Farské oznamy od 21.1. do 27.1.2018

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21.1.  27. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 21.1., sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

 

UTOROK   22. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 23. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 24. 1., sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  25. 1., obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
17:00 Krakovany

SOBOTA 26. 1.,  sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
17:00  Krakovany

NEDEĽA 27. 1., 3. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 61-80
Od 18.1. do 25.1. 2019 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Farské oznamy od 14.01. do 20.01.2019

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14.1.  20. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 14.1., féria

 

UTOROK   15. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 16. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 17. 1., sv. Antona, opáta, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  18. 1., féria
17:00 Krakovany

SOBOTA 19. 1.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 20. 1., 2. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 41-60
Od 18.1. do 25.1. 2019 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

FOTO: Zimné radovánky v MŠ

Skončili sa vianočné prázdniny a nový rok aj prvý poprázdninový týždeň sme zahájili s bohatou snežnou nádielkou. Prostredníctvom zážitkového učenia a rôznymi aktivitami sa deti oboznamovali s témami “Zvieratká v zime” a “Vtáčiky v zime”.  Staršie deti vyrábali rôzne kŕmidlá a dobroty pre vtáčiky, predškoláci si vyskúšali aj výrobu dreveného kŕmidla. Všetky sme nakoniec povešali na stromy na školskom dvore. Nezabudli sme prikŕmiť aj vtáčiky v kostolnej záhrade. Snehová nádielka priniesla deťom mnoho radosti, a tak vrámci pobytu vonku nebola núdza o zaujímavé snehové výtvory – vznikli snehuliaci rôznych veľkostí, snežné kreslo, tunely i snehová šmýkačka, z ktorej mali deti najväčšiu radosť. Aktuálne témy s obmenou v triedach budú pokračovať aj budúci týždeň. 

Výberové konanie-asistent učiteľa

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

vypisuje výberové konanie na pozíciu

 asistent učiteľa

Zamestnávateľ:    OcÚ Krakovany
Názov:                       Základná škola, Školská 318/3, 922 02 Krakovany
Kontakt:                   Mgr. Eva Seitlerová, riaditeľka školy, 033 7798440
e-mail:                       skolakrakovany@gmail.com

Počet voľných miest: 1

Pracovná pozícia: Pedagogický asistent

Úväzok: 100%

Predpokladaný termín výberového konania: 20.2.2019 o 10:00

Dátum nástupu: predpokladaný dátum 04.03.2019

Kvalifikačné predpoklady 
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,  
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.

Ďalšie požiadavky

a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b  spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 15. februára 2019. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Na adresu:

Obec Krakovany
Základná škola
Námestie sv. Mikuláša 406/4
922 02 Krakovany
„VÝBEROVÉ KONANIE – PED. ASISTENT“

Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Farské oznamy od 7.1. do 13.1.2019

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 7.1.  13. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 7.1., pondelok po Zjavení Pána

 

UTOROK   8. 1., utorok po Zjavení Pána
17:00 Ostrov    

STREDA 9. 1., streda po Zjavení Pána
09:30 Krakovany rekolekčná sv. omša 

ŠTVRTOK 10. 1., štvrtok po Zjavení Pána
17:00 Krakovany  

PIATOK  11. 1., piatok po Zjavení Pána
17:00 Krakovany

SOBOTA 12. 1.,  sobota po Zjavení Pána
17:00  Krakovany

NEDEĽA 13. 1., Krst Krista Pána
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 21-40
Stretnutie s prvoprijímajúcimi v Krakovanoch – vo štvtrtok po sv. omši.