FOTO: Smejko a Tanculienka 14.11.2017

V utorok 14.11.2017 sme sa s deťmi zúčastnili hudobného predstavenia obľúbených chrobáčikov Smejka a Tanculienky v kultúrnom dome v Šterusiach. Predstavenie bolo plné zábavy, piesní, tanca a radosti. Odvážne deti sa zapojili aj priamo do deja rozprávok, ktoré dramatizovali spolu so Smejkom a Tanculienkou na pódiu. Na záver si deti mohli zatancovať s motýlikom a vyfotografovať sa s nimi. Viac si už môžete pozrieť v našej fotogalérii. 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05/2017

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 27. októbra  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

05/2017 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                      

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016
 6. Návrh na vyradenie majetku obce
 7. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
 8. Sťažnosti občanov
 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Michal Sedlák
 10. Vyúčtovanie Župného festivalu 2017, Hobby stretnutí
 11. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 12. Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácia na rok 2018
 13. Rôzne
 14. Záver

                                                                                                                    

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí, riaditeľku materskej školy pani Andreu Štefankovú a riaditeľku základnej školy pani Mgr. Evu Seitlerovú a pána Lukáša Pavlecha, manažéra Mikroregiónu nad Holeškou. Starosta obce predložil návrh na zmenu programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou
 5. Sťažnosti občanov
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017
 7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017
 8. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Michal Sedlák
 12. Vyúčtovanie Župného festivalu 2017, Hobby stretnutí
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 14. Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácia na rok 2018
 15. Rôzne
 16. Záver

 

K predloženej zmene  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený. 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 26/3/2017 – 45/3/2017 zo dňa 26. júna 2017 a uznesení č. 46/4/2017-51/4/2017 zo dňa 25. augusta 2017.

Uznesenie č. 26/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver – podané

Uznesenie č. 27/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora  Šurína- podané

Uznesenie č 28/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 18/2/2017-25/2/2017   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. apríla 2017- podané

Uznesenie č. 29/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje:

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 45 095,87 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 1 927,94 EUR  na tvorbu rezervného fondu vo výške 43 167,93  EUR a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 38 934,37  EUR na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 82 102,30 EUR.

B/ Berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016.
 2. Správu audítora za rok 2016- podané

Uznesenie č. 30/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie:

 1. Výročnú správu za rok 2016
 1. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe- podané

Uznesenie č. 31/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80 +16 678 896 786,80
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107 0 328 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68 -1 618,68 78 655
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48 +6 181,32 832 368,80
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302 +8 878 471 180
Finančné operácie 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

– podané

Uznesenie č. 32/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie zmeny UP obce č.12/2017 za účelom zaradenia cyklotrasy do územného plánu obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 33/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu MK Strážovská ulica s mostom ponad Holešku pri čističke- podané

Uznesenie č. 34/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu chodníka  Školská ulica v Krakovanoch  – podané

Uznesenie č. 35/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Okresného úradu Piešťany, pozemkový a lesný odbor,  o vyjadrenie záujmu o pozemkové úpravy v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže

B/Schvaľuje

Vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov- podané

Uznesenie č. 36/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na výmenu pozemkov  s pánom Slavomírom Ťupekom a manželkou Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica č.493/78, Krakovany a Obcou Krakovany,  vypracovanie   geometrického plánu  na odčlenenie  pozemkov z p.č.. 268/1, k.ú. Stráže a z  p.č. 264/2, k.ú.  Stráže ktoré budú predmetom zámeny, a spolufinancovanie  manželov Ťupekových  na  výdavkoch  spojených s realizáciu celej zámeny v ½.  – podané

Uznesenie č. 37/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Žiadosť na odpredaj pozemkov na Starom Konopisku,  s konštatovaním že poslanci sa jednohlasne zdržali hlasovania – podané 

Uznesenie č. 38/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje 

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie. Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 782.217,81 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 770.272,64 Eur

Výška celkových neoprávnených výdavkov na projekt: 11.945,17 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových výdavkov – 5 % z celkových oprávnených výdavkov + celkové neoprávnené výdavky: 50.458,80 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 38.513,63 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená:OPKZP-PO4-SC431-2017-19 – podané

Uznesenie č. 39/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu MŠ Krakovany vo výške. 12 500,00 eur – podané

Uznesenie č. 40/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Bronislavu Oravcovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 31.3.2018- podané

Uznesenie č. 41/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť p. Šnajdara  o odkúpenie p. č. 543/2 a 544/3 k.ú. Stráže s konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo vyhlási verejnú obchodnú súťaž s určením podmienok predaja- podané 

Uznesenie č. 42/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť p. Júlie Hornákovej na odpredaj rodinného domu so záhradou s konštatovaním, že obec musí odkupovať na základe znaleckého posudku. Po zhotovení znaleckého posudku obec môže vyvolať ďalšie rokovanie- podané

B/Poveruje 

predsedu finančnej  stavebnej komisie na rokovanie s rodinou Hornákovou- podané

Uznesenie č. 43/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu Nemocnice A. Wintera o zakúpení anesteziologického prístroja a poďakovanie za príspevok na kúpu tohoto prístroja- podané

Uznesenie č. 44/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane- podané

Uznesenie č. 45/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov- podané

Uznesenie č. 46/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ- podané

Uznesenie č. 47/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku- podané

Uznesenie č 48/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti  na výzvu č. VII. za účelom: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2  písm. c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobností Ministerstva vnútra SR o  dotáciu   na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a zaväzuje sa spolufinancovaním na projekte  najmenej 5% z poskytnutých prostriedkov- podané 

Uznesenie č. 49/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje                                                                                                                 

Výška prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Strážovskej ulice 1050,- eur a rekonštrukciu chodníka Školská ulica 1290,- eur, čo je spolu 2340,- eur vrátane DPH – podané

Uznesenie č. 50/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o príspevku pre Mikroregión nad Holeškou na zadanie objednávky na Štúdiu realizovateľnosti v rámci Cyklistickej infraštruktúry v Mikroregióne nad Holeškou vo výške 1220,- eur – podané

Uznesenie č. 51/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu Materskej školy v Krakovanoch – podané

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomia.

 

K bodu č. 4 –Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou

Informácie o cyklotrase Mikroregiónu nad Holeškou predniesol manažér Mikroregiónu pána Lukáš Pavlech. Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Myšlienka MNH je prepojiť všetky obce cyklotrasou. Obce Trebatice, Krakovany a mesto Vrbové a Piešťany sa snažia o zriadenie Zelenej cesty Vrbové Piešťany. MNH by sa na túto Zelenú cestu potom napojil. Aby sa mohlo začať robiť územné konanie je potrebné aby bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorú je potrebné aby jednotlivé obce mikroregiónu zafinancovali. Bolo veľmi náročné určiť kľúč financovania, lebo sú obce s malým počtom obyvateľov, ale majú veľký kataster cez ktorý cyklotrasa prechádza a naopak sú obce s veľkým počtom obyvateľov, no cyklotrasa je na malom úseku katastra. Preto bol zvolený kľúč, ktorý sa v MNH používal už vo viacerých prípadoch. Rozpočítala sa celá štúdia na polovicu, táto polovica je obcami hradená rovnakým dielom a druhá polovica je rozpočítaná na počet obyvateľov. Možnosť získavania pozemkov už MNH preveroval. Ale aj k takýmto rokovaniam je potrebná koncepcia a štúdia, aby bolo jasné o čo sa v skutočnosti jedná. Slovenský pozemkový fond bude pozemky  pod cyklotrasu prevádzať bezodplatne, ak je stavba zapracovaná v územnom pláne obce, ako verejnoprospešná stavba.  Trasy by mali byť financované z eurofondov, ale pre podanie žiadosti je potrebné mať platné územné rozhodnutie. Obec Krakovany by sa mala podieľať na štúdii realizovateľnosti projektu cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou sumou vo výške 1220 eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola výška príspevku 1220 eur, na vypracovanie štúdie realizovateľnosti cyklotrasy Mikroregiónu nad Holeškou schválená.

 

K bodu č. 5 – Sťažnosti občanov

Starosta obce prečítal sťažnosť občanov na diskotéky v obci Krakovany, ktorú podpísalo 22 občanov  bývajúcich v okolí kultúrneho domu. V sťažnosti požadujú zrušiť diskotéky, alebo ich obmedziť na dve ročne.  Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišli aj traja zástupcovia občanov, ktorých sa tento problém dotýka. Ako prvý sa k predloženej problematiky vyjadril poslanec Jozef Štefanka, jednoznačne navrhol zrušenie všetkých diskoték, preto že tento problém sa rieši už niekoľko rokov a stále sa nedospelo k žiadnemu záveru.

Poslankyňa Daniela Piscová bola za zachovanie diskoték, ale treba nájsť systém,   ako udržať poriadok v okolí kultúrneho domu. Poslanec Mgr. Lukáš Radoský sa vyjadril že sa skutočne tento problém rieši už roky, ale spoločenské organizácie v obci sa z tých zábav dofinancovávali, bol to ich jediný príjem. Každý organizátor mal povinnosť si po akcii okolie kultúrneho domu upratať. Najväčší problém je ale v tom, že neporiadok nie je len okolo kultúrneho domu, ale po celej obci, hlavne v okolí barov. Na zasadnutí bol prítomný aj samotný organizátor diskoték, pán Ing. Ondrej Sedlák a k sťažnosti občanov sa tiež vyjadril. Uznal, že na hodovej zábave Krakovany to bolo najvypuklejšie, nakoľko bolo teplo a ľudia sa v prevažnej miere zdržiavali vonku v okolí kultúrneho domu a správali sa neprístojne. Pred strážovskou  hodovou zábavou bol na obvodnom oddelení PZ vo Vrbovom a požiadal o zvýšenú kontrolu v okolí kultúrneho domu. Najväčší problém je v tom, že organizátor nemôže zasahovať mimo miestnosti, v ktorej sa akcia koná. Vonku môže riešiť poriadok len štátna polícia. Po búrlivej rozprave dal starosta obce hlasovať za návrh zrušenia diskoték od 1.1.2018. Hlasovaním za:3 (Štefanka, Sucháň, Klinovský), proti:3 (Jurda, Filo, Šurín), zdržal sa hlasovania:3 (Piscová, Radoský, Urban), nehlasovala:0, Návrh na zrušenie diskoték od 1.1.2018 nebol schválený.

Poslanec Ing. Milan Jurda navrhol  podmienečné zrušenie diskoték,  Ďalší návrh za ktorý poslanci hlasovali bol, že obecné zastupiteľstvo poveruje dvoch poslancov OZ,  aby na najbližších dvoch diskotékach – Štefanskej a Veľkonočnej, zabezpečili kontrolu merania hluku a kontrolu poriadku na verejnom priestranstve v okolí kultúrneho domu a predložili správu na najbližšie zasadnutie OZ po druhej diskotéke, kde sa situácia opäť prehodnotí. Na kontrole sa chcú zúčastniť aj zástupcovia sťažujúcich občanov. Hlasovaním: 7 (Jurda, Piscová, Radoský, Klinovský, Sucháň, Šurín, Urban), proti:1 (Štefanka), zdržal sa hlasovania: 1(Filo), nehlasoval:0, bolo návrh schválený. 

Starosta obce prečítal poslancom ďalšiu sťažnosť, ktorú podala pani Anna Lacková bytom Hlavná ulica 201/31 Krakovany. Sťažuje sa na hráčov futbalu, ktorí cez týždeň trénujú a cez víkendy hrajú zápasy v priestoroch ihriska a neustále ničia oplotenie súkromného pozemku na ktorý cezeň bez súhlasu vstupujú pre odkopnuté lopty.  Obecné zastupiteľstvo dospelo k záveru, že členovia FK upozornia trénerov aj hráčov, aby plot nepreskakovali počas tréningu, ale po tréningu slušne požiadali o vrátenie lopty majiteľa pozemku na ktorom sa lopta nachádza. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci sťažnosť zobrali na vedomie.

 

K bodu č.6 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za školský rok 2016/2017.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2016/2017 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2016/2017 schválená.  

 

K bodu č. 7- Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za školský rok 2016/2017.

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2016/2017 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 8 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2016 predložila kronikárka obce Ing. Emília Knošková. Materiál bol poslancom zasielaný elektronicky, aby sa nemusel čítať na zasadnutí pre jeho rozsiahli obsah. Starosta obce požiadal poslancov aby k predložený materiál pripomienkovali.

Poslanci k predloženému zápisu nemali žiadne  pripomienky a doplňujúce návrh. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Ročný zápis do kroniky za rok 2016 schválený.  

 

K bodu č. 9 – Návrh na vyradenie majetku obce

Návrh na vyradenie majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Na jednotlivých strediskách sa vyraďuje majetok v obstarávacích cenách.

Obecný úrad – 716,33 eur, Kultúrne stredisko – 739,40 eur, Základná škola –72638  eur, Materská škola – 1979,81 eur, Školská jedáleň –  210,86 eur, Zariadenie opatrovateľskej služby – 569,82 eur,  Požiarna zbrojnica – 323,99 eur. Materská škola prechádzala v roku 2017 veľkou rekonštrukciou a vyradila všetky nefunkčné a zastaralé predmety, z toho dôvodu je aj hodnota majetku na vyradenie v tomto stredisku vyššia ako v minulých rokoch.  V ostatných strediskách ide tiež o predmety bežného používania a opotrebenia.

Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 5266,59 Eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Urban), bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 5233,59 eur schválené.

 

K bodu č. 10 – Rozpočtové opatrenie č.3/2017, č.4/2017

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom b) a c) aj a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh na rozpočtové opatrenie – viazanie príjmov a viazanie výdavkov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 15 059,32 € na sumu 1 303 548,80€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017 sa celkový rozpočet znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 10 009,79 € na sumu 1 293 539,01 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

– bežný zvyšuje o 57 645,21 €,

– kapitálový sa zvyšuje o 11 000 €

– finančné operácie sa znižujú o 78 655 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

– bežný znižuje o 390,09 €,

– kapitálov znižuje o 9 619,70 €,

– finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:1 (Urban) bolo rozpočtové opatrenie č. 3/2017 schválené.

 Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 vypracovala Ing. Slávka Kotulová V súlade s ods. 2 písmenom b) a c) aj a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh na rozpočtové opatrenie – prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 15 059,32 € na sumu 1 303 548,80€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017 sa celkový rozpočet znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 10 009,79 € na sumu 1 293 539,01 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 1 744 € na sumu 1 295 283,01

V príjmovej časti sa rozpočet:

– bežný zvyšuje o 1 744 €. €,

– kapitálový – bez zmien

– finančné operácie – bez zmien

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

– bežný znižuje o 7 306 €,

– kapitálový sa zvyšuje o 9 050 €,

– finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Urban), nehlsoval:1 (Jurda),  bolo rozpočtové opatrenie č. 4/2017 schválené.

K bodu č. 11 – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku pána Michala Sedláka.

Starosta obce prečítal žiadosť pána Michal Sedláka Južná ulica č. 420/13, Krakovany na odkúpenie časti obecného  pozemku p.č. 293/1 k.ú. Krakovany o výmere cca 20 m2, pred pozemkom p.č. 79, k.ú. Krakovany na Námestí sv. Mikuláša. Na tejto parcele pán Sedlák plánuje výstavbu rodinného domu a po porade s architektom požiadal o odkúpenie časti obecného pozemku pre zachovanie estetického ucelenia námestia. K predloženej žiadosti sa poslanci dohodli na predbežnom súhlase s podmienkou, že žiadateľ si dá vypracovať geometrické zamerania a kúpno – predajnú   zmluvu a tiež bude hradiť všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Po vypracovaní geometrického plánu obecné zastupiteľstvo zaujme konečné stanovisko. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol schválený predbežný súhlas na odpredaj časti obecného pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13 Krakovany.

K bodu č. 12 – Vyúčtovanie župného festivalu kultúry 2017 a Hobby stretnutí.

Vyúčtovanie Župného festivalu kultúry a Hobby stretnutí predložila kontrolórka obce Elena Podmaková. Na Hobby stretnutiach bol zaznamenaný nárast tržieb napriek zníženiu počtu návštevníkov. Tiež bol znížený počet pracovníkov v bufete. Župný festival kultúry zaznamenal v tomto roku nižšiu stratu ako v minulom roku.  Poslanci túto informáciu hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  zobrali na vedomie.

K bodu č. 13 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2017         

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Šurín), bol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016 schválený.

K bodu č. 14 Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie na rok 2018

Starosta obce predložil poslancom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018.  Na obecný úrad Krakovany bolo doručených 17 žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. Každou žiadosťou sa poslanci zaoberali jednotlivo, a zároveň o každej výške hlasovali samostatne. Na záver sa potom bude schvaľovať jedno uznesenie pre kompletnú výšku dotácie z rozpočtu obce.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža  –  požiadala o dotáciu vo výške 1500,-MSSČK má najviac akcií v kultúrnom dome, kde sa im účtuje nájom aj spotreba energií za prenájom priestorov kultúrneho domu. Väčšina poskytnutej dotácie sa tak vráti obci. Žiadosť je na rovnakú výšku príspevku ako bola v roku 2017.  Za výšku dotácie 1500,- eur pre MSSČK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola schválená dotácia pre MSSČK Krakovany  vo výške 1500,- eur.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany –   požiadal o dotáciu vo výške 1000,- eur. V minulom roku im bol schválený príspevok  700,- eur.  K zvýšeniu príspevku pre OSK Krakovany poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok pre OSK Krakovany vo výške 1000,- eur schválený.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 700,00 eur na činnosť. V minulom roku im bolo schválených 700,- eur. Dotácia bude použitá na propagáciu poľovníctva, starostlivosť o prírodu a zver. Za predložený  návrh 700,- eur dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 700,00 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (CFM JA).  Združenie požiadalo o dotáciu vo výške 3000,- eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  dotácie pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 17 000,00 eur. Oproti roku 2017 zvýšili požiadavku o 5000,00 eur, ktorú odôvodnili výstavbou nových šatní. Napokon sa poslanci dohodli na príspevku vo výške 12 000,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola dotácia pre FKK vo výške 12 000,00 eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. Dotácia bude podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii zadarmo. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácia vo výške 1000,- eur pre FS LUSK schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka  požiadala o 1500,00 eur. Poslankyňa Piscová odôvodnila navýšenie dotácie oproti minulému roku, že folklórna skupina plánuje nahrať a vydať CD nosič na zachovanie piesní, ktorými prezentujú náš región a 1000 eur by bolo použitých na financovanie tohto CD-čka.  Poslanci sa dohodli na sume  1000,- eur, z čoho 500 eur bude príspevok na vydanie CD nosičov a 500 eur na cestovné výdavky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Piscová), nehlasoval:0, bol príspevok vo výške 1000,- eur pre FS Krakovčanka schválený.

Tanečná skupina FS Krakovienka   požiadala o 2000,00 eur. Poslanci pre  TS Krakovienka navrhli dotáciu vo výške 1000,00 eur na účasť na medzinárodnej súťaži v Gruzínsku. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre TS Krakovienka schválená dotácia vo výške 1000,00 eur. Od každého folklórneho súboru, ktorému bola schválená dotácia bude obec požadovať jedno vystúpenie na kultúrnych podujatiach v obci bez nároku na odmenu. 

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 300,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na dve kultúrne podujatia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky.  Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 300,00 eur na prenájom sály KD na dve spoločenské akcie schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 1 500,00 eur. Dotácia má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky, ktorá sa bude konať v roku 2018 K predloženej žiadosti 1500 ,- eur  poslanci nemali pripomienky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 1500,00 eur schválená.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2 000,00 eur. Poslanci navrhli výšku dotácie znížiť na 1000,- eur. Za predložený  návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške  1 000,00 eur schválili.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 1000,00 eur. Poslanci navrhli dotáciu vo výške 850,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 850,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 850,00 eur. Poslanci sa dohodli, že ZR pri MŠ znížia požadovanú výšku dotácie na 850,00 eur, ktorá pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 850,00 eur schválená.

Dobrovoľný hasičský zbor  požiadal o dotáciu vo výške 750,- eur , ktoré chcú použiť pri organizovaní súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a príspevok na nájom a energie KD na Štefanskú zábavu. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol príspevok pre DHZ vo výške 750,- eur schválený.

Záujmové združenie zdravého cvičenia PILATES a Katarína Zubáková, Aerobic s Katkou, požiadali o bezplatný prenájom telocvične ZŠ. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený. Starosta obce dal hlasovať celkovú sumu poskytnutú na dotácie spoločenským organizáciám   celkovej výške 26 900,- eur. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre spoločenské organizácie z rozpočtu obce vo výške 26 900,- eur schválená.

K bodu č. 15 – Rôzne

Zámena pozemkov s pánom Ťupekom. Starosta obce predložil poslancom na schválenie zámenu pozemkov s pánom Ťupekom podľa uznesenia z č. 36/3/2017 zo dňa 26.6.2017, kde Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch Schválilo predbežný súhlas na výmenu pozemkov  s pánom Slavomírom Ťupekom a manželkou Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica č.493/78, Krakovany a Obcou Krakovany,  vypracovanie   geometrického plánu  na odčlenenie  pozemkov z p.č. 268/1, k.ú. Stráže a z  p.č. 264/2, k.ú.  Stráže ktoré budú predmetom      zámeny,  spolufinancovanie  manželov Ťupekových  na  výdavkoch  spojených s realizáciu celej zámeny v ½.  Geometrický plán na odčlenenie pozemkov bol vypracovaný. V súčasnosti  je na schválení na katastrálnom úrade v Piešťanoch. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola zámena pozemkov s pánom Ťupekom schválená.

–  Termíny vykonania inventarizácie

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom zloženie inventarizačných komisií.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka                      

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban, členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová, členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka       

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2017 do 29.1.2018.

Fyzická inventúra 15.12.2017 – 31.12.2017, dokladová inventúra 1.1.2018-29.1.2018

Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 termíny inventúr zobrali na vedomia.

– Štúdia zástavby Staré Konopisko

Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ľuboš Sucháň. Starosta obce predložil dve varianty zastavania Starého konopiska. Jedna variant bol s výstavbou bytovky a druhý bez bytoviek. Stavebná komisia tento problém riešila na svojom zasadnutí. Projektant tento návrh zapracoval a starosta ho poslancom predložil.   Starosta obce dal hlasovať za návrh variantu bez bytoviek. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Filo), nehlasoval:1(Sucháň).

Starosta obce informoval poslancov o zmene ÚP mesta Vrbové, v ktorom je zahrnutý ochvat mesta cez naše katastrálne územie. K tomuto návrhu je potrebné aby obec Krakovany napísala stanovisko.  K tomuto návrhu by mala zasadnúť stavebná komisia a príde aj viceprimátor mesta Vrbové aby tento návrh prezentoval.

Interpelácie poslancov

Filo – revitalizácia tují na cintorínov v Krakovanoch a Strážoch.

Šurín – rekonštrukcia chodníkov v obci

Urban – nové autobusové zastávky  Vrbové Piešťany na Železničnej ulici a smer na Vrbové pri futbalovom ihrisku.

Radoský – vybudovanie chodníka na ulici Hrádze

Jurda – projektová dokumentácia na odvodnenie ulice Hrádze a naprojektovanie chodníka

K bodu č. 16 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 27. októbra  2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 52/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou
 5. Sťažnosti občanov
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017
 7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017
 8. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku . Michal Sedlák
 12. Vyúčtovanie Župného festivalu 2017, Hobby stretnutí
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 14. Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácia na rok 2018
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 53/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Marek Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 54/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 26/3/2017 – 45/3/2017 zo dňa 26. júna 2017 a uznesení č. 46/4/2017-51/4/2017 zo dňa 25. augusta 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou

Uznesenie č. 55/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Informáciu manažéra Mikroregiónu nad Holeškou pána Lukáša Pavlecha  o zadaní projektu na Cyklotrasu Mikroregiónu nad Holeškou

B/Schvaľuje

Príspevok na vypracovanie štúdie  projektu Cyklotrasy Mikroregiónu nad Holeškou v pomernej časti pre obec Krakovany vo výške 1220 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Sťažnosti občanov

Uznesenie č. 56/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť občanov a návrh na zrušenie diskoték

B/ Schvaľuje

Zrušenie diskoték od 1.1.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 3 (Klinovský P.,  Sucháň, Štefanka)

Proti: 3  (Filo, Jurda, Šurín)

Zdržal sa hlasovania: 3 (Piscová, Radoský, Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo schválené

 

Uznesenie č. 57/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Dvoch poslancov OZ,  aby na najbližších dvoch diskotékach – Štefanskej a Veľkonočnej zabezpečili kontrolu merania hluku a kontrolu poriadku na verejnom priestranstve v okolí kultúrneho domu a predložili správu na najbližšie zasadnutie OZ po druhej diskotéke, na základe ktorej sa  organizovanie diskoték  opäť prehodnotí. Na kontrole sa chcú zúčastniť aj zástupcovia sťažujúcich občanov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 1 (Štefanka) 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 58/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť pani Lackovej s konštatovaním,  že členovia FK upozornia trénerov aj hráčov, aby plot nepreskakovali počas tréningu, ale po tréningu slušne požiadali o vrátenie lopty majiteľa pozemku na ktorom sa lopta nachádza.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017

Uznesenie č. 59/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017

Uznesenie č. 60/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Šurín, Štefanka, Urban)

Za:  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016

Uznesenie č. 61/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9…. (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 9… (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 K bodu č. 9 – Návrh na vyradenie majetku obce

 Uznesenie č. 62/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku

_______________________________________________________________________

Požiarna zbrojnica 323,99
Materská škola 1979,81
Základná škola 726,38
Školská jedáleň 210,86
Obecný úrad 716,33
Kultúrne stredisko 739,40
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 569,82
SPOLU 5266,59

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

K bodu č. 10 – Rozpočtové opatrenie č. 3, č.4

 Uznesenie č. 63/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80 +16 678 896 786,80 +57 645,21 954 432,01
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107 0 328 107 +11 000 339 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68 -1 618,68 78      655 -78 655 0
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80 -10 009,79 1 293 539,01

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48 +6 181,32 832 368,80 -390,09 831 978,91
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302 +8 878 471 180 -9 619,70 461 560,30
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80 -10 009,79 1 293 539,01

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 64/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu

 

4. zmena
Bežné príjmy 829 506 880 108,80 896 786,80 954 432,01 +1 744 956 176,01
Kapitálové príjmy 1 000 328 107 328 107 339 107 0 339 107
Finančné operácie 78 655 80 273,68 78      655 0 0

 

0
Príjmy spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 +1 744 1 295 283,01

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena

 

2. zmena 3. zmena

 

Návrh na 4. zmenu

 

4. zmena
Bežné výdavky 800 161 826 187,48 832 368,80 831 978,91 -7 306 824 672,91
Kapitálové výdavky 109 000 462 302 471 180 461 560,30 +9 050 470 610,30
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 +1 744 1 295 283,01

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Urban)

Nehlasoval: 1 (Jurda)

 

K bodu č. 11 – Žiadosť o dokúpenie časti obecného pozemku

 Uznesenie č. 65/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť pána Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, Krakovany na odkúpenie časti obecného pozemku č. 293/1, k.u. Krakovany

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas s tým, že si záujemca dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemku a bude hradiť všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva pozemku.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Vyúčtovanie Župného festivalu kultúry 2017 a Hobby stretnutí

 Uznesenie č. 66/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyúčtovanie Župného festivalu kultúry 2017 a Hobby stretnutí

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Plán Kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

 Uznesenie č. 67/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolora obce na 2.polrok 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1(Šurín)

 

K bodu č. 14 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018

 Uznesenie č. 68/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotáciu z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie na rok 2018 v sume 26 900,- eur

Miestna skupina SČK Krakovany     1500,- €

Obecný stolnotenisový  klub             1000,- €

Poľovnícke združenie Králik              700,- €

Centrum futbalovej mládeže             3000,- €

Futbalový klub Krakovany              12000,- €

FS LUSK                                           1000,- €

FS Krakovčanka                                1000,- €

TS Krakovienka                                 1000,- €

Súkromné etnografické múzeum         300,- €

Klub paličkovanej čipky Bábence     1500,- €

RKC farnosť Krakovany                   1000,- €

JDS Krakovany                                   850,- €

ZR pri ZŠ                                             450,- €

ZR pri MŠ                                            850,- €

DHZ                                                    750,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Rôzne

 Uznesenie č. 69/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov s pánom Ťupekom

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 70/5/2017

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2016

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2017

Inventarizácia 15.12.2017-29.1.2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 71/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Variantu B na zastavanie plochy Staré Konopisko len na IBV

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)                  

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval:1 (Sucháň)

 

Uznesenie č. 72/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)                  

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  27. októbra 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                     

Pozvánka na Katarínsky ples 17.11.2017

Základná škola Krakovany Vás srdečne pozýva na TRADIČNÝ KATARÍNSKY PLES tento rok v piatok 17. novembra 2017 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome Krakovany.

Do tanca hrá hudobná skupina DISK.

Ponúkame kávu, domáce zákusky…

Tešíme sa na Vašu účasť!

Stoly si môžete rezervovať na t.č.:0907 173 563. Cena vstupenky 10,- €.  V cene je zahrnutá večera a prípitok.

Plagát k podujatiu: