V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07/2018

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. októbra 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, hostia obecného zasadnutia Andrea Štefanková a Eva Seitlerová.                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ
 6. Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017
 7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 8. Vyhodnotenie folklórnych slávnosti 2018 a Hobby stretnutí za ½ polrok 2018
 9. Vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver                                                                                                   

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Milan Jurda a Pavel Klinovský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ
 6. Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017
 7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 8. Vyhodnotenie folklórnych slávnosti 2018 a Hobby stretnutí za ½ polrok 2018
 9. Vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 51/6/2018 – 62/6/2018 zo dňa 28. septembra  2018.

Uznesenie č. 51/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2018 a č.4/2018
 5. Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou
 6. Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 52/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č 53/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 43/5/2018-50/5/2018 zo dňa 10. augusta 2018 – podané

Uznesenie č. 54/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

podané

Uznesenie č. 55/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 150 000 € na obstaranie dlhodobého majetku.

Rozpis jednotlivých položiek čerpania rezervného fondu je nasledovný v €:

  • Rekonštrukcia chodníka Školská ul.                                                            90 000,–
  • Realizácia nových stavieb – Zberný dvor TKO (spoluúčasť)          15 900,–
  • Rekonštrukcia MK Ulica k Spúšťu                                                  15 000,–
  • Rekonštrukcia MK k ČOV (iba časť)                                              14 100,–
  • Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok                   15 000,–

V prípade nezrealizovania týchto investičných akcií v plnej výške, budú prostriedky rezervného fondu,  v prípade potreby, použité aj na iné kapitálové položky schválené v rozpočte – podané

Uznesenie č. 56/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena        
Bežné príjmy 913 349 +45 711,23 1 006 251,23        
Kapitálové príjmy 150 000 +175 178 940,50        
Finančné operácie 0 0 169 171,89        
Príjmy spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62        

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena        
Bežné výdavky 869 349 +48 787,23 973 609,12        
Kapitálové výdavky 194 000 -2 901 380 754,50        
Finančné operácie 0 0 0        
Výdavky spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62        
 • podané

Uznesenie č.  57/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemkov podľa GP č.163/2018 na  základe ktorého bolo z p.č. 107/1 odčlenené nové parcely  registra „C“ p.č.107/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, p.č. 107/7 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, a p.č. 107/8 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 15 m2 čo spolu predstavuje 51 m2, Júlii Hornákovej rod. Klčovej,  Dolná ulica 71/21, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  budú hradené  na polovicu – podané

Uznesenie č. 58/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu 7,00 eur/m2 za odpredaj parciel registra „C“ 107/6, 107/7, 107/8- zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 51 m2 čo predstavuje 357,00 eur – podané

Uznesenie č. 59/6/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie členstva obce Krakovany v Klastri regionálneho rozvoja cestovného ruchu z dôvodu netransparentného využívania finančných prostriedkov – podané

Uznesenie č. 60/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krakovany na 2 polrok 2018 – podané

Uznesenie č. 61/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Výkup pozemkov podľa GP č.357/2017 ktorý vyhotovila Geodetická kancelária Romana Klču, úradne overila Ing. Eva Gonová pod č. 337/2017, pod č. 844/17 na Okresnom úrade v Piešťanoch, katastrálnom odbore)  na oddelenie a určenie vlastníckych práv k novovytvorenej parcele č. 332/6 – ostatná plocha o výmere 140 mod vlastníkov Márie Michalíkovej a Vojtecha Hornáka za cenu 1,00 €/m2, čo predstavuje celkom 140,00 eur. Náklady spojené s prevodom  nehnuteľnosti hradí kupujúci – podané   

Uznesenie č. 62/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Informáciu starostu po odvolaní Štefana Hornáka a Denise Hornákovej na Uznesenie OZ č. 40/4/2018 zo dňa 28. júna 2018 – podané

Uznesenie č. 62/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Mgr. Juraj Filo – umiestniť dopravné zrkadlo pri detskom ihrisku, lebo pri výjazde z Námestia sv. Floriána je veľmi zlý výhľad na  Južnú ulicu – podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

  K bodu č. 4  – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Milan Jurda. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2017/2018 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali propomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2017/2018 schválená.  

K bodu č. 5 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2017/2018 schválená bez pripomienok.

K bodu č. 6 – Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017 predložila kronikárka obce Ing. Emília Knošková. Materiál bol poslancom zasielaný elektronicky, aby sa nemusel čítať na zasadnutí pre jeho rozsiahly obsah. Starosta obce požiadal poslancov aby k predložený materiál pripomienkovali.

Poslanci k predloženému zápisu nemali žiadne  pripomienky a doplňujúce návrhy. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Ročný zápis do kroniky za rok 2017 schválený.  

K bodu č. 7 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Starosta obce predložil poslancom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2019.  Na obecný úrad Krakovany bolo doručených 16 žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. Každou žiadosťou sa poslanci zaoberali jednotlivo, a zároveň o každej výške hlasovali samostatne. Na záver sa potom bude schvaľovať jedno uznesenie pre kompletnú výšku dotácie z rozpočtu obce.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža  –  požiadala o dotáciu vo výške 1500,- eur MSSČK má najviac akcií v kultúrnom dome, kde sa im účtuje nájom aj spotreba energií za prenájom priestorov kultúrneho domu. Väčšina poskytnutej dotácie sa tak vráti obci. Žiadosť je na rovnakú výšku príspevku ako bola v roku 2018.  Za výšku dotácie 1500,- eur pre MSSČK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola schválená dotácia pre MSSČK Krakovany  vo výške 1500,- eur.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany –   požiadal o dotáciu vo výške 1200,- eur. V minulom roku im bol schválený príspevok  1000,- eur.  K zvýšeniu príspevku pre OSK Krakovany poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok pre OSK Krakovany vo výške 1200,- eur schválený.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 700,00 eur na činnosť. V minulom roku im bolo schválených 700,- eur. Dotácia bude použitá na propagáciu poľovníctva, starostlivosť o prírodu a zver. Za predložený  návrh 700,- eur dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 700,00 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (CFM JA).  Združenie požiadalo o dotáciu vo výške 2500,- eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola  dotácie pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 2500,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 17 000,00 eur. Oproti roku 2018 zvýšili požiadavku o 5000,00 eur, ktorú odôvodnili skladu a terasy. Napokon sa poslanci dohodli na príspevku vo výške 12 000,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:1(Štefanka), bola dotácia pre FKK vo výške 12 000,00 eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. Dotácia bude podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii zadarmo. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Štefanka), bola dotácia vo výške 1000,- eur pre FS LUSK schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 850,00 eur. Požadovaná dotácia  pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Štefanka), bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 850,00 eur schválená.

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 500,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Štefnka), bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 500,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 1000,00 eur. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 1000,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka  požiadala o 1500,00 eur. Poslankyňa Piscová odôvodnila navýšenie dotácie oproti minulému roku, že folklórna skupina nahráva CD nosič na zachovanie piesní, ktorými prezentujú náš región a 1000 eur by bolo použitých na financovanie tohto CD-čka.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok vo výške 1500,- eur pre FS Krakovčanka schválený.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2 000,00 eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške 2 000,00 eur schválili.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 1 500,00 eur. Dotácia má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky. K predloženej žiadosti 1500 ,- eur  poslanci nemali pripomienky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 1500,00 eur schválená.

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 300,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na dve kultúrne podujatia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky.  Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 300,00 eur na prenájom sály KD na dve spoločenské akcie schválená.

Dobrovoľný hasičský zbor  požiadal o dotáciu vo výške 750,- eur , ktoré chcú použiť pri organizovaní súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a príspevok na nájom a energie KD na Štefanskú zábavu. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol príspevok pre DHZ vo výške 750,- eur schválený.

Záujmové združenie zdravého cvičenia PILATES a Katarína Zubáková, Aerobic s Katkou, požiadali o bezplatný prenájom telocvične ZŠ. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený. Starosta obce dal hlasovať celkovú sumu poskytnutú na dotácie spoločenským organizáciám   celkovej výške 27300,- eur. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre spoločenské organizácie z rozpočtu obce vo výške 27300,- eur schválená.

K bodu č. 8 – Vyhodnotenie folklórnych slávnosti 2018 a Hobby stretnutí za ½ polrok 2018

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila vyhodnotenie Folklórnych slávností 2018 a Hobby stretnutia za prvý polrok 2018. Pri hodnotení Folklórnych slávností boli v tabuľke  rozpísané príjmy a výdavky a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. V tomto roku bola zaznamenaná najnižšia strata, vzhľadom k tomu, že na slávnostiach sa nezúčastnili zahraničné delegácie, ako to bolo po iné roky.

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, vyhodnotenie Folklórnych slávností a hobby stretnutí zobrali na vedomie.

K bodu č. 9 – Vyradenie majetku obce

Návrh na vyradenie majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Na jednotlivých strediskách sa vyraďuje majetok v obstarávacích cenách.

Obecný úrad – 2682,69 eur, Kultúrne stredisko – 177,24 eur, Základná škola –588,02  eur, Materská škola – 1464,05 eur, Školská jedáleň –  839,76 eur, Zariadenie opatrovateľskej služby – 1427,19 eur,  Požiarna zbrojnica – nepredložila návrh na vyradenie.

Návrhy obsahujú predmety bežného používania a opotrebenia. Požiarna zbrojnica je v rekonštrukcii preto jej návrhy na vyradenie majetku budú odložené do budúceho obdobia.

Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 7178,95 Eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 7178,95 eur schválené.

K bodu č. 10 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov  o prebiehajúcich akciách  v obci, ako je rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, dokončenie rekonštrukcie chodníka na Školskej ulici, začatie prác na oploteí cintorína v Strážoch.  Ďalej informoval o pripravovanej rekonštrukcii kotolne v základnej škole, ktorá je havarijnom stave a ktorú nám bola chválená dotácia. Rekonštrukcia sa uskutoční až v roku 2019, aby nemusela byť obmedzená výučba v škole.

Interpelácie poslanci

Daniela Piscová – požiadala o odstránenie starých stromov na cintoríne v Krakovanoch, ktoré ohrozujú pomníky ale aj návštevníkov cintorína.

K bodu č. 11– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 25. októbra  2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 63/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ
 6. Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017
 7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 8. Vyhodnotenie folklórnych slávnosti 2018 a Hobby stretnutí za ½ polrok 2018
 9. Vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:  6 (Filo, Piscová  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6  (Filo, Piscová  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 64/72018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6  (Filo, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6  (Filo, Piscová  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 65/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 51/6/2018 -62/6/2018 zo dňa 28. septembra 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:6  (Filo, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6  (Filo, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ

Uznesenie č. 66/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ

Uznesenie č. 67/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2017/2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Ročný zápis do kroniky za rok 2017

Uznesenie č. 68/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročná zápis do kroniky za rok 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Uznesenie č.  69/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre jednotlivé organizácie

MSSČK –                                          1500,-

Obecný stolnotenisový klub –           1200,-

PZ Králik –                                          700,-

CFM JA –                                           2500,-

FK Krakovany-                                12000,-

LUSK-                                               1000,-

ZR MŠ                                               850,-

ZR ZŠ                                                 500,-

JDS                                                    1000,-

Krakovčanka                                      1500,-

RKCFK                                             2000,-

Bábence                                             1500,-

Múzeum                                               300,-

DHZ                                                    750,-

Celkom vo výške 27 300,-eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Vyhodnotenie folklórnych slávnosti  2018 a Hobby stretnutí za prvý polrok 2018.

Uznesenie č. 70/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie folklórnych slávnosti  2018 a Hobby stretnutí za prvý polrok 2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9- Vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 71/7/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku  pre jednotlivé strediská:

Materská škola – 1464,05

Základná škola – 588,02

Školská jedáleň – 839,76

Obecný úrad – 2682,69

Kultúrne stredisko – 177,24

Zariadenie opatrovateľskej služby – 1427,19 

Vyradenie majetku obce  celkom v obstarávacej cene  predstavuje 7178,95 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.10 – Rôzne

Uznesenie č. 72/7/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. októbra  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06/2018

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. septembra 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2018, č.4/2018
 5. Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou
 6. Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu
 7. Rôzne
 8. Záver                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnila poslankyňa Daniela Piscová. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2018, č.4/2018
 5. Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou
 6. Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:.8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Tibora Šurína.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský P.), nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 43/5/2018-50/5/2018 zo dňa 10. augusta  2018.

Uznesenie č. 43/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022
 6. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS Piešťany
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 44/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraj Filo a Ľuboš Sucháň – podané

Uznesenie č 45/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 33/4/2018-42/4/2018 zo dňa 28.6.2018 – podané

Uznesenie č. 46/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/Jeden volebný obvod v obci Krakovany pre komunálne voľby konané 10. novembra 2018

B/ Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022 – deväť – podané

Uznesenie č.  47/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022 – plný úväzok – podané

Uznesenie č. 48/5/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odovzdanie rozšíreného verejného vodovodu , lokalita Strážovské Záhumenice, vetva A, A-1

A rozšírenie verejnej kanalizácie, lokalita Strážovské Záhumenice, stoka AB-1, AB-1-1, ktorá bola zrealizované na pozemkoch p.č. 649/10,649/9, 649/8, 649/7, 649/6, 649/5, 629/4, 612, v k.ú. Stráže.  spoločnosti TAVOS a.s. Piešťany – podané

Uznesenie č. 49/5/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informácie starostu o potrebe  zakúpenie traktora pre účely obce – podané. 

Uznesenie č. 50/5/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • Piscová – Nahlásenie kultúrnych podujatí na rok 2019
 • Štefanka – ak je materiál upraviť cestu na Krátkej ulici
 • Filo – zberné nádoby na sklo, tetrapak na Južnej ulici- podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4  – Rozpočtové opatrenie č.3/2018 a 4/2018

Rozpočtové opatrenie č.3/2018 vypracovala a predložila v súlade s ods. 2 písmenom a), b) a c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Slávka Kotulová. Jedná sa o  presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Celková čiastka rozpočtu je 1 308 477,39 € 

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – bez zmeny,
 • kapitálový – znižuje o 150 000 €,
 • finančné operácie – zvyšujú o 150 000 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný – bez zmeny,
 • kapitálový – bez zmeny,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Zdôvodnenie:  Príjem z predaja pozemkov vo výške 150 000€ nebol k dnešnému dňu zrealizovaný a do konca roka ani s veľkou pravdepodobnosťou nebude. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť  čerpanie  – prevod z rezervného fondu v takej istej výške 150 000€.

Rozpis jednotlivých položiek čerpania rezervného fondu je nasledovný v €:

 • Rekonštrukcia chodníka Školská ul.                                      90 000,–
 • Realizácia nových stavieb – Zberný dvor TKO (spoluúčasť)            15 900,–
 • Rekonštrukcia MK Ulica k Spúšťu                                        15 000,–
 • Rekonštrukcia MK k ČOV (iba časť)                                     14 100,–
 • Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok         15 000,–

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať najskôr za zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 3/2018 schválené.

Ako druhé poslanci hlasovali za použitie rezervného fondu podľa predloženého rozpisu. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie rezervného fondu schválené.

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom a), b) a c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, presun a viazanie rozpočtových prostriedkov. Rozpočtovým opatrením sa rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 45 886,23 na sumu 1 354 363,62 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 45 711,23 €
 • kapitálový – zvyšuje o 175 €,
 • finančné operácie – bez zmeny.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 48 787,23 €
 • kapitálový – znižuje o 2 901 €,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Jednotlivé položky vysvetlila kontrolórka Ing. Elena Podmaková. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 4/2018 schválené.  

 

K bodu č. 5Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy na vysporiadanie pozemkov s pani Júliou Hornákovou. Časť garáže vo dvore má totiž postavené na obecnom pozemku. Táto skutočnosť sa zistila pri zameriavaní záhrady zariadenia opatrovateľskej služby. Predbežný súhlas na odpredaj  časti tohto  pozemku už obecné zastupiteľstvo schválili uznesením č. 20/2/2018 dňa 13. apríla 2018 „C“ nasledovne.  Parcela č. 107/1 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 265 m2, p.č. 107/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, p.č. 107/7 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, a p.č. 107/8 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 15m2.  Predmetom predaja sa stali parcely   107/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, p.č. 107/7 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, a p.č. 107/8 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 15 m2 čo spolu predstavuje 51 m2.  Pri predaji sa  bude postupovať v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a Kúpnopredajnej zmluvy budú hradené  na polovicu.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj parciel registra „C“ 107/6, 107/7, 107/8- zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 51 m2 schválený.

Na cene za ktorú sa budú uvedené parcely predávať sa poslanci dohodli  ako vo všetkých ostatných prípadoch na cene 7,00 eur za m2. Za dohodnutú cenu dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0, bola cena 7,00 eur/m2 za odpredaj parciel registra „C“ 107/6, 107/7, 107/8- zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 51 m2 čo predstavuje 357,00 eur schválená.

 

K bodu č. 6 – Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu

Starosta obce predložil poslancom požiadavku na odsúhlasenie zrušenia členstva v združení- Klaster cestovného ruchu trnavského samosprávneho kraja. Toto združenie bolo založené ešte za vedenia predchádzajúceho župana Ing. Tibora Mikuša a neprinieslo očakávané výsledky pre jednotlivých členov, terajší župan Ing. Jozef Viskupič uvažuje o jeho zrušení. Odchodom z uvedeného združenia obec ušetrí 1000,- eur, členského, ktoré  ročne obec platila združeniu. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovanímza:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zrušenia členstva v klastri cestovného ruchu schválené.    

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Plán činnosti HK na 2 polrok 2018

Kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018. Tento plán bol doručovaný elektronicky  ako dodatočný materiál, preto sa už na zasadnutí nečítal. K predloženému plánu činnosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2018 schválený.  

Výkup pozemkov pod sochu Svätej trojice.

Obec Krakovany požiadala Pamiatkový úrad Slovenskej republiky o zápis súsošia Najsvätejšej trojice do registra národných kultúrnych pamiatok. Súsošie sa nachádza v katastrálnom území Stráže na parcele registra „E“, p.č. 327/1- orná pôda. Vlastníkmi uvedenej parcely sú Vojtech Hornák a Mária Michalíková, rod. Hornáková. Aby mohlo dôjsť k zápisu súsošia do registra národných kultúrnych pamiatok, obec dala vyhotoviť Geometrický plán na odčlenenie časti parcely na ktorej je súsošie postavené a požiadala vlastníkov pána Vojtecha Hornáka a pani Máriu Michalíkovú o odpredaj novovytvorenej parcely na základe vytvoreného geometrického plánu. Starosta obce prečítal poslancom list, v ktorom sa vlastníci vyjadrili, že súhlasia s odpredajom novovzniknutej  parcely  registra „C“ p.č. 332/6 ostatné plochy o výmere 140m2 za cenu 1,00 euro/m2, s podmienkou, že náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci.

Poslanci s uvedeným výkupom novovzniknutej parcely pod súsoším Najsvätejšej trojice v k.ú. Stráže za navrhnutú cenu súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:1 (Štefanka), bola kúpa pozemku pod súsošie najsvätejšej trojice v k.ú. Stráže od pána Vojtech Hornáka pani Márie Michalíkovej, rod. Hornákovej  za cenu 1,00 euro/m2, čo celkom predstavuje 140,- eur schválená.

 

Štefan Hornák a manželka Denisa podali odvolanie voči zamietnutiu žiadosti. Žiadali o odkúpenie pozemku p.č. 293/15 o výmere 29 m2, kde im bola doručené zamietavé stanovisko Uznesenie č. 40/4/2018 zo dňa 28. júna 2018. Svoje odvolanie odôvodňujú, že na vytvorenej parcele sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete ktoré by mohli byť dôvodom na neodpredanie. Nachádza sa tam vodovodná šachta, elektrická prípojka a žumpa patriaca k ich domu. Starosta obce poslancom vysvetlil, že Uznesenie obecného zastupiteľstva nespadá pod správne konanie a preto nie je voči nemu možné podať odvolanie. Manželia Hornákoví si opätovne môžu podať žiadosť po šiestich mesiacoch. V tomto zmysle bude zaslaná aj odpoveď na uvedené odvolanie.

Hlasovaním za.8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci informáciu starostu zobrali na vedomie.

 

Interpelácie poslanci

Mgr. Juraj Filo – umiestniť dopravné zrkadlo pri detskom ihrisku, lebo pri výjazde z Námestia sv. Floriána je veľmi zlý výhľad na  Južnú ulicu.

 

K bodu č. 8– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ. 

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. septembra 2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 51/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2018 a č.4/2018
 5. Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou
 6. Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 52/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 53/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 43/5/2018-50/5/2018 zo dňa 10. augusta 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2018, č.4/2018

Uznesenie č. 54/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 55/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 150 000 € na obstaranie dlhodobého majetku.

Rozpis jednotlivých položiek čerpania rezervného fondu je nasledovný v €:

  • Rekonštrukcia chodníka Školská ul.                                                            90 000,–
  • Realizácia nových stavieb – Zberný dvor TKO (spoluúčasť)          15 900,–
  • Rekonštrukcia MK Ulica k Spúšťu                                                  15 000,–
  • Rekonštrukcia MK k ČOV (iba časť)                                              14 100,–
  • Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok                   15 000,–

V prípade nezrealizovania týchto investičných akcií v plnej výške, budú prostriedky rezervného fondu,  v prípade potreby, použité aj na iné kapitálové položky schválené v rozpočte.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 56/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena        
Bežné príjmy 913 349 +45 711,23 1 006 251,23        
Kapitálové príjmy 150 000 +175 178 940,50        
Finančné operácie 0 0 169 171,89        
Príjmy spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62        

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena        
Bežné výdavky 869 349 +48 787,23 973 609,12        
Kapitálové výdavky 194 000 -2 901 380 754,50        
Finančné operácie 0 0 0        
Výdavky spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62        

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou 

Uznesenie č.  57/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemkov podľa GP č.163/2018 na  základe ktorého bolo z p.č. 107/1 odčlenené nové parcely  registra „C“ p.č.107/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, p.č. 107/7 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, a p.č. 107/8 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 15 m2 čo spolu predstavuje 51 m2, Júlii Hornákovej rod. Klčovej,  Dolná ulica 71/21, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  budú hradené  na polovicu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 58/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu 7,00 eur/m2 za odpredaj parciel registra „C“ 107/6, 107/7, 107/8- zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 51 m2 čo predstavuje 357,00 eur Júlii Hornákovej rod. Klčovej,  Dolná ulica 71/21, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu

Uznesenie č. 59/6/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie členstva obce Krakovany v Klastri regionálneho rozvoja cestovného ruchu z dôvodu netransparentného využívania finančných prostriedkov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. – Rôzne

Uznesenie č. 60/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krakovany na 2 polrok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 61/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Výkup pozemkov podľa GP č.357/2017 ktorý vyhotovila Geodetická kancelária Romana Klču, úradne overila Ing. Eva Gonová pod č. 337/2017, pod č. 844/17 na Okresnom úrade v Piešťanoch, katastrálnom odbore)  na oddelenie a určenie vlastníckych práv k novovytvorenej parcele č. 332/6 – ostatná plocha o výmere 140 mod vlastníkov Márie Michalíkovej a Vojtecha Hornáka za cenu 1,00 €/m2, čo predstavuje celkom 140,00 eur. Náklady spojené s prevodom  nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:1 (Štefanka)

 

Uznesenie č. 62/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Informáciu starostu po odvolaní Štefana Hornáka a Denise Hornákovej na Uznesenie OZ č. 40/4/2018 zo dňa 28. júna 2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 62/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. septembra  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05/2018

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 10. augusta 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022
 6. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS Piešťany
 7. Rôzne
 8. Záver                                       

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Pavel Klinovský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022
 6. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS Piešťany
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 33/4/2018-42/4/2018 zo dňa 28. júna  2018.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4  – Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Starosta obce predložil návrh na vytvorenie jedného volebného obvodu pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 v ktorom sa bude voliť deväť poslancov pre volebné obdobie 2018-2022.

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval:0, bol návrh na vytvorenie 1 volebného obvodu, v ktorom sa bude voliť deväť poslancov schválený.

 

K bodu č. 5Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) poslanci určili rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022 na plný úväzok.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022 schválený.

 

K bodu č. 6 – Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS, a.s. Piešťany

V mesiaci júni Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu, lokalita Strážovské Záhumenice, vetva A, A-1“ „Rozšírenie verejnej kanalizácie, lokalita Strážovské Záhumenice, stoka AB-1, AB-1-1“, ktorá bola realizovaná na pozemkoch parc. Č. 649/10, 649/9, 649/8, 649/7, 649/6, 649/5, 629/4, 612 v k.ú. Stráže. K tomu, aby vodná stavba mohla byť odovzdaná do prevádzky Trnavskej vodárenskej spoločnosti je potrebný súhlas Obecného zastupiteľstva.  Za vyjadrenie súhlasu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, bol súhlas na odovzdanie vybudovanej vodnej stavby do prevádzky TAVOS, a.s. Piešťany schválený.

