Farské oznamy od 18.9. do 24.9.2017

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17.09. 201724. nedeľa v cezročnom období

PONDELOK 18.09., féria
15:00 Ostrov   Ján Mokrán
18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 441

UTOROK 19.09., féria
18:00 Ostrov  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č. 428

STREDA 20.09., sv. Ondreja Kima Taegona kňaza a Pavla Chonga Casanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
18:00 Krakovany † Mária Miklovičová, manžel Ladislav a rodičia z oboch strán č.575

ŠTVRTOK 21.09., sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
18:00 Ostrov Manžel, brat, švagor, rodičia a starí rodičia z oboch strán č.575

PIATOK 22.09., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 23.09., sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany Poďakovanie  za zdravie a Božiu pomoc v rodine Žitňanských č. 214

NEDEĽA 24. 09., 25. nedeľa cezročnom období
09:00 Ostrov Rodičia Ján a anna Vaňákoví, starí rodičia z oboch strán a Jaroslav č. 228
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
__________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č:
V stredu budeme mať v Krakovanoch od 8:00 h do večernej sv. omše celodennú poklonu.
V sobotu o 7:00 h. odchádzame na púť na Staré hory

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2017

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 26. júna 2017  v zasadačke OcÚ Krakovany 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver                                                     

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Piscová), nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 21. apríla 2017

Uznesenie č. 18/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 5. Združenie obcí Zelená cesta
 6. Rôzne
 7. Záver – podané

Uznesenie č. 19/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ľuboša Sucháňa – podané

Uznesenie č 20/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2017-17/1/2017   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. februára 2017 – podané

Uznesenie č. 21/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48
 • podané

Uznesenie č. 22/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ schvaľuje

Zrušenie uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Krakovany č.13/1/2017 zo dňa 24.2.2017.

 

B/ schvaľuje

Účasť Obce Krakovany ako zriaďovateľa v Združení obcí Zelená cesta so sídlom

Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice

C/ schvaľuje

Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta a Stanovy Združenia obcí Zelená cesta

D/ schvaľuje

Úhradu vstupného vkladu zriaďovateľa Obce Krakovany vo výške 1 000,00 eur.

E/ schvaľuje

Nominovanie p. Lukáša Pavlecha za výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta

F/ schvaľuje

Nominovanie zástupcu Obce Krakovany Mgr. Juraja Filu do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta – podané

Uznesenie č. 23/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

B/ Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o štúdii na Konopiskách – podané

Uznesenie č. 24/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Informáciu na vypracovanie štúdie na centrálnu zónu obce – podané

 Uznesenie č. 25/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení č. 18/2/2017-25/2/2017 zo dňa 21. apríla 2017 zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

Kontrolórka obce v stručnosti oboznámila poslancov so Záverečným účet Obce Krakovany za rok 2016. Rozobrala niektoré položky rozpočtového hospodárenie za rok 2016. Zapisovateľka prečítala Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016 v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2016 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2016 nemali žiadne pripomienky. Zapisovateľka prečítala návrh uznesenia. Hlasovaním za:8, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2016 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016 zobrali na vedomie.

K bodu č. 5Výročná spáva obce za rok 2016

Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa už nečítala.  Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch  a podobne. Výročná správa sa berie na vedomie. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Výročnú správu obce za rok 2016 a Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe zobrali na vedomie. 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  2/2017 vypracovala Ing. Slávka Kotulová

V súlade s ods. 2 písmenom b) a c) aj a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

     Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 15 059,32 € na sumu 1 303 548,80€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 16 678 €,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie sa znižujú o 1 618,68 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 6 181,32 €,
 • kapitálový zvyšuje o 80 878 €,
 • finančné operácie – bez zmien.

Jednotlivé položky podrobnejšie vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Poslanci k Návrhu rozpočtového opatrenia č. 2/2017 nemali pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 2/2017 schválené.

K bodu č. 7- Územný plán obce Krakovany – cyklotrasa.

