V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 6/2023

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 19. septembra 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 11,12/2023
 5. Výročná správa a Správa audítora za rok 2022
 6. Vyradenie majetku
 7. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 8. Finančný príspevok na opatrovateľskú službu
 9. Čerpanie rezervného fondu
 10. Úprava miestnych komunikácií Ulica k Spúšťu, Nová ulica, Ulica Staré Konopisko
 11. Projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – navýšenie nákladov
 12. Plán činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2023
 13. Rôzne – Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil program  zasadnutia.

Uznesenie č.85/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 11,12/2023
 5. Výročná správa a Správa audítora za rok 2022
 6. Vyradenie majetku
 7. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 8. Finančný príspevok na opatrovateľskú službu
 9. Čerpanie rezervného fondu
 10. Úprava miestnych komunikácií Ulica k Spúšťu, Nová ulica, Ulica Staré Konopisko
 11. Projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – navýšenie nákladov
 12. Plán činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2023
 13. Rôzne – Interpelácie poslancov
 14. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku.

Uznesenie č. 86/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 67/5/2023-84/5/2023 zo dňa 9. augusta 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 87/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 67/5/2023-84/5/2023 zo dňa 9. augusta 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 11,12/2023

Rozpočtové opatrenie č. 11/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 11/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 12527,- eur, kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 148 542,- €, finančné operácie bez zmeny.

Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 12 527,- eur kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 148 542,- €, finančné operácie bezo zmeny.  Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 11/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 88/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene          
 

Bežné príjmy

 

1 264 908

 

12 527

 

1 277 435

         
Kapitálové prímy  

239 516

 

148 542

 

388 058

         
Finančné operácie  

558 614

 

0

 

     558 614

         
Príjmy spolu 2 063 038 161 069 2 224 107          

    

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene                

 

          Rozpočet po 9. zmene  
Bežné výdavky  

1 239 362

 

12 527

 

1 251 889

                          1 101 824  
Kapitálové výdavky  

785 201

 

148 542

 

933 743

                          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

                          16 260  
Výdavky spolu  

2 063 038

 

161 069

 

2 224 107

                          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 12/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.12/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný sa zvyšuje o 16 043,- €, 

kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie sa zvyšujú o 12 447,-

Vo výdavkovej časti sa  bežný  sa zvyšuje o 26 043,-  € kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 2 447,- €

finančné operácie bezo zmeny. Predkladané rozpočtové opatrenie dotačné obecné zastupiteľstvo schvaľuje.

 

Uznesenie č. 89/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene      
 

Bežné príjmy

 

1 264 908

 

12 527

 

1 277 435

 

16 043

 

1 293 478

     
Kapitálové prímy  

239 516

 

148 542

 

388 058

 

 

 

388 058

     
Finančné operácie  

558 614

 

0

 

     558 614

 

12 447

 

        571 061

     
Príjmy spolu 2 063 038 161 069 2 224 107 28 490     2 252 597      

    

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene            

 

          Rozpočet po 9. zmene  
Bežné výdavky  

1 239 362

 

12 527

 

1 251 889

 

26 043

 

1 277 932

                      1 101 824  
Kapitálové výdavky  

785 201

 

148 542

 

933 743

 

2 447

 

936 190

                      588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

   

38 475

                      16 260  
Výdavky spolu  

2 063 038

 

161 069

 

2 224 107

 

28 490

 

     2 252 597

                      1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Výročná správa a Správa audítora za rok 2022

Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu Obce Krakovany  za rok 2022 a Správu  audítora, ktorá bola poslancom zaslaná elektronicky. Audítorka v závere konštatovala:

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatovala, že Obec Krakovany konala  v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Uznesenie č. 90/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Audit účtovnej závierky za rok 2022 a Výročnú správu Obce Krakovany za rok 2022.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Vyradenie majetku

Návrhy na vyradenie majetku predložili jednotlivé strediská:

 • Obecný úrad – 10 531,93 €
 • Kultúrne stredisko – nepredložilo návrh na vyradenie
 • Materská škola – 4 459,55 €
 • Základná škola – 1 319,78 €
 • Jedáleň pri MŠ a ZŠ – 1 206,46 €
 • Zariadenie opatrovateľskej služby – 198,- €

Celková hodnota majetku určená na vyradenie – 17 715,72 €

Vyjadrenie k vyradeniu majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková kde skonštatovala, že vyradený inventár je trvale poškodený a nefunkčný, bude znehodnotený a odovzdaný do zberných surovín. Poslanci k návrhu na vyradenie nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 91/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce

 • Obecný úrad – 10 531,93 €
 • Kultúrne stredisko – nepredložilo návrh na vyradenie
 • Materská škola – 4 459,55 €
 • Základná škola – 1 319,78 €
 • Jedáleň pri MŠ a ZŠ – 1 206,46 €
 • Zariadenie opatrovateľskej služby – 198,- €

Celková hodnota majetku určená na vyradenie – 17 715,72 €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 Zmluva –Práce s kamenivom Dodatok č.2

Na minulom zasadnutí OZ sa nehlasovalo o dodatku č. 2 k Zmluve na prácu s kamenivom, ktorá je uzatvorená s firmou STAVEKO. Predmetom dodatku č. 2 je navýšenie sumy o 100000,- eur

Starosta obce opätovne predložil poslancom na schválenie Dodatok č.2 k Zmluve na prácu s kamenivom.

Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 92/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Podpísanie dodatku č.2 k Zmluve o dielo pre firmu Ing. Marián Sahul STAVEKO na prácu s kamenivom 

B/ čerpanie rezervného fondu na platbu za práce uvedené v dodatku č.2 k Zmluve o dielo pre firmu Ing. Marián Sahul STAVEKO vo výške 100 000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Finančný príspevok na opatrovateľskú službu

Na základe zmluvu s organizáciou Opatríme Vás, bol schválený príspevok vo výške 2,52/hod. opatrovania pre opatrovateľky, ktoré opatrujú v našej obci

Príspevok je pre:

 1. Jana Fraštiová,
 2. Eleonóra Havrlentová
 3. Beáta Bugárová.

Tento príspevok od začiatku roka do júla roku 2023 predstavoval výšku 6 845,58 eur

Na základe upozornenia audítorky je potrebné aby obecné zastupiteľstvo tento príspevok schválili pre každého opatrovaného samostatne.

Uznesenie č. 93/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Finančný príspevok na opatrovateľskú službu pre pani Janu Fraštiovú vo výške 2,52 eur/hod opatrovania

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 94/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Finančný príspevok na opatrovateľskú službu pre pani Eleonóru Havrlentovú vo výške 2,52 eur/hod opatrovania

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval

 

Uznesenie č. 95/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Finančný príspevok na opatrovateľskú službu pre pani Beátu Bugárovú vo výške 2,52 eur/hod opatrovania

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Čerpanie rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky a ďalšie mimoriadne platby a príspevky.

Uznesenie č. 96/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu na postrek pod asfaltový povrch na kanalizačný výkop vo výške 8 000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 97/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch 

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu – navýšenie o 320,- eur ktoré budú použité na navýšenie kapacity fotovoltaických panelov v MŠ Krakovany , pôvodná suma bola schválená vo výške 9000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 98/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 • Vymáhanie pohľadávky 315,- eur za nedodaný stojan a mylnú platbu firme Office gasto s.r.o.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval

 

Uznesenie č. 99/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok do Združenia Zelená cesta  vo výške 5000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 Úprava miestnych komunikácií Ulica k Spúšťu a Nová ulica, Ulica Staré Konopisko

Na zasadnutie prišla Zuzana Snohová

Cesta sa bude riešiť budúci rok komplexne. Dodatočné riešenie bude dosypanie priebežne podľa potreby. Suma 16 184,60 sa prenesie do budúceho roku.

Cesta IBV Staré Konopisko bola schválená Uznesenie č. 78/5/2023, 25 000 eur na minulom zasadnutí OZ, ale rozpočet ktorý poslala firma CS je  až 38 000 eur na ktorý už tento rok nezostali v RF prostriedky. Tieto sa budú platiť až v budúcom roku.

 

K bodu č. 11 Projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – navýšenie nákladov

Firma G-tec predložila cenovú ponuku na montáž stropu akustických panelov, ktoré je potrebné namontovať z dôvodu dokončenia projektu. Výška prác bola vyčíslená na 12 126,98 eur.

Uznesenie č. 100/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu na práce naviac, v kultúrnom dome na investičnej akcii Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany vo výške 12 126,98 eur firme G-Tec Professional, s.r.o.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2 polrok 2023

Kontrolórka obce predložila na schválenie plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023

Poslanci nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 101/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Rôzne

 • Inventarizačné komisie

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila zloženie Inventarizačných komisií a termíny inventúr.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr.Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

      Vladimír Zeman

      Zuzana Sedláková                

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Jozef Štefanka

                   Beáta Žitňanská

                  Ing. Oľga Galbavá          

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Ondrej Sedlák

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Zuzana Dominová – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Ing. Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                 Mgr. Zuzana Snohová

                 Tibor Šurín                          

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2023

Dokladová inventúra 1.1.-31.1.2024

Inventarizácia 15.12.2023-31.1.2024

 

Uznesenie č. 102/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Inventarizačné komisie a termíny inventúr na rok 2023

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr.Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský,Členovia:  Mgr. Juraj Filo,  Vladimír Zeman,    Zuzana Sedláková                

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák, Členovia:  Jozef Štefanka, Beáta Žitňanská,  Ing. Oľga Galbavá

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Ondrej Sedlák, Členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Zuzana Dominová – školské jedálne v MŠ a ZŠ,  Ing. Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby,  Mgr. Zuzana Snohová,  Tibor Šurín

                             

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2023

Dokladová inventúra 1.1.-31.1.2024

Inventarizácia 15.12.2023-31.1.2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Harmonogram rozpočtu na rok 2024

Uznesenie č. 103/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Harmonogram zostavenia rozpočtu na rok 2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

Interpelácie poslancov

 • Jozef Štefanka – či je potrebné aby sa ešte stále vypínalo verejné osvetlenie v nočných hodinách, aká bola úspora spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení. Tiež sa pýtal, či sa neuvažuje s výmenou osvetlenia kostola za úspornejšie.
 • Juraj Filo – Upraviť chodníku do Trebatíc, čo by stála oprava
 • Ondrej Sedlák – firma ponúkala projekt puntrackovej dráhy. Je skvelá pre väčšinu kolesových športov – bicykle, kolobežky, skejtbordy, kolieskové korčule. Otázka je či má obec vhodné miesto na takúto dráhu. Je potrebné zistiť či je možné projekt vybudovať aj na prenajatom pozemku a či bude ochota pána Moravčíka pozemok za Dofou prenajať obci za účelom vybudovania tohto projektu.

Uznesenie č. 105/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  19. septembra 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 5/2023

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 9. augusta 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 8,9/2023
 5. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa – vyhodnotenie
 6. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 7. Prevod nehnuteľnosti Bedlovičová
 8. Rôzne – Interpelácie poslancov
 9. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil zmenu programu  zasadnutia.

Uznesenie č.67/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 8,9,10/2023
 5. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa – vyhodnotenie
 6. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 7. Prevod nehnuteľnosti Bedlovičová
 8. Rôzne – Interpelácie poslancov
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčeková a Tibora Šurína.

Uznesenie č. 68/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú  a Tibora Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 47/4/2023 – 66/4/2023 zo dňa 14. júna 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 69/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 47/4/2023 – 66/4/2023 zo dňa 14. júna 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 8,9,10/2023

Rozpočtové opatrenie č. 8/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 8/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 10936,- eur,. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 10936,- eur a . Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 8/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 70/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 6.zmene 7. zmena Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8.zmene  
 

Bežné príjmy

 

1 231 347

 

+ 4 047

 

1 235 394

 

10 936

 

1 246 330

 
Kapitálové prímy  

139 787

 

 

 

139 787

 

0

 

139 787

 
Finančné operácie  

    360 153

 

30 296

 

        390 449

 

0

 

390 449

 
Príjmy spolu 1 731 287 +34 343     1 765 630 10 936 1 776 566  

 

  Rozpočet po 6.zmene 7.zmena Rozpočet po 7.zmene 8. zmena Rozpočet po 8.zmene        

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 205 801

 

+4 047

 

1 209 848

 

10 936

 

1 220 784

                  1 101 824    
Kapitálové výdavky  

487 011

 

+ 30 296

 

517 307

 

0

 

517 307

                  588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

                  16 260  
Výdavky spolu  

1 731 287

 

+34 343

 

    1 765 630

 

10 936

 

1 776 566

                  1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.9/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 3775,- eur. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet zvyšuje o 3775 eur. Predkladané rozpočtové opatrenie dotačné obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Uznesenie č. 71/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.9/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9.zmena        
 

Bežné príjmy

 

1 246 330

 

3 775

 

1 250 105

       
Kapitálové prímy  

139 787

 

0

 

139 787

       
Finančné operácie  

390 449

 

               0

 

390 449

       
Príjmy spolu 1 776 566 3 775 1 780 341        

    

  Rozpočet po 8.zmene 9.zmena Rozpočet po 9.zmene              

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 220 784

 

3 775

 

1 224 559

                        1 101 824    
Kapitálové výdavky  

517 307

 

0

 

517 307

                        588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

                        16 260  
Výdavky spolu  

1 776 566

 

3 775

 

1 780 341

                        1 706 454  

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 10/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.10/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 14 803,- eur, kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 99 729,- eur a finančné operácie sa zvyšujú o 168 165,- eur. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet zvyšuje o 14 803,- eur, kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 267 894,- eur a finančné operácie bez zmeny. Po desiatej zmene sa rozpočet zvyšuje v príjmovej aj výdavkovej časti na 2 063 038 eur. Predkladané rozpočtové opatrenie obecné zastupiteľstvo schvaľuje.

 

Uznesenie č. 72/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9.zmena 10. zmena Rozpočet po 10.zmene    
 

Bežné príjmy

 

1 246 330

 

3 775

 

1 250 105

 

14 803

 

1 264 908

   
Kapitálové prímy  

139 787

 

0

 

139 787

 

99 729

 

239 516

   
Finančné operácie  

390 449

 

               0

 

390 449

 

        168 165

 

558 614

   
Príjmy spolu 1 776 566 3 775 1 780 341         282 697 2 063 038    

    

  Rozpočet po 8.zmene 9.zmena Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene          

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 220 784

 

3 775

 

1 224 559

 

14 803

 

1 239 362

                    1 101 824    
Kapitálové výdavky  

517 307

   

517 307

 

267 894

 

785 201

                    588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

 

 

 

38 475

                    16 260  
Výdavky spolu  

1 776 566

   

1 780 341

 

        282 697

 

2 063 038

                    1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Čerpanie úveru a  rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky a čerpanie úveru.

Uznesenie č. 73/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie úveru – platbu DF2023/1/1/258  CS s.r.o.fa 10230465 suma 74 700,85 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský.

 

Uznesenie č. 74/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na práce s kamenivom  v zmysle zmluvy s Ing. Sahulom 40 127,81 € DF2023/1/1/208 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1(Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na dolomit 967,70 za 6/2023 DF2023/1/1/204 a 230.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 76/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na prípravnú a projektovú dokumentáciu MŠ rozšírenie kapacity v hodnote do 15 000,- €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 77/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na prípravnú a projektovú dokumentáciu ZŠ zateplenie a rekonštrukcia ZŠ 9 000,- €.                          

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 78/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na vedľajšie realizované náklady cesta Konopisko  vetva A 25 000,- €.                         

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 79/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na vedľajšie realizované náklady KS projekt zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnom dome Krakovany  6 000,- €.                  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 80/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. A) Ruší

Uznesenie č. 42/3/2023 z 19.4.2023, kde bol schválený mimoriadny členský príspevok do MAS vo výške 1500,- eur.

 1. B) Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok do MAS vo výške 2163,- eur.                 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa

Uznesením OZ č. 60/4/2023 bola vyhlásená OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. etapa. Do súťaže sa v stanovenom termíne prihlásila len jeden uchádzač, spoločnosť Tixo Group, s.r.o. Bratislava.  Obálky otvorila komisia poverená starostom obce v zložení: Mgr. Juraj Filo, Ing. Oľga Galbavá, Ing. Emília Knošková a Zuzana Sedláková. Ponuka spĺňala všetky predpísané náležitosti, ale nebola splnená základná požiadavka minimálna cena 49,34 eur za m2.