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o potrebe kúpi nové traktora, nakoľko starý už dosluhuje a je nespoľahlivý. Je potrebné urobiť prieskum a zvážiť, či kúpiť traktor podobného výkonu ako je tento starý, alebo menší traktor.  Treba zvážiť, ktorý bude viac využiteľný.

 

Interpelácie poslanci

 • Piscová – Nahlásenie kultúrnych podujatí na rok 2019
 • Štefanka – ak je materiál upraviť cestu na Krátkej ulici
 • Filo – zberné nádoby na sklo, tetrapak na Južnej ulici

 

K bodu č. 8– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ. 

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 10. augusta 2018

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 43/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022
 6. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS Piešťany
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:  7 (Filo, Jurda, Piscová,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Piscová,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 44/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraj Filo a Ľuboš Sucháň

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 45/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 33/4/2018-42/4/2018 zo dňa 28.6.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Uznesenie č. 46/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/Jeden volebný obvod v obci Krakovany pre komunálne voľby konané 10. novembra 2018

B/ Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022 – deväť

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022

Uznesenie č.  47/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022 – plný úväzok

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS Piešťany

Uznesenie č. 48/5/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odovzdanie rozšíreného verejného vodovodu , lokalita Strážovské Záhumenice, vetva A, A-1

A rozšírenie verejnej kanalizácie, lokalita Strážovské Záhumenice, stoka AB-1, AB-1-1, ktorá bola zrealizované na pozemkoch p.č. 649/10,649/9, 649/8, 649/7, 649/6, 649/5, 629/4, 612, v k.ú. Stráže.  spoločnosti TAVOS a.s. Piešťany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. – Rôzne

Uznesenie č. 49/5/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informácie starostu o potrebe  zakúpenie traktora pre účely obce.  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 50/5/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • Piscová – Nahlásenie kultúrnych podujatí na rok 2019
 • Štefanka – ak je materiál upraviť cestu na Krátkej ulici
 • Filo – zberné nádoby na sklo, tetrapak na Južnej ulici

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  10. augusta  2018

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková  

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04/2018

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. júna 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2018
 7. Komunitný plán sociálnych služieb
 8. Rôzne
 9. Záver                                                                                                                    

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2018
 7. Komunitný plán sociálnych služieb
 8. Rôzne
 9. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Jozefa Štefanku a Mareka Urbana.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Milan Jurda. Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 25/3/2018-32/3/2018 zo dňa 25. mája  2018.

Uznesenie č. 25/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 26/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č 27/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 9/2/2018-24/2/2018 zo dňa 13.4.2018 – podané

Uznesenie č. 28/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000
Finančné operácie 0 0 0
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349

-podané

Uznesenie č.  29/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie Rámcovej zmluvy  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec, Piešťany so sídlom Jarmočná 3, Hlohovec na projektový manažment – poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať v prípade požiadavky objednávateľa žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty objednávateľa v realizácií, ako aj projekty po realizácií. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1.6.2018 do 31.1.2019 za cenu 480,- eur s DPH/mesačne. Cena celkom od 1.6.2018 do 31.1.2019 je 3840,- eur – podané

Uznesenie č. 30/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie zmluvy o dielo s Environmentálnou energetickou agentúrou, n.o. Levočská 12, Prešov na zhotovenie energetickej bilancie úspor a  následné vypracovanie monitorovacích správ po dobu 5 rokov, pre projekt Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch s kódom v ITMS2014+: 310041A169. Cena diela je 5000,- eur s DPH – podané

Uznesenie č. 31/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie vypracovanie zmeny UP obce Krakovany č. 13/2018, ktorý zahŕňa:

 • Rozšírenie cintorínu Stráže na parcelách 614/2, 621, 620, 624, 627/6, k.ú Stráže.
 • Umiestnenie reklamného billboardu na parcele č.332/4, k.ú. Stráže
 • Zapracovanie cyklotrasy Piešťany Vrbové – podané

Uznesenie č. 32/3/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Juraj Filo – požiadal o výsadbu nových stromov na futbalovom štadióne v Krakovanoch.

Daniela Piscová  – navrhla výsadbu stromov na novej Južnej ulici smerom na Maracanu, kde  by mohla vzniknúť pekné  zelené stromoradie – podané

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4  – Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu

Kontrolórka obce v stručnosti oboznámila poslancov so Záverečným účet Obce Krakovany za rok 2017. Rozobrala niektoré položky rozpočtového hospodárenie za rok 2017. Zapisovateľka prečítala Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2017 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2017 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2017 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2017 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5Výročná spáva obce za rok 2017

Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa už nečítala.  Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch  a podobne. Výročná správa sa berie na vedomie. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Výročnú správu obce za rok 2017 a Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č.2/2018

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 predniesla Ing. Elena Podmaková, vysvetlila poslancom presuny na jednotlivých položkách. RO vypracovala Ing. Slávka Kotulová.    

Schválený rozpočet celkom na rok 2018 predstavuje čiastku 1 063 349,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uvedená čiastka zostáva bez zmeny v príjmových aj výdavkových položkách celkom 1 063 349 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 245 128,39 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 308 477,39 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 47 191€,
 • kapitálový – zvyšuje o 178 765,50,
 • finančné operácie – zvyšujú o 19 171,89€.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný– zvyšuje o 55 472,89€,
 • kapitálový – zvyšuje o 189 655,50€,
 • finančné operácie– bez zmeny.

 K predloženému návrhu rozpočtového oparenia č.2/2018 poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie 2/2018 schválené.

 

K bodu č. 7 – Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krakovany bol vypracovaný v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Poslancom bol doručený elektronicky, na zasadnutí sa už nečítal. K predloženému dokumentu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Komunitný plán sociálnych služieb obce Krakovany schválený.  

 

K bodu č. 8 – Rôzne

-Starosta obce prečítal žiadosť pána Pavla Valu, bytom M. Bela 4752/44 Piešťany o povolenie umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany,  pred rodinným domom na Dolnej ulici č. 153/4 v Krakovanoch.  K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo umiestnenie žumpy na obecnej parcele schválené.

– Zapisovateľka Emília Knošková prečítala žiadosť manželov Štefana Hornáka a Denise Hornákovej o odkúpenie pozemku vo veľkosti 29 m2, parcela č.293/5, vytvorenej z parcely č. 293/1 k.ú. Krakovany. Na parcele je umiestnená žumpa. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na závere, že nesúhlasia s odpredajom uvedeného pozemku p.č. 293/5. Rovnaký postup bol vo všetkých prípadoch v obci, že pozemok pod žumpu sa  nepredával, len sa dával súhlas na umiestnenie žumpy na obecnom pozemku.

Starosta obce dal hlasovať za neschválenie odpredaja časti obecného pozemku. Hlasovaním za: 4, proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Jurda, Urban) obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť pána Štefana Hornáka  a Denise Hornákovej.

-Starosta obce prečítal poslancom list, ktorý bol doručený na obecný úrad 28.6.2018 od pani Mgr. Miroslavy Kuracinovej Valovej PhD., Hurbanova 13, Trnava. Pani Kuraconová predložila poslancom návrh na pomenovanie novej ulice v obci Krakovany menom prof. Vincenta Sedláka, ako Ulica Vincenta Sedláka. Ide o PhDr. Vincenta Sedláka, CSc., ktorý sa narodil v Krakovanoch 2.12.1930 a zomrel 20.1.2009 v Bratislave. Pôsobil na Trnavskej univerzite od jej založenia v roku 1992 až do svojej smrti.  Túto informáciu poslanci hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie. 

Interpelácie poslanci

-Mgr. Juraj Filo osloviť firmy pri chodníku do Trebatíc na vykosenie buriny. Keď sa bude robiť cesta na Ulici k Spúšťu, či by sa dala urobiť aj cesta na Mlynskej ulici smerom k Hotárovým.

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. júna  2018

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 33/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2018
 7. Komunitný plán sociálnych služieb
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 33/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Jozefa Štefanku a Mareka Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 34/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 25/3/2018-32/3/2018 zo dňa 25.5.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu

Uznesenie č. 35/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/schvaľuje

Prebytok rozpočtu v sume 50 970,07 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 19 463,59 EUR navrhujeme použiť na:

– tvorbu rezervného fondu vo výške 31 506,48 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 618,68 EUR, navrhujeme použiť na :

– tvorbu rezervného fondu vo výške 1 618,68 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 33 125,16 EUR.

B/Berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2017.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Výročná správa obce Krakovany za rok 2017

Uznesenie č.  36/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2017
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Uznesenie č. 37/4/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

2.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c), Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7- Komunitný plán sociálnych služieb

Uznesenie č. 38/4/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krakovany na roky 2018-2023.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:  0

 

K bodu č. – Rôzne

Uznesenie č. 39/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Žiadosť pána Pavla Valu, bytom M. Bela 4752/44 Piešťany o umiestnenie septiku  na obecnej  parcele č. 293/1, k.ú. Krakovany pred domom č. 153/4 na Dolnej ulici.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 40/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

neschvaľuje

Žiadosť pána Štefana Hornáka a Denisy Hornákovej, bytom Dolná ulica č. 404/74, Krakovany o odkúpenie časti obecné pozemku p.č.293/15 o výmere 29m2, odčlenenej z p.č. 293/1, k.ú. Krakovany

Postupovalo sa tak, ako v predchádzajúcich prípadoch, že pozemky pod žumpu sa nepredávali, ale  sa dával súhlas na jej umiestnenie.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 4 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:2 (Jurda Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 41/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Návrh na pomenovanie ulice menom Ulica Vincenta Sedláka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 42/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. júna  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková        

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2018

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. mája 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                               

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver                                                                                                                  

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 9/2/2018-24/2/2018 zo dňa 13. 4. 2018

Uznesenie č. 9/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver – podané

Uznesenie č. 10/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č 11/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 77/7/2017-90/7/2017 zo dňa 15. 12. 2017, 91/8/2017 – 93/8/2017 zo dňa 20.12.2017 a 1/1/2018 – 8/1/2018 zo dňa 31.1. 2018 – podané

Uznesenie č. 12/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup pozemkov pod kompostovisko v k..ú. Krakovany od:

Od Malinovej Jarmily (LV c.1245):

– novovytvorený diel 1, novovytvorenej. parc.č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 2, novovytvorenej  parc.č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 3, novovytvorenej parc.č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2, čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2,

Od Hornáka Vojtecha (LV c.1163):

– novovytvorený diel 4, novovytvorenej parc.č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 5, novovytvorenej parc.č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 6, novovytvorenej  parc.č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 7, novovytvorenej  parc.č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2, čiže spolu od d Hornáka Vojtecha 2610 m2,

Od Straku Vladimíra (LV c.1820):

– novovytvorený diel 8, novovytvorenej  parc.č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2,

– novovytvorený diel 9, novovytvorenej  parc.č. 731/9 o výmere 357 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2, čiže spolu od Straku Jozefa 680 m2.

Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4048 m2, by investícia predstavovala sumu 32384,- € – pri premietnutí investície na jednotlivých členov Združenia , je výška na člena stanovená na základe počtu obyvateľov. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 2249,- eur. – podané

Uznesenie č.  13/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie  pozemkov pod cintorín Krakovany p.č.  732/21 k.ú. Krakovany o výmere 1498 m2 od Slavomíra Jankecha, Podhorská 3913/41 Banka a Márie Hoštákovej, Veľké Orvište 224. – podané

Uznesenie č. 14/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie projektu Zberný dvor 1. etapa vo výške 19 tisíc eur – podané

Uznesenie č. 15/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom obecného bytu č. 2 pre Martinu Štefankovú , bytom Nové Mesto nad Váhom na dobu troch  rokov – podané

Uznesenie č. 16/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 – podané

Uznesenie č. 17/2/2018

Obecné zastupiteľstvo

Berie na vedomie

Správu o činnosti HK za rok 2017 – podané

Uznesenie č. 18/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Ukladá

Zástupcom  futbalového klubu predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrh na doriešenie diskoték – trvá

Uznesenie č. 19/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie rodinného domu od rodiny Hornákovej za cenu 70 000 eur

 Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:0

Proti: 3 (Jurda, Klinovský, Šurín)

Zdržal sa hlasovania:5 (Filo, Piscová, Sucháň, Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie obecného zastupiteľstva č.20/2/2018 nebolo schválené – podané

Uznesenie č. 20/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na vysporiadanie pozemkov s rodinou Hornákovou vo dvore rodinného domu č. 71 na Dolnej ulici a  pod prečerpávaciu stanicu kanalizácie   na Novej ulici formou zámeny – podané

Uznesenie č. 21/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu o liste pána JUDr. Kostolanského, právneho zástupcu rodiny Košinárovej, o podaní žiadosti na druhú etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, o výmene autobusových zastávok na Železničnej ulici, o ponuke Mikroregiónu na orientačné tabule v obci  – podané

Uznesenie č. 22/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Spoluúčasť 5 % na spolufinancovanie druhej etapy požiarnej zbrojnice – podané

Uznesenie č. 23/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostu  za rok 2017 – 20 dní – podané

Uznesenie č. 24/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Ing. Slávka Kotulová   vypracovala v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov.

