Farské oznamy od 15.1. do 21.1.2018

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14.01. 20182. nedeľa v cezročnom období
________________________________________________________________________
PONDELOK 15. 01., féria
18:00  Krakovany † Miroslav Bučko a syn Erich č. 206

UTOROK 16.01., féria
18:00  Ostrov  † Sestra Mária s manželom č. 434

STREDA 17.01., sv. Antona, opáta, spomienka
18:00  Ostrov

ŠTVRTOK 18.01., féria
18:00 Krakovany †

PIATOK 19.01., féria
18:00 Krakovany  † Manžel, syn a súrodenci č. 44

SOBOTA 20.01., féria
18:00  Krakovany † Rodičia Žitňanskí, Frankoví, Mária a Božena č. 337

NEDEĽA 21. 01., 3. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov   Dcéra Evka Kováčiková č. 387
10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti
_________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 41-60
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy.
FARSKÁ PÚŤ 14.5. – 17.5. 2018 WADOVICE-KALWVARIA ZEBZYDOVSKA-KRAKOW-ČENSTOCHOVA POĽSKO
110,-EUR program púte sa nachádza na nástenke

Farské oznamy od 8.1. do 14.1.2018

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 07.01. 2018Krst Krista Pána
____________________________________________________________________________________________________________
PONDELOK 08. 01., féria
18:00  Krakovany Brat Peter a synovec Peter č. 227

UTOROK 09.01., féria
18:00  Ostrov  Manžel Vojtech Zubák a rodičia Kubrickí a Zubákoví č. 153

STREDA 10.01., féria
18:00  OstrovEduard č. 369

ŠTVRTOK 11.01., féria
18:00 Krakovany † Manžel Alojz, rodičia Strakoví a Kramárikoví č. 182

PIATOK 12.01., féria
18:00 Krakovany  

SOBOTA 13.01., féria
18:00  Krakovany Rodičia Vatrtoví 15. výr. č. 400

NEDEĽA 14. 01., 2. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov   Mama, brat a rodičia č. 369
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 21-40
Dnes nám končí vianočné obdobie.

Farské oznamy od 1.1. do 7.1.2018

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 31.12. 2017Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
____________________________________________________________________________________________________________
PONDELOK 01. 01., Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
09:00 Ostrov  Za zdravie a Božie požehnanie pre Vierku
10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

UTOROK 02.01., sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
18:00  Ostrov   Jozef Klačan a starí rodičia z oboch strán č. 142

STREDA 03.01., féria
18:00  Ostrov Za veriacich farnosti

ŠTVRTOK 04.01., féria
18:00 Krakovany † Anton, Žofia a Mária Pekarčíkoví č. 194

PIATOK 05.01., féria
18:00 Krakovany  † Bratia Jarolím, Ladislav a švagriná Helena č. 259

SOBOTA 06.01., Zjavenie PánaTraja králi
09:00 Ostrov Rodičia, sestra a všetci zosnulí z rodiny č. 407
10:30  Krakovany Gašpar a Emília Bucheloví

NEDEĽA 07. 01., Krst Krista Pána
09:00 Ostrov   Mária, Michal a dcéra Oľga č. 92
10:30  Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 1-20
V sobotu popoludní budem chodiť posviacať domy.
Nedeľou Krstu Krista Pána nám končí Vianočné obdobie.
Úmysel modlitieb na mesiac január: Aby kresťania žijúci v Ázii a v iných krajinách, mohli prežívať svoju vieru slobodne

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2017

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 20. decembra  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                              

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver                                                                                                                

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili Daniela Piscová a Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraj Filo a Marek Urban. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Územný plán obce Krakovany – Zmena 12/2017

Starosta prečítal poslancom Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“ a Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“. K predloženým materiálom poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola zmena Územného plánu obce Krakovany č.12/2017 schválená.

 

K bodu č. 4 –Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 20. decembra   2017

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 91/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 92/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Územný plán obce Krakovany – Zmena 12/2017

Uznesenie č 93/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 • Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2017/039088/Ha zo dňa 20.12.2017 k návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

B/Schvaľuje

 • Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017.
 • Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č.4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

C/Odporúča

starostovi obce Krakovany

 • Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
 • Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  20. decembra 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                        

Termíny odvozov separovaného odpadu – rok 2018

Papier
Vždy vo utorok, a to: 9. januára, 27. februára, 17. apríla, 19. júna, 31. júla, 11. septembra, 23. októbra a 4. decembra 2018. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 9. februára, 23.marca, 4. mája, 15. júna, 27. júla, 7. septembra, 19. októbra a 30. novembra 2018. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v utorok, a to: 23. januára, 27. marca, 15. mája, 3. júla, 14. augusta, 25. septembra, 6. novembra a 18. decembra 2018. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v stredu, a to: 7. februára, 4. apríla, 2. mája, 30. mája, 27. júna, 25. júla, 22. augusta, 19. septembra, 17. októbra a 12. decembra 2018. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy vo štvrtok, a to: 22. februára, 19. apríla, 31. mája, 12. júla, 23. augusta, 4. októbra, 15. novembra a 27. decembra 2018. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Farské oznamy od 25.12. do 31.12.2017

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 24.12. 20174. adventná nedeľa
____________________________________________________________________________________________________________
PONDELOK 25. 12., Narodenie Pána, slávnosť
09:00 Ostrov  Za zdravie a Božiu pomoc č. 120
10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

UTOROK 26.12., sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
09:00 Ostrov Manžel Štefan a otec Štefan č. 276
10:30  Krakovany  Celestína, Štefan a syn František č. 345

STREDA 27.12.,  sv. Jána, apoštola, evanjelistu, sviatok
18:00  Ostrov   Františka a rodičia č. 436

ŠTVRTOK 28.12., sv. Neviniatka, mučeníci, sviatok
18:00 Krakovany Rodičia Filoví, starí rodičia, brat Jožko a Mirka č. 363

PIATOK 29.12.,  Oktáva Narodenia Pána
18:00 Krakovany  † Rodičia Gestingeroví, Ščepkoví, sestry a švagrovia č. 431

SOBOTA 30.12., Oktáva Narodenia Pána
18:00 Krakovany Poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu č. 9

NEDEĽA 31. 12.,  Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, slávnosť
09:00 Ostrov   Bernard, Viliam a Maximilián č. 418
10:30  Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č:
Na budúcu nedeľu budeme mať po sv. omši ďakovnú pobožnosť – na koniec kalendárneho roka.
Na sviatok Narodenia Pána budeme mať farskú zbierku.
V SOBOTU 30. dec. sa o 12:00h. rozozvučia na kostoloch všetky zvony na 5. min. Lebo 30. Decembra 1977 bola zriadená Slovenská cirkevná provincia. Je to 40. rokov od historického medzníka. Keď v Trnave za účasti kardinál Tomáška, počas slávnostnej 1. omše bol podpísaný slávnostný dekrét. No nesmelo sa toto slávnostné vyhlásenie uskutočniť verejne.