Pozvánka na výročnú schôdzu MsSČK v nedeľu 23.2.2020

Print Friendly, PDF & Email

Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi, sponzorov a sympatizantov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23. februára 2020 od 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Program schôdze:
– Otvorenie
– Kultúrny program detí zo ZŠ Krakovany
– Správa o činnosti za rok 2019
– Správa o hospodárení
– Hlavné úlohy MsSČK na rok 2020
– Plán činnosti a rozpočet na rok 2020
– Ocenenie darcov krvi
– Diskusia
– Návrh na uznesenie zo zhromaždenia členov
– Záver oficiálnej časti schôdze

Kultúrny program: Na fašiangovú nôtu hrá Originálna ľudová hudba Šramel (Krajné) 

Tešíme sa na Vás, Výbor MsSČK

Farské oznamy od 17.2. do 23.2.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17. 2. 23. 2. 2020
_______________________
PONDELOK 17. 2., féria

 

UTOROK  18. 2., féria
17:00 Ostrov † manžel Viliam Borovský 5. výr. a rodičia z oboch strán

STREDA  19. 2., féria 
17:00 Ostrov † Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia

ŠTVRTOK 20. 2., féria
17:00 Krakovany † z rodiny Vatrtovej a Švecovej

PIATOK  21. 2., féria
17:00 Krakovany † Jozef Zuzic a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 22. 2.,  Katedra sv.Petra,apoštola, sviatok
15:00 Krakovany cirkevné manželstvo uzavrú Petr Rozsypal a Kristína Radoská
17:00  Krakovany † z rodiny Tonkovičovej, Matúšovej a brat Jaroslav

NEDEĽA 23. 2., šiesta nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov † rodičia Borovskí, syn Viliam, dcéra Antónia a vnučka Evka
10:30 Krakovany za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola č: 141-160
V utorok v Ostrove a vo štvrtok v Krakovanoch po sv. omšiach budú stretnutia s prvoprijímajúcimi.

Voľby do NR SR 2020

Print Friendly, PDF & Email

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre volič

I

Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prekážkou práva byť volený je:
♦ výkon trestu odňatia slobody,
♦ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
♦ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:
♦ vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
♦ v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:
♦ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
♦ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
V
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie  hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
♦ meno a priezvisko,
♦ rodné číslo,
♦ štátnu príslušnosť,
♦ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
♦ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
♦ meno a priezvisko,
♦ rodné číslo,
♦ štátnu príslušnosť,
♦ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
VI
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to:

 – písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).  Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
– elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
♦meno a priezvisko,
♦ rodné číslo,
♦ adresu trvalého pobytu,
♦ adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
♦ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
♦ hlasovacie lístky,
♦ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
♦ poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
* * *
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr

Farské oznamy od 10.2. do 16.2.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 10. 2. 16. 2. 2020
_______________________
PONDELOK 10. 2., Sv. Školastika, panna, spomienka

 

UTOROK  11. 2., Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
17:00 Ostrov

STREDA  12. 2., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 13. 2., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  14. 2., féria
17:00 Krakovany 

SOBOTA 15. 2., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 16. 2., šiesta nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
___________________
Upratovanie kostola č: 121-140

Prehra, ale aj dôležité víťazstvo

Print Friendly, PDF & Email

14.kolo:OSK KRAKOVANY – ŠKP TRNAVA B 7:11

Body OSK: Stehlík 4, Štefanka 1,5, Varga 1 a Predný 0,5

Výborné a vyrovnané stretnutie so súperom posilneným o Marka Antiča zo Srbska. Je to hráč,ktorý nepoznal doteraz porážku nielen v 5.lige, ale ani v 3.lige.Po vydarenej bitke ho porazil Stehlík a aj Marek Varga mal s ním veľmi blízko k výhre, keď pri vedení 2:1 na sety viedol vo štvrtom sete ešte 9:6(!), avšak nevyšla mu koncovka. Tentokrát sa nedarilo Paťovi Prednému,keď uhral v zápasoch dvojhier iba jeden víťazný set. Napriek tomu preukázali naši mladší hráči badateľný pokrok vo výkonnosti,čo je napriek dnešnej prehre veľmi pozitívny poznatok z tohto stretnutia.Škoda prehry vo štvorhre nášho páru Stehlík-Varga,pretože nedokázali dotiahnuť do víťazného konca vedenie 2:0 na sety…

Z nášho pohľadu malo toto stretnutie iba jedno mínus: A to, že sme nezískali aspoň remízu. Za výkon v zápase sme si to zaslúžili.

 

16.kolo OSK KRAKOVANY – ŠK Slávia STO ZELENEČ A 10:8

Body OSK: Stehlík 4, Štefanka 2,5, Varga 2 a Predný 1,5.

Predohrávka stretnutia (kvôli organizovaniu plesu v stanovenom čase vyžrebovania) so súperom, ktorý má iba o bod menej ako my. Postaveniu mužstiev v tabuľke zodpovedal aj priebeh stretnutia. Vyrovnanosť jednotlivých stretnutí sa niesla až do poslednej loptičky stretnutia.Mužstvá sa striedali vo vedení do stavu 5:5.Potom hostia odskočili na stav 5:7. Pamätné zostanú prehry Predného(2x),Štefanku i Vargu v päťsetových zápasoch, keď naši chlapci mali viacnásobné možnosti na víťazné zakončenie.Dovtedajšia bojovnosť našich tentokrát priniesla nakoniec svoje ovocie. Súper v ďalších bojoch bol úspešný iba raz zásluhou ich jednotky Zlatohlávka.Otočili sme na 9:7. Spomínaný Zlatohlávek znížil na 9:8(po päťsetovom boji s Predným,keď Paťo viedol 2:0 na sety),ale v poslednom (opäť päťsetovom) súboji Marek Varga zabezpečil dôležité víťazstvo.

Opäť možno konštatovať zlepšenie formy u Štefanku,Vargu i Predného. Paťo prehral tri päťsetové stretnutia,v ktorých mal viacero mečbolov. Ale predsa aj on po víťaznom päťsetovom stretnutí sa pričinil o dôležité body.Body Stehlíka boli očakávané a tiež je citeľná jeho zásluha na zlepšujúcej sa výkonnosti ostatných spoluhráčov vďaka zvýšenému záujmu o tréningy.

V tomto stretnutí sa hralo až osem päťsetových súbojov. Súper bol úspešný 5-krát a my 3-krát.Po smolnom našom začiatku prišiel šťastný koniec.

Farské oznamy od 3.2. do 9.2.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3. 2. 9. 2. 2020
___________________________
PONDELOK 3. 2., Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
14:00 Krakovany pohrebná za zomr. Irenu Štefankovú

UTOROK  4. 2., féria
17:00 Ostrov

STREDA  5. 2., sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 6. 2., sv.Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov, spomienka
17:00 Krakovany

PIATOK  7. 2., féria, prvý piatok v mesiaci
16:00 Ostrov
17:00 Krakovany 

SOBOTA 8. 2., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 9. 2., piata nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 101-120
Sv. spoveď pred prvým piatkom Krakovany – vo štvrtok od 16:00 hod.

Farské oznamy od 27.1. do 2.2.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27. 1. 2. 2. 2020
___________________________
PONDELOK 27. 1., féria

UTOROK  28. 1., Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Ostrov

STREDA  29. 1., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 30. 1., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  31. 1., sv. Jána Bosca, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany 

SOBOTA 1. 2., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 2. 2., Obetovanie Pána – Hromnice, sviatok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 81-100
Požehnanie hromničných sviec bude v nedeľu pri sv.omšiach.

Statočný boj na stoloch druhej Bukovej

Print Friendly, PDF & Email

13.kolo Victoria BUKOVÁ – OSK KRAKOVANY 12:6

Body OSK: Stehlík 3,5, Varga 1,5 a Ondrejovič 1.

Pre študijné a pracovné povinnosti chýbali Predný,Štefanka i Popelka. Po dlhšej chorobe nastúpil Ondrejovič a mužstvo doplnili Čelín a Seitler.

V takejto zostave sme druhému mužstvu tabuľky odolávali do stavu 4:4.Potom sa predsa len preukázala hlavne skúsenosť a čiastočne aj šťastie domácich,ktorí nastúpili v najsilnejšom zložení.V ďalších zápasoch za nás bodovali iba Stehlík a Ondrejovič. Ale blízko k bodom mali vo vyrovnaných dueloch aj Čelín(nevyužil vedenie 10:6),Varga či Stehlík(viedol s Pavlíkom 2:1 na sety).Blízko k bodu na začiatku stretnutia mali aj Čelín-Seitler vo štvorhre, keď pri prehre 1:3 dva sety skončili tou najtesnejšou možnou prehrou.

Popri spoľahlivom Stehlíkovi potvrdil stúpajúcu formu Varga a dobre zapadol do mužstva po chorobe Ondrejovič. Napriek prehre sme udržali v tabuľke 7.miesto. V ďalšom kole privítame doma rezervu ŠKP Trnava.