     Schválený rozpočet celkom na rok 2018 predstavuje čiastku 1 063 349,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uvedená čiastka zostáva bez zmeny v príjmových aj výdavkových položkách celkom 1 063 349 €.

Ide o presun z položky Rekonštrukcia KD – zníženie energetickej náročnosti na položku Rekonštrukcia chodníka Školská ul. (zo železničnej stanice).

V prípade vzniknutých nákladov na Rekonštrukciu KD bude potrebné čerpať finančné prostriedky z Rezervného fondu.

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000
Finančné operácie 0 0 0
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349

Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bolo rozpočtové opatrenia č.1/2018 schválené.

K bodu č. 5 – Rámcová zmluva s RRAH

Regionálna rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec – Piešťany predložila návrh Rámcovej zmluvy na projektový manažment na základe ktorej by sa zaviazal poskytovať obci poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať v prípade požiadavky obce žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty obce v realizácií, ako aj projekty po realizácií. Cena za poskytnuté služby bude 480,- eur s DPH/mesačne. Starosta obce navrhol uzatvorenie zmluvy na dobu určitú do konca roku 2018, nakoľko sa končí funkčné obdobie obecného zastupiteľstva. Poslanci nakoniec navrhli ukončenie zmluvného vzťahu k 31.1.2019.  cena celkom bude 3840,- eur s DPH. Žiadne ďalšie pripomienky k návrhu poslanci nemali. Starosta obce dal za návrh zmluvy hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh Rámcovej zmluvy s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava-Hlohovec-Piešťany , Jarmočná 3 Hlohovec schválený.

K bodu č. 6 – Zmluva o dielo – Monitoring MŠ Krakovany.

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh Zmluvy o dielo na zhotovenie energetickej bilancie úspor – priebežné hodnotenie naplňovania merateľných ukazovateľov projektu a následné monitorovacie správy projektu v zmysle aktuálnej príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia. Tieto monitorovacie správy je potrebné robiť počas obdobia udržateľnosti projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ s kódom v ITMS2014+:310041A169. Obdobie udržateľnosti projektu predstavuje obdobie 5 rokov od finančného ukončenia projektu. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je 5000,- eur celkom. Zhotoviteľom správ bude spoločnosť Environmentálna energetická agentúra, n.o. Levočská 12, 080 01 Prešov. K predloženému návrhu zmluvy poslanci nemali pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať.  Hlasovaním za:6, proti:1(Jurda), zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský), nehlasoval:0, bol návrh zmluvy o dielo na vypracovanie monitorovacích správa na dobu 5 rokov, počas obdobia udržateľnosti projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ schválený.

K bodu č. 7 – Zmena UPO Krakovany č.13/2018

Starosta obce predložil poslancom návrh na opätovné otvorenie ÚP Obce Krakovany z dôvodu rozšírenia cintorína v Strážoch, umiestnenia reklamného billboardu na základe žiadosti pána Jozefa Filu a zapracovanie cyklotrasy  Piešťany – Vrbové.

Rozšírenie cintorína v Strážoch sa uskutoční na parcelách č.  registra C 614/2, 621, 620, 624, k.ú. Strže a parcelách registra  E 625, 626, a 627, k.ú. Stráže. Parcely č. 614/2, 624, 621, 625 a 626 obec vykúpila od vlastníkov a parcely č. 620 a 627 sú v správe Slovenského pozemkového fondu. K rozšíreniu cintorína v Strážoch poslanci nemali žiadne pripomienky, dohodli sa že o každej zmene budú hlasovať jednotlivo. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zapracovanie rozšírenia cintorína v Strážoch do ÚPO Krakovany schválené.

Jozef Filo podal  žiadosť o zapracovanie do ÚPO Krakovany parcelu  registra C p.č. 332/4 – orná pôda o výmere 22 m2, katastrálne územie Stráže, pre umiestnenie reklamného pútača. Poslankyňa Daniela Picová mala k umiestneniu reklamného pútača pripomienku, že v dobe odstraňovania reklamných panelov u nás budú umiestňovať nové. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6 (Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban), proti:1 (Piscová), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Filo) bolo zapracovanie parcely č. 332/4, orná pôda, parcela registra C, katastrálne územie Stráže na umiestnenie reklamného pútača schválené.

Ďalším bodom zmeny ÚPO Krakovany je opätovné zapracovanie cyklistického chodníka Piešťany  Vrbové v telese železničnej trate. Na zasadnutie prišiel poslanec Lukáš Radoský. Táto zmena sa bude zapracovávať ž po tretí krát, nakoľko v minulosti aj po predchádzajúcom prísľube kladného stanoviska z ministerstva dopravy vždy prišlo zamietavé stanovisko a chodník musel byť z územného plánu vylúčený. Starosta obce dal hlasovať za zapracovanie cyklotrasy Piešťany – Vrbové do zmeny ÚPO Krakovany. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bolo zapracovanie cyklotrasy Piešťany – Vrbové do ÚPO Krakovany schválené.  

Starosta obce dal na záver hlasovať za celkové zadanie vypracovania zmeny ÚP obce Krakovany č. 13/2018. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zadanie vypracovanie zmeny UP obce Krakovany č. 13/2018, ktorý zahŕňa: Rozšírenie cintorínu Stráže na parcelách 614/2, 621, 620, 624, 627/6, k.ú Stráže, umiestnenie reklamného billboardu na parcele č.332/4, k.ú. Stráže, zapracovanie cyklotrasy Piešťany Vrbové schválené

Interpelácie poslancov:

Juraj Filo – požiadal o výsadbu nových stromov na futbalovom štadióne v Krakovanoch.

Daniela Piscová  – navrhla výsadbu stromov na novej Južnej ulici smerom na Maracanu, kde  by mohla vzniknúť pekné  zelené stromoradie.

Starosta obce navrhol, aby sa poslanci stretli a dohodli si miesta, kde by bolo potrebné urobiť novú výsadbu a tento návrh sa predloží firme Semperdecor, ktorá navrhne najvhodnejšie dreviny pre jednotlivé lokality.

K bodu č. 8– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 25. mája  2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 25/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 26/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení 

Uznesenie č 27/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 9/2/2018-24/2/2018 zo dňa 13.4.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu

Uznesenie č. 28/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000
Finančné operácie 0 0 0
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7  (Filo, Jurda,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7   (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rámcová zmluva s RRAH

Uznesenie č.  29/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie Rámcovej zmluvy  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec, Piešťany so sídlom Jarmočná 3, Hlohovec na projektový manažment – poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať v prípade požiadavky objednávateľa žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty objednávateľa v realizácií, ako aj projekty po realizácií. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1.6.2018 do 31.1.2019 za cenu 480,- eur s DPH/mesačne. Cena celkom od 1.6.2018 do 31.1.2019 je 3840,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Zmluva o dielo Monitoring MŠ

Uznesenie č. 30/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie zmluvy o dielo s Environmentálnou energetickou agentúrou, n.o. Levočská 12, Prešov na zhotovenie energetickej bilancie úspor a  následné vypracovanie monitorovacích správ po dobu 5 rokov, pre projekt Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch s kódom v ITMS2014+: 310041A169. Cena diela je 5000,- eur s DPH.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6  (Filo, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1 (Jurda)

Zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7- Zmena ÚPO Krakovany

Uznesenie č. 31/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie vypracovanie zmeny UP obce Krakovany č. 13/2018, ktorý zahŕňa:

 • Rozšírenie cintorínu Stráže na parcelách 614/2, 621, 620, 624, 627/6, k.ú Stráže.
 • Umiestnenie reklamného billboardu na parcele č.332/4, k.ú. Stráže
 • Zapracovanie cyklotrasy Piešťany Vrbové

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 32/3/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. mája  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02/2018

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 13. apríla 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver                                                                                                                    

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 77/7/2017-90/7/2017 zo dňa 15. 12. 2017, 91/8/2017 – 93/8/2017 zo dňa 20.12.2017 a 1/1/2018 – 8/1/2018 zo dňa 31.1. 2018

Uznesenie č. 77/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
 5. Výkup pozemkov
 6. Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 78/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana  Jurdu a  Pavla Klinovského – podan

Uznesenie č 79/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 52/5/2017-72/52017 zo dňa 27. októbra 2017 a 73/6/2017 – 76/6/2017 zo dňa  6. novembra 2017

Uznesenie č.80/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. – podané

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena
Bežné príjmy 829 506 880 108,80 896 786,80 954 432,01 956 176,01 0 956 176,01
Kapitálové príjmy 1 000 328 107 328 107 339 107 339 107 0 339 107
Finančné operácie 78 655 80 273,68 78      655 0 0 0 0
Príjmy spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 1 295 283,01 0 1 295 283,01

 

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena

 

2. zmena 3. zmena

 

4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena
Bežné výdavky 800 161 826 187,48 832 368,80 831 978,91 824 672,71 +27 705,37 852 378,08
Kapitálové výdavky 109 000 462 302 471 180 461 560,30 470 610,30 -27 705,37 442 904,93

 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 1 295 283,01 0

 

1 295 283,01

Uznesenie č.81/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie parciel vytvorených v geometrickom pláne č. 253/2016 na  oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 614/2 – záhrada o výmere  149 m2, p.č. 624 – záhrada o výmere 669 m2   , p.č. parcela registra „E“  p.č. 625 – záhrada o výmere 140 m2, parcela registra „E“  p.č. 626 – záhrada o výmere 299 m2  v katastrálnom území Stráže, za cenu 2€/m2, čo celkom predstavuje  1252 m2 za cenu 2504 eur.

parcela registra „C“ č. 614/2 – záhrada o výmere 149 m2 a parcela registra „C“ č. p.č. 624 – záhrada o výmere 669 m2 :

Kellerová  Edita r. Miklovičová v podieloch 2/8 a 1/4 spolu ½-ina

Cyprianová Zuzana r. Mikovičová v podieloch 1/12 a 2/24 spolu 1/6-ina

Miklovič Ladislav r. Miklovič v podieloch 2/24 a 1/12 spolu 1/6-ina

Krupová Eva r. Miklovičová v podieloch 2/24 a 1/12 spolu 1/6-ina

parcela registra „C“  p.č. 621 – záhrada o výmere 108 m2 

Kellerová Edita r. Miklovičová v podieloch 7/32 a 7/32 spolu 7/16-in

Cyprianová Zuzana r. Mikovičová v podieloch 7/96 a 7/96 spolu 7/48-ín

Miklovič Ladislav r. Miklovič v podieloch 7/96 a 7/96 spolu 7/48-ín

Krupová Eva r. Miklovičová v podieloch 7/96 a 7/96 spolu 7/48-ín

parcela registra „E“  p.č. 625 – záhrada o výmere 140 m2 

Sedláčková  Antónia r. Miklovičová v podiele 40/150-in

Kellerová  Edita r. Miklovičová v podiele 220/450-in

Cyprianová Zuzana r. Mikovičová v podiele 110/1350-in

Miklovič Ladislav r. Miklovič v podiele 110/1350-in

Krupová  Eva r. Miklovičová v podiele 110/1350-in

parcela registra „E“  p.č. 626 – záhrada o výmere 299 m2 

Čelínová Margita r. Belicová v podiele 1/12-ina

Baranová Božena r. Klčová v podiele 7/12-in – trvá

 

Uznesenie č.82/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie parciel vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119: za cenu 2,00 €/m2.

parcela registra „C“ č. 1045/102- orná pôda  o výmere 9 m2

– Hornák Jozef v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/103- orná pôda  o výmere 34 m2 

– Hornáková Júlia r. Klčová v podieloch 14/108+11/18+14/108 spolu 47/54

– Bohunská  Katarína r. Sedláková v podiele 7/108

– Ing. Tonkovič Vojtech v podiele 7/108

parcela registra „C“ č. 1045/105- orná pôda  o výmere 20 m2 

– Viskup Emil, r. Viskup v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/106- orná pôda  o výmere 9 m2

parcela registra „C“ č. 1045/107- orná pôda  o výmere 6 m2

– Šimo Vincent, r. Šimo v podiele 16/32

parcela registra „C“ č. 1045/109- orná pôda  o výmere 10 m2

– Valová Viktória r. Sedláková v podiele ¼

– Zanovit Július, r. Zanovit a Zanovitová Mária r. Brčáková  v podiele 2/4

– Prišticová Anna r. Palkechová v podiele ¼

parcela registra „C“ č. 1045/110- orná pôda  o výmere 6 m2

– Madunický Ľuboš, r. Madunický a Madunická Blažena r. Zbořilová v podiele 1/2

parcela registra „C“ č. 1045/111- orná pôda  o výmere 8 m2

– Herman Jaroslav, r. Herman v podiele 4/6

parcela registra „C“ č. 1045/113- orná pôda  o výmere 3 m2

– Augustínová Marta, r. Reginová v podiele ¼

parcela registra „C“ č. 1045/114- orná pôda  o výmere 3 m2

– Jakábová Mária, r. Buchelová  v podiele ½

parcela registra „C“ č. 1045/116- orná pôda  o výmere 21 m2

– Braško Jozef, r. Braško v podiele 1/8

– Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže v podiele 1/8 – podané

 

Uznesenie č.83/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie pozemkov:

vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119:

parcela registra „C“ č. 1045/108- orná pôda  o výmere 15 m2

– Sawu Marie r. Gonová v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/115- orná pôda  o výmere 383 m

      – SR – SPF v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/104- orná pôda  o výmere 18 m2

– Zemanová Štefánia v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/106- orná pôda  o výmere 9 m2

parcela registra „C“ č. 1045/107- orná pôda  o výmere 6 m2

– Šimo Jozef v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Ondrejková Pavlína r. Šimová v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Masaryková Anna r. Šimová v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Šimo Severín v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

parcela registra „C“ č. 1045/110- orná pôda  o výmere 6 m2

– Lacková Matilda r. Macháčová v podiele 1/2

parcela registra „C“ č. 1045/111- orná pôda  o výmere 8 m2

– Hradecký Jozef v podiele 1/6

– Hradecký Michal v podiele 1/6

parcela registra „C“ č. 1045/112- orná pôda  o výmere 4 m2

– Jankechová Jozefína v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/113- orná pôda  o výmere 3 m2

– Jankechová Jozefína r. Hermanová v podiele 1/4

– Hermanová Anna r. Štefánková v podiele 2/4

parcela registra „C“ č. 1045/114- orná pôda  o výmere 3 m2

– Vatrtová Mária r. Hrčková v podiele ½

parcela registra „C“ č. 1045/116- orná pôda  o výmere 21 m2

– Straka Jozef v podiele ¾ – trvá

 

Uznesenie č. 84/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dlhodobý prenájom na p.č.297/2 o výmere 70m2, 297/3 o výmere 172 m2, 297/4 o výmere 61m2, 297/5 o výmere 87 m2, 3244 o výmere 206 m2, 324/6 o výmere 41 m2, 324/8 o výmere 162 m2, 324/9 o výmere 6m2 zastavané plochy, katastrálne územie Stráže obci Krakovany, od Trnavského samosprávneho kraja, z dôvodu rekonštrukcie chodníka Školská ulica – podané.

Uznesenie č.85/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2018 vo výške  1 063 349,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                                                  Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2018     Druh rozpočtu Návrh 2018  
Bežný rozpočet 913 349

 

    Bežný rozpočet 869 349  
Kapitálový rozpočet 150 000     Kapitálový rozpočet 194 000  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 0  
SPOLU 1 063 349

 

    SPOLU 1 063 349  

 B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2019-2020.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2019

 

Návrh 2020

 

  Bežný rozpočet 936 333 951 481
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 5 000 30 000
SPOLU 941 333 981 481
Druh rozpočtu Návrh 2019 Návrh 2020
Bežný rozpočet 861 333 881 481
Kapitálový rozpočet 80 000 100 000
Finančné operácie 0 0
        SPOLU 941 333 981 481

podané

Uznesenie č.86/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj  pozemku podľa geometrického plánu zhotoveného geodetom Romanom Klčom, Hviezdoslavova 30, Vrbové, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, dňa 5.12.2017 pod číslom 831/17, novovzniknutá parcela č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zarovnanie stavebnej čiary v danej lokalite. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Krakovany od 1.12.2017- podané

Uznesenie č.87/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu za odpredaj pozemku p.č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany vo výške 7,00€/m2 čo je  v celkovej sume 175,00 €  pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany- podané

Uznesenie č.88/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č.3/2016 – ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok obce Krakovany a jeho organizačných úsekov – podané

Uznesenie č.89/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Krakovany – podané

Uznesenie č.90/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 91/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver – podané

 

Uznesenie č. 92/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č 93/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 • Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2017/039088/Ha zo dňa 20.12.2017 k návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

B/Schvaľuje

 • Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017.
 • Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č.4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

C/Odporúča

starostovi obce Krakovany

 • Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
 • Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – podané

Uznesenie č. 1/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zberný dvor Krakovany
 4. Petícia občanov
 5. Rekonštrukcia kabín futbalového štadióna
 6. Žiadosť pána Pialu
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú Ľuboša Sucháňa – podané

Uznesenie č 3/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo na vypracovanie a podanie projektu pre schému „C3 – Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov pre rok 2019“ a Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v ostatných regiónoch  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec- Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – podané

Uznesenie č. 4/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvy o dielo na poskytnutie služby externý manažment – implementácia projektu Zberný dvor Krakovany so spoločnosťou Regionálne technické centrum , Paulínska 16, 917 01 Trnava- podané

Uznesenie č. 5/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Petíciu občanov ulíc Ulica k Spúšťu a Nová ulica  na opravu miestnej komunikácie na uvedených uliciach – podané

Uznesenie č.  6/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018 z projektu Slovenského futbalového zväzu na Podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry s 25% spoluúčasťou – podané

Uznesenie č. 7/1/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pána Miroslav Pialu, Nová ulica 429/163, Konská na vybudovanie inžinierskych sietí v lokalite Krakovské záhumenice – podané

Uznesenie č. 8/1/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

nájom chodníka na Školskej ulici  na dobu 6 rokov vo výške nájmu 563,50eur /rok od Správy a údržby ciest TTSK – podané

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 –Konpostovisko – Výkup pozemkov

Na zasadnutie prišla poslankyňa Daniela Piscová. Na základe  požiadavky „Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi“ predložil starosta obce poslancom Návrh na odkúpenie pozemkov.

Na základe rokovaní so spracovateľom žiadosti o poskytnutie NFP, dohody na poslednom stretnutí členskej schôdze Združenia obcí na triedenie a nakladanie s odpadmi a na základe potreby, ktorá vyplynula pri tvorbe projektov: „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu združením obcí Holeška“ a „Triedený zber komunálnych odpadov združením obcí Holeška“, sa začala obec Krakovany venovať možnosti odkúpenia pozemkov pod „hnojiskom“ v Krakovanoch, ktoré by bolo využívané ako miesto uskladnenia a prípravy biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Pri tvorbe projektov vyplynula takáto požiadavka od Okresného úradu životného prostredia, kde spevnené plochy majú slúžiť na uskladnenie predmetných materiálov pred ich ďalším spracovaním.

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb, ktoré súhlasia s odpredajom v cene 8,- €/m2. Stavba je vo vlastníctve Poľnohospodársko-šľachtiteľského družstva Krakovany, kde je navrhnuté uzatvoriť nájomnú zmluvu a následný odkup v prípade úspešnosti podaných projektov.

Výmera pozemkov, ktoré je potrebné odkúpiť je 4048 m2 a to nasledovne :

Od Malinovej Jarmily (LV c.1245):

– novovytvorený diel 1, novovytvorenej. parc.č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 2, novovytvorenej  parc.č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 3, novovytvorenej parc.č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2, čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2,

Od Hornáka Vojtecha (LV c.1163):

– novovytvorený diel 4, novovytvorenej parc.č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 5, novovytvorenej parc.č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 6, novovytvorenej  parc.č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 7, novovytvorenej  parc.č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2, čiže spolu od d Hornáka Vojtecha 2610 m2,

Od Straku Vladimíra (LV c.1820):

– novovytvorený diel 8, novovytvorenej  parc.č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2,

– novovytvorený diel 9, novovytvorenej  parc.č. 731/9 o výmere 357 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2, čiže spolu od Straku Jozefa 680 m2.

Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4048 m2, by investícia predstavovala sumu 32384,- € – pri premietnutí investície na jednotlivých členov Združenia , by bola jej výška na člena stanovená na základe počtu obyvateľov. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 2249,- eur.

Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol výkup pozemkov pod hnojisko v Krakovanoch vo výške 2249,- eur za obec Krakovany schválený.

 

K bodu č. 5 – Cintorín Krakovany – výkup pozemkov

Starosta obce informoval poslancov o plánovanom vysporiadaní pozemkov na rozšírenie cintorína v Krakovanoch. V roku 2016 bol vyhotovený geometrický plán na základe ktorého bolo z parcely č. 732/8 odčlenená parcela č. 732/21 o výmere 1498 m2, ktorá by slúžila na rozšírenie cintorína v Krakovanoch. Tento zámer je už aj zapracovaný  v územnom pláne Obce Krakovany. Vlastníkom pozemku sú pán Slavomír Jankech z Banky a pani Mária Hoštáková z Veľkého Orvišťa. Pán Jankech s odkúpením pozemku súhlasí, ale pani Hoštáková nie. Vzhľadom k danej situácii obec Krakovany bude musieť pristúpiť k vyvlastnenie tejto parcely vo verejnom záujme.  Starosta obce dal za vyvlastnenie pozemku od Slavomír Jankecha, bytom Podhorská 3913/141 Banka a Márie Hoštákovej, bytom Veľké Orvište 224, parcela č. 732/21, k.ú. Krakovany  o výmere 1498 m2, pod cintorín Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyvlastnenie p.č. 732/21, k.ú. Krakovany na verejnoprospešné účely – rozšírenie cintorína v Krakovanoch schválené.

 

K bodu č. 6 – Zberný dvor – dofinancovanie projektu 1. etapa

Obec žiadal príspevok na prvú etapu vybudovania Zberného dvoru v Krakovanoch sumu 153000 eur. Enviro fond schválil  dotáciu vo výške 125000 eur s 5% spoluúčasťou obce. V Prvej etape budú zhotovené Oplotenie, spevnené plochy a vrátnica. II. etapa by mala zahŕňať, garáže, prístrešky , parkoviská a na príslušenstvo (kontejnery a podobne). Na dofinancovanie prvej etapy chýba 19 000 eur. Starosta obce dal hlasovať za dofinancovanie I. etapy projektu Zberný dvor Krakovany.  Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo dofinancovanie prvej etapy projektu Zberný dvor Krakovany vo výške 19 000,- eur z rozpočtu obce schválené.

 

K bodu č. 7 – Nájom obecného bytu

Starosta obce prečítal poslancom  žiadosti o pridelenie nájomného bytu č. 2, ktoré boli na obecný úrad doručené. Na obecný úrad doručených šesť žiadostí:

 1. Lucia Lazarová s partnerom z Piešťany
 2. Arnold Kadlík s partnerkou z Vrbového
 3. Katarína Poláčeková s manželom z Bratislavy
 4. Miloš Bača s manželkou a dcérou z Orešian
 5. Martina Štefanková s dvoma deťmi z Nového Mesta nad Váhom
 6. Lucia Žáková s dvoma deťmi z Častkoviec

Do úvahy prichádzali dve žiadosti, ktoré  je možné posudzovať ako sociálne prípady. Žiadosť pani Martiny Štefankovej z Nového Mesta nad Váhom a žiadosť pani Lucie Žákovej z Častkoviec. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že obecný byt prenajmú pani Martine Štefankovej s dvoma deťmi, nakoľko je to bývalá občianka obce Krakovany a v obci má najbližšiu rodinu. Dobu nájmu stanovili na tri roky s podmienkou, že nájomcovia sa prihlásia na trvalý pobyt. Starosta obce dal za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prenájom obecného bytu pre pani Martinu Štefankovú, Nové Mesto nad Váhom na dobu troch rokov schválený.  

 

K bodu č. 8 – Plán činnosti HK na prvý polrok 2018, Správa o činnosti HK za rok 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov kontrolórka obce predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018. Materiál bol poslancom doručení aj elektronicky.  K predloženému plánu poslanci nemali žiadne pripomienky.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018 schválený.

Druhou časťou tohto bodu programu bola Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. Správa bola poslancom doručená elektronicky. K predloženej správe poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Správu  o kontrolnej činnosti za rok 2017 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Diskotéky

Na zasadnutí OZ  konaného dňa 27. októbra 2017 sa poslanci dohodli, že po najbližších dvoch diskotékach opätovne prehodnotia konanie týchto akcií. Štefanská diskotéka sa nekonala a po Veľkonočnej diskotéke sa opätovne opakovali sťažnosti na neporiadok po dedine, hlavne pri pohostinských zariadeniach a okolo kultúrneho domu. Po dlhšej rozprave  sa poslanci nakoniec dohodli na riešení, že do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupcovia futbalového klubu predložia návrh na doriešenie diskoték o ktorom by potom poslanci mohli hlasovať.