V zmene ÚP č.11/2016, ktorý sa schvaľoval na zasadnutí OZ 24. februára 2017 bol zahrnutá aj cyklotrasa  z Vrbového do Piešťan. Vzhľadom na záporné stanovisko Ministerstva dopravy bola táto zmena zo schvaľovacieho dokumentu vypustená. Cyklotrasa zostala v Územnoplánovacej dokumentácii len vo výhľade. Po niekoľkých rokovaniach na Ministerstve dopravy sa podarilo získať súhlasné stanovisko aj mestu Vrbové, čo znamená, že všetci účastníci združenia obcí Zelená cesta majú už cyklotrasu schválenú v Územnoplánovacej dokumentácii, okrem obce Krakovany. Preto je dnes potrebné schváliť súhlas na opätovné otvorenie ÚPD na vypracovanie zmeny č. 12/2017 ÚPD obce Krakovany, ktorá bude zahŕňať len cyklotrasu Vrbové – Piešťany.   Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za vypracovanie zmeny ÚPD obce Krakovany č. 12/2017, ktorá bude zahŕňať cyklotrasu Vrbové Piešťany. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vypracovanie zmeny ÚP obce Krakovany č. 12/2017 schválené.

K bodu č. 8 – Strážovská cesta – vypracovanie projektovej dokumentácie

Vzhľadom k tomu, Strážovská ulica je ulica kde sú všetky inžinierske siete vrátane kanalizácie a obec má nejaké prostriedky v rezervnom fonde, ktoré je možné použiť len na kapitálové výdavky, starosta po konzultácii s niektorými poslancami navrhol opraviť miestnu komunikáciu na Strážovskej ulici. Z toho dôvodu je potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Nakoľko sa na tejto ulici  nachádzajú ešte domy, ktoré nie sú pripojené na kanalizáciu, vlastníci dostanú výzvy s určením termínu, do ktorého sa budú môcť pripojiť, po tomto termíne, ak bude natiahnutý asfalt povolenie na pripojenie už nedostanú. Poslanec Sucháň vyslovil námietku, prečo sa ideme rekonštruovať Strážovskú ulicu, keď najviac zaťažená cesta na ulici Hrádze je tiež v katastrofálnom stave a bude ešte horšia vzhľadom na plánovanú výstavbu  na Starom Konopisku, kde je naplánovaná IBV aj bytovky. Poslanec Jurda vyslovil námietku, že nesúhlasí s výstavbou bytoviek na Starom Konopisku z dôvodu zvýšenia premávky osobných vozidiel na miestnej komunikácií Hrádze a Južná ulica. S touto  námietkou súhlasila aj poslankyňa Piscová, že obec výstavbou bytoviek v tejto lokalite stratí svoj ráz. Vhodnejšie miesto by bolo niekde na začiatku obce, aby všetci obyvatelia bytoviek nemuseli prechádzať cez celú obec.  Na námietku reagoval starosta obce, že na štúdii výstavby na Starom Konopisku sa pracuje podľa návrhu, ktoré bolo odsúhlasené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 21. apríla 2017. V súčasnom období prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na IBV Staré Konopisko, ktoré bude zahŕňať PD pre územné rozhodnutie aj stavebné povolenie. Navyše výstavba bytoviek je zakomponovaná aj v územnom pláne obce.   Poslanec Jurda navrhol pri otvorení územného plánu zahrnúť aj zmenu lokality na výstavbu bytoviek z Konopiska do lokality oproti futbalovému štadiónu. Predseda stavebnej  a finančnej komisie poslanec Filo s týmto návrhom nesúhlasil. Tieto pripomienky bolo potrebné navrhnúť na minulom zasadnutí, keď sa tento zámer riešil.  Pri tejto príležitosti keď sa má riešiť projektová dokumentácia na Strážovskú ulicu poslanci navrhli, aby sa spoločne riešilo aj premostenie cez Holešku pri čističke, čím by sa čiastočne odbremenili Hlavná, Dolná a Južná ulica a tiež Hrádze. Ďalšie pripomienky k predloženému návrhu poslanci nemali. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Sucháň), nehlasoval:0, bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na Strážovskú ulicu schválené. 

K bodu č. 9 – Chodník na Školskej ulici – projektová dokumentácia

Starosta obce predložil návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na chodník od železničnej stanice až po autobusovú zastávku pri futbalovom štadióne. Napriek tomu, že chodník je vo vlastníctve VUC Trnava je potrebné aby bola spracovaná PD, kde budú určené parametre chodníka a potom by obec mohla chodník dostať do krátkodobého prenájmu na 15 rokov, potom by mohol nasledovať dlhodobý prenájom, alebo odkúpenie chodníka  za symbolickú cenu.

Poslanec Filo sa pýtal, či obec má dostatok prostriedkov na realizáciu oboch projektov, Strážovskej ulice aj chodníka na Školskej ulici. Starosta obce odpovedal, že na realizáciu oboch projektov určite nie, ale na vypracovanie projektových dokumentácií áno. Projekty aj stavebné povolenie budú pripravené v prípade výzvy na dotácie. K predloženému návrhu poslanci nemali ďalšie  pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník Školská ulica pre stavebné povolenie schválené.

K bodu č. 10 – Pozemkové úpravy

Starosta obce predložil žiadosť pána Ing. Mareka Heviera  z Okresného úradu Piešťany, pozemkový a lesný odbor, o vyjadrenie súhlasu o pozemkové úpravy v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže. V roku 2012 bývalý Odvodný pozemkový úrad v Trnave  uskutočnil prípravné konanie projektov pozemkových úprav v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže. V tomto období Obvodný úrad zisťoval aj záujem vlastníkov pozemkov o pozemkové úpravy a tiež prebehlo rokovanie s vtedajším starostom obce PaedDr. Vladimírom Mihálikom a zástupcom starostu Petrom Kiktom. V predchádzajúcom období bolo verejné obstarávanie zhotoviteľa projektu pozemkových úprav niekoľko krát zrušené. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na novom verejnom obstarávaní zhotoviteľa projektu. Jednou z povinných príloh ku žiadosti o zaradenie do verejného  obstarávania je preukázanie záujmu obce o pozemkové úpravy formou uznesenia obecného zastupiteľstva. V prípade požiadavky môže byť Obecnému zastupiteľstvu prezentované konanie pozemkových úprav, ciele pozemkových úprav, prínos pre vlastníkov a užívateľov pozemkov, prínos pre obec  a prípadná všeobecná alebo konkrétna problematika úprav. K predloženej žiadosti nemali poslanci žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záujem o vykonanie  pozemkových úprav v katastrálnom území Krakovany a Stráže schválený.

K bodu č. 11 – Výmena pozemkov na Veternej ulici

Pán Slavomír Ťupek predložil  na  obecné zastupiteľstvo žiadosť o zámenu pozemkov na Veternej a Školskej ulici. Dôvodom zámeny je zistenie, že na Vernej ulici sa časť  chodníka  nachádza na parcele  264/2, k.ú. Stráže, ktorá je vo vlastníctve pána Ťupeka a na Školskej ulici je zasa ohradená plotom p. Ťupeka časť parcely č. 268/1, k.ú. Stráže, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany.  K tomuto zisteniu prišiel pán Ťupek keď si dal urobiť vytyčovacie zameranie z dôvodu rekonštrukcie oplotenia svojej záhrady. Preto predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na výmenu týchto dvoch častí, aby sa vec uviedla do právneho stavu podľa skutkového stavu. 

Napriek tomu, že časť obecného chodníka,  ktorá je na parcele pána Ťupeka má väčšiu výmeru, ako parcela, ktorá je ohradená jeho oplotením netrvá na zámene 1:1. Taktiež súhlasí so spolupodieľaním sa na výdavkoch spojených s celou zámenou v polovici, čo predstavuj zhotovenie geometrického plánu, vypracovanie zámennej zmluvy aj zápis na kataster. Predseda finančnej komisie poslanec Filo navrhol aby teraz obecné zastupiteľstvo schválilo predbežný súhlas na zámenu pozemkov s pánom Ťupekom a zhotovení geometrického plánu a vypracovaní návrhu zámennej zmluvy schválilo konečnú zámenu. Objednávku na geometrické zamerania zadá obec, aby mohla následne od pána Ťupeka požiadať o refundáciu polovice nákladov. K predloženému návrhu poslanci nemali ďalšie pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas na zámenu pozemkov Obce Krakovany časť p.č. 268/1, k.ú. Stráže a časť pozemku pána Ťupeka a pani Ťupekovej, p.č. 264/2, k.ú.  Stráže a zhotovenie geometrického plánu na zameranie pozemkov s refundáciou nákladov spojených s celou zámenou v ½. schválený.

K bodu č. 12 – Žiadosť o odkúpenie pozemkov Staré konopisko

Starosta obce prečítal žiadosť obyvateľov časti Južnej ulice o odkúpenie časti obecného pozemku v lokalite Staré Konopisko, p.č. 1045/99, k.ú. Krakovany. Dôvodom odkúpenia je, že dotknutý obecný pozemok sa nachádza za záhradami žiadateľov, ktoré by si radi rozšírili. O odkúpenie majú záujem jednotlivo za svojimi záhradami v dĺžke 5 m a navrhovaná cena je 20 eur za m2, prípadne podľa dohody s obcou. Po prečítaní žiadosti starosta obce zdôraznil fakt, že obec nemôže predávať pozemky priamym odpredajom, ale obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž a v nej určiť podmienky odpredaja. Otázka na obecné zastupiteľstvo je, či je vôbec záujem navrhnuté pozemky na Starom Konopisku vôbec zmenšovať. Rozpravou obecného zastupiteľstva sa dospelo k záveru, že obecné zastupiteľstvo nemá záujem   odpredávať navrhované časti pozemkov. Starosta obce dal hlasovať za schválenie žiadosti obyvateľov Južnej ulice na odpredaj  časti pozemkov p.č. 1045/99, k.ú. Krakovany. Hlasovaním za:0, proti:0, zdržal sa hlasovania:8, nehlasoval:0, žiadosť nebola schválená.

K bodu č. 13 – Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch.

Z dôvodu, že v stredu 28. júna je posledný termín na podanie žiadosti o NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“, je potrebné aby obecné zastupiteľstvo chválilo uznesenie na podanie tejto žiadosti a zároveň aj výšku spoluúčasti na uvedenom projekte. Kód výzvy v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená je OPKZP-PO4-SC431-2017-19. Zapisovateľka prečítala celé znenie uznesenia. Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podanie žiadosti o NFP a spolufinancovanie na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Krakovany“ schválené.

K bodu č. 14 – Náklady na MŠ (kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie)

Ponuka na kúpeľňu je 2000, eur, komín 1700, a maľovanie 3532,56 eur,  elektroinštaláciu 3146,93 eur, žalúzie 2100 eur. Toto sú náklady len za materiál. Na to bude ešte potrebné napočítať prácu.

Na chodníky a parkovisko si tiež môžeme vyžiadať ponuku od firmy COMBIN. Celková výška ďalších nákladov na materskú školu predstavuje 12479,49 eur po zaokrúhlení je čiastka 12500 eur. Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola výška ďalších nákladov na rekonštrukciu materskej školy v hodnote 12500 eur schválená.

K bodu č. 15 – Rôzne

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt.

Na februárovom zasadnutí sa schvaľovalo predĺženie nájomnej zmluvy pani Oravcovej  do konca septembra. Poslanci navrhli, aby byt zostal voľný v prípade, že sa mohol ponúknuť technickému pracovníkovi. Obec podala inzerát na ktorý reagovali dvaja uchádzači, jeden zo Sokoloviec a jeden z Dubován. Poslankyňa Piscová navrhla aby sa inzerát podal aj niekde na Kysuce, alebo Oravu, kde sú pracovití ľudia.  Teraz sa kosenie rieši brigádnicky a pracovná sila sa stále hľadá.    

Poslanci sa nakoniec zhodli na predĺžení nájomnej zmluvy do 31.3.2018. Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0, bolo predĺženie nájomnej zmluvy pre pani Bronislavu Oravcovú do 31.3.2017 schválené.

Žiadosť p. Šnajdara o odkúpenie pozemku.

Starosta obce prečítal žiadosť pána Norberta Šnajdara, bytom Vrbové, 6. apríla 360/14, o odkúpenie pozemku p.č. 543/2 a 544/3, k.ú Stráže na účely stavby prístupovej komunikácie k plánovanej  novostavbe rodinného domu. Starosta obce opäť upozornil, že obec môže predávať len prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže. Konkrétne na tieto dve parcely už v minulosti verejná obchodná súťaž vyhlásená bola, a žiadny účastník sa nakoniec neprihlásil. Súťaž bola nakoniec zrušená. Na zasadnutí bol prítomný aj pán Šnajdar, ktorý prejavil o pozemok záujem a v prípade vyhlásenia súťaže sa do nej určite prihlási. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci žiadosť Norberta Šnajdara zobrali na vedomie s konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo na odpredaj parciel č. 543/2 aa544/3, k.ú. Stráže vyhlási verejnú obchodnú súťaž a určí podmienky predaja.

Ponuka na odpredaj rodinného domu so záhradou Hornáková  Júlia

Starosta prečítal ponuku od Júlie Hornákovej, Dolná ulica č. 71/21, Krakovany  na odpredaj rodinného domu  so záhradou s celkovou plochou 1462 m2, ktorý susedí so Zariadením opatrovateľskej služby Krakovany. Cena za rodinný dom so záhradou je 80000eur. Prosí obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie. Starosta obce konštatoval, že obec nemôže odkúpiť nehnuteľnosť na základe ponuky, ale bude potrebovať znalecký posudok. Na rozšírenie zariadenia opatrovateľskej služby, prípadne na zriadenie denného stacionára by to bolo veľmi zaujímavé. Ponúkaná cena je vysoká. Stavba rodinného domu je z pálenej tehly, ale už niekoľko rokov nie je vykurovaná, čo spôsobilo zvlhnutie celej stavby. V budúcnosti bude potrebné vyvolať s rodinou Hornákovou rokovanie.  Hlasovaním Za:8, ptori:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: obecné zastupiteľstvo žiadosť Júlie Hornákovej zobralo na vedomie s konštatovaním,  že obec musí odkupovať len na základe znaleckého posudku.

Informácia nemocnice A. Wintera o kúpe anestéziologického prístroja.

 Zapisovateľka prečítala poďakovanie Nemocnice A. Wintera za príspevok na anestéziologický pristroj pre detské oddelenie nemocnice. Prístroj nemocnica obstarala formou elektronickej aukcie dňa 28.4.2017. kúpna zmluva bola uzatvorená so spoločnosťou Chirana Medical, a.s. Stará Turá a celková cena prístroja bola vo výške 18 713,01 eur. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, túto informáciu poslanci zobrali a vedomie.

VZN č. 2/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Zapisovateľka predložila návrh VZN č.2/2017  o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Miesto na vylepovanie plagátov vo volebnej kampani je propagačná tabuľa Obce Krakovany pred Obecným úradom na Námestí sv. Mikuláša.

Na inom mieste sa umiestnenie volebných plagátov nepovoľuje.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky.. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovana:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.2/ 2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane schválené.

Interpelácie poslancov:

Poslanec Mgr. Juraj Filo tlmočil sťažnosť občanov na nočnú akciu Chateau Krakovany ktorá sa konala zo štvrtka na piatok a trvala až do skorých ranných hodín cca 4,30 hod. Na interpeláciu odpovedal starosta obce, že v takýchto prípadoch je potrebné sa obrátiť na políciu, so sťažnosťou na rušenie nočného kľudu.

Ing. Elena Podmaková – kedy s dokončí chodník okolo futbalového ihriska? Odpovedal starosta, že sa čaká  na schválenie dotácie, a bude sa robiť aj kanalizácie a oplotenie.  Kedy sa urobí parkovisko pri ZŠ.

Ing. Milan Jurda –  tlmočil sťažnosť   znečistené prostredie, hluk, a poškodenie cesty v dôsledku rekonštrukcie ČOV.  Požiadal o vyvolanie rokovania s TAVOSOM na riešenie tejto situácie.

Tiež upozornil na dopravnú situáciu, ktorá je pri dome Vila Urban, kde býva Peter Urban, a parkuje auto v neprehľadnej zákrute. Vyzvať majiteľa domu, aby vyrezal tuju, ktorá je v neprehľadnej zákrute a bráni výhľadu.  

Zahrnúť kruhový objazd na stanici  do ÚP.

Pripomienky pána Ťupeka:

 • Informácie na facebooku, na webovej stránke a mobilná aplikácia.
 • Mosty všetky mosty a lávky cez Holešku sú v zlom stave.
 • Na detskom ihrisku – skontrolovať preliezky, upraviť terén v domčeku a prekryť pieskovisko.
 • Znížiť rýchlosť pri autobusovej zastávke na stanici
 • Na výjazde z Veternej ulice obnoviť značku „Daj prednosť v jazde“
 • Pomalá webová stránka obce

K bodu č.16 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 26. júna  2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 26/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 27/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora  Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 28/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 18/2/2017-25/2/2017   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. apríla 2017.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Záverečný účet obce za rok 2016

Uznesenie č. 29/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje:

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 45 095,87 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 1 927,94 EUR  na tvorbu rezervného fondu vo výške 43 167,93  EUR a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 38 934,37  EUR na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 82 102,30 EUR.

B/ Berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016.
 2. Správu audítora za rok 2016.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Výročná správa obce za rok 2016

Uznesenie č. 30/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie:

 1. Výročnú správu za rok 2016
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

Uznesenie č. 31/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80 +16 678 896 786,80
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107 0 328 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68 -1 618,68 78 655
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48 +6 181,32 832 368,80
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302 +8 878 471 180
Finančné operácie 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Územný plán obce

Uznesenie č. 32/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie zmeny UP obce č.12/2017 za účelom zaradenia cyklotrasy do územného plánu obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Strážovská cesta PD

Uznesenie č. 33/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu MK Strážovská ulica s mostom ponad Holešku pri čističke.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Sucháň)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Chodník Školská ulica

Uznesenie č. 34/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu chodníka  Školská ulica v Krakovanoch

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Pozemkové úpravy

Uznesenie č. 35/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Okresného úradu Piešťany, pozemkový a lesný odbor,  o vyjadrenie záujmu o pozemkové úpravy v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže

B/Schvaľuje

Vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Ťupek – výmena pozemkov na Veternej ulici

Uznesenie č. 36/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na výmenu pozemkov  s pánom Slavomírom Ťupekom a manželkou Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica č.493/78, Krakovany a Obcou Krakovany,  vypracovanie   geometrického plánu  na odčlenenie  pozemkov z p.č.. 268/1, k.ú. Stráže a z  p.č. 264/2, k.ú.  Stráže ktoré budú predmetom zámeny, a spolufinancovanie  manželov Ťupekových  na  výdavkoch  spojených s realizáciu celej zámeny v ½. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Žiadosť o odkúpenie pozemkov Staré Konopisko

Uznesenie č. 37/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Žiadosť na odpredaj pozemkov na Starom Konopisku,  s konštatovaním že poslanci sa jednohlasne zdržali hlasovania. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 0

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch

Uznesenie č. 38/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 s ch v a ľ u j e  

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie

Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 782.217,81 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 770.272,64 Eur

Výška celkových neoprávnených výdavkov na projekt: 11.945,17 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových výdavkov – 5 % z celkových oprávnených výdavkov + celkové neoprávnené výdavky: 50.458,80 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 38.513,63 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Náklady na MŠ

Uznesenie č. 39/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu MŠ Krakovany vo výške. 12 500,00 eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 Rôzne

Uznesenie č. 40/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje/

Predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Bronislavu Oravcovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 31.3.2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 41/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť p. Šnajdara  o odkúpenie p. č. 543/2 a 544/3 k.ú. Stráže s konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo vyhlási verejnú obchodnú súťaž s určením podmienok predaja. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 42/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť p. Júlie Hornákovej na odpredaj rodinného domu so záhradou s konštatovaním, že obec musí odkupovať na základe znaleckého posudku. Po zhotovení znaleckého posudku obec môže vyvolať ďalšie rokovanie

B/Poveruje 

predsedu finančnej  stavebnej komisie na rokovanie s rodinou Hornákovou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 43/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu Nemocnice A. Wintera o zakúpení anesteziologického prístroja a poďakovanie za príspevok na kúpu tohoto prístroja.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 44/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 45/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  26. júna 2017

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková        

Pozvánka na Jesennú výstavu ovocia a zeleniny 16.-18.9.2017

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany v spolupráci s Obcou Krakovany Vás pozýva na 14. ročník Tradičnej jesennej výstavy, ktorá sa uskutoční v záhrade Kultúrneho domu Krakovany v dňoch 16. –18. septembra 2017. Slávnostné otvorenie: SOBOTA 16.09.2017 o 15.00 hod.

Živá hudba:
sobota 16.9.2017 od 15:00 h. Heligónkar Ján Žabčík, od 18:30 h. ľudová hudba HRNČIAROVANKA
nedeľa 17.9.2017 od 15:00 h. Dychová hudba BUČKOVANKA

Výstava ovocia, zeleniny, kompótov, džemov, likérov, liečivých rastlín, kvetov, kríkov, dekorácií do záhrady, ozdobných a vyrezávaných tekvíc a strašidiel všetkých druhov 🙂
Pripravené je bohaté občerstvenie, starodávne kaše, koláče guláš, pivo, víno, burčiak, nealko.

V pondelok 18.9.2017 otvorené pre školy a škôlky – Zvieratká z lesa na tekvicovom dvore.

Farské oznamy od 11.9. do 17.9.2017

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 03.09. 2017, 23. nedeľa v cezročnom období, Krakovany- hody
__________________________________________________________________________
PONDELOK 11.09., féria
18:00 Krakovany Manžel Vojtech Radoský, brat Jozef a rodičia z oboch strán č. 292

UTOROK 12.09., Najsvätejšieho mena Panny Márie
18:00 Ostrov  Manžel Štefan, rodičia Strakoví, bratia a starí rodičia z oboch strán č. 276

STREDA 13.09., sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov Manžel, mama, brat a rodičia z oboch strán č. 369

ŠTVRTOK 14.09., Povýšenie svätého kríža, sviatok
18:00 Krakovany Jozef, Petronela, synovia Bartolomej a František č. 3

PIATOK 15.09., Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska, sviatok
09:00 Ostrov Rodičia Gogoloví, starí rodičia z oboch strán a sestra Marta č. 110
10:30 Krakovany Manžel Jozef, dcérka Alenka, rodičia a starí rodičia č. 257

SOBOTA 16.09., sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
18:00 Krakovany Manžel Anton, brat a rodičia z oboch strán č. 255

NEDEĽA 17. 09., 24. nedeľa cezročnom období
09:00 Ostrov  Za zdravie a Božiu pomoc č. 228
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
__________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 201-220
Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi bude vo štvrtok o 18:00 h.

Plán aktivít na školský rok 2017/2018

Počas celého roka sa budeme  zapájať sa do rôznych výtvarných a tvorivých súťaží,  a zúčastňovať sa divadelných predstavení, kultúrnych programov a hudobných koncertov podľa ponúk a možností.        

SEPTEMBER

Adaptačný pobyt novoprijatých detí

Zvieratká z lesa na tekvicovom dvore–  jesenná výstava V KD, ukážka starodávnych jedál a ochutnávka

Tradície deťom- výstava v MŠ – dožinky , zber úrody- ukážky starodávneho prac. náradia

Ovocie do košíka

Týždeň detskej tvorivosti k jesennej výstave

OKTÓBER

Jablkový deň  –  jablkové stolovanie, svetový deň jablka  6.10.

Šarkaniáda   – púšťanie šarkanov ,

Úcta k starším – vystúpenie detí v KD

16.10. Svetový deň výživy- Žijeme zdravo – príprava zeleninových

šalátov , súťaživé hry s deťmi ZŠ

Začiatok realizácie podporného programu SCŠPP

Depistáž percepčných schopností detí CPPPaP

Začiatok krúžku anglického jazyka

Vystúpenie detí v KD k sviatku úcty k starším

 NOVEMBER

Výstava v MŠ: Tradície deťom – Od Lucie až do Vianoc

Vianočné dielne v MŠ – týždeň detskej tvorivisti

Deň materských škôl na Slovensku 4.11.

 Spomienka padlým vojakom vo farskej záhrade 11.11.- Vychádzka do farskej záhrady , kladenie kvetov

Ukážka paličkovanej čipky a aktívne zapájanie  st.detí do paličkovania

 DECEMBER

Vianočné trhy  v KD

Vianočná akadémia v KD

Zapálenie prvej adventnej sviece

Čítanie pravidiel správania sa pomocou piktogramov Deň ľudských práv a práv dieťaťa 10.12

Lampášikový sprievod – rozsvietenie stromčeka pred  OÚ , stretnutie s Mikulášom

Vianočná pošta – list Ježiškovi

Pečenie medovníkov, oplátok

My sme malí koledníci  – spievanie  kolied  na OÚ , u sponzorov

Zvyky a tradície Vianoc – Štedrý večer v MŠ

JANUÁR

Výstava v MŠ: Tradície deťom – obdobie „fašangu“

Snehuliaci v MŠ  – stavanie  snehuliakov , hry so snehom

Staráme sa o vtáčikov – prikrmovanie vtáčikov do kŕmidiel    v areály MŠ a farskej záhrade

Fašiangy v MŠ

Beseda s ujom poľovníkom

 FEBRUÁR

Karneval v KD

Srdiečkové párty  – prosociálne aktivity

Súťaž : Vesmír očami detí

Paličkovaná čipka- ukážka techniky  a čipky spojená s aktívnym zapojením detí

Tematické týždne – Moja rodná obec, Slovensko, návšteva OÚ a múzea Za krakovskú bránu

 MAREC

Výstava : Tradície deťom- Jarné zvyky a obyčaje

Vynášanie Moreny – jarné zvyky

Deduško , babička prečítaj mi rozprávku

Putovný batôžtek

Vytvorme si knihu – čítanie na pokračovanie s rodičmi

Návšteva Obecnej knižnici

Deň  otvorených dverí

Veľkonočné dielne v MŠ – týždeň detskej tvorivosti v MŠ

Od semienka k rastlinke – sadenie rastlín a ich starostlivosť o ne

Kde všade je voda – pokusy Svetový deň vody 22.3.

Návšteva Mestskej knižnice v PY

Ukážka drôtikovania kraslíc

Prednáška o spôsobilosti detí pred vstupom do ZŠ

Veľkonočné trhy v KD, Vynášanie Moreny, Zdobenie kraslicového stromčeka pred OÚ

APRÍL

Deň Zeme / 22.4./ – eko hry na šk. dvore

Evička nám ochorela – Svetový deň zdravia, beseda so zdravotnými sestrami MsČk

Týždeň ochrany prírody

 MÁJ

Ukážky starostlivosti o bábätko

Deň Matiek v KD

Stavanie mája

Beseda s bylinkárkou

Tvoríme s hlinou – aktívne zapojenie detí do hrnčiarskeho remesla

Zápis detí na školský rok 2018/2019 do MŠ, ZŠ

JÚN

Športová olympiáda

Adaptačný pobyt novoprijatých detí

Koncoročný výlet

Návšteva OÚ

MDD –  hľadanie pokladu

Deň rodiny

Maturita Predškoláka   

Tvorivé dielne na folklórnych slávnostiach                                    

 

Pozvánka na Hodovú Limit Party 9.9.2017

• Hodová LIMIT Párty 2017 •

‣ Kde: Kultúrny dom Krakovany
‣ Kedy: 09.09. (Sobota) 21:30
‣ DJs: Johnny De City, Separatik, Minoxi, Sany
———
LIMITka nieje len taký obyčajný žúr niekde v kultúrnom dome. Značku LIMIT Párty pre Vás budujeme už niekoľko rokov a každou jednou edíciou sa snažíme zlepšovať aby ste si vždy domov odniesli len tie najlepšie zážitky. Za ten čas sa naša LIMITka stala pojem rozšírený medzi ľuďmi, ktorí si potrpia na kvalitnú žúrku naozaj po celom západnom slovensku a vždy sa k nám radi vrátia.

Na tohtoročnej prvej hodovej LIMITke v Krakovanoch sa môžete tešiť ako je už zvykom na poriadny line-array zvuk, špičkové svetelné efekty a videoprojekciu v podaní MINOXI Light & Sound.

O to aby ste celú noc od začiatku až do bieleho rána pretancovali sa postará štvorica DJov Minoxi, Sany, Separatik a špeciálny hosť, rezident Dance Exxtravaganzy na Európe 2 Johnny De City z Bratislavy pre ktorého to bude na LIMITke premiéra. 

Tešíme sa na Vás !