Farské oznamy od 8.4. do 14.4.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 8.4. 14. 4. 2024
_______________________
PONDELOK  8. 4., Zvestovanie Pána, slávnosť

UTOROK  9. 4., féria
18:00 Ostrov  † rodičia, sestra Marta a starí rodičia z oboch strán

STREDA  10. 4., féria
18:00 Ostrov † rodičia Peter a Mária Bohunčákoví

ŠTVRTOK  11. 4., sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Masárovú

PIATOK  12. 4., féria
18:00 Krakovany  † manžel Jozef, dcéra Alenka, rodičia a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  13. 4., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre syna Mareka

NEDEĽA 14. 4., 3. Veľkonočná nedeľa 
08:00 Krakovany † manžel Anton Keller a ostatní zomrelí z rodiny
09:00 Ostrov  † manželka Marta
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 181-200

Oficiálne výsledky 2. kola voľby prezidenta SR v obci Krakovany

Dátum: 06.04.2024

Obec: Krakovany – Okrsok č.1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR-2.kolo

Počet  voličov zapísaných v zozname voličov:  1 141

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 820

Percentuálna účasť: 71,87 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 820
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 816
Počet neplatných hlasov:
—————————————————————————————–
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1.Ing. Ivan Korčok 461 hlasov (56,5 %)
2.Ing. Peter Pellegrini 355 hlasov (43,5 %)

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ 2024/2025

Základná škola Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v stredu 10. apríla 2024 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove Základnej školy v Krakovanoch.

 K zápisu je nutné predložiť:
 – vyplnenú žiadosť o prijatie  s podpisom oboch rodičov:
–  stiahnuť zo stránky školy, vypísať, vytlačiť, obaja podpísať
    elektronicky 
 –  vyplniť osobne v škole – podpísať obaja
 –  rodný list dieťaťa
 –  občiansky preukaz oboch rodičov / alebo splnomocnenie jedného z nich na  zápis, tlačivo v škole, 
       na www stránke
Ak má zákonný zástupca potvrdenie z CPPaP o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní, nemusí prísť s dieťaťom, stačí v čase zápisu priniesť potvrdenie do školy.
   Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.
Zápis sa týka detí narodených do 31.8.2018.
Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2024  po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h. /033 7798440/.

pisomne vyhlasenie.docx

Farské oznamy od 1.4. do 7.4.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 1.4. 7. 4. 2024
_______________________
PONDELOK  1. 4., Veľkonočný pondelok
08:00 Krakovany  za duše v očistci
09:00 Ostrov † manžel a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Pekarovičovú

UTOROK  2. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu 

STREDA  3. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Ostrov † rodičia a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  4. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany † rodičia Jozef a Katarína Braškoví

PIATOK  5. 4., Veľkonočná oktáva (1. piatok v mesiaci)
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  † z rodiny Frankovej, Bartošovej a za Štefana

SOBOTA  6. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany † Viera Chromjaková, rodičia a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 7. 4., 2. Veľkonočná nedeľa (Božieho milosrdenstva)
08:00 Krakovany † rodičia Kališoví, synovia Jarolím a Vojtech a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † Bernardína Valková, 1. výročie
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 161-180

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany

Obecné zastupiteľstvo Krakovany v zmysle § 18 ods. 2 a 3  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 369/1990 Zb.)

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra Obce Krakovany,

ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29. apríla 2024

A. Požiadavky na uchádzača pre účasť vo voľbe:

 1. Kvalifikačné predpoklady – ukončenie minimálne úplné stredné vzdelanie,
 2. Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.,
 3. Bezúhonnosť.

B. Ďalšie predpoklady úspešného uchádzača:

 1. Znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti územnej samosprávy,
 2. Počítačové znalosti štandardného užívania Word, Excel, Internet.

C. Náležitosti prihlášky, ktorá sa doručí poštou alebo osobne najneskôr do 22.04.2024 do 15,30 hod. do podateľne na adrese Obecný úrad Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany v zalepenej obálke s označením: „Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“:

 1. osobné údaje uchádzača podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. Úradne overená kópia dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
 3. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odborne praxe s dôrazom na prax vo verejnej správe, podnikateľská a iná činnosť,
 4. čestné prehlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce Krakovany,
 5. Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov pre účely voľby hlavného kontrolóra,
 6. Kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mailová adresa).

V Krakovanoch 27.03.2024

PhDr. František Klinovský, starosta obce

Farské oznamy od 25.3. do 31.3.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25.3. 31. 3. 2024
_______________________
PONDELOK  25. 3., féria

UTOROK  26. 3., féria
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc 

STREDA  27. 3., féria
17:00 Ostrov † rodičia Jozef a Štefánia, syn Jozef a starí rodičia

ŠTVRTOK  28. 3., Zelený štvrtok
17:00 Ostrov † rodičia Ján a Anna Žovinoví, a ostatní zomrelí z rodiny
17:00 Krakovany † rodičia Emília a Imrich Zemanoví, starí rodičia z oboch strán a súrodenci

PIATOK  29. 3., Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok)
10:00 Krakovany  pobožnosť Krížovej cesty pri kaplnke Najsv. Kristovej Krvi
16:30 Ostrov  Obrady Veľkého Piatku
16:30 Krakovany  Obrady Veľkého Piatku

SOBOTA  30. 3., Biela sobota
08:00 Krakovany  vyloženie Sviatosti Oltárnej
18:00 Krakovany † Imrich Sedlák, 1. výročie

NEDEĽA 31. 3., Veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  † Janka Tarajová, 1.výročie
09:00 Ostrov  za veriacich farnosti
10:30 Krakovany  na úmysel ordinára
___________________
Upratovanie kostola: 141-160
V stredu od 9:00 hod. sa bude upratovať kostol, prosíme ženy, aby prišli pomôcť.
Prosíme, aby ste sa prihlásili na poklonu pri Božom hrobe – stráženie.
V nedeľu bude farská zbierka.
Na Veľký piatok je prísny pôst.
Zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný.
Na Veľký piatok dopoludnia bude pre starších a menej pohyblivých veriacich možnosť odvozu na pobožnosť Krížovej cesty (koná sa pri kaplnke) od kostola sv. Mikuláša.

Oficiálne výsledky 1. kola voľby prezidenta SR v obci Krakovany

Dátum: 23.03.2024

Obec: Krakovany – Okrsok č.1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR

Počet  voličov zapísaných v zozname voličov:  1 145

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 718

Percentuálna účasť: 62,7 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 718
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 715
—————————————————————————————–
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Andrej DANKO, JUDr., 0 hlasov
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 8 hlasov
3. Krisztián FORRÓ, 0 hlasov
4. Štefan HARABIN, JUDr., 75 hlasov (10,49 % platných hlasov)
5. Ivan KORČOK, Ing., 380 hlasov (53,15 % platných hlasov)
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 1 hlas
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 17 hlasov
8. Igor MATOVIČ, Mgr., 21 hlasov
9. Milan NÁHLIK, Mgr., 0 hlasov
10. Peter PELLEGRINI, Ing., 212 hlasov (29,65 % platných hlasov)
11. Róbert ŠVEC, Mgr., 1 hlasov