Uznesenie č. 81/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemkov Staré Konopisko 2. etapa pre spoločnosť Tixo Group, Hradská 2, Bratislava za cenu 119 729,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 0

Proti: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

 

K bodu č. 6 – Zmluva práca s kamenivom Dodatok č. 2

Poslanci požiadali o vysvetlenie niektorých položiek rozpočtu, ktoré zahŕňa dodatok č. 2

Bod č. 6 sa odložil na najbližšie zasadnutie  OZ.

 

K bodu č. 7 – Prevod nehnuteľnosti – Bedlovičová

Starosta informoval poslancov o stretnutí s advokátom Mgr. Júliusom Meszárošom ohľadne prevodu nehnuteľnosti s pani Bedlovičovou. Je potrebné aby poslanci zaujali konečné stanovisko ako sa bude pokračovať. Jedna z možností je napísať pani Bedlovičovej výzvu na vrátenie zámeny pozemkov do pôvodného stavu. Výzvu napíše advokát na základe poverenia pána starostu.  Ing. Michal Sedlák dal návrh na hlasovanie za vrátenie zámeny do pôvodného stavu.

Uznesenie č. 82/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vrátenie zámeny pozemkov do pôvodného stavu z dôvodu verejného záujmu zachovania detského ihriska v celosti.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 4 (Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 1 (Filo) 

Zdržal sa hlasovania: 4 (Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

Z dôvodu že za uznesenie nehlasovala nadpolovičná väčšina poslancov, uznesenie nebolo prijaté. Druhá možnosť bola zrušenie pôvodného uznesenia z roku 1996 a zámena pozemkov by sa stala platná.

 

Uznesenie č. 83/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie uznesenia z roku 1996

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 1 (Filo)

Proti: 3  (Klinovský, Sucháň, Štefanka)

Zdržal sa hlasovania: 5 (Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

Poslanci sa nakoniec dohodli aby starosta obce poveril advokáta Mgr. Júliusa Meszároša na zastupovanie Obce v danej veci.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

Interpelácie poslancov

 • Sedlák O. informoval o akustických paneloch v KD, navrhol rozšírenie parkovisko pri MŠ
 • Rusnáčková sa pýtala či robí sa oplotenie cintorína Krakovany
 • Sedlák M. vyhodnotil folklórne slávnosti a poďakoval poslankyni Zuzane Snohovej za zvládnutú organizáciu.

Uznesenie č. 84/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  9. augusta 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková          

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 4/2023

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 14. júna 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 6,7/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Záverečný účet obce za rok 2022, Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu
 7. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa
 8. Žiadosť o povolenie užívania obecného pozemku
 9. Vybavenie zberného dvora
 10. Rôzne – Interpelácie poslancov
 11. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil zmenu programu  zasadnutia.

Uznesenie č.47/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 6,7/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Záverečný účet obce za rok 2022, Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu
 7. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa
 8. Žiadosť o povolenie užívania obecného pozemku
 9. Vybavenie zberného dvora
 10. Zmluva o dielo – cesta IBV Staré Konopisko
 11. Dozorná rada Zelená cesta
 12. Rôzne – Interpelácie poslancov
 13. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a  Jozefa Štefanku.

Uznesenie č. 48/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 20/3/2023 – 46/3/2023 zo dňa 19. apríla 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 49/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 20/3/2023 – 46/3/2023  zo dňa 19. apríla 2023 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6  (Filo, Rusnáčeková,  Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 6,7/2023

Rozpočtové opatrenie č. 6/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 6/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 20453,- eur,. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 20453,- eur a . Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 6/2023 zobrali na vedomie. Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský

Uznesenie č. 50/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 4.zmene

5.zmena

 

Rozpočet po 5. zmene 6.zemna Rozpočet po 6.zmene    
 

Bežné príjmy

 

1 176 728

 

34 166

 

1 210 894

 

+ 20 453

 

1 231 347

   
Kapitálové prímy  

139 787

 

-7 749

 

132 038

 

7 749

 

139 787

   
Finančné operácie  

367 902

 

                 0

 

367 902

 

-7 749

 

        360 153

   
Príjmy spolu 1 684 417           26 417 1 710 834 + 20 453 1 731 287    

 

  Rozpočet

po 4.zmene

5.zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 151 182

 

34 166

 

1 185 348

 

+ 20 453

 

1 205 801

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

494 760

 

-7 749

 

487 011

 

0

 

487 011

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

1 684 417

 

          26 417

 

1 710 834

 

+ 20 453

 

1 731 287

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 7/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.7/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 4047,- eur a finančné operácie sa zvyšujú p 30 296,- eur. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet zvyšuje o 4 047 eur a kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 30 296 eur.

Uznesenie č. 51/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 6.zmene 7. zmena Rozpočet po 7. zmene      
 

Bežné príjmy

 

1 231 347

 

+ 4 047

 

1 235 394

     
Kapitálové prímy  

139 787

 

 

 

139 787

     
Finančné operácie  

    360 153

 

30 296

 

        390 449

     
Príjmy spolu 1 731 287 +34 343     1 765 630      

 

  Rozpočet po 6.zmene 7.zmena Rozpočet po 7.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 205 801

 

+4 047

 

1 209 848

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

487 011

 

+ 30 296

 

517 307

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

1 731 287

 

+34 343

 

    1 765 630

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Použitie rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky

Uznesenie č. 52/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie prostriedkov na nákup interaktívnej tabule pre MŠ o 293,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 53/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup chodníka Školská ulica od TTSK 5000- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 54/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VRN kanalizácia  – dolomit 4720,19, iné čerpadlá na prečerpávačku 3600,  geometrické plány – 396,- a 327,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 55/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Externý manažment k projektu Vybavenie zberného dvora 7000,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 56/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VRN na techniku zberného dvora – doplatok z našich prostriedkov 3960,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 57/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie RF na verejné obstarávanie – cesta Konopisko 1200,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 58/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie RF na Verejné obstarávanie  KD 2x technika a akustika a verejné obstarávanie – Vybavenie zberného dvora  3 480,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Záverečný účet obce za rok 2022, Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu

Záverečný účet obce za rok 2022 vypracovala Zuzana Sedláková. Materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predložila Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Kontrolórka obce odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2022 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2022 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 59/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Schodok rozpočtu v sume  90 716,14 €   zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 15 736,10 € bol  v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný:

 • z návratných zdrojov financovania ….78 303,46 €
 • z finančných operácií …………………… 28 148,78 €

Zostatok finančných operácií v sume 106 452,24 € bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu.                                                                                                              

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 190 947,81 €, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

 1. schvaľuje

tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške   190 947,81 €.

 1. Berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa

Starosta obce  predložil  poslancom návrh  Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov IBV Staré Konopisko II. etapa. Tento návrh už prerokovala aj stavebná komisia a bol upravený podľa predložených pripomienok poslancov. V konečnom dôsledku je potrebné stanoviť len termín začatia a ukončenia. Vyhlásenie OVS je 23.6.2023 a ukončenie 21.7.2023 do 12:00 hod. Minimálna cena za m2 je 49,34 eur. Starosta obce dal za vyhlásenie OVS hlasovať.

Uznesenie č. 60/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov IBV Staré Konopisko II. etapa  v termíne do 21.7.2023 podľa dohodnutých podmienok.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o povolenie užívania obecného pozemku

Starosta predložil žiadosť Ing. Pavla Urblíka, Južná ulica 601/68, Krakovany o povolenie užívania obecného pozemku pred rodinným domom na Južnej ulici č. 601/68 za účelom vybudovania prístupového chodníka a parkovacieho státia a trávnika na vlastné náklady na pozemku p.č. 1045/72.   Sedláka Michala Námestie sv. Mikuláša 53/27 Krakovany

Uznesenie č. 61/4//2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Použitie obecného pozemku p.č. 1045/72 pred domom č. 601/68 na Južnej ulici pre Ing. Pavla Urblíka za účelom vybudovania prístupového chodníka a parkovacieho státia a trávnika na vlastné náklady

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Michal Sedlák Námestie sv. Mikuláša 53/27, Krakovany požiadal o schválenie užívania obecného pozemku p.č. 293/1 pred domom č. 53/27, Námestie sv. Mikuláša za účelom vybudovania, príjazdových chodníkov k nehnuteľnosti parkovného státia a výsadby na vlastné náklady. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. 

Uznesenie č. 62/4//2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Použitie obecného pozemku na 293/1, pred domom č. 53/27 na Námestie sv. Mikuláša  pre p. Michala Sedláka, Námestie sv. Mikuláša za účelom vybudovania, príjazdových chodníkov k nehnuteľnosti parkovného státia a výsadby na vlastné náklady

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Vybavenie zberného dvora

Starosta obce predložil poslancom na schválenie zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/42 zo dňa 17.2.2023, účinnej dňa 23.2.2023 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), a čl. 13 ods.1

pre projekt s názvom: Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany, kód projektu v ITMS 2014+: 310011BVW4 formou blankozmenky.  Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 63/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/42 zo dňa 17.2.2023, účinnej dňa 23.2.2023 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), a čl. 13 ods. 1 Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP „Všeobecné podmienky k Zmluve  poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP v forme blankozmenky pre Poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO:42 181 810, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031(poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4) pre projekt s názvom: Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany, kód projektu v ITMS 2014+:310011BVW4.

2. Poveruje

Starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Zmluva o dielo – cesta IBV Staré Konopisko

Na zhotovenie cesty na Starom Konopisko bolo zadané verejné obstarávanie. Víťazom obstarávania sa stala firma CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava. Cesta sa bude realizovať z prostriedkov investičného úveru, ktorý je na cestu viazaný. Starosta obce predložil na schválenie zmluvu o dielo na zhotovenie cesty IBV Staré Konopisko s firmou CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 Trnava.

Uznesenie č. 64/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo č. 2023/06/03 CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 Trnava, na zhotovenie cesty IBV Staré Konopisko I. etapa vo výške 211 007,34 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Dozorná rada  Zelená cesta

V roku 2021 zanikol mandát doterajšej dozornej rade v Združení obcí Zelená cesta. Dňa 20.03.2023 bol na Obecnom úrade Trebatice za prítomnosti starostov obcí Krakovany,  Trebatice a primátora mesta Piešťany prerokovaný  návrh na nové zloženie dozornej rady, pre  „Združenie obcí Zelená cesta“, so sídlom Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice, ako inštitúcie pre zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja územia, cestovného ruchu, zabezpečenie spolupráce pri realizácii spoločného zámeru, a to osobitne v oblasti prevodu vlastníctva stavby a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany -Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice Slovenskej republiky a následné vybudovanie a  prevádzkovanie tejto železničnej trasy ako cyklotrasy. Na základe uvedených skutočností je potrebné aby poslanci OZ zvolili jedného člena dozornej rady pre Združenie obcí Zelená cesta.  Za člena dozornej rady sa prihlásil Mgr. Juraj Filo. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 65/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

v súlade s  § 20b ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nominovanie zástupcu obce Krakovany  do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta  – Mgr. Juraja Fila.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Rôzne

Interpelácie poslancov

Poslankyňa Zuzana Snohová sa spýtala či sa bude robiť nejaká oslava 910 výročia písomnej zmienky o obci Krakovany, ktoré v tomto roku uplynie. Nakoniec sa poslanci dohodli, že oslavy sa robiť nebudú z finančných dôvodov.

Občan Ing. Slavomír Ťupek požiadal o častejšie využívanie aplikácie na dôležité oznamy.

Poslankyňa Oľga Rusnáčeková – či sa dá niekde vyviesť toxický odpad – tento odpad likviduje len na to určená firma.

Kontrolórka Ing. Elena Podmaková sa pýtala aký je ďalší potup k stanovisku právnika. Odpovedal starosta že stanovisko bolo zaslané ako informácia a boli tam vymenované aj možnosti ďalšieho postupu a teraz  je potrebná dohoda poslancov. Vzhľadom k tomu, že poslancom nebolo dostatočne jasné vysvetlenie bude potrebné právnika pozvať na najbližšie zasadnutie OZ prípadne sa ho spýtať čo treba urobiť aby sa vec vrátila do pôvodného stavu, kto má koho žalovať a koľko by to stálo obec   Ďalej sa kontrolórka informovala v akom štádiu riešenia je optika pre obec a ako skončilo rokovanie s firmou Lombard. Informoval poslanec Mgr. Juraj Filo že oslovil aj konkurenčných poskytovateľov internetu ponuky dal kolovať poslancom. Posledná komunikácie s pani Palkech skončila na povolení od elektrikárov.

Poslanec Pavel Klinovský navrhol aby sa do najbližšieho Hlasu Krakovian zverejnila informácia pre občanov ako sa bude postupovať pri pripájaní prípojok na obecnú kanalizáciu.

Uznesenie č. 66/4/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  14. júna 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                  

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 3/2023

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 19. apríla 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 3,4,5/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Citrón, s.r.o.
 7. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov – GRANELAM, a.s.
 8. Dodatok k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy – Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže
 9. Dodatok k zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany
 10. Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany na energie
 11. Vybudovanie cesty IBV Staré Konopisko I. etapa
 12. Mimoriadny členský príspevok na MAS
 13. Zmena Územného plánu obce
 14. VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 15. Rôzne – Interpelácie poslancov
 16. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil  program zasadnutia.

Uznesenie č.20/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 3,4,5/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Citrón, s.r.o.
 7. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov – GRANELAM, a.s.
 8. Dodatok k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy – Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže
 9. Dodatok k zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany
 10. Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany na energie
 11. Vybudovanie cesty IBV Staré Konopisko I. etapa
 12. Mimoriadny členský príspevok na MAS
 13. Zmena Územného plánu obce
 14. VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 15. Rôzne – Interpelácie poslancov
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú.

Uznesenie č. 21/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 5/2/2023- 19/2/2023 zo dňa 15. februára 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 22/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 5/2/2023 – 19/2/2023  zo dňa 15. februára 2023 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 3,4,5/2023

Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 3/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 5 722,- eur, kapitálový sa znižuje o 667 853,- eur. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 5 722,- eur a kapitálový sa znižuje o 667 853,- eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 3/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 23/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 2.zmene

3.zmena

 

Rozpoče po 3. zmene        
1Bežné príjmy  

1 171 006

 

5 722

 

1 176 728

       
Kapitálové prímy  

807 640

 

-667 853

 

139 787

       
Finančné operácie  

367 902

 

 

 

367 902

       
Príjmy spolu 2 346 548 -662 131 1 684 417        

 

  Rozpočet

po 2.zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 145 460

 

5 722

 

1 151 182

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 162 613

 

-667 853

 

494 760

              588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

              16 260  
Výdavky spolu  

2 346 548

 

 -662 131

 

1 684 417

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č. 4/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti bez zmeny. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje  a znižuje o 31 512,- eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný. Poslanci rozpočtové opatrenie č. 4/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 24/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 2.zmene

3.zmena

 

Rozpoče po 3. zmene 4. zmena Rozpočet po 4.zmene    
 

Bežné príjmy

 

1 171 006

 

5 722

 

1 176 728

 

0

 

1 176 728

   
Kapitálové prímy  

807 640

 

-667 853

 

139 787

 

0

 

139 787

   
Finančné operácie  

367 902

 

 

 

367 902

 

0

 

        367 902

   
Príjmy spolu 2 346 548 -662 131 1 684 417 0 1 684 417    

 

  Rozpočet

po 2.zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene 4.zmena Rozpočet po 4.zmene

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 145 460

 

5 722

 

1 151 182

+31512

-31512

 

1 151 182

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 162 613

 

-667 853

 

494 760

 

0

 

494 760

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

2 346 548

 

 -662 131

 

1 684 417

 

0

 

1 684 417

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za:5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 5/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 34 166,- eur, kapitálový sa znižuje o 7 749,- eur. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 34 166,- eur a kapitálový sa znižuje o 7 749,- eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Uznesenie č. 25/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 4.zmene

5.zmena

 

Rozpočet po 5. zmene        
 

Bežné príjmy

 

1 176 728

 

34 166

 

1 210 894

       
Kapitálové prímy  

139 787

 

-7 749

 

132 038

       
Finančné operácie  

367 902

 

                 0

 

367 902

       
Príjmy spolu 1 684 417           26 417 1 710 834        

 

  Rozpočet

po 4.zmene

5.zmena Rozpočet po 5.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 151 182

 

34 166

 

1 185 348

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

494 760

 

-7 749

 

487 011

              588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

              16 260  
Výdavky spolu  

1 684 417

 

          26 417

 

1 710 834

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Čerpanie rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky: nákup kosačky, Interaktívna tabuľa pre MŠ Krakovany, Technické zhodnotenie fotovoltaiky v MŠ, Vedľajšie realizačné náklady kanalizácie – prečerpávacia stanica, dolomit, Projektová dokumentácia Hrádze, Zateplenie ZŠ z PPO .

Na zasadnutie prišla poslankyňa Mgr. Zuzana Snohová.

Uznesenie č. 26/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup kosačky v hodnote 4750,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 27/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup interaktívnej tabule pre MŠ Krakovany v hodnote 2400,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 28/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Technické zhodnotenie Fotovoltaiky v MŠ Krakovany vo výške 9000,- eur. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:  6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 29/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vedľajšie realizačné náklady kanalizácie – prečerpávacia stanica v hodnote 16000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 30/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vedľajšie investičné náklady kanalizácie – dolomit 1-3/2023 12997,56

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 31/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie  projektovej dokumentácie na ulicu Hrádze cca 1500,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 32/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zateplenie Základnej školy z POO bez spoluúčasti

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 33/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie čerpania rezervného fondu z dôvodu nevypracovania zmluvy NFP Zníženie energetickej náročnosti KD Krakovany – spoluúčasť vo výške 35 150,- eur a externá manažment k projektu v hodnote 11250,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 34/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vedľajšie realizačné náklady kanalizácie – prekládka vodovodu na ulici Dolná a Ulica k Spúšťu 744,26 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Citrón s.r.o.

Návrh zmluvy predložil starosta obce. Podstatou spolupráce je poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky a činnosť vedúca k dosiahnutiu finančnej úspory nákladov za elektrinu. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú  tri roky a odmena sa počíta z dosiahnutej úspory 35 %.   K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať.

Uznesenie č. 35/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Citrón s.r.o. Lipského 8, Bratislava.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Granelam, a.s.

Spoločnosť Granelam, a.s. zaslala Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku  č. 2918 zo dňa 1.9.2019. Dodatkom sa mení výška nájomného na 145,- eur/ha.  Za predložený dodatok č.1 dal starosta hlasovať.

Uznesenie č. 36/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy pre spoločnosť GRANELAM, a.s. Ostrov 249.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Dodatok k nájomnej zmluve pre Poľnohospodárske družstvo Krakovany-Stráže

Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže poslalo Dodatok č.2  k nájomnej zmluve č. 833 o nájme poľnohospodárskej pôdy. Dodatkom sa nemí výška nájomného na 130 eur/ha. Za dodatok k nájomnej zmluve č. 833 dal starosta obce hlasovať.

Uznesenie č. 37/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok č.  2 k nájomnej zmluve č. 833 nájme poľnohospodárskej pôdy pre Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Dodatok k Zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany

Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany požiadala o dodatok k zmluve o odchyte a ustajnení túlavých zvierat v obci. Pôvodný poplatok za zviera bol 50,- eur. Z dôvodu zvýšenia poplatkov za energie, miezd zamestnancom a veterinárnej starostlivosti pristúpili k zvýšeniu jednorazového poplatku na 70,- eur.  Poslanci s predloženým dodatkom súhlasili. Starosta dal hlasovať.

Uznesenie č. 38/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k Zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany na energie.

Na zasadnutie prišiel poslanec Ondrej Sedlák. Poslanec Mgr. Juraj Filo predložil žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany. Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol futbalovému klubu schválený prepis energií. Po konzultácii so starostom obce, ekonómkou a príslušnými poskytovateľmi energií sa zistilo, že prepis zo strany FK Krakovany na obec Krakovany by bol nevýhodný pre obe strany. Poslanec Michal Sedlák predložil pripomienku aby sa vymenilo osvetlenie na štadióne za úspornejšie nakoľko existujúce osvetlenie je pomerne staré a má veľkú spotrebu. Poslanec Juraj Filo prisľúbil že do jesene sa pokúsia výmenu osvetlenia zrealizovať. Poslanci nemali ďalšie pripomienky. V prvom kroku dal starosta hlasovať za zrušenie uznesenia č. 16/2/2023 z 15. februára 2023v ktorom bol schválený prepis energií z FK Krakovany na Obec Krakovany a v druhom kroku dal hlasovať za navýšenie dotácií pre FK Krakovany o 2300 eur, ktoré budú použité na energie.

Uznesenie č. 39/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 16/2/2023 zo dňa 15. februára 2023, ktorým bol schválený prepis energií z FK Krakovany na Obec Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 40/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie dotácie z rozpočtu obce pre FK Krakovany na energie vo výške 2300,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7   (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 7  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Vybudovanie cesty IBV Staré konopisko 1. etapa

Starosta obce informoval, že úver ktorý obec zobrala v roku 2022 je potrebné vyčerpať do konca júla 2023. Úver bol určený na vyspravenie komunikácií v obci zásypom a vybudovanie cesty na IBV Staré Konopisko. Starosta dal zhotoviť nový výkaz výmer nakoľko ceny ktoré boli v rozpočte pred dvoma rokmi sú už neaktuálne. Za zostávajúcu cenu 220 000 eur by sa dalo vybudovať časť miestnej komunikácie aj s dažďovou kanalizáciou zhruba po prvý dom. Začínalo by sa od konca ulice. Verejné osvetlenie sa bude robiť z vlastných zdrojov.

Uznesenie č. 41/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vybudovanie cesty s dažďovou kanalizáciou IBV Staré Konopisko1. etapa z úveru vo výške 220 000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12  Mimoriadny členský príspevok pre MAS

Ministerstvo dlhuje peniaze na chod kancelárie MAS, z toho dôvodu je potrebné schváliť  mimoriadny členský príspevok  aby MA mohla fungovať aj naďalej a čerpať prostriedky, ktoré jej budú pridelené na pripravované projekty. Mimoriadny členský príspevok je vo výške ročného členského, to je 1 euro na obyvateľa, podľa počtu obyvateľov k 31.12.2022, čo je presne 1442 obyvateľov. K predloženému mimoriadnemu členskému príspevku poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 42/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok pre MAS vo výške 1500 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13  Zmena územného plánu

Po konzultácii so zhotoviteľom UP pánom Odnogom starosta obce predložil poslancom na prerokovanie ďalšiu zmenu UP, ktorá bude zahŕňať dve zmeny z dôvodu funkčného využitia územia. O prvú zmenu požiadalo Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie  s odpadmi  na zapracovanie funkčného využitia pozemkov na prevádzku kompostoviska. Druhú zmenu navrhol starosta obce. Krakovské záhumenice sú v UP ako plocha na výstavbu rodinných domov. Po konzultácii s dopravným inžinierom ORPZ SR nie je možné pre danú lokalitu vybudovať plnohodnotnú cestu nakoľko v lieviku pri RD č. 520 je maximálna šírka 3,8m a na cestu je potrebné minimálne 5,5 m. Po konzultácii so stavebným úradom starosta obce navrhol dočasnú uzáveru stavu. 

Takúto alternatívu navrhol aj pre Strážovské záhumenice, ale s týmto poslanci nesúhlasili a dohodli sa že túto situáciu bude obec riešiť až v novom územnom pláne, ktorý bude potrebné začať riešiť v najbližšej dobe.  Nakoniec sa dohodli, že do poslednej zmeny územného plánu bude zapracované len funkčné využitie pozemkov pre kompostovisko a zmena Krakovské záhumenice. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 43/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie ďalšej zmeny Územného plánu obce Krakovany – Zmena funkčného využitia pozemkov pre  Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi (zapracovanie funkčného využitia pozemkov na prevádzku kompostoviska),  Krakovské záhumenice – dočasná uzávera stavu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Rusnáčeková)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

VZN predložia Ing. Emília Knošková. Dôvod zmeny VZN bola novela zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách, ktorá nadobúda účinnosť 1.5.2023. Na základe tejto zmeny  bude poskytnutá dotácia žiakom v základnej škole a v deťom v materskej škole predškolákom.  Poslanci k predloženému návrhu VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 44/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predniesla poslancom Správu o kontrolnej činnosti za rok 2022, ktorá sa predkladá v súlade so schváleným plánom činnosti a s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Poslanci Správu o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 45/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Starosta obce informoval o knihe v ktorej je možnosť predplatiť si dvojstranu na ktorej by boli informácie a zaujímavosti o našej obci. Kniha by mala zaberať okolie Inovca. Vzhľadom k tomu, že obec ešte stále má knihy “Pečať našich predkov“ o ďalšiu publikáciu poslanci nemali záujem.

 

Starosta informoval poslancov o Výmena pozemkov medzi Ing. Miladou Bedlovičovou a Obcou Krakovany, ktoré napadol poslanec Jozef Štefanka. Predmetná záležitosť bola postúpená právnikovi na poskytnutie rady na doriešenie tejto situácie. Právnik  telefonicky informoval starostu a uviedol, že sú dve možnosti ako  danú záležitosť ukončiť. Poslanci sa danou vecou budú zaoberať, keď príde písomné vysvetlenie právnika.

 

Interpelácie poslancov

Oľga Rusnáčeková- minulý rok bolo schválené natieranie zábradlí cez lávky nad Holeškou. Robil to brigádnik. Tento rok by to boli ochotný urobiť členovia JDS. Je treba len navrhnúť akú farby na zábradlie dať. Starosta prisľúbil, že farbu na lávky zakúpi, najlepšia by bola asi tmavo šedá alebo hnedá.

Jozef Štefanka navrhol upraviť prevádzkový poriadok detského ihriska a to znížiť vekovú hranicu deti do 13 rokov. Ďalej navrhol zakázať venčenie psov v parku pri kostole. Chodia tam mamičky s malými deťmi. Kedy sa bude robiť plot na cintoríne – odpovedal starosta, že keď sa oteplí chalani urobia aj plot. Tiež navrhol okolo plota na cintoríne urobiť dlažbu namiesto trávnika, lebo keď prší a je pohreb je tam blato. Poslanec Ing. Michal Sedlák navrhol, že by postačovala zatrávňovacia dlažba. 

Mgr. Juraj Filo navrhol na základe požiadavky zamestnancov čističky  osadiť zrkadlo pri čističke.

Tiež sa zaujímal v akom štádiu je vybavenie Zberného dvora. Na zberný dvor odpovedal starosta obce, že 20.4. bude ukončené verejné obstarávanie. Tiež sa pýtal, či je možné realizovať projekt vybavenie kultúrneho domu, keď sa nebude realizovať projekt Zníženie energetickej náročnosti. Odpovedal poslanec Ing. Michal Sedlák, že prostriedky na vybavenie KD sú schválené, pokračuje VO  na jednotlivé zákazky a realizácia sa robiť bude.

Ing. Ondrej Sedlák navrhol, aby sa prekopala aj projektová dokumentácia na zateplenie KD aby sa mohla použiť v prípade potreby na výzvu z Plánu obnovy.

Ing. Elena Podmaková sa pýtali, či sa obec už môže zapojiť do výzvy na rozšírenie kapacity materskej školy. Starosta odpovedal, že je potrebné  v prvom rade dať vypracovať projektovú dokumentáciu a požiadať o stavebné povolenie. Až potom sa dajú žiadať prostriedky. Poslanec Sedlák Michal navrhol zavolať nejakého stavbára aby posúdil situáciu či ísť možnosťou nadstavby na existujúci budovu, alebo prístavbou samostatne stojacej triedy. Tiež sa opýtala čo sa bude robiť so Zariadením opatrovateľskej služby.

 

Uznesenie č. 46/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

V Krakovanoch  19. apríla  2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 2/2023

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. februára 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 20, 21/2022 a 1,2/2023
 5. Čerpanie úveru
 6. VZN č.1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakova
 7. Žiadosť o predĺženie nájmu kaderníctva
 8. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
 9. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023
 10. Rôzne – Interpelácie poslancov
 11. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil zmenu  programu zasadnutia.

Uznesenie č.5/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 20, 21/2022 a 1,2/2023
 5. Čerpanie úveru
 6. VZN č.1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakova
 7. Žiadosť o predĺženie nájmu kaderníctva
 8. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
 9. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023
 10. Výkup pozemkov pod MK Ulica k Spúšťu od Petra Urbana
 11. Rôzne – Interpelácie poslancov
 12. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Michala Sedláka a Ing. Ondreja Sedláka

Uznesenie č. 6/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Ing. Ondreja Sedláka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 98/9/2022 – 121/9/2022 zo dňa 16.12.2022  a 1/1/2023 – 4/1/2023 zo dňa 25. 1. 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 7/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 98/9/2022 – 121/9/2022 zo dňa 16.12.2022  a 1/1/2023 – 4/1/2023 zo dňa 25. 1. 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 20, 21/2022 a 1,2/2023

Rozpočtové opatrenie č. 20/2022 vypracovala Zuzana Sedláková

Opatrením sa bežné výdavky sa zvyšujú a znižujú o 2 022,- € a kapitálové výdavky sa zvyšujú a znižujú o 1 964,- €. Po 20 zmene rozpočtu bol rozpočet upravený v príjmovej a výdavkovej časti na 1 880 549 eur.

Uznesenie č. 8/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 18. zmene

RO č. 19 Rozpočet po 19.zmene

 

RO č. 20 Rozpočet po 20 zmene    
Bežné príjmy 1 123 173 -330 1 122 843   1 122 843    
Kapitálové prímy  

200 763

 

 

 

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

651  078

 

      -94 135

 

        556 943

   

556 943

   
Príjmy spolu 1 975 014       -94 465 1 880 549 0         1 880 549    

 

  Rozpočet po 18.zmene RO č. 19

zmeny

Rozpočet po 19.zmene RO č.20 Rozpočet po 20.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 119 850            -330  1 119 520 + 2 022

-2 022

 

        1 119 520

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

838 604

 

      -94 135

 

744 469

+1 964

-1 964

 

744 469

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 975 014 -94 465 1 880 549 0        1 880 549           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 21/2022 vypracovala Zuzana Sedláková, opatrením boli zvýšené bežné príjmy aj výdavky o 1 717,- € . Boli to dotačné prostriedky zo štítneho rozpočtu.

Celkový rozpočet bol upravený v príjmových aj výdavkových položkách na 1 882 266 eur.

Uznesenie č. 9/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 20. zmena

RO 21/2022

dotačné

Rozpočet

po 21. zmene

       
Bežné príjmy 1 122 843 +1 717 1 124 560        
Kapitálové prímy  

200 763

 

 

 

200 763

       
Finančné operácie  

     556 943

   

       556 943

       
Príjmy spolu 1 880 549       + 1 717 1 882 266        

 

  Rozpočet po 20. zmene RO

21/2022

dotačné

Rozpočet po 21. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
 

Bežné výdavky

 

1 119 520

 

    +1 717

 

    1 121 237

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

744 469

   

     744 469

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

      16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 880 549 +1 717 1 882 266               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 vypracovala Zuzana Sedláková.

Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 1/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet bežný sa  znižuje o 10 325,- €,  a finančné operácie sa zvyšujú o 13 329,- €. Vo výdavkovej časti sa rozpočet bežný  sa zvyšuje o 3 004,- €. Upravený rozpočet je teraz v príjmovej aj výdavkovej časti 2 328 973 eur.

 

Uznesenie č. 10/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

       
1Bežné príjmy  

1 165 456

 

-10 325

 

1 155 131

       
Kapitálové prímy  

807 640

 

0

 

807 640

       
Finančné operácie  

352 873

 

          13 329

 

366 202

       
Príjmy spolu 2 325 969 3 004 2 328 973        

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 126 581

 

3 004

 

1 129 585

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 160 913

 

0

 

1 160 913

              588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

              16 260  
Výdavky spolu  

2 325 969

 

           3 004

 

2 328 973

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla Mgr. Zuzana Snohová.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2023 sa rozpočet upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet

bežný sa  zvyšuje o 15 875,- €,  kapitálový bez zmeny, finančné operácie sa zvyšujú o 1 700,- €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet bežný  sa zvyšuje o 15 875,-  € kapitálový sa zvyšuje o 1 700,- €

finančné operácie bez zmeny.

 

Uznesenie č. 11/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

2 zmena Rozpočet po 2.zmene    
1Bežné príjmy  

1 165 456

 

-10 325

 

1 155 131

 

15 875

 

1 171 006

   
Kapitálové prímy  

807 640

 

0

 

807 640

 

0

 

807 640

   
Finančné operácie  

352 873

 

          13 329

 

366 202

 

1 700

 

       367 902

   
Príjmy spolu 2 325 969 3 004 2 328 973 15 875 2 346 548    

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene 2 zmena Rozpočet po 2.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 126 581

 

3 004

 

1 129 585

 

15 875

 

1 145 460

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 160 913

 

0

 

1 160 913

 

1 700

 

1 162 613

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

2 325 969

 

           3 004

 

2 328 973

 

15 875

 

2 346 548

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Čerpanie úveru

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania úveru na preplatenie faktúry firmy Ing. Marián Sahúl STAVEKO, vo výške 20 642,29 eur na prácu s kamenivom.

Uznesenie č. 12/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie úveru na preplatenie faktúry firme Ing. Marián Sahúl STAVEKO, vo výške 20 642,29 eur za prácu s kamenivom pre vyspravenie komunikácií v obci Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – VZN č. 1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakovany

Návrh VZN č.1/2023 vypracovala a predložila Ing. Emília Knošková. Pre navrhnutú ulicu bola zameraná geografická os ulice. Po schválení názvu vo VZN bude možné ulicu zapísať do registra adries a obyvatelia v skolaudovaných domoch budú môcť požiadať o pridelenie súpisného a orientačného čísla. Následne ich bude môcť prihlásiť na trvalý pobyt.

Uznesenie č. 13/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o predĺženie nájmu kaderníctva

Zuzana Tonkovičová nájomníčka nebytových priestorov – kaderníctva požiadala o predĺženie nájmu na ďalších päť rokov. Nájomná zmluva končí 31.3.2023. výška nájmu je 50 eur mesačne. Vyúčtovanie plynu sa robí raz ročne a  stočné sa vyúčtováva štvrťročne.  Poslanci sa zhodli na za predĺžení nájomnej zmluvy na ďalších päť rokov za nezmenenú výšku nájomného. 

Uznesenie č. 14/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na nebytové priestory kaderníctva na dobu od 1.4.2023-31.03.2028. za cenu 50,00 eur/mesačne.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

Poslanci sa dohodli že ku každej jednej žiadosti sa budú vyjadrovať samostatne.

Ing. Michal Sedlák začal so žiadosťou pre FS LUSK. Konštatoval že z tejto dotácie pokrývajú náklady pre tri organizácie a to Lusk, Krakovanček a Borovienka celkom je veľký počet aktívnych ľudí ktorí sa podieľajú na činnosti. Výška dotácie je rovnaká už tri roky – 1500 eur. Nesúhlasí s tým  ako bolo zníženie dotácie percentuálne každému žiadateľovi. Starosta dal hlasovať za dotáciu pre FS LUSK vo výške 1500,- eur. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola výška dotácia 1500,- eur pre FS LUSK schválená.

Ďalšia žiadosť bola Miestna skupina Slovenského červeného kríža Krakovany, ktorá žiadala 1500,- eur. Starosta vysvetlil, že členky ČK sa aktívne zapájajú  pri všetkých obecných akciách. Požadovaná výške dotácie je nezmenená 5 rokov. Väčšia časť dotácie sa v podstate vráti do obce, nakoľko je použitá na nájom a refundácie energií v kultúrnom dome.  Poslanci s predloženou výškou dotácie  súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre MSSČK Krakovany vo výške 1500 eur schválená.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany sa zrušil, preto o dotáciu z rozpočtu obce nežiadajú.

Poľovnícke združenie Králik požiadali o dotáciu vo výške 300,- eur. V minulých rokoch žiadali 700,- eur. Žiadaná dotácia bude použitá na opravu a údržbu poľovníckej chaty, ktorú využívajú aj iné organizácie obce. Poslanci s požadovanou výškou dotácie súhlasili . Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácie pre PZ Králik vo výške 300,- eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže  Jozefa Adamca žiada dotáciu vo výške 3000,- eur.  Je to združenie ktoré zastrešujú obce Krakovany, Trebatice a Borovce. Zaoberá sa výchovou mladých futbalistov od útleho veku. CFMJA bližšie predstavil poslanec Tibor Šurín, ktorý trénuje najmladšiu vekovú kategóriu. Celkový rozpočet združenia je okolo 40000,- eur. Všetky tri obce prispievajú rovnakým príspevkom 3000,- eur, ostatné financie sú z poplatkov od rodičov a sponzorské dary. V súčasnosti v CFM trénuje približne 130 detí. Poslanci sa dohodli na požadovanej výške 3000,- eur. Starosta obce  dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany požiadal o dotáciu vo výške 18000 eur. Navýšenie oproti predchádzajúcim rokom odôvodnila poslanec Juraj Filo s tým, že sa navýšili ceny za energie, ktoré platia z poskytnutej dotácie. Ani toto navýšenie nepokryje energie, ktoré bude musieť FK uhradiť. Poslanec Juraj Filo navrhol, aby sa voda, elektrika a plyn prepísali na obec a v tom prípade ponížia aj žiadosť o dotáciu. Poslankyňa Zuzana Shohová sa opýtala čo všetko klub platí z poskytnutej dotácie okrem energií. Odpovedal poslanec Juraj Filo, že z prostriedkov sa platia rozhodcovia, štartovné na súťaže, prestupy, údržba trávnika a rôzne režijné náklady na pracie a čistiace prostriedky.  Poslanec Michal Sedlák bol za presun energií na obec aby bolo možné schváliť zníženú dotáciu. Poslanec Šurín zasa navrhol schváliť dotáciu v požadovanej výške a po zúčtovaní energií dotácie vrátia. Po dlhej debate sa poslanci nakoniec dohodli na výške dotácie 16300 eur pre FK Krakovany.

Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre FK Krakovany vo výške 16 300,- eur schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch požiadala o dotáciu vo výške 1000,- eur. JDS dotáciu používa hlavne na kultúrne podujatia a výlety za kultúrnymi a historickými pamiatkami a na a termálne kúpaliská. Jednotu dôchodcov pochválil aj poslanec Michal Sedlák že organizujú všetky brigády na cintorínoch v Krakovanoch aj Strážoch, taktiež pomáhali pri upratovaní okolo amfiteátra.  Starosta obce dal hlasovať za dotáciu vo výške 1000 eur. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre JDS Krakovany schválená vo výške 1000,- eur.

Združenie rodičov pri MŠ požiadali o dotáciu vo výške 1000,- eur.  Dotáciu v podstate použijú na nájom a refundácie energií v kultúrnom dome. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre RZ pri MŠ schválená vo výške 1000,- eur.

Združenie rodičov pri ZŠ predložili žiadosť vo výške 600,- eur. Aj toto združenie používa dotáciu na nájom a refundáciu energií v kultúrnom dome. Naplánované majú dve akcie, Retrodiskotéku a Katarínsky ples. Aj s touto dotáciou poslanci súhlasili bez pripomienok. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie vo výške 600,- eur pre ZR pri ZŠ schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka požiadala o dotáciu vo výške 300,- eur. Poslanec Michal Sedlák skonštatoval, že výška dotácie zodpovedá činnosti. Dotácia bude tiež podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii. V tomto prípade to bude na slávnostiach.  A tiež budú robiť aj pochovávanie basy na záver fašiangov.  Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoavl:0, bola dotácia pre FS Krakovčanka vo výške 300,- eur schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadalo o dotáciu vo výške 2000,- eur. Dotáciu chcú použiť na Medzinárodný festival paličkovanej čipky, na účasť na iných medzinárodných festivaloch a na Oslavu zápisu čipky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Poslanec Štefanka navrhol výšku dotácie 1500,- eur ako bolo v minulom roku. Starosta dal hlasovať za návrh poslanca Štefanku 1500,- eur. Hlasovaním za:6, proti:3 (Filo, Rusnáčeková, Snohová), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre OZ Bábence vo výške 1500,- eur schválená.

Múzeum za Krakovskú bránu požiadalo o dotáciu vo výške 1500,- eur. V žiadosti uvádzajú príspevok na vydanie knihy o tradičnom odeve z Krakovian.  Tento účel mali v žiadosti aj v minulom roku. Poslanec Filo navrhol aby predložili viac informácií o pripravovanej publikácii, napr. v akom rozsahu bude kniha vydaná,  či obec nejaké výtlačky dostane, koľko bude hotová publikácia stáť. Poslankyňa Snohová povedala, že podobnú knihu už pracovala a vydala aj ona, a veľmi dobre je tradičný odev spracovaný aj v monografii Pečať našich predkov, ktorú obec vydala pri príležitosti 900r. prvej písomnej zmienky o obci. Starosta vyzval poslancov aby dali návrh za ktorý sa bude hlasovať. Poslanec Štefanka navrhol výšku dotácie 500,- eur. Hlasovanie za:3, proti:0, zdral sa hlasovania:6, nehlasoval:0, návrh nebol schválený. Ďalší návrh predložila poslankyňa Snohová. Starosta dal hlasovať za:3, proti:0, zdržal sa hlasovania:6, nehlasoval:0, ani tento návrh nebol schválený. Poslanec Sucháň navrhol sumu 1000,- eur. Starosta dal hlasovať. Za:7, proti:1(Štefanka), zdržal sa hlasovania:1(Filo), nehlasoval:0,

Dotácia pre Súkromné etnografické múzeum bola schválená vo výške 1000,- eur.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany dala žiadosť  o dotácia vo výške 2000,- eur. Dotácia bude požitá na opravu obvodového múru pri Strážovskom kostole a osadenie mreže na vchodových dverách v kostole Krakovany. Poslanci sa dohodli na výške požadovanej dotácie 2000,- eur. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlaosvnia:0, nhelasoval:0, bola dotácia pre RKC farnosť Krakovany schválená.

Starosta ešte predložil poslednú nefinančnú žiadosť o bezplatný prenájom telocvične pre Záujmové združenie zdravé cvičenie Pilates. Starosta dal hlasovať, za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:1(Štefanka).

V závere dal starosta obce hlasovať za konečnú sumu dotácií pre organizácie obce Krakovany.

 

Uznesenie č. 15/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Poskytnutie dotácií pre organizácie v obci Krakovany na rok 2023 v celkovej výške 30.000 ,- eur

MSSČK Krakovany – 1500,- eur, PZ KRALIK – 300,- eur, Centrum futbalovej mládeže JA – 3000,- eur, FK Krakovany – 16300,- eur, FS LUSK – 1500,- eur, JDS Krakovany – 1000,- eur, Združenie rodičov MŠ – 1000,- eur, Združenie rodičov ZŠ – 600,- eur, FS Krakovčanka – 300,- eur, OZ Bábence – 1500,- eur, Múzeum Za krakovskú bránu – 1000,- eur, RKC farnosť Krakovany – 2000,- eur,

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 16/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prepis plynu, elektriky a vody  z FK Krakovany  na Obec Krakovany v najbližšom možnom termíne

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na prvý polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnila z dôvodu služobnej cesty. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky.

Uznesenie č. 17/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu od pána Petra Urbana.

Starosta obce predložil Návrh kúpnej zmluvy s pánom Perom Urbanom. Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území obci Krakovany, katastrálne územie Krakovany, Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom evidované na katastrálnej mape ako parcela registra E, zapísané na LV č. 1827 ako  p. č. 1005/2  o výmere  5 m2  s druhom pozemku záhrada   vo výlučnom vlastníctve pána  Petra Urbana  v celosti. Kúpna cena  dohodnutá s pánom Urbanom je  vo výške  10,- EUR za m2, v celkovej výške 50 EUR (slovom päťsto eur). Parcela sa odkupuje z dôvodu naplánovanej kanalizácie cez túto parcelu.

Uznesenie č. 18/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup pozemkov parcela registra E číslo 1005/2 – záhrada  o výmere 5 m2 v k.ú. Krakovany,  zapísaná na LV č. 1827  od Petra Urbana, Ulica k Spúšťu 97/13, 922 02 Krakovany, za cenu  10 €/m2 čo je celkom 50,-  eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Rôzne

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel pán Marián Valo ktorý má na Ulici Staré Konopisko skolaudovaný rodinný dom a požiadal o informáciu ako bude pokračovať čo sa týka verejného osvetlenia, dažďovej kanalizácie a cesty. Informoval starosta, že obec mala v rezervnom fonde odložené peniaze na dažďovú kanalizáciu a úver na cestu, v podstate sa teraz muselo siahnuť na rezervný fond, aby obec mohla pokryť náklady na energie. Obec má záujem aby sa to urobilo čo najskôr.

Interpelácie poslancov

Informoval poslanec Michal Sedlák že sa podala žiadosť na Fond na podporu umenia na Folklórne slávnosti a tiež sa bude dávať žiadosť na Trnavský samosprávny kraj tiež na Folklórne slávnosti.

V prípade že sa bude rekonštruovať kultúrny dom, slávnosti sa budú konať na ihrisku.

Piatok bude vystupovať Borovienka a Slniečko, vstupné bude samotné na piatkový koncert 10 eur.  Voľné vstupenky budú iba na sobotu a nedeľu.

Folklórna skupina Krakovčanka bude robiť pochovávanie basy v kultúrnom dome. Pani Piscová mala požiadavku na poskytnutie nájmu KD zadarmo. Poslanci súhlasili s bezplatným nájmom ale energie dali na zváženie starostovi.

Poslankyňa Zuzana Snohová dala do pozornosti  28. apríla v piatok Stavanie mája

 

Uznesenie č. 19/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  15. februára 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková    

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 1/2023

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. januára 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie spolufinancovania projektu „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany
 4. Schválenie prostriedkov na havarijnú opravu kotla v Materskej škole
 5. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil návrh  programu zasadnutia.

 

Uznesenie č.1/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Spolufinancovania projektu „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany
 4. Schválenie prostriedkov na havarijnú opravu kotla v Materskej škole
 5. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku.

 

Uznesenie č. 2/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

  

K bodu č. 3  – Spolufinancovanie projektu „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany“

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  na „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany prišlo 20. decembra 2022. Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Ondrej Sedlák.

Kód projektu: NFP310010BVW4

Názov projektu: Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 156 360,00 Eur

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 148 542,00 Eur

V prípade obce Krakovany bude teda spolufinancovanie zo strany obce vyčíslené na 7818,00 Eur.
K podpísaniu zmluvy je potrebné predložiť uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení výšky spolufinancovania z vlastných zdrojov obce.

 

Uznesenie č. 3/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/berie na vedomie

Schválenie žiadosti obce Krakovany o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 148 542,00 eur v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72 na projekt „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany“ , kód žiadosti NFP310010BVW4, Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom pre operačný program Kvalita životného prostredia.

B/Schvaľuje

Spolufinancovanie projektu  „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany“ , na ktorý   Ministerstvo životného prostredia SR schválilo v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72   poskytnutie nenávratného finančného prostriedku vo výške  148 542,00 eur, obcou Krakovany vo výške 7818,00 Eur z vlastných zdrojov obce.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Schválenie prostriedkov na havarijnú opravu kotla v Materskej škole

Začiatkom januára sa v materskej škole zistila porucha na Tepelnom čepadle. Na opravu bola prizvaná firma Juflex ktorá zariadenie montovala. Oprava bola vyfakturovaná  2028,0 eur. Nakoľko je v rozpočte na opravy naplánovaných len 700,00 eur je potrebné túto opravu schváliť obecným zastupiteľstvom.  Na zasadnutie prišla poslankyňa Mgr. Zuzana Snohová.

Uznesenie č. 4/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Opravu tepelného čerpadla v materskej škole Krakovany vo výške 2028,00 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

  

V Krakovanoch  25. januára 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková    

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 8/2022

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 16. decembra  2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Rozpočtové opatrenia 17,18,19/2022
 6. Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025
 7. Zloženie inventarizačných komisií
 8. Návrh VZN č. 3/2022 2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 9. Návrh VZN č.4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 10. Návrh VZN č.5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch
 11. Návrh VZN č. 6/2022 o miestnych  daniach na území obce Krakovany
 12. Návrh VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 13. Návrh VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 14. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2021
 15. Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu
 16. Návrh Zmluvy s Regionálna rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec – Piešťany
 17. Ponuka na kúpu pozemkov
 18. Rôzne – Interpelácie poslancov
 19. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, a predložil na schválenie    programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Rozpočtové opatrenia 17,18,19/2022
 6. Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025
 7. Zloženie inventarizačných komisií
 8. Návrh VZN č. 3/2022 2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 9. Návrh VZN č.4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 10. Návrh VZN č.5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch
 11. Návrh VZN č. 6/2022 o miestnych  daniach na území obce Krakovany
 12. Návrh VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 13. Návrh VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 14. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2021
 15. Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu
 16. Návrh Zmluvy s Regionálna rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec – Piešťany
 17. Ponuka na kúpu pozemkov
 18. Rôzne – Interpelácie poslancov
 19. Záver

Za predložený  program zasadnutia dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Zloženie sľubu  poslanca

Starosta obce vyzval Ľuboša Sucháňa, aby prečítal text sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a tento potvrdil svojím podpisom. Na základe toho mu starosta obce odovzdal osvedčenie. Člen mandátovej komisie predniesol správu, v ktorej konštatoval, že Ľuboš Sucháň splnil zákonom stanovené náležitosti a stal sa riadnym poslancom Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci sľub Ľuboša Sucháňa zobrali na vedomie.

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 4 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 76/6/2022-97/6/2022 zo dňa 20. októbra 2022

Uznesenie č. 76/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Pozemok detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu
 6. Informácie o optickom internete
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 8. Čerpania rezervného fondu
 9. Čerpanie úveru
 10. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 11. Vyradenie majetku
 12. Správa audítora
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 14. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 15. Rôzne
 16. Záver – podané

Uznesenie č. 77/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Oľgu Rusnáčekovú, Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 78/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č. 58/4/2021- 71/4/2022 zo dňa 13. júla  2022 a 72/5/2022 – 75/5/2022 zo dňa 15. augusta 2022 – podané

Uznesenie č. 79/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2021/2022 – podané

Uznesenie č. 80/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2021/2022 – podané

Uznesenie č. 81/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii Obecného úradu postúpiť záležitosť zo zámenou pozemkov na posúdenie okresnému prokurátorovi – podané

Uznesenie č. 82/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie spoločnosti LOMBARD o možnostiach zriadenia optického internetu v obci – podané

Uznesenie č. 83/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostu obce 13/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene    
Bežné príjmy 1 084 171   1 084 171   1 084 171    
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

361 078

 

     320 000

 

       681 078

   

681 078

   
Príjmy spolu 1 646 012 320 000  1 966 012           1 966 012    

 

  Rozpočet

Po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12 zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848   +     726

–          726

1 080 848 + 10 823

-10 823

       1 080 848           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

548 604

 

320 000

 

868 604

   

868 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 646 012   1 966 012           1 966 012           1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 84/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením – dotačné 14/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene        
Bežné príjmy 1 084 171 7 283 1 091 454        
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie  

681078

 

 

 

        681 078

       
Príjmy spolu 1 966 012 7 283 1 973 295        

 

  Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočt po 14.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848       7 283     1 088 131               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

              0

 

     868 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 966 012 7 283   1 973 295               1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 85/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením – dotačné 15/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene

 

   
Bežné príjmy 1 084 171 7 283 1 091 454 +11 488 1 102 942    
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

681078

 

 

 

        681 078

   

681 078

   
Príjmy spolu 1 966 012 7 283 1 973 295 +11 488         1 984 783    

 

  Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočt po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848       7 283     1 088 131 +11 488        1 099 619           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

              0

 

     868 604

   

868 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 966 012 7 283   1 973 295  + 11 488         1 984 783           1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 86/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene        
Bežné príjmy 1 102 942 3 981 1 106 923        
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie     

     681 078

 

      -30 000

 

      651 078

       
Príjmy spolu 1 984 783 -26 019 1 958 764        

 

  Rozpočet

Po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 099 619          3 981     1 103 600               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

     -30 000

 

     838 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 984 783 -26 019   1 958 764               1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 87/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu v hodnote 2 320,37 €, ktoré boli použité na zaplatenie prekládok vodovodných potrubí firme TAVOS do 30.9.2022 z rezervy na kanalizáciu. – podané

Uznesenie č. 88/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu na nákup dolomitu v hodnote 8 012,80 € podľa priloženého zoznamu faktúr od PD Dolný Lopašov – podané

Uznesenie č. 89/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie úveru na zaplatenie faktúry za práce s kamenivom od firmy STAVEKO v celkovej hodnote 78 303,40 €  (faktúra je priložená) – podané

Uznesenie č. 90/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu záväzkov zo zmluvy z Ing. Marián Sahul STAVEKO –  realizovanie prác s kamenivom – podané

Uznesenie č. 91/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu dolomitu za mesiac október až december 2022 (cca 10 500,- €) podľa faktúr z PD Dolný Lopašov – podané

Uznesenie č. 92/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie finančných prostriedkov z fondu predaja pozemkov na úhradu záchranného archeologického prieskumu IBV vetva B  4 614,- €   ( DF2022/1/179) – podané

Uznesenie č. 93/6/2022

Obecné zastupiteľstvo  v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku v obstarávacej cene 11438,33 €

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Obecný úrad 3358,43 €
Kultúrne stredisko 1093,60 €
Materská škola 2308,37 €
Základná škola 174,37 €
Jedáleň MŠ+ZŠ 692,47 €
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 3811,09 €
SPOLU 11438,33 €
 • podané

Uznesenie č. 94/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Výročnú správu za rok 2021 s výrokom audítora – podané

Uznesenie č. 95/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022 – podané

Uznesenie č. 96/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k nájomným zmluvám na cintorín Krakovany a Stráže vo výške 1 €/rok – podané

Uznesenie č. 97/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek – či by bolo možné aby aj občania obce mali možnosť zobrať si kompost. Odpovedal starosta, že občania si môžu kompost nabrať priamo na kompostovisku.

 • Do kedy sa bude vyvážať zelený odpad, lebo vo vývoznom kalendári je posledný termín 20. október. Odpovedal starosta, že po dohode starostov na zasadnutí Združenia obci Holeška pre nakladanie s komunálnym odpadom sa bude zelený odpad vyvážať do konca novembra, čiže ešte budú dva vývozy.
 • Ako sa bude udržiavať kvetinový záhon na Školskej ulici, odpovedal starosta, že záhon sa bude už riadne kosiť.
 • Upozornil na chýbajúce osvetlenie v spojovacej uličke medzi Hrádzami a Hoštákmi.
 • V prípade rozširovania kamerového systému v obci požiadal o osadenie kamery aj na detskom ihrisku, nakoľko tam dochádza k poškodzovaniu hracích prvkov.

Mgr. Juraj Filo – upozornil na poškodenú informačnú tabuľu na cintoríne v Krakovanoch

 • Upozornil a nevhodné parkovanie na Veternej a Strážovskej ulici
 • Požiadal o osadenie zrkadla pri detskom ihrisku.

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že bol podaný projekt z Fondu na podporu umenia a dofinancovanie Folklórnych slávností. Rozpočet na slávnosti v roku 2023 bol vyčíslený na 28 000,- eur.  Ďalej informoval poslancov, že v DFS Krakovanček pôsobí aktuálne 45-50 detí.

Marek Fořt,  nakoľko to bolo posledné pracovné zasadnutie,  poďakoval poslancom a starostovi obce za spoluprácu.

Mgr. Lukáš Radoský tiež poďakoval za dlhoročnú spoluprácu všetkým poslancom a starostovi – podané

Hlasovaním Za:7, Proti:0, Zdržal sa:0, Nehlasoval:0, poslanci kontrolu  uznesení zobrali na vedomie

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 17,18,19/2022

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila poslancom  jednotlivé rozpočtové opatrenia.

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 17/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 8 804,- €
 • Kapitálové príjmy bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  zvyšujú o 8 804,- €
 • kapitálové výdavky bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie dotačné  v mesiaci október – obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, rozpočtové oparenie č. 17/2022 poslanci zobrali na vedomie.

Rozpočtovým opatrením č. 18/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 7 446,- €
 • Kapitálové príjmy bezo zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa zvyšujú  o 7 446,- €
 • kapitálové výdavky bezo zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie dotačné za mesiac november  obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, rozpočtové oparenie č. 18/2022 poslanci zobrali na vedomie.

Rozpočtovým opatrením č. 19/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa znižujú o 330,- €
 • Kapitálové príjmy bezo zmeny
 • finančné operácie sa znižujú o 94 135,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  znižujú o 330,- €
 • kapitálové výdavky sa znižujú o 94 135,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Položky vysvetlila Zuzana Sedláková ekonómka obce. Sú to vyčistené položky, ktoré sa v tomto roku nebudú realizovať aby ich bolo možné použiť v tomto roku.

K predloženému rozpočtovému opatreniu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:7 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 19/2022 schválené.

Ekonómka obce ešte predložila poslancom návrhy uznesení na čerpanie rezervného fondu v roku 2023 na bežné výdavky za elektrickú energiu z dôvodu nárastu cien. V novembri sa uskutočnilo výberové konania na dodávateľa EE. Vzhľadom na to, že vysúťažená cena bola príliš vysoká, predstavitelia ZMOS rozhodli, že výberové konanie zrušia a každý si zazmluvní svojich starých dodávateľov. MAGNA nám môže opätovne dodávať EE ale s tým, že ceny budú spotové (čiže nedokážu garantovať pevnú cenu, cena sa bude prepočítavať nejakým priemerom mesačne navýšená o ich maržu.)

Starosta obce dal hlasovať za čerpanie rezervného fondu v roku 2023 na bežné výdavky. Hlasovaním za:7, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo čerpanie rezervného fondu v roku 2023 na bežné výdavky za elektrickú energiu schválené.

Ďalšia položka boli kapitálové výdavky na montáž a dodávku radiátorov v sociálnych zariadeniach kultúrneho domu vo výške 1530 eur z predaja majetku (KZ43). Rekonštrukcia sociálnych zariadení prebehla v polovici roku 2022 ale bez vykurovania, nakoľko sa čakalo na veľkú rekonštrukciu KD. Vzhľadom k tomu že začala zima a hrozí poškodenie nových zariadení, bolo potrebné kúrenie zapojiť aby sa dalo temperovať. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0 bolo použitie kapitálových výdavkov na montáž a dodávku radiátorov do sociálnych zariadení v KD vo výške 1530 eur z predaja majetku (KZ43) schválená.

Ďalšou položkou bol mimoriadny členský príspevok pre Združenie Holešna na nakladanie s odpadmi ktorý bude slúžiť na nákup pozemkov pre rozšírenie kompostoviska. Valné zhromaždenie Združenia obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi schválilo mimoriadny členský príspevok vo výške 1,0042646 eur na 1 obyvateľa. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 1470,295 eur. Za mimoriadny členský príspevok dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol mimoriadny členský príspevok pre združenie obci Holeška na nakladanie a triedenie odpadu vo výške 1470,295 eur schválený.

 

K bodu č. 6 – Návrh rozpočtu na rok 2023, 20,24, 2025

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila poslancom návrh rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025.  Rozpočet bol zasielaný poslancom aj elektronicky a rozoberaný aj na finančnej komisii. Podrobnejšie vysvetlila niektoré dôležité položky.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila stanovisko k rozpočtu obce s konštatovaním, že odporúča obecnému zastupiteľstvu Návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť. Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce na rok 2023 je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách – dobudovanie kanalizácie, rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu, vybudovanie miestnej komunikácie v obytnej štvrti Konopiská. 

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2023:

                                                         Príjmy                                Výdavky                                      

bežný rozpočet                           1 165 456,00  Eur                1 126 581,00 Eur

kapitálový rozpočet                       807 640,00 Eur                1 160 913,00 Eur

finančné operácie                         352 873,00 Eur                       38 475,00 Eur     

SPOLU                                     2 325 969,00 Eur                  2 325 969,00 Eur

 

SÚHRNNÉ TABUĽKY PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRÍJMY                   

Druh rozpočtu Plnenie

2020

 

Plnenie

2021

Schvále-

ný 2022

Predpokladaná skutočnosť 2022 Návrh

2023

Návrh 2024

 

 

Návrh 2025

 

Bežný rozpočet 1 126 842,55

 

1 088 024,41 1 033 917 1 116 453 1 165 456 1 164 269 1 162 725
Kapitálový rozpočet 286 684

 

480 290 132 800 200 763 807 640 600 600
Finančné operácie 207 170,96 104 997,94 211 246 555 443 352 873    
SPOLU 1 620 697,51 1 673 312,35 1 377 963 1 872 659 2 325 969 1 164 869 1 163 325

VÝDAVKY

Druh rozpočtu Čerpanie

2020

Čerpanie 2021 Schvále-

ný 2022

Predpokladaná skutočnosť 2022 Návrh

2023

Návrh 2024 Návrh 2025

 

Bežný rozpočet 1 071 038,81 1 045 529,76 1 017 357 1 113 130 1 126 581 1 096 039 1 103 836
Kapitálový rozpočet 254 778,71 391 441,61 344 046 742 969 1 160 913 0 0
Finančné operácie 19 704,52 122 135,03 16 560 16 560 38 475 68 830 59 489
SPOLU

 

1 345 522,04 1 559 106,40 1 377 963 1 872 659 2 325 969 1 164 869 1 163 325

Starosta obce dal za návrh rozpočtu hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol rozpočet na rok 2023 schválený a rozpočet na rok 2024,2025 zobrali poslanci na vedomie.

 

K bodu č. 7. Zloženie inventarizačných komisií

Ekonómka obec Zuzana Sedláková predložila poslancom na schválenie zloženie inventarizačných komisií pre jednotlivé strediská.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie(totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

     Zuzana Sedláková

                  Vladimír Zeman

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Jozef Štefanka

                  Beáta Žitňanská

     Ing. Oľga Galbavá

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Ondrej Sedlák

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                  Mgr. Zuzana Snohová

                  Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2022

Dokladová inventúra 1.1.-31.1.2023

Inventarizácia 1.12.2022-31.1.2023

Za zloženie komisií dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, porti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo zloženie inventarizačných komisií schválené.

 

K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Návrh VZN č.3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany predkladala Ing. Emília Knošková. V pôvodnom návrhu bol mesačný príspevok v MŠ vo výške 15 eur, ale na základe návrhu finančnej komisie bol tento príspevok upravený na 20 eur mesačne. V školskej jedálni sa upravovala výška stravného  podľa nových finančných pásiem vydaných ministerstvo školstva s platnosťou od 1.1.2023.

Školský klub výšku mesačného príspevku nemení.

Za predložený návrh VZN č. 3/2022 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.3/2022 o  výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 9 – Návrh VZN č. 4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk

Prevádzkový poriadok pohrebísk predkladala Ing. Oľga Galbavá.
Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebiská v obci Krakovany nachádzajúce sa na parc.č.  613, 629/3  k.ú. Stráže, parc. č 738/1 k.ú. Krakovany. Súčasťou pohrebísk je i Dom smútku , ktorý sa nachádza na parc. č. 738/2 v k.ú. Krakovany

Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:

 1. a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku v obci Krakovany
 2. b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
 3. c) užívanie hrobového miesta a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
 4. d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta,
 5. e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
 6. f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie,
 7. g) dĺžku tlecej doby podľa § 22 ods. 2 zákona o pohrebníctve.
 8. h) spôsob nakladania s odpadmi,
 9. f) cenník služieb.

V prevádzkovom poriadku bol upravený cenník. Návrh VZN č.4/2022 prerokovala aj finančná komisia.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk schválený.           

 

K bodu č. 10 – Návrh VZN č. 5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Krakovany

Návrh VZN č.5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Krakovany predkladala Ing. Oľga Galbavá.

Toto VZN upravuje a vymedzuje úhrady za služby poskytované obcou Krakovany a vykonávané Obecným úradom Krakovany.

V cenníku sa upravovali hlavne ceny za vysielanie v obecnom rozhlase a v káblovej televízii,

vyhľadávanie informácií v registroch obce, kopírovacie služby a preprava traktorom a vývoz fekálií. Prenájom nehnuteľnosti obce ktoré sa vzťahuje hlavne na kultúrny dom sa nemenili z dôvodu rekonštrukcie. Návrh VZN prerokovala finančná komisia.  Starosta obce dal za návrh VZN č. 5/2022 hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.5/2022  o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Krakovany schválené.

 

K bodu č. 11 – Návrh VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce Krakovany

VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce vypracovala a predložila  Ing. Oľga Galbavá.

VZN bolo prerokované na finančnej komisii  a poslanci niektoré navrhované položky upravili. Daň  za  psa bola upravená na 10 eur ročne, daň za nevýherné aj predajné automaty bola upravená na návrh poslancov na 50 eur ročne, daň za ubytovanie z pôvodného návrhu 0,5 eur upravená na 1 euro za noc v ubytovacom zariadení. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva zostala nezmenená 0,286 za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

Poslanec Juraj Filo kritizoval rozdielnu sadzbu dane za pozemky v obci a v priemyselných zónach obce Krakovany. Rozdielna sadzba sa zaviedla v rokoch keď sa určili priemyselné zóny a firmy začali s výstavbou aby obec mala vyššie príjmy od firiem, ktoré v tom čase neboli ochotné poskytovať obce sponzorské dary. Od tej doby to nikto nemenil. Poslanec Filo navrhol aby sa zrušili zóny a zaviedla sa rozdielna daň z pozemkov pre právnické a fyzické osoby. Túto možnosť preverovala Ing. Galbavá a zistila že zákon túto alternatívu neumožňuje, nakoniec sa dohodli na sadzbách dane za pozemky tak, ako boli navrhnuté.  Daň zo stavieb pre rodinné domy, rekreačné zariadenia a garáže zostala podľa pôvodného návrhu. Poslanci sa dohadovali na zvýšení dane za priemyselné stavby. V pôvodnom návrhu bola sadzba 1,6 eura za každý aj začatý m2. Boli dva rozdielne návrhy 1,5 eur a 1,6 eur. Starosta dal hlasovať za prvý návrh 1,5 eura za: 4( Sucháň, Sedlák, Rusnáčeková, Filo). Druhý návrh 1,6 eura za: 2(Šurín, Snohová).  Odsúhlasila sa sadzba dane za priemyselné stavby 1,5 eur/m2.

Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za každé podzemné a nadzemné podlažie. V návrhu VZN bola sadzba za podlažie 0,04 eura. Starosta navrhol tento koeficient navýšiť.  Poslanci navrhli 0,1 eur za každé nadzemné aj podzemné podlažie. Starosta dal hlasovať za: 5(Filo, Sedlák O., Snohová, Rusnáčeková, Šurín). Starosta navrhol zníženie dane z bytov o 30% za stavby na bývanie a byty v bytovom dome, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ak slúžia na ich trvalé bývanie.  Ide o daňovníkov ktorí k 1.1.2023 dovŕšili 70 rokov.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce Krakovany schválené.

K bodu č. 12 – Návrh VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obec Krakovany

VZN č.7/2022 predložila Ing. Oľga Galbavá. Poplatok za komunálny odpad bol navrhnutý na 39 eur. Poslankyňa Zuzana Snohová navrhla tento poplatok ešte zvýšiť na 42 eur za osobu a rok, aby sa čo najviac vyrovnali náklady na nakladanie s odpadmi. Starosta na porovnanie prečítal výšku poplatkov v okolitých obciach. U nás ostáva zatiaľ trojtýždňový interval, ale je predpoklad že v priebehu roku prejdeme na štvortýždňový interval. Poslanec Štefanka poukázal na obec Ostrov, že majú dvojtýždňový interval a platia 27 eur, či by aj obec Krakovany nemohla občanom zadotovať časť platby za KO. Sedlák Ondrej prepočítal, že pri výške poplatku za KO 44 eur by obec mala pokryť náklady na odpady. Poslanec Šurín navrhol pôvodnú dohodnutú výšku poplatku 39 eur. Poslanec Štefanka navrhol 35 eur, s poznámkou, že keď obec má doplácať 10 tisíc eur pri poplatku 39 eur, tak nájde aj 20 tisíc pri poplatku 35 eur. Každý poslanec si povedal svoju predstavu o výške poplatku. Rusnáčeková – 37, Štefanka – 35, Sedlák – 39, Šurín – 39, Sucháň – 39, Filo – 37, Snohová – 39.

Po nekonečnom dohadovaní sa poslanci konečne dohodli na 39 eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Rusnáčeková), nehlasoval:0, bolo VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 13 – Návrh VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Návrh VZN č. 8/2022 vypracovala a predložila Ing. Oľga Galbavá. V tomto VZN sa rieši spôsob vývozu, nádoby a nakladanie s odpadmi. Tu prišiel avizovaný trojzber do plastových vriec s nulovou donáškou pre občana. To znamená že plasty, kovy a tetrapaky sa budú zberať do jedného plastového vreca. Vo VZN bolo niekoľko kozmetických úprav ako zmena veľkosti nádoby na kuchynský bio odpad zo 120 l nádoby sa zmenila na 240l nádoby a tiež nádoby na zber šatstva ktoré boli na stojiskách sa presunuli na zberný dvor.  Bola tiež zmenená životnosť nádoby na zmesový komunálny odpad na 10 rokov. Na návrh starostu obce bol zapracovaný odsek , že náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan prostredníctvom priamej kúpy zbernej nádoby v obstarávacej cene.

Starosta obce dal za VZN č. 8/2022 hlasovať Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:2(Filo, Rusnáčeková), nehlasoval:0, bolo VZN č.8/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi a území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 14 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2021

Ročný zápis do kroniky obce predkladala Ing. Emília Knošková. Poslancom bol posielaný elektroniky. Všetci poslanci s ním boli oboznámení. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol ročný zápis do kroniky obce za rok 2021 schválený.

 

K bodu č. 15 – Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu

Starosta obce vysvetlil poslancom situáciu na Ulici k Spúšťu ktorá nastala keď pán Vavrinec si dal zamerať pozemky na ktorých išiel stavať tri rodinné domy. Zameraním zistil že parcela, ktorú kúpil zasahuje takmer  2/3 do miestnej komunikácie.  Vtedy prišiel s ponukou za 40 eur/m2. Teraz prišiel s ponukou 1500 eur za 119m2.  Problém je v tom, že obec musí tento pozemok odkúpiť, lebo práve tadiaľ je naprojektovaná kanalizácia.  Podmienka na kanalizácii je buď na vlastnom pozemku alebo s vecným bremenom na pozemku štátu alebo SPF. Poslanec Ondrej Sedlák sa pýtal či nie je možné vyvlastnenie, keď sa jedná o verejný záujem ale starosta odpovedal, že to je dlhodobý proces a do kolaudácie kanalizácie by sa to nestihlo. V konečnom dôsledku poslanci súhlasili v kúpou pozemku za ponúknutú cenu 1500 eur za 119 m2, čo je v prepočte 12,605 eur/m2 od spoločnosti SteelWay, s.r.o. so sídlo Veľké Orvište 84. Obec dá zároveň vypracovať geometrický plán a návrh na vklad.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odkúpenie časti pozemku pod miestnou komunikáciou na Ulici k Spúšťu od spoločnosti SteelWay za 1500 eur za 119m2 schválené.

 

K bodu č. 16 – Zmluva s RRATHP

Starosta obce oznámil poslancom, že dňa 31.12.2022 končí Rámcová zmluva na projektový manažment s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec – Piešťany. Agentúra pre obec poskytuje poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracováva žiadosti o NFP, spracováva monitorovacie správy k projektom po realizácii. Obec platí agentúre mesačný paušál 480,- eur. Kontrolórka  Ing. Podmaková sa spýtala, či už nejaké projekty boli úspešné. Odpovedal starosta obce, že úspešný projekt bol  Zberný dvor, Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, Kanalizácia a vodovod na IBV Staré Konopisko. Teraz sú rozpracované projekty Vybavenie zberného dvora, Zníženie energetickej náročnosti KD a vybavenie KD, kde už bola aj podpísaná zmluva s Ministerstvo kultúry. Poslanci navrhli   predĺžiť zmluvu na dva roky za rovnaký paušálny poplatok 480,- eur mesačne. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo uzatvoria Rámcovej zmluvy s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec – Piešťany, Ulica Pekárska 7489/40A, Trnava schválené.

 

K bodu č. 17 – Ponuka na kúpu pozemkov

Starosta obce prečítal  poslancom ponuku, ktorá bola doručená na obecný úrad ešte v novembri. Ponuku predložil Ing. Bohuslav Štecl z Olomouca, ktorý zastupuje spoluvlastníčku pozemkov Oľgu Hubičkovú,  v k.ú Krakovany a k.ú. Stráže. Ponúkajú na predaj ornú pôdu v spoluvlastníckom podiele za cenu 2,00 eura/m2.  Pozemky skontrolovali poslanci Juraj Filo a Ondrej Sedlák a oboznámili ostatných poslancov že sa nachádzajú v extraviláne obce a všetko je orná pôda. Z toho dôvodu je cena 2 eura za m2 vysoká. Poslanci skonštatovali že obec nemá záujem o tieto pozemky. Hlasovaním Za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 ponuku pani Hubičkovej zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 18 – Rôzne

Ing. Emília Knošková predložila poslancom požiadavku riaditeľky Materskej a Základnej školy na doplnenie Rady rodičov z dôvodu ukončenia poslaneckého mandátu pána Mareka Fořta a Ing. Slavomíra Ťupeka.

Do rady rodičov pri Základnej škole sa prihlásila Mgr. Zuzana Snohová a do Rady rodičov pri Materskej škole sa prihlásil Ing. Ondrej Sedlák. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo doplnenie poslancov do Rady školy pri MŠ – Ing. Ondrejom Sedlákom a do Rady školy pri ZŠ – Mgr. Zuzanou Snohovou  schválené.

 

Interpelácie poslancov

Oľga Rusnáčeková  sa spýtala, či sa nebude aspoň  zasypať cestu  pri škôlke nakoľko tam všade stojí voda.

 

K bodu č. 19 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť poprial Šťastné a veselé Vianoce v kruhu najbližších  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 16. decembra  2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 98/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Rozpočtové opatrenia 17,18,19/2022
 6. Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025
 7. Zloženie inventarizačných komisií
 8. Návrh VZN č. 3/2022 2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 9. Návrh VZN č.4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 10. Návrh VZN č.5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom  Krakovanoch
 11. Návrh VZN č. 6/2022 o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 12. Návrh VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 13. Návrh VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 14. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2021
 15. Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu
 16. Návrh Zmluvy s Regionálna rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec – Piešťany
 17. Ponuka na kúpu pozemkov
 18. Rôzne – Interpelácie poslancov
 19. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sucháň)

 

K bodu č. 2 – Zloženie sľubu poslanca

Uznesenie č. 99/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie sľubu poslanca Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sucháň)

 

K bodu č. 3 Voľba overovateľov

Uznesenie č. 100/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov  zápisnice Ľuboša Sucháňa a Tibora  Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 101/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č. 76/6/2022-97/6/2022 zo dňa 20. októbra 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenia č. 17/2022, 18/2022, 19/2022

Uznesenie č. 102/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene 17. zmena Rozpočet po 17. zmene    
Bežné príjmy 1 102 942 3 981 1 106 923 8 804 1 115 727    
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie     

     681 078

 

      -30 000

 

      651 078

   

651 078

   
Príjmy spolu 1 984 783 -26 019 1 958 764 8 804         1 967 568    

 

  Rozpočet

Po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene 17.zmena Rozpočet po 17. zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 099 619          3 981     1 103 600 8 804         1 112 404           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

     -30 000

 

     838 604

   

838 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 984 783 -26 019   1 958 764          8 804         1 967 568           1 706 454  

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 103/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 17. zmene

RO č. 18 Rozpočet po 18.zmene

 

       
Bežné príjmy 1 115 727 7 446 1 123 173        
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

     651 078

   

       651 078

       
Príjmy spolu 1 967 568         7 446 1 975 014              

 

  Rozpočet po 17.zmene RO č. 18

zmeny

Rozpočet po 18.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 112 404         7 446     1 119 850               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

838 604

   

838 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 967 568 7 446 1  975 014               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 104/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 18. zmene

RO č. 19 Rozpočet po 19.zmene

 

       
Bežné príjmy 1 123 173 -330 1 122 843        
Kapitálové prímy  

200 763

 

 

 

200 763

       
Finančné operácie  

651  078

 

      -94 135

 

        556 943

       
Príjmy spolu 1 975 014       -94 465 1 880 549              

 

  Rozpočet po 18.zmene RO č. 19

zmeny

Rozpočet po 19.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 119 850            -330  1 119 520               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

838 604

 

      -94 135

 

744 469

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 975 014 -94 465 1 880 549               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 105/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu obce v roku 2023  na bežné výdavky za elektrickú energiu  z dôvodu nárastu cien elektrickej energie

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 106/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

kapitálové výdavky na montáž a dodávku radiátorov do WC KD      1 530,- z predaja majetku (KZ43)

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 107/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok pre Združenie Holeška na nakladanie s odpadmi ktorý bude  na kúpu pozemku vo výške 1470,-

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6– Návrh rozpočtu na rok 2023,2024,2025 

Uznesenie č.108//9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2023 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2023 vo výške 2 325 969,- eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

                                                           Príjmy                               Výdavky                                 

bežný rozpočet                           1 165 456,00  Eur               1 126 581,00 Eur

kapitálový rozpočet                       807 640,00 Eur               1 160 913,00 Eur

finančné operácie                           352 873,00 Eur                    38 475,00 Eur      

SPOLU                                     2 325 969,00 Eur                2 325 969,00 Eur

B/ berie na vedomie

Rozpočet obce na rok 2024,2025

PRÍJMY                                                   VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2024

 

 

Návrh 2025

 

  Bežný rozpočet 1 164 269 1 162 725
Kapitálový rozpočet 600 600
Finančné operácie    
SPOLU 1 164 869 1 163 325
Druh rozpočtu Návrh 2024 Návrh 2025

 

Bežný rozpočet 1 096 039 1 103 836
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 68 830 59 489
SPOLU

 

1 164 869 1 163 325

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7– Zloženie inventarizačných komisií

Uznesenie č. 109/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie(totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

     Zuzana Sedláková

                 Vladimír Zeman

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Jozef Štefanka

                  Beáta Žitňanská

     Ing. Oľga Galbavá

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Ondrej Sedlák

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                  Mgr. Zuzana Snohová

                  Tibor Šurín                       

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2022

Dokladová inventúra 1.1.-31.1.2023

Inventarizácia 1.12.2022-31.1.2023

Celkový počet poslancov:9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8- Návrh VZN č. 3/2022

Uznesenie č. 110/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl  a školských zariadení  na území obce  Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 VZN č. 4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Uznesenie č. 111/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – VZN č. 5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Krakovany.

Uznesenie č. 112/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O., Sucháň, Snohová, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O., Sucháň, Snohová, Štefanka, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce Krakovany

Uznesenie č. 113/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M. Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O., Sucháň, Snohová, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O., Sucháň, Snohová, Štefanka, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – VZN č. 7/2022 – o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné  odpady na území  obce Krakovany.

Uznesenie č.114/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 7/2022 – o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné  odpady na území  obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1(Rusnáčeková)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Uznesenie č. 115/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 5 ( Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 2(Rusnáčeková ,Filo)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Ročný zápis do kroniky z rok 2021

Uznesenie č. 116/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2021.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15- Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu

Uznesenie č. 117/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Nákup pozemkov od spoločnosti SteelWay, s.r.o. Veľké Orvište 84,  celkom 1500 eur/119m2, čo je 12,605 €/m2

B/Schvaľuje

vypracuje geometrický plán  a návrh na vklad na náklady  obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 16 – Návrh zmluvy s  Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava-Hlohovec-Piešťany

Uznesenie č. 118/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie  Zmluvy s  Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava-Hlohovec-Piešťany, Ulica Pekárska 7489/40A, Trnava na 2 roky do 31.12.2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 17 – Nákup pozemku

Uznesenie č.119/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Ponuku na odpredaj pozemkov – orná pôda v k.ú. Krakovany a Stráže od Ing. Bohuslava Štencla, Olomouc, ktorý zastupuje Oľgu Hubičkovú.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 18 – Rôzne

Uznesenie č. 120/9/2022

Obecné zastupiteľstvo  v Krakovanoch

Schvaľuje

Doplnenie rady školy pri ZŠ poslanec Mgr. Snohová Zunana

Doplnenie rady školy  pri MŠ poslanec Ing. Ondrej Sedlák

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 121/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. decembra  2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková       

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 7/2022

Print Friendly, PDF & Email

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. novembra 2022 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Krakovany.

č. 7/2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny       

Program zasadnutia:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Poverenie poslancov na vykonávanie sobášnych obradov
 8. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 9. Diskusia
 10. Záver

 

K bodu č. 1 – Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Krakovanoch bolo otvorené   hymnou Slovenskej republiky. Rokovanie začal starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal všetkých prítomných a vysvetlil, že ustanovujúce zasadnutie sa bude riadiť metodickým pokynov MV Slovenskej republiky.  Úvodom určil zapisovateľku  Ing. Emíliu Knoškovú a overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Michala Sedláka.  Potom vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Oľgu Galbavú, aby informovala prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na záver predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala  novozvolenému starostovi obce  a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia  o zvolení.  Po tomto úkone  starosta obce PhDr. František Klinovský zložil sľub, ktorý potvrdil svojím  podpisom. Sľub poslanca OZ prečítal  Ing. Michal Sedlák.  Následne ho prítomní poslanci potvrdili svojím podpisom. Na základe tohto aktu sa novozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

            Starosta obce predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, Zloženie sľubu novozvolených poslancov)
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslancov na  vykonávanie sobášnych obradov
 9. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 10. Diskusia
 11. Záver

Poslanci tento návrh hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Prečítal návrhy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Zloženie mandátovej komisie: Pavel Klinovský – predseda, členovia: Oľga Rusnáčeková a Tibor Šurín.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie mandátovej komisie schválené.       

Zloženie návrhovej komisie: Ing. Emília Knošková – predsedníčka, členovia:  Ing. Oľga Galbavá a Mgr. Zuzana Snohová 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie návrhovej komisie schválené.   

Zloženie volebnej komisie: Mgr. Juraj Filo– predseda, členovia: Ing. Ondrej Sedlák a Ing. Michal Sedlák

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie volebnej  komisie schválené.

 

K bodu č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Predseda mandátovej komisie Pavel Klinovský predniesol správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Pavel Klinovský,  Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Ondrej Sedlák,  Jozef Štefanka, Tibor Šurín  zložili zákonom predpísaný sľub. Správa tvorí prílohu č.2 originálu  tejto zápisnice.

Poslanci túto správu hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – Príhovor starostu obce

Pokračujúci starosta obce PhDr. František Klinovský  sa prihovoril všetkým prítomným. Poďakoval sa za prejavenú dôveru, zhodnotil uplynulé obdobie  a naznačil priority svojho programu na budúce štyri roky.

 

K bodu č. 6 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

Prečítal zloženie jednotlivých komisií.

 1. Predseda kultúrnej a školskej komisie – Ing. Michal Sedlák,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce – Oľga Rusnáčeková, Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová,  Tomáš Kubran,  Beáta Žitnanská, Peter Seitler.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie kultúrnej a školskej komisie  schválené.

 1. Predseda Športovej komisie – Tibor Šurín,

členovia komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Ing. Ondrej Sedlák

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie športovej komisie schválené.

 1. Predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozef Štefanka,

členovia komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie verejného poriadku a životného prostredia schválené.

 1. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – Ľuboš Sucháň,

členovia komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo,  Pavel Klinovský

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie  komisie na ochranu verejného záujmu  schválené.

 1. Predseda Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraj Filo,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce: Pavel Klinovský,  Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Tibor Šurín.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie majetkovo – finančnej a stavebnej komisie  schválené.

 

K bodu č. 7 – poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva.  Na riešenie takejto situácie bol podaný návrh , aby  povereným poslancom bol Pavel Klinovský. 

Hlasovaním za:.7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Klinovský), nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

K bodu č. 8 – Poverenie poslancov, ktorí budú vykonávať sobášne obrady.

Určenie sobášiacich poslancov a sobášny deň a miestnosť na vykonávanie sobášneho obradu. Starosta obce navrhol, že sobášiaci v tomto funkčnom období budú starosta obce PhDr. František Klinovský, Ing. Michal Sedlák, Oľga Rusnáčeková, Mgr. Zuzana Snohová. Sobášiť sa bude v sobotu v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený           

Starosta obce určil poslanca Pavla Klinovského za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

 

K bodu č. 9 Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022

Starosta obce predložil poslancom žiadosť o preplatenie zostatku dovolenky z roku 2022 v počte 10,5 dňa. Hlasovaním za:.8., proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o preplatenie zostatku dovolenky v počte 10,5 dňa schválená.

 

K bodu č. 10 Diskusia

Do diskusie sa prihlásila pani Elena Krestová, ktorá poďakovala poslancom za spoluprácu a popriala poslancom veľa úspechov.

 

K bodu č. 11 Záver

Návrhová komisia   predložila návrh uznesení zo dňa 28. novembra 2022. Potom starosta poďakoval prítomným za pozornosť a ukončil rokovanie. 

 

Uznesenia  Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. novembra 2022

K bodu č. 1.

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

 1. určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Emília Knošková a overovateľov zápisnice: Mgr. Oľga Rusnáčeková a Michal Sedlák
 2. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Oľgy Galbavej o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

B/ konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Pavel Klinovský,   Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Jozef Štefanka, Tibor Šurín, zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 2:

Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 2/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Podľa §12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení

Schvaľuje

Program zasadnutia dňa 28.11.2022 nasledovne:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  (Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, Zloženie sľubu novozvolených poslancov)
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslancov na  vykonávanie sobášnych obradov
 9. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 10. Diskusia
 11. Záver

 

K bodu č. 3:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Uznesenie č. 3 /7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení

A/ zriaďuje  

mandátovú komisiu v zložení: Pavel Klinovský, Oľga Rusnáčeková a Tibor Šurín.

Vymedzuje úlohy mandátovej komisie

-Overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu

-Zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestného vyhlásenia  zvolených funkcionárov

-Podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.

B/zriaďuje

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Emília Knošková, Ing. Oľga Galbavá, Mgr. Zuzana Snohová

Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:

-Sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení

C/zriaďuje

volebnú komisiu v zložení: Mgr. Juraj Filo, Ing. Ondrej Sedlák,  Ing. Michal Sedlák.

Vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne:

-Dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb

 

K bodu č. 4:

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 4 /7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

1.berie na vedomie

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, predloženú Správu mandátovej komisie,

 1. Konštatuje

že novozvolený starosta obce a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom stanovený sľub.

 

K bodu č. 6:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 5/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ zriaďuje

nasledovné komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

B/volí

 1. Predsedu kultúrnej a školskej komisie: Ing. Michal Sedlák

členov komisie z poslancov:  Oľga Rusnáčeková, Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Tomáš Kubran, Elena Krestová, Ing. Peter Seitler

 1. Predsedu Športovej komisie: Tibor Šurín,

Členov komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Ing. Ondrej Sedlák

 1. Predsedu Komisie verejného poriadku a životného prostredia: Jozefa Štefanku,

členov komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský

 1. Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu: Ľuboš Sucháň

členov komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo, Pavel Klinovský

 1. Predsedu Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie: Mgr. Juraj Filo,

členov komisie z poslancov:  Pavel Klinovský,  Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Tibor Šurín.

 

K bodu č. 7

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 6/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

poveruje

poslanca Pavla Klinovského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2,3,5,6, zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

K bodu č.8

Poverenie poslancov, ktorí budú vykonávať sobášne obrady

Uznesenie č. 7/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ schvaľuje

 1. Sobášiacich – PhDr. František Klinovský, Oľga Rusnáčeková Ing. Michal Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová
 2. Sobášny deň – sobota.
 3. Sobášna miestnosť – zasadačka obecného úradu Krakovany.

B berie na vedomie

 1. návrh starostu obce na určenie zástupcu starostu, ktorým bude Pavel Klinovský

 

K bodu č.9

Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022

Uznesenie č. 8/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

žiadosť starostu obce o preplatenie zostatku dovolenky za rok 2022  v počte 10,5 dňa

Hlasovanie

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák Michal, Sedlák Ondrej, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín, )

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák Michal, Sedlák Ondrej, Snohová, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák Michal, Sedlák Ondrej, Snohová, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

boli uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

V Krakovanoch 28.11.2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková   

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 6/2022

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 20. októbra  2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 6. Čerpania rezervného fondu
 7. Čerpanie úveru
 8. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 9. Vyradenie majetku
 10. Správa audítora
 11. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 12. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 13. Ročný zápis do kroniky za rok 2021
 14. Rôzne
 15. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a predložil na schválenie zmenu   programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Pozemok detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu
 6. Informácie o optickom internete
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 8. Čerpania rezervného fondu
 9. Čerpanie úveru
 10. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 11. Vyradenie majetku
 12. Správa audítora
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 14. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 15. Rôzne
 16. Záver

Za predloženú zmenu  programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 58/4/2021- 71/4/2022 zo dňa 13. júla  2022 a 72/5/2022 – 75/5/2022 zo dňa 15. augusta 2022

Uznesenie č. 58/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Úprava čerpania rezervného fondu
 8. IBV Staré Konopisko 2. etapa
 9. Žiadosť o predbežný súhlas vyrovnania pozemku – Jaromil Gallo
 10. Finančné záležitosti obce
 11. Rôzne
 12. Záver – podané

Uznesenie č. 59/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Slavomíra Ťupeka – podané

Uznesenie č. 60/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.42/3/2022-57/3/2022  z 23. mája  2022 – podané.

Uznesenie č. 61/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/Jeden volebný obvod v obci Krakovany pre komunálne voľby konané 29. októbra 2022

B/ Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026 – deväť – podané

Uznesenie č. 62/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určujú

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,  rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026  – plný úväzok – podané

Uznesenie č. 63/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 9/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene 9.zmena Rozpočet po 9. zmene    
Bežné príjmy 1 033 917 1 048 075 + 11 530 1 059 605 + 4 157 1 063 762    
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

 

0

 

200 763

 

0

 

200 763

   
Finančné operácie  

211 246

 

        227 735

 

    + 133 343

 

361 078

 

0

 

        361 078

   
Príjmy spolu 1 377 963 1 476 573 +144 873 1 621 446            + 4 157 1 625 603    

 

  Rozpočet Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene 9.zmena Rozpočet po 9 .zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 017 357

 

1 044 752

 

     + 11 530

 

1 056 282

 

 + 4 157   

 

1 060 439

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

415 261

 

  + 133 343

 

548 604

 

0

 

548 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

 

0

 

16 560

 

0

 

16 560

          16 260  
Výdavky spolu  

1 377 963

 

1 467 573

 

  +144 873

 

1 621 446

 

           + 4 157

 

1 625 603

          1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 64/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 10/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene      
Bežné príjmy 1 033 917 1 063 762   1 063 762      
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

     
Finančné operácie  

211 246

 

    361 078

   

361 078

     
Príjmy spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603      

 

  Rozpočet Rozpočet po 9.zmene 10 zmena Rozpočet po 10.zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357   1 060 439 +4 036

 -4 036

1 060 439             1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

548 604

   

548 604

            588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

            16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603             1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 65/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 11/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene  
Bežné príjmy 1 033 917 1 063 762   1 063 762 20 409 1 084 171  
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

 

0

 

200 763

 
Finančné operácie  

211 246

 

    361 078

   

361 078

 

0

 

361 078

 
Príjmy spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603              20 409 1 646 012  

 

  Rozpočet Rozpočet po 9.zmene 10 zmena Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene         Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357   1 060 439 +4 036

 -4 036

1 060 439 20 409 1 080 848         1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

548 604

   

548 604

 

0

 

548 604

        588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

 

0

 

16 560

        16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603              20 409 1 646 012         1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 66/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky:

Projektová dokumentácia preloženie meradla plynu v kultúrnom dome Krakovany vo výške 1 560,- € – podané

Uznesenie č. 67/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky z rezervy na kanalizáciu:

– Dolomit do 31.5.2022 použitý na obsyp a zásyp kanalizácie z PD Lopašov   26 938,38 €

– Dolomit do 30.6.2022 použitý na obsyp a zásyp kanalizácie z PD Lopašov     585,56 €  – podané

Uznesenie č. 68/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie k vyhláseniu OVS IBV Staré Konopisko II. etapa – podané

Uznesenie č. 69/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na vyrovnanie pozemku p.č. 607/16 pre pána Jaromíra Gallu a manželku Andreu Gallovú, Veterná ulica 555/33, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 0

Proti: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté – podané

Uznesenie č. 70/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

úver vo výške 320 000,- eur na investičné akcie obce. Čerpanie úveru na jednotlivé investičné akcie  bude podliehať schváleniu OZ. – podané

Uznesenie č. 71/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

– Tibor Šurín navrhol, aby sa v budúcnosti zastupiteľstvo zaoberalo predajom ZOS.

– Ing. Slavomír Ťupek sa pýtal, či stavebný dozor na kanalizáciu chodí na stavbu na kontrolu.

– Oľga Rusnáčeková, či by nebolo možné umiestniť nádoby na zelený odpad na cintoríny – podané

Uznesenie č. 72/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 73/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Oľgu Rusnáčekovú – podané

Uznesenie č. 74/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ponuku investičného úveru  Československej obchodnej banky, a.s. Štefánikova 25, 917 01 Trnava s dobou splácania sedem rokov s fixným úrokom – podané

Uznesenie č. 75/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 12/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12.zmene        
Bežné príjmy 1 084 171   1 084 171        
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

361 078

 

     320 000

 

       681 078

       
Príjmy spolu 1 646 012 320 000  1 966 012        

 

  Rozpočet

Po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12 zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848   +     726

–          726

1 080 848             1 101 824    
Kapitálové výdavky  

548 604

 

320 000

 

868 604

            588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

            16 260  
Výdavky spolu 1 646 012   1 966 012             1 706 454  
 • podané

Hlasovaním Za:6, Proti:0, Zdržal sa:0, Nehlasoval:0, poslanci kontrolu  uznesení zobrali na vedomie

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ Krakovany

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2021/2022 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa bola vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2021/2022 schválená.  

 

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany za školský rok 2021/2022 nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2021/2022 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 5 – Pozemok Detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zúčastnili pán Jozef Štefanka, Ing. Milada Bedlovičová a Filip Bedlovič. Pán Štefanka napadol Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 115/10/2021, ktorým bola schválená zámena pozemkov medzi obcou Krakovany a Cyrilom Bedlovičom, v ktorom bolo zahrnuté aj časť pozemku na detskom ihrisku. Svoju námietku vysvetli tým, že v roku 1993 bol obecným zastupiteľstvom schválený predaj pozemku na ktorom je detské ihrisko, nakoľko v roku 1996 bola spísaná petícia občanov za zastavenie tohto predaja a ponechanie pozemku na detské ihrisko, predaj pozemku sa neuskutočnil. Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe na základe uznesenia OZ  č. 5/1/2022 prebehla zámena pozemkov a návrh na vklad bol zapísaný vznikla pre obec zložitá situácia, že vznikli dve platné uznesenia Obecného zastupiteľstva.  Pani Bedlovičová už v danej veci vynaložila nemalé prostriedky za vyhotovenie geometrického zamerania a následne  projektov. Pani Bedlovičová netrvá na tomto pozemku, pokiaľ jej obec bude vedieť poskytnúť iný pozemok na výstavbu rodinného domu, je ochotná ponechať celý pozemok na rozšírenie detského ihriska. Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol, aby sa k celej záležitosti vyjadril prokurátor. K tomuto návrhu sa pripojili aj ďalší poslanci. Kancelária obecného úradu predloží danú problematiku na posúdenie okresnému prokurátorovi. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsaoval:0, bol tento návrh schválený.

 

K bodu č. 6 – Informácie o optickom internete

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla zástupkyňa spoločnosti LOMBARD, s.r.o., Školská ulica 14, Piešťany Mgr.  Lucia Palkech a predstavila poslancom ponuku rozšírenia optických trás v obci. Trasovanie je možné dvoma spôsobmi, zemou alebo vzduchom (samonosnými káblami). Od obce nebudú vyžadovať žiadne vstupné investície.  Obec bude mať v sieti rezervované nejaké kapacity. Poslanci Mgr. Palkech poďakovali jej za prezentáciu a požiadali o zaslanie ponuky aj s návrhom zmluvy o spolupráci.  Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol, že osloví aj iných poskytovateľov takých služieb aby sa dali porovnať ponuky a potom vyberú toho najvhodnejšieho. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel poslanec Pavel Klinovský.

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, informácie odo zástupkyne spoločnosti LOMBARD, s.r.o. zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7. Rozpočtové opatrenia 13, 14, 15, 16/2022

Rozpočtové opatrenia predložené na obecné zastupiteľstvo vypracovala pani Zuzana Sedláková a v stručnosti ich poslancom rozobrala a vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.

Rozpočtové opatrenie č.13/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Je to opatrenie na vyrovnanie jednotlivých rozpočtových položiek

Rozpočtovým opatrením č. 13/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný bezo zmeny
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa znižuje a zvyšuje o 10 823,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 13/2022 hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 13/2022 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové oparenie č. 14/2022

Rozpočtovým opatrením č. 14/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 7 283,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  zvyšujú o 7 283,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 14/2022 hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 14/2022 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č.15/2022

Rozpočtovým opatrením č. 15/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 11 488,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  zvyšujú o 11 488,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 15/2022 hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 15/2022 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č. 16/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 16/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 3 981,- €
 • Kapitálové príjmy bez zmeny
 • finančné operácie sa znižujú o 30 000,-

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  zvyšujú o 3 981,- €
 • kapitálové výdavky sa znižujú o 30 000,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 16/2022 hlasovať. Hlasovaní za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Fořt) nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 16/2022 schválili.

 

K bodu č. 8 – Čerpanie rezervného fondu

Ekonómka obce poslancom predložila na schválenie jednotlivé položky, ktoré sa čerpajú z rezervného fondu. Kontrolórka obce poslancom vysvetlila predložený materiál.

Bola to položka na zaplatenie prekládky vodovodu ktorú bolo potrebné vykonať z dôvodu uloženia kanalizačného potrubia. Faktúra bola v hodnote 2320,37 eur.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasvania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie rezervného fondu v hodnote 2320,37 eur na prekládku vodovodu schválené.

Druhá položka z rezervného fondu bola na nákup dolomitu v hodnote 8012,80 na nákup dolomitu z PD Dolný Lopašov.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1 (Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, bolo čerpanie rezervného fondu na nákup dolomitu v hodnote 8 012,80 eur schválené.

 

K bodu č. 9 – Čerpanie úveru

Kontrolórka obce oboznámila poslancov o vyčerpaní prvej položky z úveru na zaplatenie faktúry  za práce s kamenivom od firmy SAVEKO v celkovej hodnote 78 303,40 eur.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1 (Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie  úveru na zaplatenie faktúry za práce s kamenivom od firmy STAVEKO v celkovej hodnote 78303,40 eur schválené.

 

K bodu č. 10 – Čerpanie prostriedkov z fondu z predaja majetku

Ekonómka obce Zuzana Sedláková vysvetlila dôvod čerpania prostriedkov z predaja pozemkov. Prostriedky RF nepostačujú na úhradu záväzkov zo zmluvy STAVEKO, z RF sme platili 5 % spoluúčasť a dolomit do 30.9.2022. Príjmy z predaja majetku po 31.12.2022 budú predmetom zúčtovania záverečného účtu a budú k dispozícii najskôr apríl, máj 2023.

Prvá splátka záväzku zo zmluvy zo STAVEKO bola uhradená z úveru 78 303,46 €

Druhá splátka 63,872,84 € práce do 28.9.2022 z predaja majetku – faktúra ešte nemáme práce sú odsúhlasené starostom obce.

Úhrada tretej splátky kombináciou úveru a z predaja majetku, ak to bude po 31.12.2022 kombinácia RF a úveru.

Starosta obce dal hlasovať za úhradu záväzkov zo zmluvy s Ing. Mariánom Sahúlom STAVEKO z prostriedkov z predaja pozemkov.

Hlasovaním za:7, proti:1 (Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu záväzkov zo zmluvy z Ing. Marián Sahul STAVEKO –  realizovanie prác s kamenivom schválené.

Druhá položka z týchto prostriedkov bola úhrada faktúr za dolomit za mesiac  október – december podľa faktúr z PD Dolný Lopašov vo výške cca 10500,- eur.

Starosta obec dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1(Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu dolomitu za mesiac október až december 2022 (cca 10 500,- €) podľa faktúr z PD Dolný Lopašov schválené.

Tretia položka bola úhrada záchranného archeologického prieskumu na IBV Staré Konopisko vetva B vo výške 4614,- eur.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie finančných prostriedkov z fondu predaja pozemkov na úhradu záchranného archeologického prieskumu IBV vetva B  4 614,- €   schválené.

 

K bodu č. 11 – Vyradenie majetku

Návrhy na vyradenie majetku predložili jednotlivé strediská:

 • Obecný úrad – 3358,43 €
 • Kultúrne stredisko – 1093,60 €
 • Materská škola – 2308,37 €
 • Základná škola – 174,37 €
 • Jedáleň pri MŠ a ZŠ – 692,47 €
 • Zariadenie opatrovateľskej služby – 3811,09 €

Celková hodnota majetku určená na vyradenie – 11438,33 €

Vyjadrenie k vyradeniu majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková kde skonštatovala, že vyradený inventár je trvale poškodený a nefunkčný, bude znehodnotený a odovzdaný do zberných surovín.

Poslanci k návrhu na vyradenie nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:  8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh na vyradenie majetku v hodnote 11438,33 € schválený.

 

K bodu č. 12 – Správa audítora

Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu Obce Krakovany  za rok 2021 s výrokom audítora, ktorá bola poslancom zaslaná elektronicky. Audítorka v závere konštatovala:

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatovala, že Obec Krakovany konala  v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Poslanci správu hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 13 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022

Kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. K predloženému plánu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok schválený.

 

K bodu č. 14 – Dodatok k Nájomnej zmluve na cintoríny Krakovany a Stráže

Starosta obce predložil poslancom Návrh dodatku k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany a Stráže. V dodatku sa upravuje výška nájmu. V čase podpísania zmluvy bol nájom vo výške 1,0 Sk/ rok, po prechode na eura bola výška nájomného prepočítaná na 0,03 € ročne. Vzhľadom k tomu, že platba v hotovosti sa teraz zaokrúhľuje na 0,05 €, bolo potrebné výšku nájomného upraviť. Poslanci sa dohodli na 1,0 €/ ročne.

Starosta obce dal za Návrh dodatku k Nájomnej zmluve na cintorín Krakovany a Stráže schváliť. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bol Dodatok nájomnej zmluvy na cintorín Krakovany a cintorín Stráže schválený.

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o vzniknutých problémoch pri budovaní kanalizácie

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek – či by bolo možné aby aj občania obce mali možnosť zobrať si kompost. Odpovedal starosta, že občania si môžu kompost nabrať priamo na kompostovisku.

 • Do kedy sa bude vyvážať zelený odpad, lebo vo vývoznom kalendári je posledný termín 20. október. Odpovedal starosta, že po dohode starostov na zasadnutí Združenia obci Holeška pre nakladanie s komunálnym odpadom sa bude zelený odpad vyvážať do konca novembra, čiže ešte budú dva vývozy.
 • Ako sa bude udržiavať kvetinový záhon na Školskej ulici, odpovedal starosta, že záhon sa bude už riadne kosiť.
 • Upozornil na chýbajúce osvetlenie v spojovacej uličke medzi Hrádzami a Hoštákmi.
 • V prípade rozširovania kamerového systému v obci požiadal o osadenie kamery aj na detskom ihrisku, nakoľko tam dochádza k poškodzovaniu hracích prvkov.

Mgr. Juraj Filo – upozornil na poškodenú informačnú tabuľu na cintoríne v Krakovanoch

 • Upozornil a nevhodné parkovanie na Veternej a Strážovskej ulici
 • Požiadal o osadenie zrkadla pri detskom ihrisku.

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že bol podaný projekt z Fondu na podporu umenia a dofinancovanie Folklórnych slávností. Rozpočet na slávnosti v roku 2023 bol vyčíslený na 28 000,- eur.  Ďalej informoval poslancov, že v DFS Krakovanček pôsobí aktuálne 45-50 detí.

Marek Fořt,  nakoľko to bolo posledné pracovné zasadnutie,  poďakoval poslancom a starostovi obce za spoluprácu.

Mgr. Lukáš Radoský tiež poďakoval za dlhoročnú spoluprácu všetkým poslancom a starostovi.

    

K bodu č. 16 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 20. októbra  2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 76/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Pozemok detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu
 6. Informácie o optickom internete
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 8. Čerpania rezervného fondu
 9. Čerpanie úveru
 10. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 11. Vyradenie majetku
 12. Správa audítora
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 14. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: .6.. (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 77/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Oľgu Rusnáčekovú, Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 78/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č. 58/4/2021- 71/4/2022 zo dňa 13. júla  2022 a 72/5/2022 – 75/5/2022 zo dňa 15. augusta 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ

Uznesenie č. 79/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2021/2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 80/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2021/2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Pozemok detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu

81/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii Obecného úradu postúpiť záležitosť zo zámenou pozemkov na posúdenie okresnému prokurátorovi.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Informácie o optickom internete

Uznesenie č. 82/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie spoločnosti LOMBARD o možnostiach zriadenia optického internetu v obci

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenia č. 13, 14, 15, 16/2022

Uznesenie č. 83/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostu obce 13/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene    
Bežné príjmy 1 084 171   1 084 171   1 084 171    
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

361 078

 

     320 000

 

       681 078

   

681 078

   
Príjmy spolu 1 646 012 320 000  1 966 012           1 966 012    

 

  Rozpočet

Po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12 zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848   +     726

–          726

1 080 848 + 10 823

-10 823

       1 080 848           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

548 604

 

320 000

 

868 604

   

868 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 646 012   1 966 012           1 966 012           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 84/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením – dotačné 14/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene        
Bežné príjmy 1 084 171 7 283 1 091 454        
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie  

681078

 

 

 

        681 078

       
Príjmy spolu 1 966 012 7 283 1 973 295        

 

  Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočt po 14.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848       7 283     1 088 131               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

              0

 

     868 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 966 012 7 283   1 973 295               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 85/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením – dotačné 15/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene

 

   
Bežné príjmy 1 084 171 7 283 1 091 454 +11 488 1 102 942    
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

681078

 

 

 

        681 078

   

681 078

   
Príjmy spolu 1 966 012 7 283 1 973 295 +11 488         1 984 783    

 

  Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočt po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848       7 283     1 088 131 +11 488        1 099 619           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

              0

 

     868 604

   

868 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 966 012 7 283   1 973 295  + 11 488         1 984 783           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 86/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch 

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene        
Bežné príjmy 1 102 942 3 981 1 106 923        
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie     

     681 078

 

      -30 000

 

      651 078

       
Príjmy spolu 1 984 783 -26 019 1 958 764        

 

  Rozpočet

Po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 099 619          3 981     1 103 600               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

     -30 000

 

     838 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 984 783 -26 019   1 958 764               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:1 Fořt

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Čerpanie rezervného fondu

Uznesenie č. 87/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu v hodnote 2 320,37 €, ktoré boli použité na zaplatenie prekládok vodovodných potrubí firme TAVOS do 30.9.2022 z rezervy na kanalizáciu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 88/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu na nákup dolomitu v hodnote 8 012,80 € podľa priloženého zoznamu faktúr od PD Dolný Lopašov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8(Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 Fořt

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Čerpanie úveru

Uznesenie č. 89/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie úveru na zaplatenie faktúry za práce s kamenivom od firmy STAVEKO v celkovej hodnote 78 303,40 €  (faktúra je priložená)

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 1 FoŘt

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku

Uznesenie č. 90/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu záväzkov zo zmluvy z Ing. Marián Sahul STAVEKO –  realizovanie prác s kamenivom.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 1 Fořt

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 91/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu dolomitu za mesiac október až december 2022 (cca 10 500,- €) podľa faktúr z PD Dolný Lopašov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 1 Fořt

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 92/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie finančných prostriedkov z fondu predaja pozemkov na úhradu záchranného archeologického prieskumu IBV vetva B  4 614,- €   ( DF2022/1/179)

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Vyradenie majetku

Uznesenie č. 93/6/2022

Obecné zastupiteľstvo  v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku v obstarávacej cene 11438,33 €

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Obecný úrad 3358,43 €
Kultúrne stredisko 1093,60 €
Materská škola 2308,37 €
Základná škola 174,37 €
Jedáleň MŠ+ZŠ 692,47 €
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 3811,09 €
SPOLU 11438,33 €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Správa audítora

Uznesenie č. 94/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu za rok 2021 s výrokom audítora

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022

Uznesenie č. 95/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za:8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany a Stráže

Uznesenie č. 96/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k nájomným zmluvám na cintorín Krakovany a Stráže vo výške 1 €/rok

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15–Rôzne

Uznesenie č. 97/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  20. októbra  2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 5/2022

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. augusta  2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil návrh  programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver

Za predložený návrh programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Oľgu Rusnáčekovú.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Vyhodnotenie ponúk investičného úveru

K jednotlivým ponukám podala vysvetlenie kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Úver sa čerpá do jedného roka (12 mesiacov od podpisu zmluvy), všeobecné podmienky sú rovnaké z každej banky. Fixný úrok ponúkla iba  ČSOB. Porovnávalo sa 5, 7 a 10 rokov pri istine 320 000 eur. Pri ČSOB bude  4300 eur mesačne, podmienka je založenie bežného účtu.  Sporiteľňa vyšla najhoršie. Prima banka je najjednoduchšia pre nás čo sa týka administratívy,  ale neponúkajú fixný úrok.  

K jednotlivým ponukám sa vyjadrovali poslanci

Sedlák navrhuje  ČSOB na 7 rokov s fixným úrokom

Juraj Filo navrhol tiež ČSOB 7, alebo 10 rokov s fixným úrokom

Tibor Šurín ČSOB s fixným úrokom na 5 rokov

Slavomír Ťupek tiež ČSOB 7 rokov fixný úrok

Pavel Klinovský ČSOB 7 rokov fixný úrok

Oľga Rusnáčeková tiež bola za ČSOB a 7 rokov fixný úrok.

Starosta obce dal hlasovať za ponuku ktorú predložila ČSOB vo výške  320 000,- eur na dobu  splácania 7 rokov s fixným úrokom. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola ponuka na čerpanie  investičného  úveru od ČSOB schválená

V súvislosti zo schválením úveru bolo predložené Rozpočtové opatrenie č. 12/2022 v ktorom je úver zahrnutý.

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný bezo zmeny
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 320 000,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa znižuje a zvyšuje o 726,- €
 • kapitálový zvyšuje o 320 000,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Za predložené rozpočtové opatrenie dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo rozpočtové opatrenie č. 12/2022 schválené.

 

K bodu č. 4 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ. 

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 15. augusta  2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 72/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 73/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Vyhodnotenie ponúk investičného úveru

Uznesenie č. 74/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ponuku investičného úveru  Československej obchodnej banky, a.s. Štefánikova 25, 917 01 Trnava s dobou splácania sedem rokov s fixným úrokom.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 12/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12.zmene        
Bežné príjmy 1 084 171   1 084 171        
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

361 078

 

     320 000

 

       681 078

       
Príjmy spolu 1 646 012 320 000  1 966 012        

 

  Rozpočet

Po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12 zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848   +     726

–          726

1 080 848             1 101 824    
Kapitálové výdavky  

548 604

 

320 000

 

868 604

            588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

            16 260  
Výdavky spolu 1 646 012   1 966 012             1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  15. augusta  2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková