Oficiálne výsledky 2. kola voľby prezidenta SR v obci Krakovany

Dátum: 06.04.2024

Obec: Krakovany – Okrsok č.1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR-2.kolo

Počet  voličov zapísaných v zozname voličov:  1 141

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 820

Percentuálna účasť: 71,87 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 820
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 816
Počet neplatných hlasov:
—————————————————————————————–
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1.Ing. Ivan Korčok 461 hlasov (56,5 %)
2.Ing. Peter Pellegrini 355 hlasov (43,5 %)

Oficiálne výsledky 1. kola voľby prezidenta SR v obci Krakovany

Dátum: 23.03.2024

Obec: Krakovany – Okrsok č.1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR

Počet  voličov zapísaných v zozname voličov:  1 145

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 718

Percentuálna účasť: 62,7 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 718
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 715
—————————————————————————————–
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Andrej DANKO, JUDr., 0 hlasov
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 8 hlasov
3. Krisztián FORRÓ, 0 hlasov
4. Štefan HARABIN, JUDr., 75 hlasov (10,49 % platných hlasov)
5. Ivan KORČOK, Ing., 380 hlasov (53,15 % platných hlasov)
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 1 hlas
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 17 hlasov
8. Igor MATOVIČ, Mgr., 21 hlasov
9. Milan NÁHLIK, Mgr., 0 hlasov
10. Peter PELLEGRINI, Ing., 212 hlasov (29,65 % platných hlasov)
11. Róbert ŠVEC, Mgr., 1 hlasov

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR

Obec Krakovany

OZNÁMENIE e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

                               I.kolo  – 23. marca 2024

                               II.kolo – 6. apríla 2024

Kontakt: e-mail: knoskova@krakovany.sk

V Krakovanoch 1.2.2024

Oznam o volebnej miestnosti pre Voľby prezidenta 2024

Volebná miestnosť pre voľby prezidenta Slovenskej republiky I. a II. kolo je v zasadačke Kultúrneho domu Krakovany, Sadová ulica.

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Voľby Prezidenta Slovenskej republiky-informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
¤ výkon trestu odňatia slobody,
¤ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
¤ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
***
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-prezidentsr