 

K bodu č. 10 – Rôzne

-Rodina Hornáková sa zúčastnila na zasadnutí OZ a predložila ponuku na odkúpenie rodinného domu postaveného na parcele č. 106, k.ú. Krakovany a pozemkov p.č. 105/1, 105/2, k.ú. Krakovany, vedľa zariadenia opatrovateľských služieb. Nehnuteľnosť by mohla obec v budúcnosti využiť na rozšírenie zariadenia opatrovateľskej služby. V tomto prípade je ešte problém s nevysporiadaným dvorom a stavbou na dvore, ktorá je postavená na obecnom pozemku. Z toho dôvodu rodina Hornáková ponúkla túto nehnuteľnosť obci Krakovany. Rodina Hornáková navrhla cenu za nehnuteľnosť 70 000,- eur. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 0, proti:3 (Klinovský, Jurda, Šurín), zdržal sa hlasovania:5(Filo, Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban), nehlasoval:0, bol návrh na odkúpenie nehnuteľnosti p.č. 106, 105/1, 105/2 za cenu 70 000,- eur zamietnutý.

Z toho dôvodu sa poslanci dohodli na vysporiadaní vzniknutej situácie zámenou pozemkov, ktorá už v minulosti bola navrhovaná. Obec Krakovany bude potrebovať pozemok na Novej ulici na vybudovanie prečerpávacej stanice na splaškovú kanalizáciu, ktorá je vo vlastníctve pani Júlie Hornákovej za zastavanú plochu vo dvore rodinného domu s.č.71, ktorého garáž je  časti postavená na obecnom pozemku. Starosta obce dal hlasovať za predbežný súhlas na zámenu a vysporiadanie pozemkov s rodinou Hornákovou, Dolná ulica 71/21 Krakovany. Hlasovaním: za:7, prosti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka), bol predbežný súhlas na zámenu pozemkov schválený.  

Starosta obce informoval o liste pána JUDr. Daniela Kostolanského, ktorý je právny zástupca pána Košinára a súčasne prečítal odpoveď, ktorá mu na daný list bola zaslaná. 

Cesta na Ulici k Spúšťu a Novej ulici je katastrofálnom stave, ktorú je potrebné riešiť. V lete sa bude na cestu navážať frézovaný asfalt, ktorý sa bude spájať lepidlom.  Starosta obce navrhol odkúpenie stroja (bagra) od pána Garafu, ktorý ho ponúkol za cenu 2500 eur. Túto ponuku dal starosta poslancom na zváženie. Je potrebné zvážiť aj iné možnosti na prácu s bagrom.

-Ďalej starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti na druhú etapu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na prístavbu. Tu bude potrebné v prípad úspešnosti  znova schváliť spoluúčasť  vo výške 5% z poskytnutej dotácie.  Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola spoluúčasť vo výške 5% z poskytnutej dotácie schválená.

– Výmena zastávok sa budú realizovať v najbližšej dobe. Týka sa to zastávok na stanici.

-Mikroregión nad Holeškou  predložil ponuku na orientačné tabule v obci, v rámci Mikroregiónu by to bolo lacnejšie. Je treba navrhnúť, koľko týchto smeroviek by obec mala záujem a či vôbec obec má záujem. Poslanci o tento informačný systém prejavili záujem.

– Starosta obce požiadal poslancov o schválenie preplatenia dovolenky za rok 2017 vo výške 20 dní. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo schválené preplatenie 20 dní dovolenky za rok 2017.

Interpelácie poslancov

 • Daniela Piscová požiadala starostu o opravu výtlkov na miestnych komunikáciách z dôvodu organizovania Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky ktorý sa bude v obci konať v dňoch 5.-6. mája. Oplotenie na ihrisku sa bude robiť aj za kabínami? Na interpeláciu odpovedal starosta obce.
 • Pavel Klinovský – či sa nebude robiť nejaká dlažba od bránky k vchodu Materskej školy a opraviť oplotenie. Na interpeláciu odpovedal starosta obce.

 

K bodu č. 11– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 13. apríla  2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 9/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 10/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 11/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 77/7/2017-90/7/2017 zo dňa 15. 12. 2017, 91/8/2017 – 93/8/2017 zo dňa 20.12.2017 a 1/1/2018 – 8/1/2018 zo dňa 31.1. 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Kompostovisko – výkup pozemkov

Uznesenie č. 12/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup pozemkov pod kompostovisko v k..ú. Krakovany od:

Od Malinovej Jarmily (LV c.1245):

– novovytvorený diel 1, novovytvorenej. parc.č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 2, novovytvorenej  parc.č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 3, novovytvorenej parc.č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2, čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2,

Od Hornáka Vojtecha (LV c.1163):

– novovytvorený diel 4, novovytvorenej parc.č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 5, novovytvorenej parc.č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 6, novovytvorenej  parc.č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 7, novovytvorenej  parc.č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2, čiže spolu od d Hornáka Vojtecha 2610 m2,

Od Straku Vladimíra (LV c.1820):

– novovytvorený diel 8, novovytvorenej  parc.č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2,

– novovytvorený diel 9, novovytvorenej  parc.č. 731/9 o výmere 357 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2, čiže spolu od Straku Jozefa 680 m2.

Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4048 m2, by investícia predstavovala sumu 32384,- € – pri premietnutí investície na jednotlivých členov Združenia , je výška na člena stanovená na základe počtu obyvateľov. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 2249,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Cintorín Krakovany – výkup pozemkov

Uznesenie č.  13/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie  pozemkov pod cintorín Krakovany p.č.  732/21 k.ú. Krakovany o výmere 1498 m2 od Slavomíra Jankecha, Podhorská 3913/41 Banka a Márie Hoštákovej, Veľké Orvište 224.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapa

Uznesenie č. 14/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie projektu Zberný dvor 1. etapa vo výške 19 tisíc eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7- Nájom obecného bytu

Uznesenie č. 15/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom obecného bytu č. 2 pre Martinu Štefankovú , bytom Nové Mesto nad Váhom na dobu troch  rokov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8- Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správu o činnosti HK za rok 2017

Uznesenie č. 16/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Plán činnosti HK na prvý polrok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 17/2/2018

Obecné zastupiteľstvo

Berie na vedomie

Správu o činnosti HK za rok 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.9 – Diskotéky

Uznesenie č. 18/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Ukladá

Zástupcom  futbalového klubu predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrh na doriešenie diskoték.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8(Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10- Rôzne

Uznesenie č. 19/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie rodinného domu od rodiny Hornákovej za cenu 70 000 eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:0

Proti: 3 (Jurda, Klinovský, Šurín)

Zdržal sa hlasovania:5 (Filo, Piscová, Sucháň, Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie obecného zastupiteľstva č.20/2/2018 nebolo schválené

 

Uznesenie č. 20/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na vysporiadanie pozemkov s rodinou Hornákovou vo dvore rodinného domu č. 71 na Dolnej ulici a  pod prečerpávaciu stanicu kanalizácie   na Novej ulici formou zámeny.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 (Štefanka)

 

Uznesenie č. 21/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu o liste pána JUDr. Kostolanského, právneho zástupcu rodiny Košinárovej, o podaní žiadosti na druhú etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, o výmene autobusových zastávok na Železničnej ulici, o ponuke Mikroregiónu na orientačné tabule v obci

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 22/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Spoluúčasť 5 % na spolufinancovanie druhej etapy požiarnej zbrojnice

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 23/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostu  za rok 2017 – 20 dní

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 24/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  13. apríla 2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková         

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2018

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 31. januára 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zberný dvor Krakovany
 4. Petícia občanov
 5. Rekonštrukcia kabín futbalového štadióna
 6. Žiadosť pána Pialu
 7. Rôzne
 8. Záver                                                                                                               

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zberný dvor Krakovany
 4. Petícia občanov
 5. Rekonštrukcia kabín futbalového štadióna
 6. Žiadosť pána Pialu
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Ľuboša Sucháňa. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Piscová Sucháň), nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Zberný dvor Krakovany

Starosta obce informoval poslancov o možnosti získať finančné prostriedky na projekt pre schému „C3 Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov pre rok 2019“ a schému „Triedený zber komunálneho odpadu, mechanicko-biologiská úprava zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch. Predložil poslancom Zmluvu o dielo s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava-Hlohovec-Piešťany, Jarmočná ulica 3, Hlohovec na  vyhotovenie a podanie projektu na získanie finančných prostriedkov. Dohodnutá cena za kompletnú realizáciu je 1500,- eur bez DPH, čo predstavuje 1800,- eur s DPH. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Zmluva o dielo na vypracovanie a podanie projektu pre schému „C3 – Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov pre rok 2019“ a Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v ostatných regiónoch schválená.

Ďalej starosta predložil návrh Zmluvy o dielo na poskytnutie služby: externý manažment – implementácia projektu s názvom „Zberný dvor Krakovany.“ V zmluve sa zhotoviteľ zaväzuje poskytovať služby externého manažmentu pre projekt – Implementácia celého procesu prípravy a kontroly podkladov, vrátene verejného obstarávania pre podpis zmluvy o NFP, zabezpečenie podpisu zmluvy o NFP, externé monitorovanie a externý finančný manažment po celú dobu implementácie projektu, v prípad potreby aj po jeho ukončení, konzultačnú a poradenskú činnosť súvisiacu s projektom vrátane komunikácie s riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR, Environmentálny fond, po úplné ukončenie monitorovania projektu. Cena za externý manažment je 5% z celkovej získanej sumy projektu.   Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podpísanie Zmluvy o dielo na poskytnutie služby externý manažment – implementácia projektu Zberný d vor Krakovany schválené.

K bodu č. 4 –Petícia občanov

Starosta obce prečítal poslancom Petíciu občanov požadujúcu opravu komunikácie na Novej ulici a Ulici k Spúšťu v Krakovanoch. Petíciu podpísalo 40 obyvateľov menovaných ulíc. Požadujú bezodkladnú opravu komunikácie a to do stavu asfaltového povrchu.  Starosta vysvetlil poslancom situáciu, ktorá vznikla. Na družstve je uskladnený frázovaný asfalt na opravu týchto komunikácií, ktorého je zatiaľ málo, nakoľko bola prerušená oprava diaľničného úseku z ktorého mal byť asfalt dodaný. Oslovená bola firma CS Nitra, ktorá bude robiť opravu cesty k čističke odpadových vôd. Pri tejto akcii by urobila aj opravu Novej a Ulici k Spúšťu. Práce bude možné robiť až v horúcich letných mesiacoch, aby sa asfalt dobre spojil. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0    Obecné zastupiteľstvo petíciu občanov zobralo na vedomie.

K bodu č. 5 –Rekonštrukcia kabín futbalového štadióna

Starosta obce informoval poslancov o možnosti podať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“. Získané prostriedky by sa požili na prístavbu šatní, obslužnej miestnosti pre občerstvenie hráčov a sociálnych zariadení, ktoré budú slúžiť futbalistom mládežníckych kategórií futbalového klubu FK Krakovany. Celkové výdavky projektu podľa rozpočtu sú 51 839,168 eur, požadovaná výška finančných prostriedkov z dotácie je 38 879,38 eur a spolufinancovanie z vlastných zdrojov je vo výške 12 959,79 eur, čo je 25%  z celkových výdavkov na projekt. Starosta obce dal za podanie žiadosti o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ na Podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podanie žiadosti s 25% spoluúčasťou schválené.   

K bodu č. 6 – Žiadosť pána Pialu.

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pána Miroslava Pialu, bytom Nová ulica 429/163, Konská na vybudovanie inžinierskych sietí na pozemok. Pán Piala je majiteľom pozemku p.č. 68, k.ú. Krakovany – záhrada. Uvedená parcela sa nachádza v lokalite Krakovské záhumenice. Napriek tomu, že lokalita je v Územnom pláne obce Krakovany určená na individuálnu bytovú výstavbu, zatiaľ sa s jej realizáciou neuvažuje. Na vybudovanie inžinierskych sieti je potrebné najskôr vysporiadať pozemky pod miestnu komunikáciu na čo obec v súčasnej dobe nemá finančné prostriedky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0 poslanci žiadosť pána Miroslava Pialu zobrali na vedomie.

K bodu č. 7 – Rôzne

Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Pavel Klinovský. Starosta obce opätovne predložil požiadavku rodiny Hornákovej na  odpredaj rodinného domu na parcele č. 106, k.ú. Krakovany aj s priľahlými parcelami 105/1, a 105/2. Poslanej Juraj Filo informoval poslancov, že bol na rokovaní s rodinou Hornákovou ohľadne odpredaja RD. Rodina za dom požaduje 80 eur /m2. Za takúto cenu obec nemá záujem odkúpiť danú nehnuteľnosť. Poslanci sa nakoniec dohodli aby sa ďalej komunikovalo s predávajúcimi s tým , že obec Krakovany má záujem o odkúpenie parciel 105/1  – záhrada a 105/2 – zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany. V prípade potreby vysporiadania časti pozemku na ktorom stají garáž je obec ochotná túto parcelu predať za bežnú cenu  za akú predáva zastavané časti obecných pozemkov, čo je 7,- eur/m2. Tieto informácie bude rodina Hornákovej tlmočiť Starosta obce.

Nájom na chodník Školská ulica – Obec Krakovany predložila Správe a údržbe ciest TTSK ponuku na nájom chodníka 0,7 €/m2. Celková výmera chodníka je 805 m2. Nájomná zmluva sa bude uzatvárať na dobu 6 rokov, ale po vybavení stavebného povolenia na rekonštrukciu chodníka obec môže požiadať o odkúpenie chodníka. Chodník bol zakreslený v geometrickom pláne č. 876/17 na základe ktorého boli vytvorené nové parcely 297/1, 297/6, 324/4 a 324/9 na jeho odčlenenie. Ročný nájom bol vypočítaný na 563,5 eur. Starosta obce dal za dlhodobý nájom chodníka na Školskej ulici hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol nájom chodníka na Školskej ulici  na dobu 6 rokov vo výške nájmu 563,50eur /rok od Správy a údržby ciest TTSK schválený.

K bodu č. 8 –Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

UZNESENIA  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 31. januára 2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zberný dvor Krakovany
 4. Petícia občanov
 5. Rekonštrukcia kabín futbalového štadióna
 6. Žiadosť pána Pialu
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú, Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Sucháň)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Zberný dvor Krakovany

Uznesenie č 3/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo na vypracovanie a podanie projektu pre schému „C3 – Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov pre rok 2019“ a Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v ostatných regiónoch  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec- Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 4/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvy o dielo na poskytnutie služby externý manažment – implementácia projektu Zberný dvor Krakovany so spoločnosťou Regionálne technické centrum , Paulínska 16, 917 01 Trnava.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Petícia občanov

Uznesenie č. 5/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Petíciu občanov ulíc Ulica k Spúšťu a Nová ulica  na opravu miestnej komunikácie na uvedených uliciach.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rekonštrukcia kabín futbalového štadiónu

Uznesenie č.  6/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018 z projektu Slovenského futbalového zväzu na Podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry s 25% spoluúčasťou.  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť pána Miroslava Pialu

Uznesenie č. 7/1/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pána Miroslav Pialu, Nová ulica 429/163, Konská na vybudovanie inžinierskych sietí v lokalite Krakovské záhumenice.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Uznesenie č. 8/1/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

nájom chodníka na Školskej ulici  na dobu 6 rokov vo výške nájmu 563,50eur /rok od Správy a údržby ciest TTSK.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  31. januára 2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková   

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2017

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 20. decembra  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                              

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver                                                                                                                

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili Daniela Piscová a Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraj Filo a Marek Urban. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Územný plán obce Krakovany – Zmena 12/2017

Starosta prečítal poslancom Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“ a Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“. K predloženým materiálom poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola zmena Územného plánu obce Krakovany č.12/2017 schválená.

 

K bodu č. 4 –Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 20. decembra   2017

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 91/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 92/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Územný plán obce Krakovany – Zmena 12/2017

Uznesenie č 93/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 • Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2017/039088/Ha zo dňa 20.12.2017 k návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

B/Schvaľuje

 • Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017.
 • Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č.4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

C/Odporúča

starostovi obce Krakovany

 • Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
 • Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  20. decembra 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                        

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07/2017

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. decembra  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,         

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
 5. Výkup pozemkov
 6. Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.
 7. Rôzne
 8. Záver                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Marek Urbn. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
 5. Výkup pozemkov
 6. Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu Uznesení č. 52/5/2017-72/52017 zo dňa 27. októbra 2017 a 73/6/2017 – 76/6/2017 z 6. novembra 2017.

Uznesenie č. 52/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou
 5. Sťažnosti občanov
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017
 7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017
 8. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku . Michal Sedlák
 12. Vyúčtovanie Župného festivalu 2017, Hobby stretnutí
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 14. Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácia na rok 2018
 15. Rôzne
 16. Záver – podané

Uznesenie č. 53/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Marek Urbana

Uznesenie č 54/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 26/3/2017 – 45/3/2017 zo dňa 26. júna 2017 a uznesení č. 46/4/2017-51/4/2017 zo dňa 25. augusta 2017 – podané

Uznesenie č. 55/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Informáciu manažéra Mikroregiónu nad Holeškou pána Lukáša Pavlecha  o zadaní projektu na Cyklotrasu Mikroregiónu nad Holeškou

B/Schvaľuje

Príspevok na vypracovanie štúdie  projektu Cyklotrasy Mikroregiónu nad Holeškou v pomernej časti pre obec Krakovany vo výške 1220 €.

Uznesenie č. 56/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť občanov a návrh na zrušenie diskoték

B/ Schvaľuje

Zrušenie diskoték od 1.1.2018

Uznesenie nebolo schválené – podané

Uznesenie č. 57/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Dvoch poslancov OZ,  aby na najbližších dvoch diskotékach – Štefanskej a Veľkonočnej zabezpečili kontrolu merania hluku a kontrolu poriadku na verejnom priestranstve v okolí kultúrneho domu a predložili správu na najbližšie zasadnutie OZ po druhej diskotéke, na základe ktorej sa  organizovanie diskoték  opäť prehodnotí. Na kontrole sa chcú zúčastniť aj zástupcovia sťažujúcich občanov. – podané

Uznesenie č. 58/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť pani Lackovej s konštatovaním,  že členovia FK upozornia trénerov aj hráčov, aby plot nepreskakovali počas tréningu, ale po tréningu slušne požiadali o vrátenie lopty majiteľa pozemku na ktorom sa lopta nachádza. -podané

Uznesenie č. 59/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017  podané

Unesenie č. 60/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017 – podané

Uznesenie č. 61/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2016 – podané

Uznesenie č. 62/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku

_______________________________________________________________________

Požiarna zbrojnica 323,99
Materská škola 1979,81
Základná škola 726,38
Školská jedáleň 210,86
Obecný úrad 716,33
Kultúrne stredisko 739,40
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 569,82
SPOLU 5266,59

podané

Uznesenie č. 63/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80 +16 678 896 786,80 +57 645,21 954 432,01
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107 0 328 107 +11 000 339 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68 -1 618,68 78      655 -78 655 0
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80 -10 009,79 1 293 539,01

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48 +6 181,32 832 368,80 -390,09 831 978,91
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302 +8 878 471 180 -9 619,70 461 560,30
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80 -10 009,79 1 293 539,01

podané

Uznesenie č. 64/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu

 

4. zmena
Bežné príjmy 829 506 880 108,80 896 786,80 954 432,01 +1 744 956 176,01
Kapitálové príjmy 1 000 328 107 328 107 339 107 0 339 107
Finančné operácie 78 655 80 273,68 78      655 0 0

 

0
Príjmy spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 +1 744 1 295 283,01

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena

 

2. zmena 3. zmena

 

Návrh na 4. zmenu

 

4. zmena
Bežné výdavky 800 161 826 187,48 832 368,80 831 978,91 -7 306 824 672,91
Kapitálové výdavky 109 000 462 302 471 180 461 560,30 +9 050 470 610,30
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 +1 744 1 295 283,01

podané

Uznesenie č. 65/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť pána Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, Krakovany na odkúpenie časti obecného pozemku č. 293/1, k.u. Krakovany

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas s tým, že si záujemca dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemku a bude hradiť všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva pozemku. – podané

Uznesenie č. 66/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyúčtovanie Župného festivalu kultúry 2017 a Hobby stretnutí – podané

Uznesenie č. 67/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolora obce na 2.polrok 2017 – podané

Uznesenie č. 68/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotáciu z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie na rok 2018 v sume 26 900,- eur

Miestna skupina SČK Krakovany     1500,- €

Obecný stolnotenisový  klub             1000,- €

Poľovnícke združenie Králik               700,- €

Centrum futbalovej mládeže             3000,- €

Futbalový klub Krakovany              12000,- €

FS LUSK                                           1000,- €

FS Krakovčanka                                1000,- €

TS Krakovienka                                 1000,- €

Súkromné etnografické múzeum         300,- €

Klub paličkovanej čipky Bábence     1500,- €

RKC farnosť Krakovany                   1000,- €

JDS Krakovany                                   850,- €

ZR pri ZŠ                                             450,- €

ZR pri MŠ                                            850,- €

DHZ                                                    750,- € – podané

Uznesenie č. 69/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov medzi Obcou Krakovany a manželmi Slavomírom Ťupekom a Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica 493/78, Krakovany  na základe Geometrického plánu zhotoveného geodetom  Milanom Kollárom, Dubovany č. 243, ktorý overila Ing. Eva Gonová dňa 18.10.2017 pod číslom 682/17, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Zamieňa sa p.č. 264/8 k.ú. Stráže  o výmere 2m2, vo vlastníctve manželov Ťupekových za p.č. 268/5 k.ú. Stráže o výmere 2m2 vo vlastníctve Obce Krakovany. – podané

Uznesenie č. 70/5/2017

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2017

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2018

Inventarizácia 15.12.2017-29.1.2018 – podané

Uznesenie č. 71/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Variantu B na zastavanie plochy Staré Konopisko len na IBV – podané

Uznesenie č. 72/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 73/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán mesta Vrbové
 4. Záver

Uznesenie č. 74/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína  – podané

Uznesenie č 75/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Variant – A – Uznesenie nebolo schválené

B/Schvaľuje

Variant – B

Uznesenie nebolo schválené

Uznesenie č76/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Kanceláriu obecného úradu Krakovany nájsť právnu cestu na vrátenie neoprávneného záberu katastrálneho územia Krakovany a katastrálneho územia Stráže v rámci ROEP mesta Vrbové v roku 2011-2012 – podané.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bode č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 5/2017

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Ing. Slávka Kotulová predložila poslancom rozpočtové opatrenie č. 5/2017, v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – presun rozpočtových prostriedkov, ktorým sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 15 059,32 € na sumu 1 303 548,80€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017 sa celkový rozpočet znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 10 009,79 € na sumu 1 293 539,01 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 1 744 € na sumu 1 295 283,01

Rozpočtovým opatrením č. 5/2017 sa celkový rozpočet nemení a zostáva v sume 1 295 283,01 € v príjmových aj výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – nemení,
 • kapitálový – nemení,
 • finančné operácie – bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 27 705,37 €,
 • kapitálový sa znižuje o 27 705,37 €,
 • finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č.5/2017 hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo rozpočtové opatrenie č. 5/2017 schválené.

 

K bodu č. 5 – Výkup pozemkov

Starosta obce predložil poslancom geometrické plány, ktoré boli vypracované za účelom odkúpenia pozemkov pre Obec Krakovany. Výkup pozemkov sa koná pre verejnoprospešné stavby. 

V prvom  prípade v geometrickom pláne č. 253/2016 , úradne overenom dňa 14.11.2017, z parcely č.  614 v katastrálnom území Stráže bola vytvorená p.č. 614/2 – záhrada o výmere  149 m2.  Poslanci sa dohodli na cene 2,- eura /m2.  Celková cena predstavuje 298 eur. Výkop pozemku sa uskutoční za účelom rozšírenia cintorína v Strážoch.  Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol výkup pozemkov podľa GP č. 253/2016 schválený.

Ďalej starosta predložil na schválenie návrh na odkúpenie parciel vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119nk.ú. Krakovany, za cenu 2,00 €/m2. Ide o výkup pozemkov pod miestnu komunikácia v lokalite Staré Konopisko. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj pozemkov pod MK podľa GP č. 212/2017 schválený.

Podľa toho istého geometrického plánu bude potrebné vykonať aj vyvlastnenie pozemkov nakoľko sa tam nachádzajú aj neznámi vlastníci.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyvlastnenie pozemkov podľa geometrického plánu č. 212/2017 schválené.

Starosta obce predložil poslancom návrh na dlhodobý prenájom na p.č.297/2 o výmere 70m2, 297/3 o výmere 172 m2, 297/4 o výmere 61m2, 297/5 o výmere 87 m2, 3244 o výmere 206 m2, 324/6 o výmere 41 m2, 324/8 o výmere 162 m2, 324/9 o výmere 6m2 zastavané plochy, katastrálne územie Stráže, od Trnavského samosprávneho kraja z  dôvodu rekonštrukcie chodníka Školská ulica. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci dlhodobý nájom od Trnavského samosprávneho kraja na parcely pod chodníkom na Školskej ulici schválili.

K bodu č. 6 – Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.

Rozpočet obce Krakovany na roky 2018-2020 predkladala Ing. Slávka Kotulová. Je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:  zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len “zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy”), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,  so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,  so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,  so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,  so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,  s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. V časti finančné operácie sa zatiaľ  nepredpokladá plnenie. Krytie investičných akcií z čerpania rezervného fondu bude navrhované na schválenie OZ v r. 2018, ak nebude zrealizovaný predaj obecných pozemkov a nebude dostatočný prebytok bežného rozpočtu. V prípade očakávaného prebytku hospodárenia z roku 2017 je predpoklad, že sa výška investícií zvýši.

Celkový rozpočet na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie – čerpanie rezervného fondu a prebytok bežného rozpočtu.

Celkový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je  zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – čerpaním rezervného fondu.

K predloženému návrhu rozpočtu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh rozpočtu na rok 2018 schválený. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočet na rok 2019-2020 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 Rôzne

Starosta obce predložil na schválenie odpredaj  pozemku pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, Krakovany.  Na októbrovom  zasadnutí obecného zastupiteľstva  bol  uznesením č.65/5/2017 schválený predbežný súhlas na odpredaj parcely s podmienkou predloženia geometrického plánu a návrhu kúpnopredajnej zmluvy. K dnešnému zasadnutiu bol predložený geometrický plán aj návrh zmluvy.

K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za odpredaj časti pozemku podľa predloženého geometrického plánu. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj pozemku  podľa geometrického plánu zhotoveného geodetom Romanom Klčom, Hviezdoslavova 30, Vrbové, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, dňa 5.12.2017 pod číslom 831/17, novovzniknutá parcela č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany schválený.

Poslanci sa dohodli na cene  za odpredaj pozemku p.č. 293/14 vo výške 7,00€/m2.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola cena za odpredaj pozemku p.č. 293/14 zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany vo výške 7,00€/m2 čo je  v celkovej sume 175,00 €  schválená.

Zapisovateľka Ing. Emília Knošková predložila poslancom Návrh VZN č. 3/2016 – ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok obce Krakovany a jeho organizačných úsekov. K predloženému návrhu poslanci  nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh VZN č.3/2016 – ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok obce Krakovany a jeho organizačných úsekov schválený.

Ďalej zapisovateľka predložila Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Krakovany. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Krakovany  elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce voči právnickým a fyzickým osobám v rozsahu právomoci obce podľa osobitných predpisov.

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 3/2017  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Krakovany schválené.

Interpelácie poslancov

 • Jozef Štefanka pripomienkoval preloženie autobusovej zastávky pri cintoríne.
 • Milan Jurda – dať naprojektovať odvodňovaciu kanalizáciu na ulici Hrádze až po Námestie sv. Floriána.
 • Juraj Filo – pri podnikovej predajni Chateau vymeniť nefungujúce verejné osvetlenie.
 • Tibor Šurín – kedy sa bude robiť povrch MK na Ulici k Spúšťu – odpovedal starosta obce, že sa čaká na ďalšiu dodávku frézovaného asfaltu, lebo to čo je uskladnené na PD Krakovany je nepostačujúce.

K bodu č. 8 –Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 15. decembra   2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

Uznesenie č. 77/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
 5. Výkup pozemkov
 6. Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 78/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana  Jurdu a  Pavla Klinovského.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 79/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 52/5/2017-72/52017 zo dňa 27. októbra 2017 a 73/6/2017 – 76/6/2017 zo dňa  6. novembra 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2017

Uznesenie č.80/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena
Bežné príjmy 829 506 880 108,80 896 786,80 954 432,01 956 176,01 0 956 176,01
Kapitálové príjmy 1 000 328 107 328 107 339 107 339 107 0 339 107
Finančné operácie 78 655 80 273,68 79      655 0 0 0 0
Príjmy spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 1 295 283,01 0 1 295 283,01

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena

 

2. zmena 3. zmena

 

4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena
Bežné výdavky 800 161 826 187,48 832 368,80 831 978,91 824 672,71 +27 705,37 852 378,08
Kapitálové výdavky 109 000 462 302 471 180 461 560,30 470 610,30 -27 705,37 442 904,93

 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 1 295 283,01 0

 

1 295 283,01

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Výkup pozemkov

Uznesenie č.81/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie pozemku v katastrálnom území Stráže p.č. 614/2 – záhrada o výmere  149 m2  vytvoreného v geometrickom pláne č. 253/2016 , úradne overenom dňa 14.11.2017, z parcely č. 614  za cenu 2€/m2

čo predstavuje celkom 298,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č.82/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie parciel vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119: za cenu 2,00 €/m2.

parcela registra „C“ č. 1045/102- orná pôda  o výmere 9 m2

– Horák Jozef v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/103- orná pôda  o výmere 34 m2 

– Hornáková Júlia r. Klčová v podieloch 14/108+11/18+14/108 spolu 47/54

– Bohunská  Katarína r. Sedláková v podiele 7/108

– Ing. Tonkovič Vojtech v podiele 7/108

parcela registra „C“ č. 1045/105- orná pôda  o výmere 20 m2 

– Viskup Emil v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/106- orná pôda  o výmere 9 m2

parcela registra „C“ č. 1045/107- orná pôda  o výmere 6 m2

– Šimo Vincent v podiele 16/32

parcela registra „C“ č. 1045/109- orná pôda  o výmere 10 m2

– Valová Viktória r. Sedláková v podiele ¼

– Zanovit Július a Zanovitová Mária r. Brčáková  v podiele 2/4

– Prišticová Anna r. Palkechová v podiele ¼

parcela registra „C“ č. 1045/110- orná pôda  o výmere 6 m2

– Madunický Ľuboš  a Madunická Blažena r. Zbořilová v podiele 1/2

parcela registra „C“ č. 1045/111- orná pôda  o výmere 8 m2

– Herman Jaroslav v podiele 4/6

parcela registra „C“ č. 1045/113- orná pôda  o výmere 3 m2

      – Jankechová Jozefína r. Hermanová v podiele ¼

parcela registra „C“ č. 1045/114- orná pôda  o výmere 3 m2

– Jakábová Mária r. Hrčková  v podiele ½

parcela registra „C“ č. 1045/116- orná pôda  o výmere 21 m2

– Braško Jozef v podiele 1/8

– Poľnohosp. Šľachtiteľské družstvo Krakovany – Stráže v podiele 1/8

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č.83/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie pozemkov:

vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119:

parcela registra „C“ č. 1045/108- orná pôda  o výmere 15 m2

– Sawu Marie r. Gonová v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/115- orná pôda  o výmere 383 m

      – SR – SPF v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/104- orná pôda  o výmere 18 m2

– Zemanová Štefánia v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/106- orná pôda  o výmere 9 m2

parcela registra „C“ č. 1045/107- orná pôda  o výmere 6 m2

– Šimo Jozef v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Ondrejková Pavlína r. Šimová v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Masaryková Anna r. Šimová v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Šimo Severín v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

parcela registra „C“ č. 1045/110- orná pôda  o výmere 6 m2

– Lacková Matilda r. Macháčová v podiele 1/2

parcela registra „C“ č. 1045/111- orná pôda  o výmere 8 m2

– Hradecký Jozef v podiele 1/6

– Hradecký Michal v podiele 1/6

parcela registra „C“ č. 1045/112- orná pôda  o výmere 4 m2

– Jankechová Jozefína v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/113- orná pôda  o výmere 3 m2

– Jankechová Jozefína r. Hermanová v podiele 1/4

– Hermanová Anna r. Štefánková v podiele 2/4

parcela registra „C“ č. 1045/114- orná pôda  o výmere 3 m2

– Vatrtová Mária r. Hrčková v podiele ½

parcela registra „C“ č. 1045/116- orná pôda  o výmere 21 m2

– Straka Jozef v podiele 3/4

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 84/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dlhodobý prenájom na p.č.297/2 o výmere 70m2, 297/3 o výmere 172 m2, 297/4 o výmere 61m2, 297/5 o výmere 87 m2, 3244 o výmere 206 m2, 324/6 o výmere 41 m2, 324/8 o výmere 162 m2, 324/9 o výmere 6m2 zastavané plochy, katastrálne územie Stráže obci Krakovany, od Trnavského samosprávneho kraja, z dôvodu rekonštrukcie chodníka Školská ulica.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.

Uznesenie č.85/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2018 vo výške  1 063 349,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2018     Druh rozpočtu Návrh 2018  
Bežný rozpočet 913 349

 

    Bežný rozpočet 869 349  
Kapitálový rozpočet 150 000     Kapitálový rozpočet 194 000  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 0  
SPOLU 1 063 349

 

    SPOLU 1 063 349  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2019-2020.

PRÍJMY                                                          VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2019

 

Návrh 2020

 

  Bežný rozpočet 936 333 951 481
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 5 000 30 000
SPOLU 941 333 981 481
Druh rozpočtu Návrh 2019 Návrh 2020
Bežný rozpočet 861 333 881 481
Kapitálový rozpočet 80 000 100 000
Finančné operácie 0 0
        SPOLU 941 333 981 481

 Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Šurín)

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Uznesenie č.86/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj  pozemku podľa geometrického plánu zhotoveného geodetom Romanom Klčom, Hviezdoslavova 30, Vrbové, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, dňa 5.12.2017 pod číslom 831/17, novovzniknutá parcela č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zarovnanie stavebnej čiary v danej lokalite. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Krakovany od 1.12.2017.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č.87/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu za odpredaj pozemku p.č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany vo výške 7,00€/m2 čo je  v celkovej sume 175,00 €  pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany.

 Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č.88/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č.3/2016 – ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok obce Krakovany a jeho organizačných úsekov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 Uznesenie č.89/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č.90/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  15. decembra 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková            

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06/2017

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 6. novembra  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                               

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán mesta Vrbové
 4. Záver

                                                                                                                     

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán mesta Vrbové
 4. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Územný plán mesta Vrbové

Starosta obce predstavil poslancom návrh UPN-M Vrbové, hlavne sa zamerali na návrh Severného obchvatu cesta II/499, ktorý je v oboch variantoch navrhnutý cez katastrálne územie Krakovany a katastrálne územie Stráže. Na zasadnutie starosta obce pozval aj zástupcov mesta Vrbové viceprimátora Štefana Kubíka a vedúcu odboru výstavby  Ing. Gabriela Valová, ktorá poslancov oboznámila s  Návrh Územného plánu Mesta Vrbové, hlavne s časťou, ktorá sa týka katastrálneho územia Krakovany a Stráže. Popísala  oba navrhnuté varianty riešenia obchvatu mesta Vrbové. V oboch prípadoch je trasa obchvatu vedená cez katastrálne územie  Stráže aj Krakovany. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali za každý variant samostatne. Starosta obce dal hlasovať za  Variant – A. Hlasovaním Za:0, proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban), zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0 Variant A,  nebol schválený.  Potom dal starosta hlasovať za Variant – B. Hlasovaním Za: 0, proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban) , zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0 Variant-B nebol schválený. Z hlasovania vyplýva záver, že Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch nesúhlasí so zámerom časti ÚP mesta Vrbové, ktorý zasahuje do k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže s prihliadnutím na platný ÚP obce Krakovany , ktorý s obchvatom mesta Vrbové nepočíta.

Poslanec Juraj Filo informoval poslancov o skutočnosti, ktorú zistil, že Mesto Vrbové  v rámci ROEP-u v roku 2011-2012 neoprávnene zabrala časť katastrálneho územia Krakovany a katastrálneho územia Stráže. Túto skutočnosť podrobnejšie objasnil aj bývalí starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na základe skutočností poslanci prijali záver aby sa starosta obce pokúsil nájsť právnu cestu na vrátenie týchto neoprávnene zabraných pozemkov k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh poslancov schválený.

 

K bodu č. 4 –Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 6. novembra  2017

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 73/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán mesta Vrbové
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 74/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Územný plán mesta Vrbové

Uznesenie č 75/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Variant – A

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 0

Proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 1(Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo schválené

 

B/Schvaľuje

Variant – B

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 0

Proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 1(Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo schválené

 

Uznesenie č76/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Kanceláriu obecného úradu Krakovany nájsť právnu cestu na vrátenie neoprávneného záberu katastrálneho územia Krakovany a katastrálneho územia Stráže v rámci ROEP mesta Vrbové v roku 2011-2012.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  6. novembra  2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková