Farské oznamy od 23.11. do 29.11.2020

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 23. 11. 29. 11. 2020
_____________________
PONDELOK 23. 11., féria

 

UTOROK  24. 11., sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, spomienka
17:00 Ostrov  † Jozef a Mária Borovskí

STREDA  25. 11., féria
17:00 Ostrov  † Mária Grznárová, rodičia a ostatní zomrelí z rodiny

ŠTVRTOK 26. 11., féria
17:00 Krakovany † rodičia Katarína a Vladimír Mihálikoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  27. 11., féria 
17:00 Krakovany † otec Anton a starí rodičia Rajčákoví

SOBOTA 28. 11., Obetovanie Panny Mária, spomienka
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

NEDEĽA 29. 11., 1. adventná nedeľa
08:00 Krakovany † Ľubomíra Macejková 1. výročie
09:00  Ostrov † rodičia Ján a Anna Vaňákoví, starí rodičia z oboch strán, Jaroslav a jeho vnuk
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: č.: 161-180.
Možnosť priniesť v nedeľu adventné vence na posvätenie.
Na 1. adventnú nedeľu bude zbierka na charitu.

  Správca farnosti Krakovany oznamuje všetkým veriacim, že od štvrtka 19. novembra 2020 sa v našom kostole obnovuje slávenie svätých omší v “tradičnom” režime – vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 17:00 a v nedeľu o 8:00 a 10:30.
 Na základe nariadenie vlády sa kapacita kostola obmedzuje na 50 % kapacity kostola a iba na sedenie, čo v našom prípade znamená približne 180 miest v kostole a  ……..  na chóre. 
  Sedieť sa bude šachovnicovým spôsobom – vedľa Vás i pred Vami musí byť 1 miesto voľné. Sedieť môžete iba na stoličkách alebo na vyznačených miestach na laviciach. Prosíme aj rodinných príslušníkov a aj tých, ktorí bývajú v spoločnej domácnosti, rodičov s malými deťmi, aby dodržiavali tento spôsob sedenia.
  V platnosti zostávajú nariadenia o povinnej dezinfekcii rúk a o rúškach na tvári počas celej omše, zákaze podávania rúk, odporúčanie prijímať Eucharistiu do rúk.
Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši. Prosíme, aby ste rešpektovali usmernenia kostolníkov a organizátorov.
Mgr. Marek Jesenák farár-dekan

Sväté omše vysielané z Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Televízii LUX budú v období od 1. 10. 2020 do odvolania nasledovne: PONDELOK – SOBOTA 7:00 a 18:30
NEDEĽA 10:00 a 18:30. Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.
Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

OBNOVENIE PREVÁDZKY  MATERSKEJ ŠKOLY OD STREDY 18.11. 2020

Prevádzka MŠ bude opäť obnovená v stredu 18.11.2020.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný:                                                                                                              –  odovzdať vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré si môžete vyplniť aj pred vchodom do budovy materskej školy        ( aktuálne),                                                                                                                                                                                                 – ak boli deti ošetrené lekárom a čerpali ste al. čerpáte pandemickú OČR, je potrebné priniesť potvrdenie                 od  lekára,                                                                                                                                                                                                   – v prípade pozitívne testovanej osoby s ktorou dieťa bolo v 10 dňovej domácej izolácii je nutné priniesť potvrdenie od lekára.                                                                                                                                                                                                    Ak sa rozhodnete, že v stredu 18.11.2020 dieťa do MŠ nenastúpi, prosíme Vás vyhlásiť dieťa zo stravy v stredu 18.11.2020 ráno do 7.15 hod. na tel. č. MŠ 033/779 84 31.                                                                        Nosenie rúšok od stredy 18.11.2020 počas pobytu dieťaťa v MŠ je na rozhodnutí zákonného zástupcu.                              Žiadame Vás, aby dieťa malo rúško v hygienickom obale odložené v skrinke.                                                                        Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia, trpezlivosti v tejto neistej a neľahkej dobe.

                                                                                                                      

Pozvánka na zasadnutie OZ Krakovany

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční

dňa 18. novembra  2020 /v stredu/  o 17.30 hod. v Kultúrnom dome.

Program rokovania:

            Obsah materiálu:                                                                           

 

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 6. Návrh na vyradenie majetku doplnenie
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
 8. Rôzne
 9. Záver

 PhDr. František Klinovský, starosta obce

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných, aby sa zasadnutia riadne a včas zúčastnili.

V Krakovanoch dňa 11. novembra  2020

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06/2020

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 27. októbra 2020  v sále KD Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
 4. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenou.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
 4. Riešenie havarijnej situácie v ZOS Krakovany
 5. Rôzne
 6. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:.6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

Na zasadnutie prišiel poslanec  Marek Fořt.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing.  Michala Sedláka a  Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:, schválili.

 

K bodu č. 3  – Žiadosť k poskytnutie návratnej finančnej výpomoci

Starosta oboznámil poslancov o možnosti poskytnutia návratnej finančnej výpomoci vo výške  27.574,-€ na preklenutie finančnej situácie do konca roka 2020. Úver sa bude splácať v rokoch 2024-2026.

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc schválené

 

K bodu č.4 – Riešenie havarijnej situácie v ZOS Krakovany

Marek Fořt navrhol prerušiť prevádzku v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch z dôvodu havarijnej situácie a na základe vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Navrhol uzavrieť ZOS ku dňu  30.4.2021. 

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili ukončenie prevádzky ZOS ku dňu 30.4.2021.

 

K bodu č.5 – Rôzne

Michal Sedlák navrhol pri rekonštrukcii Kultúrneho domu obnoviť zadný vchod do sály, upraviť chladiacu miestnosť a rozdelenie spotrebičov v kuchyni.

Filo Juraj nesvieti osvetlenie nad prechodom pri autobusovej zastávke na Piešťany. Starosta – osvetlenie je v riešení.

 

K bodu č.6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ. 

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 27. októbra 2020

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 62/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
 4. Riešenie havarijnej situácie v ZOS Krakovany
 5. Rôzne
 6. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za:  6 (Filo, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 63/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Michal Sedlák, Pavel Klinovský

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej  výpomoci

Uznesenie č. 64/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti na návratnú  finančnú výpomoc vo výške 27 574,- €

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Riešenie havarijnej situácie v ZOS Krakovany

Uznesenie č. 65/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušiť prevádzku v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch k 30.4.2021

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rôzne

Uznesenie č.66/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. októbra  2020

Zapisovateľ:  Ing. Oľga Galbavá      

Prerušenie prevádzky materskej školy

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa obce Krakovany  z dôvodu prevádzkových príčin sa prerušuje prevádzka materskej školy   12.11.2020 do  17.11.2020.  Prevádzka by mala byť obnovená v stredu 18.11.2020. Keďže sa situácia  môže zmeniť, riaďte sa podľa pokynov na webovej stránke www.krakovany.sk v sekcii školstvo, materská škola – aktuálne oznamy, alebo na facebookovej adrese MATERSKÁ ŠKOLA KAKOVANY. Žiadame rodičov , aby sledovali zdravotný stav detí  a v prípade výskytu COVID – 19 telefonicky kontaktujte detského ošetrujúceho lekára.

Farské oznamy od 9.11. do 15.11.2020

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 9. 11. 15. 11. 2020
_____________________
PONDELOK 9. 11., Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
07:00, 18:30 TV LUX

UTOROK  10. 11., sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
07:00, 18:30 TV LUX

STREDA  11. 11., Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
07:00, 18:30 TV LUX

ŠTVRTOK 12. 11., sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
07:00, 18:30 TV LUX

PIATOK  13. 11., féria 
07:00, 18:30 TV LUX

SOBOTA 14. 11., féria
07:00, 18:30 TV LUX

NEDEĽA 15. 11., 33. nedeľa v cezročnom období
10:00, 18:30 TV LUX
___________________
Sväté omše vysielané z Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Televízii LUX budú v období od 1. 10. 2020 do odvolania nasledovne: PONDELOK – SOBOTA 7:00 a 18:30
NEDEĽA 10:00 a 18:30. Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.
Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.  

Sväté omše i adorácie budú BEZ ÚČASTI ĽUDU.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Verejná obchodná súťaž-predaj pozemkov

OBEC KRAKOVANY

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02  Krakovany

OZNÁMENIE

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, v zmysle §9a odseku 2) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 55/5/2020 zo dňa 29.9.2020 v zmysle ustanovení §281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov,

Vyhlásila obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie jednotlivých kúpnych zmlúv na predaj pozemkov vo vlastníctve vyhlasovateľa.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku obce Krakovany, ktorý je evidovaný Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1365, pre katastrálne územie Krakovany,  obec Krakovany na 21 stavebných pozemkov parcely registra „C“ orná pôda a ostatné plochy, ktorých podrobný rozpis aj výmery sú uvedené v Podmienkach obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže:

14.10.2020 PhDr. František Klinovský, starosta obce Krakovany