Pozvánka na členskú schôdzu FK Krakovany v sobotu 24.2.2024

Futbalový klub Krakovany pozýva všetkých fanúšikov futbalu na Členskú schôdzu FK Krakovany – konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 24.2.2024 (sobota) o 16:00 hod. v sále KD Krakovany. 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba predsedajúceho
 3. Schválenie programu
 4. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), schválenie overovateľov zápisnice
 5. Správa o činnosti FK za posledné obdobie 
 6. Správa o hospodárení za rok 2023 
 7. Návrh plánu činnosti na rok 2024 
 8. Voľba výkonného výboru FK
 9. Diskusia 
 10. Návrh a schválenie uznesení
 11. Záver

Veríme, že poctíte svojou účasťou stretnutie v kruhu futbalových fanúšikov, členov a funkcionárov. Tešíme sa na Vašu účasť! Pripravené je aj občerstvenie.

Výkonný výbor FK Krakovany

Trnavský samosprávny kraj podporil renováciu futbalového areálu

Futbalový klub Krakovany sa zapojil do Výzvy Trnavského samosprávneho kraja č.1/2023 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu “Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy.“ Futbalisti takto získlali dotáciu od Trnavského samosprávneho kraja vo výške 3000,- Eur na projekt “Doplnenie výbavy futbalového štadióna.” Spolu s finančnou spoluúčasťou klubu sa podarilo zakúpiť na ihrisko s umelou trávou novú presnosnú futbalovú bránku a kompletne vymeniť ochranné siete okolo tohto ihriska, ktoré sa využíva počas celého roka. Táto plocha je v prevádzke už 14 rokov, preto boli už pôvodné prvky v havarijnom stave a bolo potrebné zabezpečiť ich výmenu.

Futbalový klub touto cestou ďakuje Trnavskému samosprávnemu kraju za podporu!