eur

FK Krakovany – 18600,- eur

Folklórny súbor LUSK – 1500,- eur

Jednota dôchodcov Krakovany – 1000,- eur

Združenie rodičov pri MŠ  – 1000,- eur

Združenie rodičov pri ZŠ – 600,- eur

Folklórna skupina Krakovčanka – 300,- eur

OZ Bábence – 1500,- eur

OZ Za krakovskú bránu – 500,- eur

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany – 2000,- eur

V  celkovej hodnote 31500,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 Rôzne

Interpelácie

Mgr. Zuzana Snohová požadovala dohodnúť dátum na stavanie mája. Akcia bude 30.4.2024 pred obecným úradom.

Ing. Michal Sedlák informoval o vydarenej akcii Pochovávanie basy.

Mgr. Juraj Filo požiadal o úpravu cesty na Školskej ulici k tenisovým kurtom

Jozef Štefanka požiadal o umiestnenie nádob na triedený odpad na cintorín v Krakovanoch aj Strážoch aspoň na skúšku, občania si to žiadajú.

Ing. Ondrej Sedlák umiestniť zrkadlo pri detské ihrisko, upozornil na prepadnutú cestu na Hlavnej ulici po nedôslednom ukončení výkopových prác firmou STAVEKO. Starosta obce hneď odpovedal, že závada bola firme nahlásená, oprava sa uskutoční až keď bude možné asfaltovať. 

Za občanov bol prítomný Ing. Slavomír Ťupek informoval, že cyklo stojan na Školskej ulici je zle nastriekaný a nesvieti svetlo. Na chodníku do Trebatíc za firmou Inalfa je diera.

 

Uznesenie č. 24/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  21.02.2024

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková          

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 9/2023

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. decembra  2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Protest prokurátora – VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, Návrh VZN č. 3/2023 – O niektorých podmienkach držania psov na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenia č. 16,17,18/2023
 6. Rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026, Stanovisko kontrolóra obce
 7. Čerpanie rezervného fondu
 8. Prerokovanie petície občanov Nová ulica a Ulica k Spúšťu
 9. Návrh VZN č. 4/2023 – o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v Obci Krakovany
 10. Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 11. Prevádzkového poriadku zberného dvora Krakovany – Návrh
 12. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti – Návrh
 13. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorým zriaďovateľom je Mesto Nitra.
 14. OVS IBV Staré Konopisko
 15. Rôzne
 • Interpelácie poslancov
 1. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, hosťa JUDr.  Pavla Šramka a predložil program  zasadnutia.

Uznesenie č.130/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Protest prokurátora – VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, Návrh VZN č. 3/2023 – O niektorých podmienkach držania psov na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenia č. 16,17,18/2023
 6. Rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026, Stanovisko kontrolóra obce
 7. Čerpanie rezervného fondu
 8. Prerokovanie petície občanov Nová ulica a Ulica k Spúšťu
 9. Návrh VZN č. 4/2023 – o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v Obci Krakovany
 10. Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 11. Prevádzkového poriadku zberného dvora Krakovany – Návrh
 12. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti – Návrh
 13. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorým zriaďovateľom je Mesto Nitra.
 14. VOS IBV Staré Konopisko
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Na zasadnutie prišla Mgr. Zuzana Snohová

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Tibora Šurína

Uznesenie č. 131/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavel Klinovský, Tibor Šurín

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 106/7/2023- 124/7/2023 zo dňa 26. októbra 2023 a 125/8/2023 – 129/8/2023 zo dňa 11. decembra 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 132/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 106/7/2023- 124/7/2023 zo dňa 26. októbra 2023 a 125/8/2023 – 129/8/2023 zo dňa 11. decembra 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Protest prokurátora – VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, Návrh VZN č. 3/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Krakovany

Prokurátor Dr. Šramko vykonal kontrolu VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, schválené dňa 12.12.2003, v znení zmeny  nariadenia schválenej dňa 26.10.2006. V kontrolovanom VZN boli zistené rôzne nezrovnalosti a nezákonnosti na základe ktorých bol podaný Protest prokurátora v ktorom odporúča dané VZN prepracovať v súlade zo zákonom.  Celý protest prokurátora sa na zasadnutí nečítal, poslancom bol doručený elektronicky s pozvánkou. Na základe zistených nedostatkov bol poslancom predložený nový návrh VZN o  niektorých podmienkach držania psov na území obce Krakovany. Tento návrh bol ešte na základe pripomienky upravený v § 4.  Upravené znenie VZN č. 3/2023 bolo predložené poslancom na schvaľovanie. Poslanci protest prokurátora zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 133/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch  

Berie na vedomie

protest prokurátora k VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 134/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Upravený návrh  VZN č.3  o niektorých podmienkach držania psov na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenia č. 16,17,18/2023

Rozpočtové opatrenie č. 16/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 16/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet bežný sa zvyšuje  o 20 925,- €,  kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie bezo zmeny.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet  bežný  sa zvyšuje  o 20 925,-  €, kapitálový rozpočet bezo zmeny

finančné operácie bezo zmeny. Rozpočtové opatrenie č. 16 poslanci berú na vedomie

Uznesenie č. 135/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.16/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 13..zmene 14.zmena

starostova

Rozpočet po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene  

 16.zmena

Rozpočet po 16.zmene  
 

Bežné príjmy

 

1 298 748

-7 654

+7 654

 

1 298 748

 

2 014

 

  1 300 762

 

+20 925

 

1 321 687

 
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

      + 3 558

-3 558

 

388 058

 

0

 

388 058

 
Finančné operácie  

571 061

   

571 061

 

0

 

       571 061

 

0

 

571 061

 
Príjmy spolu 2 257 867 + – 7 654 2 257 867 2 014     2 259 881 +20 925 2 280 806  

    

  Rozpočet po 13.zmene 14 . zmena

 

Rozpočet po 14.zmene 15 .zmena Rozpočet po 15.zmene 16.zmena Rozpočet po 16. zmene        

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 283 202

-7 654

+ 7 654

 

1 283 202

 

2 014

 

1 285 216

 

20 925

 

1 306 141

                  1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

+ 3558

-3558

 

936 190

 

0

 

936 190

                  588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

                  16 260  
Výdavky spolu  

2 257 867

 

+ – 7654

 

2 257 867

 

2 014

 

     2 259 881

 

+20 925

 

2 280 806

                  1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 17/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 17/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet bežný sa zvyšuje  o 48 745,- €,   kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie bezo zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet bežný  sa zvyšuje  o 48 745,-  €, kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie bezo zmeny

Uznesenie č. 136/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.17/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 16..zmene 17.zmena

dotačná

Rozpočet po 17.zmene          
 

Bežné príjmy

               

1 321 687

 

+48 745

 

1 370432

         
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

         
Finančné operácie  

571 061

   

     571 061

         
Príjmy spolu 2 280 806 +48 745 2 329 551          

    

  Rozpočet po 16.zmene 17 . zmena

 

Rozpočet po 17.zmene                

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 306 141

 

+48 745

 

1 354 886

                          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

                          588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

                          16 260  
Výdavky spolu  

2 280 806

 

+ 48 745

 

2 329 551

                          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 18/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č. 18/2023 sa  rozpočet upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet bežný sa znižuje  o 14 220,- €,  kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie sa zvyšujú o 29 €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet  bežný  sa znižuje  o 14 220,-  €, kapitálový rozpočet sa zvyšuje a znižuje o 8 814, finančné operácie bezo zmeny

 

Uznesenie č. 137/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.18/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 16..zmene 17.zmena

dotačná

Rozpočet po 17.zmene 18.zmena Rozpočet po 18. zmene      
 

Bežné príjmy

               

1 321 687

 

+48 745

 

1 370 432

 

-14 220

 

1 356 212

     
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

 

 

 

388 058

     
Finančné operácie  

571 061

   

     571 061

 

+29

 

        571 090

     
Príjmy spolu 2 280 806 +48 745 2 329 551 -14 191      2 315 360      

    

  Rozpočet po 16.zmene 17 . zmena

 

Rozpočet po 17.zmene 18. zmena Rozpočet po 18.zmene            

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 306 141

 

+48 745

 

1 354 886

 

-14 191

 

1 340 695

                      1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

+8 814

        -8 814 

 

936 190

                      588 370  
Finančné operácie  

     38 475

   

38 475

   

38 475

                      16 260  
Výdavky spolu  

2 280 806

 

+ 48 745

 

2 329 551

 

-14 191

 

   2 315 360

                      1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6  Rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026, Stanovisko kontrolóra obce

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila poslancom návrh rozpočtu na roky  2024, 2025, 2026.  Rozpočet bol zasielaný poslancom aj elektronicky a rozoberaný aj na finančnej komisii. Podrobnejšie vysvetlila niektoré dôležité položky.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila stanovisko k rozpočtu obce s konštatovaním, že odporúča obecnému zastupiteľstvu Návrh rozpočtu na rok 2024 schváliť. Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce na rok 2024 je navrhovaný ako vyrovnaný,

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

Uznesenie č. 138/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2024 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2024 vo výške 1 277 939,00  eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

                                                           Príjmy                               Výdavky                                 

bežný rozpočet                           1 260 939,00  Eur              1 199 002,00 Eur

kapitálový rozpočet                                 0,00 Eur                   17 000,00 Eur

finančné operácie                            17 000,00 Eur                   61 937,00 Eur        

SPOLU                                      1 277 939,00 Eur             1 277 939,00 Eur

 

B/ berie na vedomie

Rozpočet obce na rok 2025, 2026

PRÍJMY                                             VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2025

 

Návrh 2026

 

  Bežný rozpočet 1 215 139 1232 894
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 114 305 0
SPOLU 1 329 444 1 232 894
Druh rozpočtu Návrh 2025 Návrh 2026

 

Bežný rozpočet 1 162 543 1 180 298
Kapitálový rozpočet 114 305 0
Finančné operácie 52 596 52 596
SPOLU

 

1 329 444 1 232 894

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 Čerpanie rezervného fondu

Uznesenie č. 139/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu – DF2023/1/1/392  v sume 127,30 pre  Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov – ešte kamenivo na kanalizáciu

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 140/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu na úhradu  Cyklostojanu vo výške 7 560,- € DF2023/1/1/432 ,

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 141/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Príspevok pre OZ Dotyk života vo výške 865,20 eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 142/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

12000,- vedľajšie realizované náklady cesta Konopiská (25000 je schválené, faktúru zatiaľ nemáme ) 12000 – bude platené až v 2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 143/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

1254,00 spoluúčasť  na projekt- Vybavenie zberného dvora.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Zo zasadnutia odišiel Pavel Klinovský

 

Uznesenie č. 144/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predčasné splatenie úveru v Prima banke vo výške 9340,57 eur + 450 eur poplatok a doplnenie do rozpočtového opatrenia č. 18/2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8  Prerokovanie petície občanov Nová ulica a Ulica k Spúšťu

Petícia občanov Ulice k Spúšťu a Novej ulice bola poslancom doručená elektronicky  s pozvánkou. Starosta obce poslancov informoval o stretnutí so zástupcami občanov týchto ulíc ktoré sa konalo na obecnom úrade. Na stretnutí s občanmi uvedených ulíc starosta prisľúbil občanom opravu komunikácie podľa finančných možností obce v roku 2024. V uvedenom zmysle bude na petíciu zaslaná aj odpoveď.   

Uznesenie č. 145/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie  

Petíciu občanov Nová ulica a Ulica k Spúšťu , úprava cesty je zaradená do realizácie v roku 2024.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Návrh VZN č. 4/2023 – o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v Obci Krakovany

Návrh VZN č. 4/2023 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácií a nakladaní s odpadovými vodami v obci Krakovany vypracovala a predložil Ing. Oľga Galbavá. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 146/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh VZN č. 4/2023 – o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v Obci Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)  

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany vypracovala a predložia Ing. Oľga Galbavá.  Vo VZN sa upravovala výška poplatku za drobný stavebný odpad, ktorý bude možné na zberný dvor vyvážať.  Za predložený návrh VZN č. 5/2023 dal starosta obce hlasovať.

Uznesenie č. 147/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Upravený návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 5 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka,)

Proti:1 Šurín 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Prevádzkového poriadku zberného dvora Krakovany – Návrh

Prevádzkový poriadok vypracovala a predložila Ing. Oľga Galbavá. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 148/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prevádzkový poriadok zberného dvora Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti – Návrh

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti vypracovala a na schválenie predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  Poslanci k predloženým zásadám nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 149/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorým zriaďovateľom je Mesto Nitra.

Starosta obce predložil poslancom Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorým zriaďovateľom je Mesto Nitra. Jedná sa o dieťa ktoré má trvalý pobyt v obci Krakovany  a navštevuje Základnú školu v Nitre a zároveň aj Centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je Mesto Nitra. Výška požadovaného príspevku na rok je 543,- eur. Na základe zisťovania výšky príspevkov pre iné CVČ do ktorých obec posiela príspevky sa poslanci dohodli na výške ročného príspevku 100,- eur.

Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 150/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorým zriaďovateľom je Mesto Nitra vo výške 100,00 eur na rok.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 4 (Filo, Snohová, Sucháň, , Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 Rusnáčeková,

Nehlasoval: 1 Štefanka

 

K bodu č. 14 Obchodná verejná súťaž

Do druhého kola Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Staré Konopisko II. Etapa sa neprihlásil žiaden uchádzač. Starosta obce navrhol vyhlásiť tretie kolo s tým, že bude znížená minimálna cena za m2. Poslanci sa dohodli na minimálnej cene 40/69 eur/m2 s dátumom ukončenia 31.1.2024 do 15,00 hod. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 151/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie Obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov v lokalite Staré Konopisko II. Etapa,  3.kolo s min. cenou 40,69 eur/m2 s dátumom ukončenia do 31.1.2024 do 15,00 hod.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Interpelácie poslancov

Filo Juraj – zriadenie fitnes cvičiacich zariadení pre obyvateľov obce.

 • Či by nebolo možné zriadiť fond na podporu sociálne slabším občanom – dotaz od občana,
 • či by nemohla urobiť zber nebezpečného odpadu.

Oľga Rusnáčeková – svetlo pri Braškovi – vyzvať na úpravu stromu , chodník z Veternej na Strážovskú zasypať štrkom,

Uznesenie č. 151/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 16– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

V Krakovanoch  15.12.2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková        

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 8/2023

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 11. decembra 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vecné bremeno IBV Staré Konopisko
 4. Rôzne Ponuky Obchodná verejná súťaž IBV Staré Konopisko
 5. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil program  zasadnutia.

Uznesenie č.125/8/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vecné bremeno IBV Staré Konopisko
 4. Rôzne – Ponuky Obchodná verejná súťaž IBV Staré Konopisko
 5. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Uznesenie č. 126/8/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  Vecné bremeno IBV Staré Konopisko

Starosta obce predložil poslancom na schválenie vecné bremeno za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku   parcela registra C-KN č. 1045/208, druh pozemku Orná pôda vo vyznačenom rozsahu (s výmerou 100 m2) v zmysle Geometrického plánu č. 105/2023, ktorý overil Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor  dňa 6.12.2023 pod číslom G1-743/2023,  v prospech Obce Krakovany.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlalsovať.

Uznesenie č. 127/8/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zriadenie vecného bremena z dôvodu uloženia inžinierskej siete (dažďová kanalizácia) cez časť pozemku, parcela registra C-KN č. 1045/208, druh pozemku Orná pôda vo vyznačenom rozsahu (s výmerou 100 m2) v zmysle Geometrického plánu č. 105/2023, ktorý overil Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor  dňa 6.12.2023 pod číslom G1-743/2023,  v prospech Obce Krakovany ako vlastníka pozemku, parcela registra C-KN č. 1045/120, zapísaný na liste vlastníctva č. 1365 vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, obec Krakovany, katastrálne územie Krakovany, druh pozemku – ostatná plocha, o výmere 2532 m2.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa tiež schvaľoval súhlas na doplnenie zmeny ÚP obce Krakovany o rozšírenie lokality Staré Konopisko. Na odčlenenie parcely, ktorá sa má zahrnúť do zmien UP slúži ten istý geometrický plán aký bol predložený na schválenie vecného bremena.  Na základe geometrického plánu bola vytvorená nová parcela registra C-KN č. 1045/208, druh pozemku orná pôda, ktorá bude predmetom doplnenia zmeny ÚP obce Krakovany. Za predložená návrh dal starosta obce hlasovať.

 

Uznesenie č. 128/8/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Doplnenie zmeny územného plánu o rozšírenie lokality IBV Staré Konopisko – parcela registra C-KN č. 1045/208, druh pozemku Orná pôda, v zmysle Geometrického plánu č. 105/2023, ktorý overil Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor  dňa 6.12.2023 pod číslom G1-743/2023,  na základe žiadosti  RNDr. Denisy  Králikovej bytom Lermontovova 7, Bratislava a Ing. Andrey Lindovskej, bytom Na barine 7,  Bratislava.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za:  6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

K bodu č. 4 Rôzne – ponuky IBV Staré Konopisko

Starosta obce informoval poslancov, že v druhom kole Obchodnej verejnej súťaže nebola na obecný úrad doručená žiadna ponuka. 

Uznesenie č. 129/8/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za:  6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

K bodu č. 5– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  11. decembra 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková               

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 7/2023

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 26. októbra 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, hostia Mgr. Eva Seitlerová a Andrea Štefanková

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Krakovany
 6. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko II. etapa
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15/2023
 8. Návrhy uznesení na Čerpanie rezervného fondu, čerpanie úveru, schvaľovanie rozpočtu
 9. Havarijná výmena kotla v obecnom byte
 10. Doplnenie zmeny Územného plánu – rozšírenie IBV Staré Konopisko
 11. Návrh na Vecné bremeno IBV Staré Konopisko – uloženie dažďovej kanalizácie
 12. Žiadosť o užívanie obecného pozemku – Beseda
 13. Ročný zápis do kroniky za rok 2022
 14. Vyradenie majetku – KS
 15. Rôzne
 • Interpelácie poslancov

16.Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, riaditeľku Základnej školy Krakovany Evu Seitlerovú, riaditeľku Materskej školy Krakovany Andreu Štefankovú a  predložil program  zasadnutia.

Uznesenie č.106/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Krakovany
 6. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko II. etapa
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15/2023
 8. Návrhy uznesení na Čerpanie rezervného fondu, čerpanie úveru, schvaľovanie rozpočtu
 9. Havarijná výmena kotla v obecnom byte
 10. Doplnenie zmeny Územného plánu – rozšírenie IBV Staré Konopisko
 11. Návrh na Vecné bremeno IBV Staré Konopisko – uloženie dažďovej kanalizácie
 12. Žiadosť o užívanie obecného pozemku – Beseda
 13. Ročný zápis do kroniky za rok 2022
 14. Vyradenie majetku – KS
 15. Rôzne

Interpelácie poslancov

 1. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za:6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Tibora Šurína

Uznesenie č. 107/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 85/6/2023-105/6/2023 zo dňa 19. septembra 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 108/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 85/6/2023-105/6/2023 zo dňa 19. septembra 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany za školský rok 2022/2023 nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 109/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany za školský rok 2022/2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Krakovany

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2022/2023 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa bola vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať

Uznesenie č. 110/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Krakovany za školský rok 2022/2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Obchodná verejná súťaž IBV Staré Konopisko II. etapa – druhé kolo

Poslancom bol doručený materiál k druhému kolu obchodnej verejnej súťaži IBV Staré Konopisko. Do materiálu boli zapracované požiadavky, ktoré boli zistené v 1. kole a dohodli sa na vypustení vety, „Účastníkom ponúknutá cena môže byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom, avšak vyhlasovateľ súťaže nemusí prijať takýto návrh, je však oprávnený ho prijať.“ Termín končenia stanovili na 11.12.2023 15:00 hod. Za vyhlásenie OVS IBV Staré Konopisko 2. kolo dal starosta obce hlasovať.

Uznesenie č. 111/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie OVS IB Staré Konopisko II. etapa – 2. kolo v termíne do 11.12.2023 do 15,00 hod. podľa dohodnutých podmienok.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 Rozpočtové opatrenie 13. 14, 15/2023

Rozpočtové opatrenie č. 13/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 13/2023 sa uvedená čiastka upravuje v príjmovej časti sa zvyšuje bežný rozpočet o 5 270,- €,  kapitálový rozpočet a finančné operácie bez zmeny. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet  zvyšuje o 5 270,-  €, kapitálový rozpočet a finančné operácie bezo zmeny.  Rozpočtové opatrenie č. 13 poslanci berú na vedomie.

Uznesenie č. 112/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.13/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene 13.zmena

dotačná

Rozpočet po 13. zmene  
 

Bežné príjmy

 

1 264 908

 

12 527

 

1 277 435

 

16 043

 

1 293 478

 

5 270

 

1 298 748

 
Kapitálové prímy  

239 516

 

148 542

 

388 058

 

 

 

388 058

 

0

 

388 058

 
Finančné operácie  

558 614

 

0

 

     558 614

 

12 447

 

        571 061

 

0

 

571 061

 
Príjmy spolu 2 063 038 161 069 2 224 107 28 490     2 252 597 5 270 2 257 867  

    

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene        

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 239 362

 

12 527

 

1 251 889

 

26 043

 

1 277 932

 

5 270

 

1 283 202

                  1 101 824    
Kapitálové výdavky  

785 201

 

148 542

 

933 743

 

2 447

 

936 190

 

0

 

936 190

                  588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

   

38 475

 

0

 

38 475

                  16 260  
Výdavky spolu  

2 063 038

 

161 069

 

2 224 107

 

28 490

 

     2 252 597

 

5 270

 

2 257 867

                  1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 14/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. 

Rozpočtovým opatrením č. 14/2023 sa uvedená čiastka upravuje: v príjmovej časti bežného rozpočtu zvyšuje a znižuje o 7 654,- €,  kapitálový rozpočet a finančné operácie bezo zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet upravuje: bežný  sa zvyšuje a znižuje o 7 654,-  €,kapitálový rozpočet a finančné operácie bezo zmeny. Rozpočtové opatrenie č. 14/2023 poslanci berú na vedomie.

Uznesenie č. 113/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.14/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 13..zmene 14.zmena

starostova

Rozpočet po 14.zmene          
 

Bežné príjmy

 

1 298 748

-7 654

+7 654

 

1 298 748

         
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

         
Finančné operácie  

571 061

   

571 061

         
Príjmy spolu 2 257 867 + – 7 654 2 257 867          

    

  Rozpočet po 13.zmene 14 . zmena

 

Rozpočet po 14.zmene                

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 283 202

-7 654

+ 7 654

 

1 283 202

                          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

                          588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

                          16 260  
Výdavky spolu  

2 257 867

 

+ – 7654

 

2 257 867

                          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č.15/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č. 15/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne: v príjmovej časti sa bežný rozpočet  zvyšuje  o 2 014,- €,  kapitálový rozpočet zvyšuje a znižuje o 3 558,- € a finančné operácie bezo zmeny.

Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje  o 2 014,-  €, kapitálový rozpočet zvyšuje a znižuje o 3 558,- € a finančné operácie bezo zmeny Za  rozpočtové opatrenie č. 15/2023 dal starosta hlasovať.

Uznesenie č. 114/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.15/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 13..zmene 14.zmena

starostova

Rozpočet po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene      
 

Bežné príjmy

 

1 298 748

-7 654

+7 654

 

1 298 748

 

2 014

 

  1 300 762

     
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

      + 3 558

-3 558

 

388 058

     
Finančné operácie  

571 061

   

571 061

 

0

 

       571 061

     
Príjmy spolu 2 257 867 + – 7 654 2 257 867 2 014     2 259 881      

    

  Rozpočet po 13.zmene 14 . zmena

 

Rozpočet po 14.zmene 15 .zmena Rozpočet po 15.zmene            

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 283 202

-7 654

+ 7 654

 

1 283 202

 

2 014

 

1 285 216

                      1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

+ 3558

-3558

 

936 190

                      588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

 

0

 

38 475

                      16 260  
Výdavky spolu  

2 257 867

 

+ – 7654

 

2 257 867

 

2 014

 

     2 259 881

                      1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Čerpanie rezervného  fondu, čerpanie úveru, schvaľovanie rozpočtu

Ekonómka Zuzana Sedláková si dala schváliť niekoľko uznesení, ktoré sa týkajú čerpania rezervného fondu a čerpania úveru.

Uznesenie č. 115/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu vo výške 113,82 eur na dolomit – zásyp na Mlynskej ulici, faktúra č. DF2023/1/1/322.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 116/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie úveru na zaplatenie fa CS, s.r.o. vo výške 135 993,60 eur za vybudovanie miestnej komunikácie na Ulici Staré Konopisko, prvá etapa. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Na zasadnutie prišla Zuzana Snohová

 

Uznesenie č. 117/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

v zmysle §4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2024, 2025, 2026  ( platí pre všetky rozpočty zostavené od dátumu schválenia obecným zastupiteľstvom)

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Snohová, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Havarijná výmena kotla v obecnom byte č. 2

V obecnom byte č.2  sa pokazil kotol na vykurovanie. Bol prizvaný servisný technik a usúdil, že kotol je potrebné vymeniť.

Uznesenie č. 118/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

črpanie rezervného fondu na havarijnú výmenu kotla v obecnom byt č. 2 vo výške 2333,- eur, zostávajúca sume  1225,0 eur bude uhradená z fondu opráv.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10  Doplnenie zmeny územného plánu obce Krakovany

RNDr. Denisa Králiková a Ing. Andrea Lindovská podali žiadosť o zahrnutie časti pozemku p.č.KN-E 1117 – orná pôda (Záujmové územie)  do územného plánu obce Krakovany.  Časť pozemku majú záujem využívať ako plochu na bývanie  v rodinných domoch. Keďže Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch svojim uznesením č. 43/3/2023 z 19. apríla 2023 schválilo vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN, čím bol začatý proces obstarávania ZaD, žiadateľky žiadajú Obec Krakovany, ako orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 v spojení s § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku o zaradenie Záujmového územia do aktuálne obstarávaných zmien a doplnkov Územného plánu obce Krakovany. Táto žiadosť prišla na obec na základe požiadavky obce  Krakovany na pani Lindovskú a Králikovú o schválenie vecného bremena na pozemok KN-E p.č. 1117, z dôvodu uloženia dažďovej kanalizácie pre IBV Staré Konopisko.  Podmienka obecného zastupiteľstva je, že majiteľky pozemku  si dajú zhotoviť geometrický plán na odčlenenie parcely, ktorej sa bude týkať zmena ÚP. Starosta obce dal za predloženú žiadosť hlasovať.

Uznesenie č. 119/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Doplnenie zmeny územného plánu o rozšírenie lokality IBV Staré Konopisko – časť parcely  registra E č. 1117,  k.ú. Krakovany, orná pôda,  siahajúcej po Očkovský kanál, na základe žiadosti  RNDr. Denisy  Králikovej bytom Lermontovova 7, Bratislava a Ing. Andrey Lindovskej, bytom Na barine 7,  Bratislava.  Po vytvorení GP, ktorý dajú vyhotoviť žiadateľky, bude parcela konkretizovaná.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7  (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za: 7  (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Návrh na zriadenie vecného bremena IBV Staré Konopisko na uloženie dažďovej kanalizácie

Na ulici Staré Konopisko bola vybudovaná dažďová kanalizácia, ktorá ústi do Očkovského kanála., vzhľadom k tomu, že koniec dažďovej kanalizácie je vedení po súkromnom pozemku, je potrebné uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene s vlastníkmi pozemku. Vlastníčky pozemku sú už spomínaná RNDr. Denisa Králiková, bytom Lermontovova 7, Bratislava  a Ing. Andrea Lindovská, bytom Na Barine 7, Bratislava, ktoré v predchádzajúcom bode žiadali o zaradenie tohto pozemku do zmien ÚP . 

Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 120/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zriadenie vecného bremena na parcelu registra E  č. 1117 , k.ú. Krakovany,  za účelom uloženia dažďovej kanalizácie na ulici Staré Konopisko. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 Žiadosť o užívanie obecného pozemku- Ivan Beseda, Južná ulica 595/56, Krakovany

Pán Beseda podal žiadosť na užívanie časti obecného pozemku p.č. 1045/28, pred  rodinným domom č. 595/56 na Južnej ulici za účelom vybudovania spevneného prístupu k rodinnému domu. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 121/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Užívanie verejného priestranstva časť parcely č. 1045/28, k.ú. Krakovany pred domom č. 595/56 na Južnej ulici, pre pána Ivana Besedu za účelom úpravy terénu a osadenia prístupového chodníka k domu č. 595/56.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 Ročný zápis do kroniky

Ročný zápis do obecnej kroniky predložila Ing. Emília Knošková. Zápis sa na zasadnutí nečítal, bol poslancom odoslaný elektronicky. K predloženému zápisu poslanci nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 122/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 Vyradenie majetku v KS

Doplňujúci návrh na vyradenie majetku KS predložila vedúca kultúrneho strediska. K návrhu zaslala vyjadrenie  kontrolórka Ing. Elena Podmaková.  Hodnota vyradeného majetku je 1 050,85 eur. Starosta obce dal za vyradenie majetku v KD hlasovať.

Uznesenie č. 123/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku v kultúrnom stredisku v hodnote 1 050,85 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 15 Rôzne

Interpelácie poslancov

 • Ondrej Sedlák navrhol obnovu inventáru kultúrnom dome, stoly, stoličky prípadne prepravné vozíky aby bola jednoduchšia manipulácia s týmto zariadením.  Starosta obce informoval poslancov, že 100 ks stoličiek je už zakúpených a môžu sa dokúpiť ďalšie z tej istej firmy.
 • Starosta obce ďalej informoval poslancov, že stretnutie s dôchodcami sa bude konať 12.11. o 15:00 hod. v kultúrnom dome a Mikuláš pre deti sa prekladá z 6.12. na 4.12.

Uznesenie č. 124/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

V Krakovanoch  26. októbra 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková           

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 6/2023

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 19. septembra 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 11,12/2023
 5. Výročná správa a Správa audítora za rok 2022
 6. Vyradenie majetku
 7. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 8. Finančný príspevok na opatrovateľskú službu
 9. Čerpanie rezervného fondu
 10. Úprava miestnych komunikácií Ulica k Spúšťu, Nová ulica, Ulica Staré Konopisko
 11. Projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – navýšenie nákladov
 12. Plán činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2023
 13. Rôzne – Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil program  zasadnutia.

Uznesenie č.85/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 11,12/2023
 5. Výročná správa a Správa audítora za rok 2022
 6. Vyradenie majetku
 7. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 8. Finančný príspevok na opatrovateľskú službu
 9. Čerpanie rezervného fondu
 10. Úprava miestnych komunikácií Ulica k Spúšťu, Nová ulica, Ulica Staré Konopisko
 11. Projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – navýšenie nákladov
 12. Plán činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2023
 13. Rôzne – Interpelácie poslancov
 14. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku.

Uznesenie č. 86/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 67/5/2023-84/5/2023 zo dňa 9. augusta 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 87/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 67/5/2023-84/5/2023 zo dňa 9. augusta 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 11,12/2023

Rozpočtové opatrenie č. 11/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 11/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 12527,- eur, kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 148 542,- €, finančné operácie bez zmeny.

Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 12 527,- eur kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 148 542,- €, finančné operácie bezo zmeny.  Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 11/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 88/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene          
 

Bežné príjmy

 

1 264 908

 

12 527

 

1 277 435

         
Kapitálové prímy  

239 516

 

148 542

 

388 058

         
Finančné operácie  

558 614

 

0

 

     558 614

         
Príjmy spolu 2 063 038 161 069 2 224 107          

    

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene                

 

          Rozpočet po 9. zmene  
Bežné výdavky  

1 239 362

 

12 527

 

1 251 889

                          1 101 824  
Kapitálové výdavky  

785 201

 

148 542

 

933 743

                          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

                          16 260  
Výdavky spolu  

2 063 038

 

161 069

 

2 224 107

                          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 12/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.12/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný sa zvyšuje o 16 043,- €, 

kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie sa zvyšujú o 12 447,-

Vo výdavkovej časti sa  bežný  sa zvyšuje o 26 043,-  € kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 2 447,- €

finančné operácie bezo zmeny. Predkladané rozpočtové opatrenie dotačné obecné zastupiteľstvo schvaľuje.

 

Uznesenie č. 89/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene      
 

Bežné príjmy

 

1 264 908

 

12 527

 

1 277 435

 

16 043

 

1 293 478

     
Kapitálové prímy  

239 516

 

148 542

 

388 058

 

 

 

388 058

     
Finančné operácie  

558 614

 

0

 

     558 614

 

12 447

 

        571 061

     
Príjmy spolu 2 063 038 161 069 2 224 107 28 490     2 252 597      

    

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene            

 

          Rozpočet po 9. zmene  
Bežné výdavky  

1 239 362

 

12 527

 

1 251 889

 

26 043

 

1 277 932

                      1 101 824  
Kapitálové výdavky  

785 201

 

148 542

 

933 743

 

2 447

 

936 190

                      588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

   

38 475

                      16 260  
Výdavky spolu  

2 063 038

 

161 069

 

2 224 107

 

28 490

 

     2 252 597

                      1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Výročná správa a Správa audítora za rok 2022

Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu Obce Krakovany  za rok 2022 a Správu  audítora, ktorá bola poslancom zaslaná elektronicky. Audítorka v závere konštatovala:

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatovala, že Obec Krakovany konala  v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Uznesenie č. 90/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Audit účtovnej závierky za rok 2022 a Výročnú správu Obce Krakovany za rok 2022.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Vyradenie majetku

Návrhy na vyradenie majetku predložili jednotlivé strediská:

 • Obecný úrad – 10 531,93 €
 • Kultúrne stredisko – nepredložilo návrh na vyradenie
 • Materská škola – 4 459,55 €
 • Základná škola – 1 319,78 €
 • Jedáleň pri MŠ a ZŠ – 1 206,46 €
 • Zariadenie opatrovateľskej služby – 198,- €

Celková hodnota majetku určená na vyradenie – 17 715,72 €

Vyjadrenie k vyradeniu majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková kde skonštatovala, že vyradený inventár je trvale poškodený a nefunkčný, bude znehodnotený a odovzdaný do zberných surovín. Poslanci k návrhu na vyradenie nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 91/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce

 • Obecný úrad – 10 531,93 €
 • Kultúrne stredisko – nepredložilo návrh na vyradenie
 • Materská škola – 4 459,55 €
 • Základná škola – 1 319,78 €
 • Jedáleň pri MŠ a ZŠ – 1 206,46 €
 • Zariadenie opatrovateľskej služby – 198,- €

Celková hodnota majetku určená na vyradenie – 17 715,72 €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 Zmluva –Práce s kamenivom Dodatok č.2

Na minulom zasadnutí OZ sa nehlasovalo o dodatku č. 2 k Zmluve na prácu s kamenivom, ktorá je uzatvorená s firmou STAVEKO. Predmetom dodatku č. 2 je navýšenie sumy o 100000,- eur

Starosta obce opätovne predložil poslancom na schválenie Dodatok č.2 k Zmluve na prácu s kamenivom.

Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 92/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Podpísanie dodatku č.2 k Zmluve o dielo pre firmu Ing. Marián Sahul STAVEKO na prácu s kamenivom 

B/ čerpanie rezervného fondu na platbu za práce uvedené v dodatku č.2 k Zmluve o dielo pre firmu Ing. Marián Sahul STAVEKO vo výške 100 000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Finančný príspevok na opatrovateľskú službu

Na základe zmluvu s organizáciou Opatríme Vás, bol schválený príspevok vo výške 2,52/hod. opatrovania pre opatrovateľky, ktoré opatrujú v našej obci

Príspevok je pre:

 1. Jana Fraštiová,
 2. Eleonóra Havrlentová
 3. Beáta Bugárová.

Tento príspevok od začiatku roka do júla roku 2023 predstavoval výšku 6 845,58 eur

Na základe upozornenia audítorky je potrebné aby obecné zastupiteľstvo tento príspevok schválili pre každého opatrovaného samostatne.

Uznesenie č. 93/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Finančný príspevok na opatrovateľskú službu pre pani Janu Fraštiovú vo výške 2,52 eur/hod opatrovania

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 94/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Finančný príspevok na opatrovateľskú službu pre pani Eleonóru Havrlentovú vo výške 2,52 eur/hod opatrovania

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval

 

Uznesenie č. 95/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Finančný príspevok na opatrovateľskú službu pre pani Beátu Bugárovú vo výške 2,52 eur/hod opatrovania

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Čerpanie rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky a ďalšie mimoriadne platby a príspevky.

Uznesenie č. 96/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu na postrek pod asfaltový povrch na kanalizačný výkop vo výške 8 000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 97/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch 

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu – navýšenie o 320,- eur ktoré budú použité na navýšenie kapacity fotovoltaických panelov v MŠ Krakovany , pôvodná suma bola schválená vo výške 9000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 98/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 • Vymáhanie pohľadávky 315,- eur za nedodaný stojan a mylnú platbu firme Office gasto s.r.o.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval

 

Uznesenie č. 99/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok do Združenia Zelená cesta  vo výške 5000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 Úprava miestnych komunikácií Ulica k Spúšťu a Nová ulica, Ulica Staré Konopisko

Na zasadnutie prišla Zuzana Snohová

Cesta sa bude riešiť budúci rok komplexne. Dodatočné riešenie bude dosypanie priebežne podľa potreby. Suma 16 184,60 sa prenesie do budúceho roku.

Cesta IBV Staré Konopisko bola schválená Uznesenie č. 78/5/2023, 25 000 eur na minulom zasadnutí OZ, ale rozpočet ktorý poslala firma CS je  až 38 000 eur na ktorý už tento rok nezostali v RF prostriedky. Tieto sa budú platiť až v budúcom roku.

 

K bodu č. 11 Projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – navýšenie nákladov

Firma G-tec predložila cenovú ponuku na montáž stropu akustických panelov, ktoré je potrebné namontovať z dôvodu dokončenia projektu. Výška prác bola vyčíslená na 12 126,98 eur.

Uznesenie č. 100/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu na práce naviac, v kultúrnom dome na investičnej akcii Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany vo výške 12 126,98 eur firme G-Tec Professional, s.r.o.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2 polrok 2023

Kontrolórka obce predložila na schválenie plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023

Poslanci nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 101/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Rôzne

 • Inventarizačné komisie

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila zloženie Inventarizačných komisií a termíny inventúr.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr.Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

      Vladimír Zeman

      Zuzana Sedláková                

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Jozef Štefanka

                   Beáta Žitňanská

                  Ing. Oľga Galbavá          

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Ondrej Sedlák

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Zuzana Dominová – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Ing. Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                 Mgr. Zuzana Snohová

                 Tibor Šurín                          

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2023

Dokladová inventúra 1.1.-31.1.2024

Inventarizácia 15.12.2023-31.1.2024

 

Uznesenie č. 102/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Inventarizačné komisie a termíny inventúr na rok 2023

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr.Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský,Členovia:  Mgr. Juraj Filo,  Vladimír Zeman,    Zuzana Sedláková                

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák, Členovia:  Jozef Štefanka, Beáta Žitňanská,  Ing. Oľga Galbavá

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Ondrej Sedlák, Členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Zuzana Dominová – školské jedálne v MŠ a ZŠ,  Ing. Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby,  Mgr. Zuzana Snohová,  Tibor Šurín

                             

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2023

Dokladová inventúra 1.1.-31.1.2024

Inventarizácia 15.12.2023-31.1.2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Harmonogram rozpočtu na rok 2024

Uznesenie č. 103/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Harmonogram zostavenia rozpočtu na rok 2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

Interpelácie poslancov

 • Jozef Štefanka – či je potrebné aby sa ešte stále vypínalo verejné osvetlenie v nočných hodinách, aká bola úspora spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení. Tiež sa pýtal, či sa neuvažuje s výmenou osvetlenia kostola za úspornejšie.
 • Juraj Filo – Upraviť chodníku do Trebatíc, čo by stála oprava
 • Ondrej Sedlák – firma ponúkala projekt puntrackovej dráhy. Je skvelá pre väčšinu kolesových športov – bicykle, kolobežky, skejtbordy, kolieskové korčule. Otázka je či má obec vhodné miesto na takúto dráhu. Je potrebné zistiť či je možné projekt vybudovať aj na prenajatom pozemku a či bude ochota pána Moravčíka pozemok za Dofou prenajať obci za účelom vybudovania tohto projektu.

Uznesenie č. 105/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  19. septembra 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 5/2023

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 9. augusta 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 8,9/2023
 5. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa – vyhodnotenie
 6. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 7. Prevod nehnuteľnosti Bedlovičová
 8. Rôzne – Interpelácie poslancov
 9. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil zmenu programu  zasadnutia.

Uznesenie č.67/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 8,9,10/2023
 5. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa – vyhodnotenie
 6. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 7. Prevod nehnuteľnosti Bedlovičová
 8. Rôzne – Interpelácie poslancov
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčeková a Tibora Šurína.

Uznesenie č. 68/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú  a Tibora Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 47/4/2023 – 66/4/2023 zo dňa 14. júna 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 69/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 47/4/2023 – 66/4/2023 zo dňa 14. júna 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 8,9,10/2023

Rozpočtové opatrenie č. 8/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 8/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 10936,- eur,. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 10936,- eur a . Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 8/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 70/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 6.zmene 7. zmena Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8.zmene  
 

Bežné príjmy

 

1 231 347

 

+ 4 047

 

1 235 394

 

10 936

 

1 246 330

 
Kapitálové prímy  

139 787

 

 

 

139 787

 

0

 

139 787

 
Finančné operácie  

    360 153

 

30 296

 

        390 449

 

0

 

390 449

 
Príjmy spolu 1 731 287 +34 343     1 765 630 10 936 1 776 566  

 

  Rozpočet po 6.zmene 7.zmena Rozpočet po 7.zmene 8. zmena Rozpočet po 8.zmene        

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 205 801

 

+4 047

 

1 209 848

 

10 936

 

1 220 784

                  1 101 824    
Kapitálové výdavky  

487 011

 

+ 30 296

 

517 307

 

0

 

517 307

                  588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

                  16 260  
Výdavky spolu  

1 731 287

 

+34 343

 

    1 765 630

 

10 936

 

1 776 566

                  1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.9/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 3775,- eur. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet zvyšuje o 3775 eur. Predkladané rozpočtové opatrenie dotačné obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Uznesenie č. 71/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.9/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9.zmena        
 

Bežné príjmy

 

1 246 330

 

3 775

 

1 250 105

       
Kapitálové prímy  

139 787

 

0

 

139 787

       
Finančné operácie  

390 449

 

               0

 

390 449

       
Príjmy spolu 1 776 566 3 775 1 780 341        

    

  Rozpočet po 8.zmene 9.zmena Rozpočet po 9.zmene              

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 220 784

 

3 775

 

1 224 559

                        1 101 824    
Kapitálové výdavky  

517 307

 

0

 

517 307

                        588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

                        16 260  
Výdavky spolu  

1 776 566

 

3 775

 

1 780 341

                        1 706 454  

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 10/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.10/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 14 803,- eur, kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 99 729,- eur a finančné operácie sa zvyšujú o 168 165,- eur. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet zvyšuje o 14 803,- eur, kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 267 894,- eur a finančné operácie bez zmeny. Po desiatej zmene sa rozpočet zvyšuje v príjmovej aj výdavkovej časti na 2 063 038 eur. Predkladané rozpočtové opatrenie obecné zastupiteľstvo schvaľuje.

 

Uznesenie č. 72/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9.zmena 10. zmena Rozpočet po 10.zmene    
 

Bežné príjmy

 

1 246 330

 

3 775

 

1 250 105

 

14 803

 

1 264 908

   
Kapitálové prímy  

139 787

 

0

 

139 787

 

99 729

 

239 516

   
Finančné operácie  

390 449

 

               0

 

390 449

 

        168 165

 

558 614

   
Príjmy spolu 1 776 566 3 775 1 780 341         282 697 2 063 038    

    

  Rozpočet po 8.zmene 9.zmena Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene          

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 220 784

 

3 775

 

1 224 559

 

14 803

 

1 239 362

                    1 101 824    
Kapitálové výdavky  

517 307

   

517 307

 

267 894

 

785 201

                    588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

 

 

 

38 475

                    16 260  
Výdavky spolu  

1 776 566

   

1 780 341

 

        282 697

 

2 063 038

                    1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Čerpanie úveru a  rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky a čerpanie úveru.

Uznesenie č. 73/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie úveru – platbu DF2023/1/1/258  CS s.r.o.fa 10230465 suma 74 700,85 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský.

 

Uznesenie č. 74/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na práce s kamenivom  v zmysle zmluvy s Ing. Sahulom 40 127,81 € DF2023/1/1/208 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1(Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na dolomit 967,70 za 6/2023 DF2023/1/1/204 a 230.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 76/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na prípravnú a projektovú dokumentáciu MŠ rozšírenie kapacity v hodnote do 15 000,- €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 77/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na prípravnú a projektovú dokumentáciu ZŠ zateplenie a rekonštrukcia ZŠ 9 000,- €.                          

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 78/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na vedľajšie realizované náklady cesta Konopisko  vetva A 25 000,- €.                         

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 79/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na vedľajšie realizované náklady KS projekt zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnom dome Krakovany  6 000,- €.                  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 80/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. A) Ruší

Uznesenie č. 42/3/2023 z 19.4.2023, kde bol schválený mimoriadny členský príspevok do MAS vo výške 1500,- eur.

 1. B) Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok do MAS vo výške 2163,- eur.                 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa

Uznesením OZ č. 60/4/2023 bola vyhlásená OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. etapa. Do súťaže sa v stanovenom termíne prihlásila len jeden uchádzač, spoločnosť Tixo Group, s.r.o. Bratislava.  Obálky otvorila komisia poverená starostom obce v zložení: Mgr. Juraj Filo, Ing. Oľga Galbavá, Ing. Emília Knošková a Zuzana Sedláková. Ponuka spĺňala všetky predpísané náležitosti, ale nebola splnená základná požiadavka minimálna cena 49,34 eur za m2.

Uznesenie č. 81/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemkov Staré Konopisko 2. etapa pre spoločnosť Tixo Group, Hradská 2, Bratislava za cenu 119 729,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 0

Proti: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

 

K bodu č. 6 – Zmluva práca s kamenivom Dodatok č. 2

Poslanci požiadali o vysvetlenie niektorých položiek rozpočtu, ktoré zahŕňa dodatok č. 2

Bod č. 6 sa odložil na najbližšie zasadnutie  OZ.

 

K bodu č. 7 – Prevod nehnuteľnosti – Bedlovičová

Starosta informoval poslancov o stretnutí s advokátom Mgr. Júliusom Meszárošom ohľadne prevodu nehnuteľnosti s pani Bedlovičovou. Je potrebné aby poslanci zaujali konečné stanovisko ako sa bude pokračovať. Jedna z možností je napísať pani Bedlovičovej výzvu na vrátenie zámeny pozemkov do pôvodného stavu. Výzvu napíše advokát na základe poverenia pána starostu.  Ing. Michal Sedlák dal návrh na hlasovanie za vrátenie zámeny do pôvodného stavu.

Uznesenie č. 82/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vrátenie zámeny pozemkov do pôvodného stavu z dôvodu verejného záujmu zachovania detského ihriska v celosti.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 4 (Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 1 (Filo) 

Zdržal sa hlasovania: 4 (Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

Z dôvodu že za uznesenie nehlasovala nadpolovičná väčšina poslancov, uznesenie nebolo prijaté. Druhá možnosť bola zrušenie pôvodného uznesenia z roku 1996 a zámena pozemkov by sa stala platná.

 

Uznesenie č. 83/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie uznesenia z roku 1996

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 1 (Filo)

Proti: 3  (Klinovský, Sucháň, Štefanka)

Zdržal sa hlasovania: 5 (Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

Poslanci sa nakoniec dohodli aby starosta obce poveril advokáta Mgr. Júliusa Meszároša na zastupovanie Obce v danej veci.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

Interpelácie poslancov

 • Sedlák O. informoval o akustických paneloch v KD, navrhol rozšírenie parkovisko pri MŠ
 • Rusnáčková sa pýtala či robí sa oplotenie cintorína Krakovany
 • Sedlák M. vyhodnotil folklórne slávnosti a poďakoval poslankyni Zuzane Snohovej za zvládnutú organizáciu.

Uznesenie č. 84/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  9. augusta 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková          

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 4/2023

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 14. júna 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 6,7/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Záverečný účet obce za rok 2022, Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu
 7. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa
 8. Žiadosť o povolenie užívania obecného pozemku
 9. Vybavenie zberného dvora
 10. Rôzne – Interpelácie poslancov
 11. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil zmenu programu  zasadnutia.

Uznesenie č.47/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 6,7/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Záverečný účet obce za rok 2022, Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu
 7. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa
 8. Žiadosť o povolenie užívania obecného pozemku
 9. Vybavenie zberného dvora
 10. Zmluva o dielo – cesta IBV Staré Konopisko
 11. Dozorná rada Zelená cesta
 12. Rôzne – Interpelácie poslancov
 13. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a  Jozefa Štefanku.

Uznesenie č. 48/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 20/3/2023 – 46/3/2023 zo dňa 19. apríla 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 49/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 20/3/2023 – 46/3/2023  zo dňa 19. apríla 2023 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 6,7/2023

Rozpočtové opatrenie č. 6/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 6/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 20453,- eur,. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 20453,- eur a . Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 6/2023 zobrali na vedomie. Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský

Uznesenie č. 50/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 4.zmene

5.zmena

 

Rozpočet po 5. zmene 6.zemna Rozpočet po 6.zmene    
 

Bežné príjmy

 

1 176 728

 

34 166

 

1 210 894

 

+ 20 453

 

1 231 347

   
Kapitálové prímy  

139 787

 

-7 749

 

132 038

 

7 749

 

139 787

   
Finančné operácie  

367 902

 

                 0

 

367 902

 

-7 749

 

        360 153

   
Príjmy spolu 1 684 417           26 417 1 710 834 + 20 453 1 731 287    

 

  Rozpočet

po 4.zmene

5.zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 151 182

 

34 166

 

1 185 348

 

+ 20 453

 

1 205 801

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

494 760

 

-7 749

 

487 011

 

0

 

487 011

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

1 684 417

 

          26 417

 

1 710 834

 

+ 20 453

 

1 731 287

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 7/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.7/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 4047,- eur a finančné operácie sa zvyšujú p 30 296,- eur. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet zvyšuje o 4 047 eur a kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 30 296 eur.

Uznesenie č. 51/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 6.zmene 7. zmena Rozpočet po 7. zmene      
 

Bežné príjmy

 

1 231 347

 

+ 4 047

 

1 235 394

     
Kapitálové prímy  

139 787

 

 

 

139 787

     
Finančné operácie  

    360 153

 

30 296

 

        390 449

     
Príjmy spolu 1 731 287 +34 343     1 765 630      

 

  Rozpočet po 6.zmene 7.zmena Rozpočet po 7.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 205 801

 

+4 047

 

1 209 848

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

487 011

 

+ 30 296

 

517 307

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

1 731 287

 

+34 343

 

    1 765 630

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Použitie rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky

Uznesenie č. 52/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie prostriedkov na nákup interaktívnej tabule pre MŠ o 293,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 53/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup chodníka Školská ulica od TTSK 5000- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 54/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VRN kanalizácia  – dolomit 4720,19, iné čerpadlá na prečerpávačku 3600,  geometrické plány – 396,- a 327,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 55/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Externý manažment k projektu Vybavenie zberného dvora 7000,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 56/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VRN na techniku zberného dvora – doplatok z našich prostriedkov 3960,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 57/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie RF na verejné obstarávanie – cesta Konopisko 1200,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 58/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie RF na Verejné obstarávanie  KD 2x technika a akustika a verejné obstarávanie – Vybavenie zberného dvora  3 480,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Záverečný účet obce za rok 2022, Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu

Záverečný účet obce za rok 2022 vypracovala Zuzana Sedláková. Materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predložila Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Kontrolórka obce odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2022 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2022 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 59/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Schodok rozpočtu v sume  90 716,14 €   zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 15 736,10 € bol  v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný:

 • z návratných zdrojov financovania ….78 303,46 €
 • z finančných operácií …………………… 28 148,78 €

Zostatok finančných operácií v sume 106 452,24 € bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu.                                                                                                              

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 190 947,81 €, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

 1. schvaľuje

tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške   190 947,81 €.

 1. Berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa

Starosta obce  predložil  poslancom návrh  Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov IBV Staré Konopisko II. etapa. Tento návrh už prerokovala aj stavebná komisia a bol upravený podľa predložených pripomienok poslancov. V konečnom dôsledku je potrebné stanoviť len termín začatia a ukončenia. Vyhlásenie OVS je 23.6.2023 a ukončenie 21.7.2023 do 12:00 hod. Minimálna cena za m2 je 49,34 eur. Starosta obce dal za vyhlásenie OVS hlasovať.

Uznesenie č. 60/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov IBV Staré Konopisko II. etapa  v termíne do 21.7.2023 podľa dohodnutých podmienok.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o povolenie užívania obecného pozemku

Starosta predložil žiadosť Ing. Pavla Urblíka, Južná ulica 601/68, Krakovany o povolenie užívania obecného pozemku pred rodinným domom na Južnej ulici č. 601/68 za účelom vybudovania prístupového chodníka a parkovacieho státia a trávnika na vlastné náklady na pozemku p.č. 1045/72.   Sedláka Michala Námestie sv. Mikuláša 53/27 Krakovany

Uznesenie č. 61/4//2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Použitie obecného pozemku p.č. 1045/72 pred domom č. 601/68 na Južnej ulici pre Ing. Pavla Urblíka za účelom vybudovania prístupového chodníka a parkovacieho státia a trávnika na vlastné náklady

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Michal Sedlák Námestie sv. Mikuláša 53/27, Krakovany požiadal o schválenie užívania obecného pozemku p.č. 293/1 pred domom č. 53/27, Námestie sv. Mikuláša za účelom vybudovania, príjazdových chodníkov k nehnuteľnosti parkovného státia a výsadby na vlastné náklady. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. 

Uznesenie č. 62/4//2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Použitie obecného pozemku na 293/1, pred domom č. 53/27 na Námestie sv. Mikuláša  pre p. Michala Sedláka, Námestie sv. Mikuláša za účelom vybudovania, príjazdových chodníkov k nehnuteľnosti parkovného státia a výsadby na vlastné náklady

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Vybavenie zberného dvora

Starosta obce predložil poslancom na schválenie zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/42 zo dňa 17.2.2023, účinnej dňa 23.2.2023 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), a čl. 13 ods.1

pre projekt s názvom: Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany, kód projektu v ITMS 2014+: 310011BVW4 formou blankozmenky.  Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 63/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/42 zo dňa 17.2.2023, účinnej dňa 23.2.2023 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), a čl. 13 ods. 1 Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP „Všeobecné podmienky k Zmluve  poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP v forme blankozmenky pre Poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO:42 181 810, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031(poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4) pre projekt s názvom: Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany, kód projektu v ITMS 2014+:310011BVW4.

2. Poveruje

Starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Zmluva o dielo – cesta IBV Staré Konopisko

Na zhotovenie cesty na Starom Konopisko bolo zadané verejné obstarávanie. Víťazom obstarávania sa stala firma CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava. Cesta sa bude realizovať z prostriedkov investičného úveru, ktorý je na cestu viazaný. Starosta obce predložil na schválenie zmluvu o dielo na zhotovenie cesty IBV Staré Konopisko s firmou CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 Trnava.

Uznesenie č. 64/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo č. 2023/06/03 CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 Trnava, na zhotovenie cesty IBV Staré Konopisko I. etapa vo výške 211 007,34 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Dozorná rada  Zelená cesta

V roku 2021 zanikol mandát doterajšej dozornej rade v Združení obcí Zelená cesta. Dňa 20.03.2023 bol na Obecnom úrade Trebatice za prítomnosti starostov obcí Krakovany,  Trebatice a primátora mesta Piešťany prerokovaný  návrh na nové zloženie dozornej rady, pre  „Združenie obcí Zelená cesta“, so sídlom Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice, ako inštitúcie pre zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja územia, cestovného ruchu, zabezpečenie spolupráce pri realizácii spoločného zámeru, a to osobitne v oblasti prevodu vlastníctva stavby a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany -Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice Slovenskej republiky a následné vybudovanie a  prevádzkovanie tejto železničnej trasy ako cyklotrasy. Na základe uvedených skutočností je potrebné aby poslanci OZ zvolili jedného člena dozornej rady pre Združenie obcí Zelená cesta.  Za člena dozornej rady sa prihlásil Mgr. Juraj Filo. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 65/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

v súlade s  § 20b ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nominovanie zástupcu obce Krakovany  do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta  – Mgr. Juraja Fila.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Rôzne

Interpelácie poslancov

Poslankyňa Zuzana Snohová sa spýtala či sa bude robiť nejaká oslava 910 výročia písomnej zmienky o obci Krakovany, ktoré v tomto roku uplynie. Nakoniec sa poslanci dohodli, že oslavy sa robiť nebudú z finančných dôvodov.

Občan Ing. Slavomír Ťupek požiadal o častejšie využívanie aplikácie na dôležité oznamy.

Poslankyňa Oľga Rusnáčeková – či sa dá niekde vyviesť toxický odpad – tento odpad likviduje len na to určená firma.

Kontrolórka Ing. Elena Podmaková sa pýtala aký je ďalší potup k stanovisku právnika. Odpovedal starosta že stanovisko bolo zaslané ako informácia a boli tam vymenované aj možnosti ďalšieho postupu a teraz  je potrebná dohoda poslancov. Vzhľadom k tomu, že poslancom nebolo dostatočne jasné vysvetlenie bude potrebné právnika pozvať na najbližšie zasadnutie OZ prípadne sa ho spýtať čo treba urobiť aby sa vec vrátila do pôvodného stavu, kto má koho žalovať a koľko by to stálo obec   Ďalej sa kontrolórka informovala v akom štádiu riešenia je optika pre obec a ako skončilo rokovanie s firmou Lombard. Informoval poslanec Mgr. Juraj Filo že oslovil aj konkurenčných poskytovateľov internetu ponuky dal kolovať poslancom. Posledná komunikácie s pani Palkech skončila na povolení od elektrikárov.

Poslanec Pavel Klinovský navrhol aby sa do najbližšieho Hlasu Krakovian zverejnila informácia pre občanov ako sa bude postupovať pri pripájaní prípojok na obecnú kanalizáciu.

Uznesenie č. 66/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  14. júna 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                  

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 3/2023

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 19. apríla 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 3,4,5/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Citrón, s.r.o.
 7. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov – GRANELAM, a.s.
 8. Dodatok k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy – Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže
 9. Dodatok k zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany
 10. Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany na energie
 11. Vybudovanie cesty IBV Staré Konopisko I. etapa
 12. Mimoriadny členský príspevok na MAS
 13. Zmena Územného plánu obce
 14. VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 15. Rôzne – Interpelácie poslancov
 16. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil  program zasadnutia.

Uznesenie č.20/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 3,4,5/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Citrón, s.r.o.
 7. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov – GRANELAM, a.s.
 8. Dodatok k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy – Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže
 9. Dodatok k zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany
 10. Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany na energie
 11. Vybudovanie cesty IBV Staré Konopisko I. etapa
 12. Mimoriadny členský príspevok na MAS
 13. Zmena Územného plánu obce
 14. VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 15. Rôzne – Interpelácie poslancov
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú.

Uznesenie č. 21/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 5/2/2023- 19/2/2023 zo dňa 15. februára 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 22/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 5/2/2023 – 19/2/2023  zo dňa 15. februára 2023 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 3,4,5/2023

Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 3/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 5 722,- eur, kapitálový sa znižuje o 667 853,- eur. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 5 722,- eur a kapitálový sa znižuje o 667 853,- eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 3/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 23/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 2.zmene

3.zmena

 

Rozpoče po 3. zmene        
1Bežné príjmy  

1 171 006

 

5 722

 

1 176 728

       
Kapitálové prímy  

807 640

 

-667 853

 

139 787

       
Finančné operácie  

367 902

 

 

 

367 902

       
Príjmy spolu 2 346 548 -662 131 1 684 417        

 

  Rozpočet

po 2.zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 145 460

 

5 722

 

1 151 182

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 162 613

 

-667 853

 

494 760

              588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

              16 260  
Výdavky spolu  

2 346 548

 

 -662 131

 

1 684 417

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č. 4/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti bez zmeny. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje  a znižuje o 31 512,- eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný. Poslanci rozpočtové opatrenie č. 4/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 24/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 2.zmene

3.zmena

 

Rozpoče po 3. zmene 4. zmena Rozpočet po 4.zmene    
 

Bežné príjmy

 

1 171 006

 

5 722

 

1 176 728

 

0

 

1 176 728

   
Kapitálové prímy  

807 640

 

-667 853

 

139 787

 

0

 

139 787

   
Finančné operácie  

367 902

 

 

 

367 902

 

0

 

        367 902

   
Príjmy spolu 2 346 548 -662 131 1 684 417 0 1 684 417    

 

  Rozpočet

po 2.zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene 4.zmena Rozpočet po 4.zmene

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 145 460

 

5 722

 

1 151 182

+31512

-31512

 

1 151 182

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 162 613

 

-667 853

 

494 760

 

0

 

494 760

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

2 346 548

 

 -662 131

 

1 684 417

 

0

 

1 684 417

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za:5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 5/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 34 166,- eur, kapitálový sa znižuje o 7 749,- eur. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 34 166,- eur a kapitálový sa znižuje o 7 749,- eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Uznesenie č. 25/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 4.zmene

5.zmena

 

Rozpočet po 5. zmene        
 

Bežné príjmy

 

1 176 728

 

34 166

 

1 210 894

       
Kapitálové prímy  

139 787

 

-7 749

 

132 038

       
Finančné operácie  

367 902

 

                 0

 

367 902

       
Príjmy spolu 1 684 417           26 417 1 710 834        

 

  Rozpočet

po 4.zmene

5.zmena Rozpočet po 5.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 151 182

 

34 166

 

1 185 348

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

494 760

 

-7 749

 

487 011

              588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

              16 260  
Výdavky spolu  

1 684 417

 

          26 417

 

1 710 834

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Čerpanie rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky: nákup kosačky, Interaktívna tabuľa pre MŠ Krakovany, Technické zhodnotenie fotovoltaiky v MŠ, Vedľajšie realizačné náklady kanalizácie – prečerpávacia stanica, dolomit, Projektová dokumentácia Hrádze, Zateplenie ZŠ z PPO .

Na zasadnutie prišla poslankyňa Mgr. Zuzana Snohová.

Uznesenie č. 26/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup kosačky v hodnote 4750,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 27/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup interaktívnej tabule pre MŠ Krakovany v hodnote 2400,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 28/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Technické zhodnotenie Fotovoltaiky v MŠ Krakovany vo výške 9000,- eur. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:  6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 29/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vedľajšie realizačné náklady kanalizácie – prečerpávacia stanica v hodnote 16000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 30/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vedľajšie investičné náklady kanalizácie – dolomit 1-3/2023 12997,56

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 31/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie  projektovej dokumentácie na ulicu Hrádze cca 1500,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 32/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zateplenie Základnej školy z POO bez spoluúčasti

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 33/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie čerpania rezervného fondu z dôvodu nevypracovania zmluvy NFP Zníženie energetickej náročnosti KD Krakovany – spoluúčasť vo výške 35 150,- eur a externá manažment k projektu v hodnote 11250,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 34/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vedľajšie realizačné náklady kanalizácie – prekládka vodovodu na ulici Dolná a Ulica k Spúšťu 744,26 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Citrón s.r.o.

Návrh zmluvy predložil starosta obce. Podstatou spolupráce je poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky a činnosť vedúca k dosiahnutiu finančnej úspory nákladov za elektrinu. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú  tri roky a odmena sa počíta z dosiahnutej úspory 35 %.   K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať.

Uznesenie č. 35/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Citrón s.r.o. Lipského 8, Bratislava.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Granelam, a.s.

Spoločnosť Granelam, a.s. zaslala Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku  č. 2918 zo dňa 1.9.2019. Dodatkom sa mení výška nájomného na 145,- eur/ha.  Za predložený dodatok č.1 dal starosta hlasovať.

Uznesenie č. 36/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy pre spoločnosť GRANELAM, a.s. Ostrov 249.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Dodatok k nájomnej zmluve pre Poľnohospodárske družstvo Krakovany-Stráže

Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže poslalo Dodatok č.2  k nájomnej zmluve č. 833 o nájme poľnohospodárskej pôdy. Dodatkom sa nemí výška nájomného na 130 eur/ha. Za dodatok k nájomnej zmluve č. 833 dal starosta obce hlasovať.

Uznesenie č. 37/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok č.  2 k nájomnej zmluve č. 833 nájme poľnohospodárskej pôdy pre Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Dodatok k Zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany

Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany požiadala o dodatok k zmluve o odchyte a ustajnení túlavých zvierat v obci. Pôvodný poplatok za zviera bol 50,- eur. Z dôvodu zvýšenia poplatkov za energie, miezd zamestnancom a veterinárnej starostlivosti pristúpili k zvýšeniu jednorazového poplatku na 70,- eur.  Poslanci s predloženým dodatkom súhlasili. Starosta dal hlasovať.

Uznesenie č. 38/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k Zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany na energie.

Na zasadnutie prišiel poslanec Ondrej Sedlák. Poslanec Mgr. Juraj Filo predložil žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany. Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol futbalovému klubu schválený prepis energií. Po konzultácii so starostom obce, ekonómkou a príslušnými poskytovateľmi energií sa zistilo, že prepis zo strany FK Krakovany na obec Krakovany by bol nevýhodný pre obe strany. Poslanec Michal Sedlák predložil pripomienku aby sa vymenilo osvetlenie na štadióne za úspornejšie nakoľko existujúce osvetlenie je pomerne staré a má veľkú spotrebu. Poslanec Juraj Filo prisľúbil že do jesene sa pokúsia výmenu osvetlenia zrealizovať. Poslanci nemali ďalšie pripomienky. V prvom kroku dal starosta hlasovať za zrušenie uznesenia č. 16/2/2023 z 15. februára 2023v ktorom bol schválený prepis energií z FK Krakovany na Obec Krakovany a v druhom kroku dal hlasovať za navýšenie dotácií pre FK Krakovany o 2300 eur, ktoré budú použité na energie.

Uznesenie č. 39/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 16/2/2023 zo dňa 15. februára 2023, ktorým bol schválený prepis energií z FK Krakovany na Obec Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 40/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie dotácie z rozpočtu obce pre FK Krakovany na energie vo výške 2300,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7   (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 7  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Vybudovanie cesty IBV Staré konopisko 1. etapa

Starosta obce informoval, že úver ktorý obec zobrala v roku 2022 je potrebné vyčerpať do konca júla 2023. Úver bol určený na vyspravenie komunikácií v obci zásypom a vybudovanie cesty na IBV Staré Konopisko. Starosta dal zhotoviť nový výkaz výmer nakoľko ceny ktoré boli v rozpočte pred dvoma rokmi sú už neaktuálne. Za zostávajúcu cenu 220 000 eur by sa dalo vybudovať časť miestnej komunikácie aj s dažďovou kanalizáciou zhruba po prvý dom. Začínalo by sa od konca ulice. Verejné osvetlenie sa bude robiť z vlastných zdrojov.

Uznesenie č. 41/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vybudovanie cesty s dažďovou kanalizáciou IBV Staré Konopisko1. etapa z úveru vo výške 220 000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12  Mimoriadny členský príspevok pre MAS

Ministerstvo dlhuje peniaze na chod kancelárie MAS, z toho dôvodu je potrebné schváliť  mimoriadny členský príspevok  aby MA mohla fungovať aj naďalej a čerpať prostriedky, ktoré jej budú pridelené na pripravované projekty. Mimoriadny členský príspevok je vo výške ročného členského, to je 1 euro na obyvateľa, podľa počtu obyvateľov k 31.12.2022, čo je presne 1442 obyvateľov. K predloženému mimoriadnemu členskému príspevku poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 42/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok pre MAS vo výške 1500 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13  Zmena územného plánu

Po konzultácii so zhotoviteľom UP pánom Odnogom starosta obce predložil poslancom na prerokovanie ďalšiu zmenu UP, ktorá bude zahŕňať dve zmeny z dôvodu funkčného využitia územia. O prvú zmenu požiadalo Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie  s odpadmi  na zapracovanie funkčného využitia pozemkov na prevádzku kompostoviska. Druhú zmenu navrhol starosta obce. Krakovské záhumenice sú v UP ako plocha na výstavbu rodinných domov. Po konzultácii s dopravným inžinierom ORPZ SR nie je možné pre danú lokalitu vybudovať plnohodnotnú cestu nakoľko v lieviku pri RD č. 520 je maximálna šírka 3,8m a na cestu je potrebné minimálne 5,5 m. Po konzultácii so stavebným úradom starosta obce navrhol dočasnú uzáveru stavu. 

Takúto alternatívu navrhol aj pre Strážovské záhumenice, ale s týmto poslanci nesúhlasili a dohodli sa že túto situáciu bude obec riešiť až v novom územnom pláne, ktorý bude potrebné začať riešiť v najbližšej dobe.  Nakoniec sa dohodli, že do poslednej zmeny územného plánu bude zapracované len funkčné využitie pozemkov pre kompostovisko a zmena Krakovské záhumenice. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 43/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie ďalšej zmeny Územného plánu obce Krakovany – Zmena funkčného využitia pozemkov pre  Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi (zapracovanie funkčného využitia pozemkov na prevádzku kompostoviska),  Krakovské záhumenice – dočasná uzávera stavu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Rusnáčeková)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

VZN predložia Ing. Emília Knošková. Dôvod zmeny VZN bola novela zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách, ktorá nadobúda účinnosť 1.5.2023. Na základe tejto zmeny  bude poskytnutá dotácia žiakom v základnej škole a v deťom v materskej škole predškolákom.  Poslanci k predloženému návrhu VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 44/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predniesla poslancom Správu o kontrolnej činnosti za rok 2022, ktorá sa predkladá v súlade so schváleným plánom činnosti a s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Poslanci Správu o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 45/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Starosta obce informoval o knihe v ktorej je možnosť predplatiť si dvojstranu na ktorej by boli informácie a zaujímavosti o našej obci. Kniha by mala zaberať okolie Inovca. Vzhľadom k tomu, že obec ešte stále má knihy “Pečať našich predkov“ o ďalšiu publikáciu poslanci nemali záujem.

 

Starosta informoval poslancov o Výmena pozemkov medzi Ing. Miladou Bedlovičovou a Obcou Krakovany, ktoré napadol poslanec Jozef Štefanka. Predmetná záležitosť bola postúpená právnikovi na poskytnutie rady na doriešenie tejto situácie. Právnik  telefonicky informoval starostu a uviedol, že sú dve možnosti ako  danú záležitosť ukončiť. Poslanci sa danou vecou budú zaoberať, keď príde písomné vysvetlenie právnika.

 

Interpelácie poslancov

Oľga Rusnáčeková- minulý rok bolo schválené natieranie zábradlí cez lávky nad Holeškou. Robil to brigádnik. Tento rok by to boli ochotný urobiť členovia JDS. Je treba len navrhnúť akú farby na zábradlie dať. Starosta prisľúbil, že farbu na lávky zakúpi, najlepšia by bola asi tmavo šedá alebo hnedá.

Jozef Štefanka navrhol upraviť prevádzkový poriadok detského ihriska a to znížiť vekovú hranicu deti do 13 rokov. Ďalej navrhol zakázať venčenie psov v parku pri kostole. Chodia tam mamičky s malými deťmi. Kedy sa bude robiť plot na cintoríne – odpovedal starosta, že keď sa oteplí chalani urobia aj plot. Tiež navrhol okolo plota na cintoríne urobiť dlažbu namiesto trávnika, lebo keď prší a je pohreb je tam blato. Poslanec Ing. Michal Sedlák navrhol, že by postačovala zatrávňovacia dlažba. 

Mgr. Juraj Filo navrhol na základe požiadavky zamestnancov čističky  osadiť zrkadlo pri čističke.

Tiež sa zaujímal v akom štádiu je vybavenie Zberného dvora. Na zberný dvor odpovedal starosta obce, že 20.4. bude ukončené verejné obstarávanie. Tiež sa pýtal, či je možné realizovať projekt vybavenie kultúrneho domu, keď sa nebude realizovať projekt Zníženie energetickej náročnosti. Odpovedal poslanec Ing. Michal Sedlák, že prostriedky na vybavenie KD sú schválené, pokračuje VO  na jednotlivé zákazky a realizácia sa robiť bude.

Ing. Ondrej Sedlák navrhol, aby sa prekopala aj projektová dokumentácia na zateplenie KD aby sa mohla použiť v prípade potreby na výzvu z Plánu obnovy.

Ing. Elena Podmaková sa pýtali, či sa obec už môže zapojiť do výzvy na rozšírenie kapacity materskej školy. Starosta odpovedal, že je potrebné  v prvom rade dať vypracovať projektovú dokumentáciu a požiadať o stavebné povolenie. Až potom sa dajú žiadať prostriedky. Poslanec Sedlák Michal navrhol zavolať nejakého stavbára aby posúdil situáciu či ísť možnosťou nadstavby na existujúci budovu, alebo prístavbou samostatne stojacej triedy. Tiež sa opýtala čo sa bude robiť so Zariadením opatrovateľskej služby.

 

Uznesenie č. 46/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

V Krakovanoch  19. apríla  2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 2/2023

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. februára 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 20, 21/2022 a 1,2/2023
 5. Čerpanie úveru
 6. VZN č.1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakova
 7. Žiadosť o predĺženie nájmu kaderníctva
 8. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
 9. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023
 10. Rôzne – Interpelácie poslancov
 11. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil zmenu  programu zasadnutia.

Uznesenie č.5/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 20, 21/2022 a 1,2/2023
 5. Čerpanie úveru
 6. VZN č.1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakova
 7. Žiadosť o predĺženie nájmu kaderníctva
 8. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
 9. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023
 10. Výkup pozemkov pod MK Ulica k Spúšťu od Petra Urbana
 11. Rôzne – Interpelácie poslancov
 12. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Michala Sedláka a Ing. Ondreja Sedláka

Uznesenie č. 6/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Ing. Ondreja Sedláka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 98/9/2022 – 121/9/2022 zo dňa 16.12.2022  a 1/1/2023 – 4/1/2023 zo dňa 25. 1. 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 7/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 98/9/2022 – 121/9/2022 zo dňa 16.12.2022  a 1/1/2023 – 4/1/2023 zo dňa 25. 1. 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 20, 21/2022 a 1,2/2023

Rozpočtové opatrenie č. 20/2022 vypracovala Zuzana Sedláková

Opatrením sa bežné výdavky sa zvyšujú a znižujú o 2 022,- € a kapitálové výdavky sa zvyšujú a znižujú o 1 964,- €. Po 20 zmene rozpočtu bol rozpočet upravený v príjmovej a výdavkovej časti na 1 880 549 eur.

Uznesenie č. 8/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 18. zmene

RO č. 19 Rozpočet po 19.zmene

 

RO č. 20 Rozpočet po 20 zmene    
Bežné príjmy 1 123 173 -330 1 122 843   1 122 843    
Kapitálové prímy  

200 763

 

 

 

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

651  078

 

      -94 135

 

        556 943

   

556 943

   
Príjmy spolu 1 975 014       -94 465 1 880 549 0         1 880 549    

 

  Rozpočet po 18.zmene RO č. 19

zmeny

Rozpočet po 19.zmene RO č.20 Rozpočet po 20.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 119 850            -330  1 119 520 + 2 022

-2 022

 

        1 119 520

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

838 604

 

      -94 135

 

744 469

+1 964

-1 964

 

744 469

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 975 014 -94 465 1 880 549 0        1 880 549           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 21/2022 vypracovala Zuzana Sedláková, opatrením boli zvýšené bežné príjmy aj výdavky o 1 717,- € . Boli to dotačné prostriedky zo štítneho rozpočtu.

Celkový rozpočet bol upravený v príjmových aj výdavkových položkách na 1 882 266 eur.

Uznesenie č. 9/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 20. zmena

RO 21/2022

dotačné

Rozpočet

po 21. zmene

       
Bežné príjmy 1 122 843 +1 717 1 124 560        
Kapitálové prímy  

200 763

 

 

 

200 763

       
Finančné operácie  

     556 943

   

       556 943

       
Príjmy spolu 1 880 549       + 1 717 1 882 266        

 

  Rozpočet po 20. zmene RO

21/2022

dotačné

Rozpočet po 21. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
 

Bežné výdavky

 

1 119 520

 

    +1 717

 

    1 121 237

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

744 469

   

     744 469

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

      16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 880 549 +1 717 1 882 266               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 vypracovala Zuzana Sedláková.

Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 1/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet bežný sa  znižuje o 10 325,- €,  a finančné operácie sa zvyšujú o 13 329,- €. Vo výdavkovej časti sa rozpočet bežný  sa zvyšuje o 3 004,- €. Upravený rozpočet je teraz v príjmovej aj výdavkovej časti 2 328 973 eur.

 

Uznesenie č. 10/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

       
1Bežné príjmy  

1 165 456

 

-10 325

 

1 155 131

       
Kapitálové prímy  

807 640

 

0

 

807 640

       
Finančné operácie  

352 873

 

          13 329

 

366 202

       
Príjmy spolu 2 325 969 3 004 2 328 973        

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 126 581

 

3 004

 

1 129 585

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 160 913

 

0

 

1 160 913

              588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

              16 260  
Výdavky spolu  

2 325 969

 

           3 004

 

2 328 973

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla Mgr. Zuzana Snohová.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2023 sa rozpočet upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet

bežný sa  zvyšuje o 15 875,- €,  kapitálový bez zmeny, finančné operácie sa zvyšujú o 1 700,- €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet bežný  sa zvyšuje o 15 875,-  € kapitálový sa zvyšuje o 1 700,- €

finančné operácie bez zmeny.

 

Uznesenie č. 11/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

2 zmena Rozpočet po 2.zmene    
1Bežné príjmy  

1 165 456

 

-10 325

 

1 155 131

 

15 875

 

1 171 006

   
Kapitálové prímy  

807 640

 

0

 

807 640

 

0

 

807 640

   
Finančné operácie  

352 873

 

          13 329

 

366 202

 

1 700

 

       367 902

   
Príjmy spolu 2 325 969 3 004 2 328 973 15 875 2 346 548    

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene 2 zmena Rozpočet po 2.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 126 581

 

3 004

 

1 129 585

 

15 875

 

1 145 460

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 160 913

 

0

 

1 160 913

 

1 700

 

1 162 613

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

2 325 969

 

           3 004

 

2 328 973

 

15 875

 

2 346 548

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Čerpanie úveru

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania úveru na preplatenie faktúry firmy Ing. Marián Sahúl STAVEKO, vo výške 20 642,29 eur na prácu s kamenivom.

Uznesenie č. 12/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie úveru na preplatenie faktúry firme Ing. Marián Sahúl STAVEKO, vo výške 20 642,29 eur za prácu s kamenivom pre vyspravenie komunikácií v obci Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – VZN č. 1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakovany

Návrh VZN č.1/2023 vypracovala a predložila Ing. Emília Knošková. Pre navrhnutú ulicu bola zameraná geografická os ulice. Po schválení názvu vo VZN bude možné ulicu zapísať do registra adries a obyvatelia v skolaudovaných domoch budú môcť požiadať o pridelenie súpisného a orientačného čísla. Následne ich bude môcť prihlásiť na trvalý pobyt.

Uznesenie č. 13/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o predĺženie nájmu kaderníctva

Zuzana Tonkovičová nájomníčka nebytových priestorov – kaderníctva požiadala o predĺženie nájmu na ďalších päť rokov. Nájomná zmluva končí 31.3.2023. výška nájmu je 50 eur mesačne. Vyúčtovanie plynu sa robí raz ročne a  stočné sa vyúčtováva štvrťročne.  Poslanci sa zhodli na za predĺžení nájomnej zmluvy na ďalších päť rokov za nezmenenú výšku nájomného. 

Uznesenie č. 14/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na nebytové priestory kaderníctva na dobu od 1.4.2023-31.03.2028. za cenu 50,00 eur/mesačne.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

Poslanci sa dohodli že ku každej jednej žiadosti sa budú vyjadrovať samostatne.

Ing. Michal Sedlák začal so žiadosťou pre FS LUSK. Konštatoval že z tejto dotácie pokrývajú náklady pre tri organizácie a to Lusk, Krakovanček a Borovienka celkom je veľký počet aktívnych ľudí ktorí sa podieľajú na činnosti. Výška dotácie je rovnaká už tri roky – 1500 eur. Nesúhlasí s tým  ako bolo zníženie dotácie percentuálne každému žiadateľovi. Starosta dal hlasovať za dotáciu pre FS LUSK vo výške 1500,- eur. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola výška dotácia 1500,- eur pre FS LUSK schválená.

Ďalšia žiadosť bola Miestna skupina Slovenského červeného kríža Krakovany, ktorá žiadala 1500,- eur. Starosta vysvetlil, že členky ČK sa aktívne zapájajú  pri všetkých obecných akciách. Požadovaná výške dotácie je nezmenená 5 rokov. Väčšia časť dotácie sa v podstate vráti do obce, nakoľko je použitá na nájom a refundácie energií v kultúrnom dome.  Poslanci s predloženou výškou dotácie  súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre MSSČK Krakovany vo výške 1500 eur schválená.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany sa zrušil, preto o dotáciu z rozpočtu obce nežiadajú.

Poľovnícke združenie Králik požiadali o dotáciu vo výške 300,- eur. V minulých rokoch žiadali 700,- eur. Žiadaná dotácia bude použitá na opravu a údržbu poľovníckej chaty, ktorú využívajú aj iné organizácie obce. Poslanci s požadovanou výškou dotácie súhlasili . Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácie pre PZ Králik vo výške 300,- eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže  Jozefa Adamca žiada dotáciu vo výške 3000,- eur.  Je to združenie ktoré zastrešujú obce Krakovany, Trebatice a Borovce. Zaoberá sa výchovou mladých futbalistov od útleho veku. CFMJA bližšie predstavil poslanec Tibor Šurín, ktorý trénuje najmladšiu vekovú kategóriu. Celkový rozpočet združenia je okolo 40000,- eur. Všetky tri obce prispievajú rovnakým príspevkom 3000,- eur, ostatné financie sú z poplatkov od rodičov a sponzorské dary. V súčasnosti v CFM trénuje približne 130 detí. Poslanci sa dohodli na požadovanej výške 3000,- eur. Starosta obce  dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany požiadal o dotáciu vo výške 18000 eur. Navýšenie oproti predchádzajúcim rokom odôvodnila poslanec Juraj Filo s tým, že sa navýšili ceny za energie, ktoré platia z poskytnutej dotácie. Ani toto navýšenie nepokryje energie, ktoré bude musieť FK uhradiť. Poslanec Juraj Filo navrhol, aby sa voda, elektrika a plyn prepísali na obec a v tom prípade ponížia aj žiadosť o dotáciu. Poslankyňa Zuzana Shohová sa opýtala čo všetko klub platí z poskytnutej dotácie okrem energií. Odpovedal poslanec Juraj Filo, že z prostriedkov sa platia rozhodcovia, štartovné na súťaže, prestupy, údržba trávnika a rôzne režijné náklady na pracie a čistiace prostriedky.  Poslanec Michal Sedlák bol za presun energií na obec aby bolo možné schváliť zníženú dotáciu. Poslanec Šurín zasa navrhol schváliť dotáciu v požadovanej výške a po zúčtovaní energií dotácie vrátia. Po dlhej debate sa poslanci nakoniec dohodli na výške dotácie 16300 eur pre FK Krakovany.

Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre FK Krakovany vo výške 16 300,- eur schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch požiadala o dotáciu vo výške 1000,- eur. JDS dotáciu používa hlavne na kultúrne podujatia a výlety za kultúrnymi a historickými pamiatkami a na a termálne kúpaliská. Jednotu dôchodcov pochválil aj poslanec Michal Sedlák že organizujú všetky brigády na cintorínoch v Krakovanoch aj Strážoch, taktiež pomáhali pri upratovaní okolo amfiteátra.  Starosta obce dal hlasovať za dotáciu vo výške 1000 eur. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre JDS Krakovany schválená vo výške 1000,- eur.

Združenie rodičov pri MŠ požiadali o dotáciu vo výške 1000,- eur.  Dotáciu v podstate použijú na nájom a refundácie energií v kultúrnom dome. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre RZ pri MŠ schválená vo výške 1000,- eur.

Združenie rodičov pri ZŠ predložili žiadosť vo výške 600,- eur. Aj toto združenie používa dotáciu na nájom a refundáciu energií v kultúrnom dome. Naplánované majú dve akcie, Retrodiskotéku a Katarínsky ples. Aj s touto dotáciou poslanci súhlasili bez pripomienok. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie vo výške 600,- eur pre ZR pri ZŠ schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka požiadala o dotáciu vo výške 300,- eur. Poslanec Michal Sedlák skonštatoval, že výška dotácie zodpovedá činnosti. Dotácia bude tiež podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii. V tomto prípade to bude na slávnostiach.  A tiež budú robiť aj pochovávanie basy na záver fašiangov.  Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoavl:0, bola dotácia pre FS Krakovčanka vo výške 300,- eur schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadalo o dotáciu vo výške 2000,- eur. Dotáciu chcú použiť na Medzinárodný festival paličkovanej čipky, na účasť na iných medzinárodných festivaloch a na Oslavu zápisu čipky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Poslanec Štefanka navrhol výšku dotácie 1500,- eur ako bolo v minulom roku. Starosta dal hlasovať za návrh poslanca Štefanku 1500,- eur. Hlasovaním za:6, proti:3 (Filo, Rusnáčeková, Snohová), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre OZ Bábence vo výške 1500,- eur schválená.

Múzeum za Krakovskú bránu požiadalo o dotáciu vo výške 1500,- eur. V žiadosti uvádzajú príspevok na vydanie knihy o tradičnom odeve z Krakovian.  Tento účel mali v žiadosti aj v minulom roku. Poslanec Filo navrhol aby predložili viac informácií o pripravovanej publikácii, napr. v akom rozsahu bude kniha vydaná,  či obec nejaké výtlačky dostane, koľko bude hotová publikácia stáť. Poslankyňa Snohová povedala, že podobnú knihu už pracovala a vydala aj ona, a veľmi dobre je tradičný odev spracovaný aj v monografii Pečať našich predkov, ktorú obec vydala pri príležitosti 900r. prvej písomnej zmienky o obci. Starosta vyzval poslancov aby dali návrh za ktorý sa bude hlasovať. Poslanec Štefanka navrhol výšku dotácie 500,- eur. Hlasovanie za:3, proti:0, zdral sa hlasovania:6, nehlasoval:0, návrh nebol schválený. Ďalší návrh predložila poslankyňa Snohová. Starosta dal hlasovať za:3, proti:0, zdržal sa hlasovania:6, nehlasoval:0, ani tento návrh nebol schválený. Poslanec Sucháň navrhol sumu 1000,- eur. Starosta dal hlasovať. Za:7, proti:1(Štefanka), zdržal sa hlasovania:1(Filo), nehlasoval:0,

Dotácia pre Súkromné etnografické múzeum bola schválená vo výške 1000,- eur.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany dala žiadosť  o dotácia vo výške 2000,- eur. Dotácia bude požitá na opravu obvodového múru pri Strážovskom kostole a osadenie mreže na vchodových dverách v kostole Krakovany. Poslanci sa dohodli na výške požadovanej dotácie 2000,- eur. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlaosvnia:0, nhelasoval:0, bola dotácia pre RKC farnosť Krakovany schválená.

Starosta ešte predložil poslednú nefinančnú žiadosť o bezplatný prenájom telocvične pre Záujmové združenie zdravé cvičenie Pilates. Starosta dal hlasovať, za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:1(Štefanka).

V závere dal starosta obce hlasovať za konečnú sumu dotácií pre organizácie obce Krakovany.

 

Uznesenie č. 15/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Poskytnutie dotácií pre organizácie v obci Krakovany na rok 2023 v celkovej výške 30.000 ,- eur

MSSČK Krakovany – 1500,- eur, PZ KRALIK – 300,- eur, Centrum futbalovej mládeže JA – 3000,- eur, FK Krakovany – 16300,- eur, FS LUSK – 1500,- eur, JDS Krakovany – 1000,- eur, Združenie rodičov MŠ – 1000,- eur, Združenie rodičov ZŠ – 600,- eur, FS Krakovčanka – 300,- eur, OZ Bábence – 1500,- eur, Múzeum Za krakovskú bránu – 1000,- eur, RKC farnosť Krakovany – 2000,- eur,

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 16/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prepis plynu, elektriky a vody  z FK Krakovany  na Obec Krakovany v najbližšom možnom termíne

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na prvý polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnila z dôvodu služobnej cesty. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky.

Uznesenie č. 17/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu od pána Petra Urbana.

Starosta obce predložil Návrh kúpnej zmluvy s pánom Perom Urbanom. Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území obci Krakovany, katastrálne územie Krakovany, Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom evidované na katastrálnej mape ako parcela registra E, zapísané na LV č. 1827 ako  p. č. 1005/2  o výmere  5 m2  s druhom pozemku záhrada   vo výlučnom vlastníctve pána  Petra Urbana  v celosti. Kúpna cena  dohodnutá s pánom Urbanom je  vo výške  10,- EUR za m2, v celkovej výške 50 EUR (slovom päťsto eur). Parcela sa odkupuje z dôvodu naplánovanej kanalizácie cez túto parcelu.

Uznesenie č. 18/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup pozemkov parcela registra E číslo 1005/2 – záhrada  o výmere 5 m2 v k.ú. Krakovany,  zapísaná na LV č. 1827  od Petra Urbana, Ulica k Spúšťu 97/13, 922 02 Krakovany, za cenu  10 €/m2 čo je celkom 50,-  eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Rôzne

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel pán Marián Valo ktorý má na Ulici Staré Konopisko skolaudovaný rodinný dom a požiadal o informáciu ako bude pokračovať čo sa týka verejného osvetlenia, dažďovej kanalizácie a cesty. Informoval starosta, že obec mala v rezervnom fonde odložené peniaze na dažďovú kanalizáciu a úver na cestu, v podstate sa teraz muselo siahnuť na rezervný fond, aby obec mohla pokryť náklady na energie. Obec má záujem aby sa to urobilo čo najskôr.

Interpelácie poslancov

Informoval poslanec Michal Sedlák že sa podala žiadosť na Fond na podporu umenia na Folklórne slávnosti a tiež sa bude dávať žiadosť na Trnavský samosprávny kraj tiež na Folklórne slávnosti.

V prípade že sa bude rekonštruovať kultúrny dom, slávnosti sa budú konať na ihrisku.

Piatok bude vystupovať Borovienka a Slniečko, vstupné bude samotné na piatkový koncert 10 eur.  Voľné vstupenky budú iba na sobotu a nedeľu.

Folklórna skupina Krakovčanka bude robiť pochovávanie basy v kultúrnom dome. Pani Piscová mala požiadavku na poskytnutie nájmu KD zadarmo. Poslanci súhlasili s bezplatným nájmom ale energie dali na zváženie starostovi.

Poslankyňa Zuzana Snohová dala do pozornosti  28. apríla v piatok Stavanie mája

 

Uznesenie č. 19/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  15. februára 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková    

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 1/2023

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. januára 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie spolufinancovania projektu „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany
 4. Schválenie prostriedkov na havarijnú opravu kotla v Materskej škole
 5. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil návrh  programu zasadnutia.

 

Uznesenie č.1/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Spolufinancovania projektu „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany
 4. Schválenie prostriedkov na havarijnú opravu kotla v Materskej škole
 5. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku.

 

Uznesenie č. 2/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

  

K bodu č. 3  – Spolufinancovanie projektu „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany“

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  na „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany prišlo 20. decembra 2022. Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Ondrej Sedlák.

Kód projektu: NFP310010BVW4

Názov projektu: Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 156 360,00 Eur

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 148 542,00 Eur

V prípade obce Krakovany bude teda spolufinancovanie zo strany obce vyčíslené na 7818,00 Eur.
K podpísaniu zmluvy je potrebné predložiť uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení výšky spolufinancovania z vlastných zdrojov obce.

 

Uznesenie č. 3/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/berie na vedomie

Schválenie žiadosti obce Krakovany o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 148 542,00 eur v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72 na projekt „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany“ , kód žiadosti NFP310010BVW4, Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom pre operačný program Kvalita životného prostredia.

B/Schvaľuje

Spolufinancovanie projektu  „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany“ , na ktorý   Ministerstvo životného prostredia SR schválilo v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72   poskytnutie nenávratného finančného prostriedku vo výške  148 542,00 eur, obcou Krakovany vo výške 7818,00 Eur z vlastných zdrojov obce.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Schválenie prostriedkov na havarijnú opravu kotla v Materskej škole

Začiatkom januára sa v materskej škole zistila porucha na Tepelnom čepadle. Na opravu bola prizvaná firma Juflex ktorá zariadenie montovala. Oprava bola vyfakturovaná  2028,0 eur. Nakoľko je v rozpočte na opravy naplánovaných len 700,00 eur je potrebné túto opravu schváliť obecným zastupiteľstvom.  Na zasadnutie prišla poslankyňa Mgr. Zuzana Snohová.

Uznesenie č. 4/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Opravu tepelného čerpadla v materskej škole Krakovany vo výške 2028,00 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

  

V Krakovanoch  25. januára 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková