Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04/2020

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 2. septembra 2020  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Previerka zachovávania zákonnosti v postupe pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.
 5. Vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenou, ktorú predložil poslanec Ing. Slavomír Ťupek a Mgr. Juraj Filo

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Previerka zachovávania zákonnosti v postupe pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.
 5. Vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku
 7. Zmena člena v Komisii na ochranu verejného záujmu
 8. Vyhlásenie výberového konania na Piváreň u Notára
 9. Rôzne
 10. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 22/3/2020-38/3/2020 zo dňa 30. júna  2020.

Uznesenie č. 22/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2019
 5. Výročná správa obce za rok 2019
 6. Rozpočtové opatrenie 2/2020, použitie rezervného fondu
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo
 8. Prevádzkový poriadok Zberný dvor
 9. Predaj hasičského auto AVIA
 10. Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020
 11. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 12. Rôzne
 13. Záver- podané

Uznesenie č. 23/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 24/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 12/2/2020-21/2/2020 zo dňa 13. mája 2020 – podané

Uznesenie č. 25/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.
 3. Schodok rozpočtu v sume -156 851,54  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume -28 320,40 EUR. Celkový schodok vo výške -185 171,94€ bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z finančných operácií. – podané

Uznesenie č. 26/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 43 837,50 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.

Uznesenie č. 27/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2019
 1. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe – podané

Uznesenie č. 28/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47 -36 152,98 1 117 498,49
Kapitálové prímy 1 036 519 +908800 1 126 519 -96 358,61 1 030 160,39
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83 +112 721,18 141 042,01
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30 -36 152,98 1 125 819,32
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259 +16 362,57 1 146 621,57
Finančné operácie 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89
 • podané

Uznesenie č. 29/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu v plnej výške 112 721,18 € na kapitálové položky schválené v rozpočte 2020 na obstaranie dlhodobého majetku – podané

Uznesenie č. 30/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 16/2/2020 zo dňa 13. mája 2020 – podané

Uznesenie č. 31/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory  Piváreň u Notára o 50 %  od 16.3.2020 do 19.5.2020 pre nájomcu Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, 922 02 Krakovany. – podané

Uznesenie č. 32/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 17/2/2020 zo dňa 13. mája 2020 – podané

Uznesenie č. 33/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory   kaderníctvo   o 50 % od 16.3.2020 do 5.5.2020 pre nájomcu Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, 922 03 Vrbové. – podané

Uznesenie č.  34/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prevádzkový poriadok Zberného dvora – podané

Uznesenie č. 35/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj hasičského auta – AVIA A 31. K DA12, EČ PN 834 AG za cenu 400,- eur  na základe znaleckého posudku v ktorom všeobecná hodnota vozidla predstavovala ku dňu 2.6.2020 čiastku 390,- eur vrátane DPH – podané.

Uznesenie č. 36/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu záujmového združenia právnických osôb Mikroregión nad Holeškou za rok 2019 a správu manažéra mikroregiónu o činnosti za I. polrok 2020 – podané

Uznesenie č. 37/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 0

Proti: 6 (Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 1(Filo)

Nehlasoval: 1 (Radoský)

S konštatovaním, že uznesenie nebolo prijaté

Uznesenie č. 38/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov  – podané

 

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Upozornenie prokurátora

Starosta obce predložil poslancom upozornenie prokurátora ktoré bolo doručené na obecný úrad na základe  Previerky zachovávania zákonnosti v postupe obce pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií. Upozornenie bolo poslancom doručené  elektronicky, preto sa za zasadnutí už nečítala. Na samotnom zasadnutí bol prítomný aj pán JUDr. Singer, ktorý kontrolu Všeobecne záväzného nariadenia vykonal a podal upozornenie prokurátora na porušenie ustanovení § 7 ods. 2, ods. 4, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z., § 6 ods. 1, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.

a súčasne navrhol :

– prejednať toto upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce,

– ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia obce, kde boli zistené nedostatky zrušiť v celom rozsahu, resp. upraviť dotknuté ustanovenia nariadenia obce tak, aby boli v súlade so zákonom,

– v ďalšom období pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia obce upravujúceho poskytovanie dotácií v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. postupovať zákonným spôsobom, predovšetkým podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. a zákona č. 369/1990 Zb..

VZN č.4/2005 bolo schválené uznesením OZ č. 5/2005 pod bodom A4 dňa 16. júna 2005.  Na základe zistených nedostatkov sa poslanci obecného zastupiteľstva zhodli na zrušení VZN č. 4/2005 v plnom rozsahu. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zrušenie uznesenia OZ č. 5/2005 pod bodom A4 zo dňa  16. júna 2005 schválené.

 

K bodu č. 5 – Vyradenie majetku obce

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Návrhy na vyradenie majetku predložili nasledovné strediská:

Požiarna zbrojnica      – 1007,79 eur

Materská škola           – 386,13 eur

Základná škola           – 199,99 eur

Školská jedáleň          – 603,65 eur

Obecný úrad               – 2091,02 + 15 605,41 detské ihrisko

Kultúrne stredisko      – 414,33 eur

ZOS                            – 883,33 eur

Celková hodnota navrhnutého majetku na vyradenie je 21 191,35 eur v obstarávacej cene.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom vyjadrenie  a pripomienky k predloženým vyraďovací  návrhom.  V závere odporučila drevené prvky detského ihriska nevyradiť, ale opraviť a umiestniť naspäť na ihrisko. Poslanci k odporučeniu kontrolórky namietali, že na zdemontované prvky nebu možné získať potrebný certifikát a preto navrhli schváliť vyradený majetok v plnom rozsahu. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Fořt), nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku obce v celkovej obstarávacej cene 21 191,35 eur schválené.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku

Poslanec Mgr. Juraj Filo, predseda Finačnej, stavebnej  a majetkovej komisie predložil poslancom žiadosti pána Františka Gonu a Daniely Gonovej obaja bytom Hlavná ulica 26/26, 922 02 Krakovany o jednorazový príspevok v hmotnej núdzi. Komisia zasadala pred rokovaním obecného zastupiteľstva a celú situáciu okolo prípadu podrobne objasnila Ing. Oľga Galbavá. Finančná, stavebná a majetková komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť Františka Gonu o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre účely úhrad nedoplatkov za plyn, za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad vo výške 568,30 eur s podmienkou, že nedoplatky uhradí veriteľom priamo Obec Krakovany. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol jednorazový príspevok v hmotnej núdzi pre Františka Gonu, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 568,30 eur na úhradu nedoplatkov schválený.

Komisia tiež odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť Daniely Gonovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi za účelom uhradenia nedoplatku na výživnom vo výške 626,28 eur s podmienkou, že nedoplatok bude uhradí priamo Obec Krakovany. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol jednorazový príspevok v hmotnej núdzi pre Danielu Gonovú, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 626,28 eur na úhradu nedoplatku na výživnom schválený.

  

K bodu č. 7  – Zmena člena v komisii na ochranu verejného záujmu

Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Slavomír Ťupek vzniesol pripomienku na skutočnosť, že v komisii by mala mať zastúpenie každá politická strana.  Vzhľadom na to, že komisia má dvoch členom nezávislých a jedného zástupcu politickej strany (KDH), navrhol vymeniť nezávislého poslanca Mgr. Juraja Filu za Mareka Fořta, ktorý je nominant SAS. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena člena Komisie na ochranu  verejného záujmu schválená.

 

K bodu č. 8 – Výberové konanie na Piváreň u Notára

Poslanec Mgr. Juraj Filo upozornil na končiacu sa nájomnú zmluvu na Piváreň u Notára a tiež skladové priestory pri pivárni. Z toho dôvodu je potrebné vyhlásiť nové výberové konanie na prenájom uvedených nebytových priestorov. Výberové konanie bude zverejnené na internetovej stránke Obce Krakovany, na úradnej tabuli a v najbližšom vydaní Piešťanského týždenníka, ktoré vyjde 8. septembra. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasvania:0, nehlasoval:0 bolo vyhlásenie súťaže na nebytové priestory-Piváreň u Notára a sklad schválené.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

Starosta obce informoval  o tom, že sa začalo nové verejné obstarávanie na kultúrny dom, kde už sú zapracované požadované zmeny. V priebehu obstarávania môžeme požiadať o predĺženie termínu dokončenia projektu.

Životné prostredie otvára zásobník na kanalizácie. Vo Vrbovom sme mali stretnutie združenia kanalizácie Vrbové Krakovany na ktorom  sa rokovalo s firmou, čo zabezpečuje externý manažment. Táto firma začne verejné obstarávanie na zhotoviteľa.  

 

Interpelácie

Ing. Slavomír Ťupek – či sa nedá posunúť otváracia doba na Zbernom dvore,

Odstrániť vyschnuté stromčeky na Školskej ulici.

Ing. Peter Seitler – oplotenie cintorína v Krakovanoch, kedy sa bude opravovať

V akom štádiu je umiestnenie semaforu pri ZŠ, odsledovať používanie veľkých kontajnerov na papier na vývoz komunálneho odpadu,  

Ing. Michal Sedlák – požiadal o vyprázdnenie odpadkových košov v KD, s TAVOSom riešiť výpustné miesto fekálií mimo obce.

 

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 2. septembra 2020

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 39/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Previerka zachovávania zákonnosti v postupe pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.
 5. Vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku
 7. Zmena člena v Komisii na ochranu verejného záujmu.
 8. Výberové konanie Piváreň u notára
 9. Rôzne
 10. Záver          

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,   Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,   Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 40/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského, Ing. Petra Seitler

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7(Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 41/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 22/3/2020-38/3/2020 zo dňa 30. júna 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,  Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Upozornenie prokurátora

Uznesenie č. 42/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie uznesenia  OZ č. 5/2005 pod bodom A.4 zo  dňa 16. júna 2005, ktoré schválilo   VZN č.4/2005 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnických a fyzickým osobám podnikateľom.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 43/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

Vyradenie majetku za rok 2020

Požiarna zbrojnica      – 1007,79 eur

Materská škola           – 386,13 eur

Základná škola           – 199,99 eur

Školská jedáleň          – 603,65 eur

Obecný úrad               – 2091,02 + 15 605,41 detské ihrisko

Kultúrne stredisko      – 414,33 eur

ZOS                            – 883,33 eur

V celkovej hodnote    – 21191,35eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku – František Gono, Daniela Gonová

Uznesenie č. 44/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoc

Schvaľuje

Na základe odporučenie Finančnej, stavebnej a majetkovej komisie žiadosť o pridelenie jednorazového sociálneho príspevku pre Františka Gonu, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 568,30 eur na nedoplatok za plyn, za daň z nehnuteľnosti, a komunálny odpad. Nedoplatky uhradí priamo obec Krakovany veriteľom.  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 45/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Na základe odporučenie Finančnej, stavebnej a majetkovej komisie žiadosť o pridelenie jednorazového sociálneho príspevku pre Danielu Gonovú, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 626,28 eur na nedoplatok na výživnom. Nedoplatok uhradí priamo obec Krakovany otcovi maloletej.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.7 Zmena člena v Komisii na ochranu verejného záujmu

Uznesenie č. 46/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu člena Komisie pre ochranu verejného záujmu – poslanca  Mgr. Juraja Filo (nezávislý poslanec) nahradí Marek Fořt strana SAS.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Výberové konanie na Piváreň u notára

Uznesenie č. 47/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie súťaže na prenájom nebytových priestorov Pivárne u Notára  a skladových priestorov pivárne.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Rôzne

Uznesenie č. 48/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  2. septembra  2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                     

Farské oznamy od 21.9. do 27.9.2020

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21. 9. 27. 9. 2020
_____________________
PONDELOK 21. 9., sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

 

UTOROK  22. 9., féria
18:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

STREDA  23. 9., sv. Pia z Pietrelciny, spomienka
18:00 Ostrov  † Ľudmila Madunická, manžel Jozef a ostatní zomrelí z rodiny

ŠTVRTOK 24. 9., féria
18:00 Krakovany † manžel Alojz Kališ, rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny

PIATOK  25. 9., féria, 
18:00 Krakovany poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc  pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

SOBOTA 26. 9., féria
18:00 Krakovany  † Vladimír Glasnák a rodičia z oboch strán

NEDEĽA 27. 9., 26. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † rodičia Mária a Ladislav Miklovičoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † manžel Viliam Buchel
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 81-100
Birmovka v Krakovanoch bude budúci rok. Zápis a prvé stretnutie birmovancov bude v Krakovanoch v piatok 25.9.2020 po sv. omši. Birmovanci – od 9. ročníka ZŠ.
Prvé stretnutie prvoprijímajúcich bude v nedeľu 27.9.2020 po sv. omši o 10:30 hod. Prvoprijímajúci – od 3. ročníka ZŠ.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Cez našu obec prejdú 19.9. hviezdy svetovej cyklistiky

V sobotu 19. septembra 2020 prejdú cez našu obec hviezdy svetovej cyklistiky v rámci medzinárodných pretekov Okolo Slovenska. Pôjde o poslednú, štvrtú etapu, ktorá sa začína v Topoľčiankach a končí v Skalici.

Prejazd pelotónu našou obcou sa uskutoční  časovom rozmedzí od 12:15 hod. do 12:40 hod. Cyklisti sa budú pohybovať po ceste druhej triedy č. 499 od Piešťan, prejdú po Priemyselnej ulici (okolo železnice)  smerom na Vrbové.
Pozývame všetkých športových fanúšikov, aby prišli povzbudiť cyklistov počas prejazdu našou obcou.

Opatrenia COVID

Žiadame fanúšikov, aby použili rúška a dodržiavali hygienické, či iné organizačné pokyny organizátora pretekov.

4. ETAPA – TOPOĽČIANKY – SKALICA  19.9.2020

10:40 Štart etapy 
cca. 14:45 Cieľ etapy

 • dĺžka etapy: 171,7 km (prechádza cez 48 miest a obcí)
 • 3 rýchlostné prémie: Topoľčany, Vrbové, Skalica
 • 3 horské prémie: Skýcov, Havran, Jablonka
 • viac na www.okoloslovenska.com 

Informácie z portálu organizátora (okoloslovenska.com):

Podľa predbežnej štartovnej listiny by pri obhajobe žltého dresu nemal chýbať jeho minuloročný víťaz, Yves Lampaert z Deceuninck – Quick-Step. Belgičan okrem neho získal minulý rok i 3.miesto na Paris Roubaix, či druhé miesto na tohto sezónnej belgickej klasike Omploop Het Nieuwsblad Elite. Spolu s ním sa predstaví i novozélanský majster Shane Archbold či najvyššie postavený cyklista v rebríčkoch Francúz Florian Senechal.

V zostave Bora-Hansgrohe príde Martin Laas, ktorý v minulosti viackrát vybojoval pódium v Kórei, Japonsku, Oscar Gatto či Jay McCarthy, ktorý získal viaceré miesta v top 5 celkového poradia napr. Santos Tour Down Under. A samozrejme na domácej pôde nebudú chýbať aktuálny majster SR Juraj Sagan ani Erik Baška.  

Tím Sunweb vysiela cyklistov, ktorým sa v minulosti darilo na Giro d’Italia. Na pódiu etáp stáli Američan Chad Haga i Nemec Nico Denz. V tíme Cofidis sa predstavia napríklad Dán Jesper Hansen či Nemec Mathis Marco, majster sveta v časovke U23 z Dohy. Z poľského CCC poznajú slovenskí fanúšikovia najmä Čecha Josefa Černého, ktorý v roku 2018 získal double na domácom šampionáte. V poľskom drese sa predstaví aj skvelý šprintér Jakub Mareczko, ktorý na tohtoročnom Okolo Maďarska zvíťazil v 3 etapách a rovnako aj mladý maďarský pretekár Attila Valter, celkový víťaz tohtoročného Okolo Maďarska.

Predbežná štartovka Alpecin-Fenix ponúka viacero mien známych predovšetkým z cyklokrosu, ale aj dobrého talianskeho špurtéra Sacha Modolu, či brata majstra sveta v cyklokrose, Davida Van der Poela. S nórskym Uno-X príde čerstvý majster Európy do 23 rokov Jonas Iversby Hvideberg.  Silnú zostavu k nám posiela aj Elkov-KasperBárta, Kukrle, Otruba, Ťoupalík, Sisr, všetko známe mená veľmi dobrých cyklistov, ktorí si už neraz poradili s profesionálmi najvyššej ligy.

Veľmi dobrú sezónu aktuálne prežíva i jediný slovenský kontinentálny tím Dukla Banská Bystrica. V jej zostave nebude chýbať čerstvý držiteľ žltého dresu jubilejného ročníka Okolo Srbska Martin Haring, ani mladý talentovaný jazdec, majster SR U23 a tiež bronzový medailista elitného šampionátu Lukáš Kubiš. Zaujímavosťou je i fakt, že Lukáš Kubiš je v aktuálnom rankingu UCI slovenská dvojka, hneď po Petrovi Saganovi. Spolu s nimi sa predstaví aj Marek Čanecký, Patrik Tybor, Ján Andrej Cully, Juraj Bellan a len prvý rok za mužov jazdiaci, no verná opora tímu, Pavol Rovder.

Od štartu Do cieľa   40 km/h 42 km/h 44 km/h
-1,7 173,4 TOPOĽČIANKY (Château Topoľčianky)
Slávnostný štart
10:45 10:45 10:45
0,0 171,7 TOPOĽČIANKY (koniec obce)
Štart
10:48 10:48 10:48
7,2 164,5 Skýcov 11:02 11:01 11:01
9,3 162,4 SKÝCOV (2. kategória)
Vrchárska prémia
11:06 11:05 11:04
17,7 154,0 Ješkova Ves 11:16 11:15 11:13
19,2 152,5 Janova Ves (Klátova Nová Ves) 11:18 11:16 11:15
20,3 151,4 Klátova Nová Ves 11:19 11:18 11:16
25,6 146,1 Bošany 11:27 11:25 11:23
27,4 144,3 Bošany (Baštín) 11:29 11:27 11:26
29,0 142,7 Práznovce 11:32 11:30 11:28
32,8 138,9 Topoľčany 11:37 11:35 11:33
33,6 138,1 TOPOĽČANY (nám. M. R. Štefánika)
Rýchlostná prémia
11:38 11:36 11:34
35,7 136,0 Tovarníky 11:42 11:39 11:37
37,6 134,1 Nemčice 11:45 11:42 11:40
43,8 127,9 Bojná 11:54 11:51 11:48
47,7 124,0 Lipovník 12:01 11:57 11:54
49,7 122,0 Vozokany 12:03 12:00 11:56
51,6 120,1 Nitrianska Blatnica 12:06 12:02 11:59
53,9 117,8 Radošina 12:09 12:05 12:02
60,5 111,2 HAVRAN (2. kategória)
Vrchárska prémia
12:21 12:17 12:13
63,7 108,0 Banka 12:25 12:20 12:16
65,6 106,1 Piešťany 12:27 12:22 12:18
71,3 100,4 Trebatice 12:35 12:30 12:26
73,7 98,0 Krakovany 12:39 12:34 12:29
75,5 96,2 Vrbové 12:42 12:36 12:32
77,0 94,7 VRBOVÉ
Rýchlostná prémia
12:44 12:39 12:34
81,8 89,9 Grnča 12:53 12:47 12:41
83,8 87,9 Krajné (Januškov) 12:56 12:50 12:45
90,4 81,3 Krajné (Matejovec) 13:07 13:00 12:54
92,0 79,7 Jablonka 13:09 13:02 12:56
95,7 76,0 JABLONKA (2. kategória)
Vrchárska prémia
13:16 13:09 13:02
96,2 75,5 Myjava 13:16 13:09 13:03
99,2 72,5 Turá Lúka 13:25 13:18 13:11
104,4 67,3 Myjava (Malejov) 13:27 13:20 13:13
108,3 63,4 Podbranč (Horná Dolina) 13:33 13:25 13:18
109,8 61,9 Podbranč (Majeričky) 13:35 13:27 13:20
112,1 59,6 Sobotište 13:38 13:30 13:23
116,2 55,5 na cestu č. 581
Litter zóna – koniec
13:40 13:36 13:28
117,4 54,3 Rohov 13:46 13:38 13:30
119,6 52,1 Rybky 13:49 13:40 13:33
124,7 47,0 Oreské 13:57 13:48 13:40
127,6 44,1 Radošovce (Vieska) 14:01 13:52 13:44
128,6 43,1 Radošovce 14:03 13:53 13:45
130,5 41,2 Dubovce 14:05 13:56 13:48
133,0 38,7 Popudinské Močidľany 14:09 13:59 13:51
137,1 34,6 Prietržka 14:15 14:05 13:56
139,0 32,7 Vrádište 14:17 14:08 13:58
143,0 28,7 Skalica 14:23 14:13 14:04
144,6 27,1 SKALICA (Námestie Slobody)
Rýchlostná prémia
14:26 14:15 14:06
149,1 22,6 Mokrý Háj 14:34 14:23 14:13
154,4 17,3 Radošovce 14:41 14:30 14:20
157,6 14,1 Dubovce 14:46 14:34 14:24
160,0 11,7 Popudinské Močidľany 14:49 14:38 14:27
164,1 7,6 Prietržka 14:55 14:43 14:32
166,0 5,7 Vrádište 14:57 14:46 14:35
170,1 1,6 Skalica 15:03 14:51 14:40
171,7 0,0 SKALICA (Námestie Slobody)
Cieľ
15:06 14:54 14:43

Farské oznamy od 14.9. do 20.9.2020

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14. 9. 20. 9. 2020
_____________________
PONDELOK 14. 9., Povýšenie Sv. Kríža, sviatok
18:00 Krakovany † manžel Jozef a rodičia z oboch strán

UTOROK  15. 9., Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť
08:00 Krakovany na úmysel
09:00 Ostrov  † sestra Mária s manželom, teta Mária s manželom a švagor Jozef
10:30 Krakovany † manžel Jozef, dcéra Alenka a rodičia z oboch strán

STREDA  16. 9., sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, spomienka
18:00 Ostrov  † Mária Bolješiková

ŠTVRTOK 17. 9., féria
18:00 Krakovany † Imrich a Mária Gonoví a brat Jarolím

PIATOK  18. 9., féria, 
18:00 Krakovany † rodičia Kramárikoví, Pavol, Mária, Karol a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 19. 9., féria
18:00 Krakovany  † Eva Galbavá

NEDEĽA 20. 9., 25. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † Bohuslav Jakáb 30 dňová
09:00 Ostrov  † synovia Vladislav a Peter Janovjakoví, rodičia Janovjaoví a Marconoví
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 61-80
V nedeľu 20.9. bude v rámci výročnej poklony po sv. omši o 10:30 h. vyloženie Sviatosti oltárnej na poklonu do 17:00 h. Kvôli tomu je potrebné sa prihlásiť na hodinovú službu pri poklone.
Birmovka v Krakovanoch bude budúci rok. Zápis a prvé stretnutie birmovancov bude v Krakovanoch v piatok 25.9.2020 po sv. omši. Birmovanci – od 9. ročníka ZŠ.
Prvé stretnutie prvoprijímajúcich bude v nedeľu 27.9.2020 po sv. omši o 10:30 hod. Prvoprijímajúci – od 3. ročníka ZŠ.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.