A-mužstvo vyžrebovanie sezóny 2023/24 jar

Oblastný futbalový zväz Trnava  – VII. liga-MEVA – A-mužstvo – Vyžrebovanie 2023/24 jar
Kolo                    Dátum                  Čas         Zápas                                                  Výsledok
14.                           24.03.2024           15:00       Krakovany – Cífer                                 1:1 (0:0)              
15.    sobota         30.03.2024           15:00       Zvončín – Krakovany                             2:1 (0:1)                      
16.    sobota         06.04.2024           15:30       Krakovany- Bučany                               3:0 (1:0)
17.                          14.04.2024           15:30       Siladice – Krakovany                   
18.                          21.04.2024           16:00       Krakovany –  Bohdanovce
19.                          28.04.2024          16:00       Majcichov – Krakovany      
20.   sobota        04.05.2024            16:30       Krakovany – Veľké Orvište
21.                          12.05.2024            16:30       Krakovany –  Kátlovce                   
22.                          19.05.2024             17:00      H.Orešany – Krakovany            
23.                          26.05.2024            17:00       Krakovany – Ružindol             
24.   sobota         01.06.2024            17:00       Drahovce – Krakovany            
25.                          09.06.2024            17:00       Krakovany – Červeník                 
26.                          16.06.2024            17:00       Madunice – Krakovany              

 • v uvedených termínoch a časoch môžu počas sezóny nastať zmeny

Pozvánka na členskú schôdzu FK Krakovany v sobotu 24.2.2024

Futbalový klub Krakovany pozýva všetkých fanúšikov futbalu na Členskú schôdzu FK Krakovany – konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 24.2.2024 (sobota) o 16:00 hod. v sále KD Krakovany. 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba predsedajúceho
 3. Schválenie programu
 4. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), schválenie overovateľov zápisnice
 5. Správa o činnosti FK za posledné obdobie 
 6. Správa o hospodárení za rok 2023 
 7. Návrh plánu činnosti na rok 2024 
 8. Voľba výkonného výboru FK
 9. Diskusia 
 10. Návrh a schválenie uznesení
 11. Záver

Veríme, že poctíte svojou účasťou stretnutie v kruhu futbalových fanúšikov, členov a funkcionárov. Tešíme sa na Vašu účasť! Pripravené je aj občerstvenie.

Výkonný výbor FK Krakovany

Venujte 2% dane pre krakoviansky futbal

Ďakujeme Vám za priazeň, ktorú nám darovaním 2% pravidelne prejavujete.  Veríme, že sa opäť rozhodnete ponechať 2% z Vašich daní vo svojej obci a prispejete tak k napredovaniu nášho futbalového klubu.

Postup pri poukazovaní 2 % je rovnaký ako v predchádzajúcich rokoch:

–  zamestnanci podávajú na daňový úrad príslušný podľa miesta bydliska Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%, resp 3% * spolu s Potvrdením o zaplatení dane, a to do 30. 4. 2024

–  živnostníci a právnické osoby uvádzajú prijímateľa 2% vo svojom daňovom priznaní
Údaje o prijímateľovi 2% z dane:   Obchodné meno: Futbalový klub Krakovany
Ulica, číslo, obec: Štadión na Školskej ulici 468/4, 922 02 Krakovany
IČO: 18047467, DIČ: 2020532459     Právna forma: Občianske združenie
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 3% z daní môže venovať tá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou.                  

Ďakujeme vám za vašu finančnú podporu.

 

Trnavský samosprávny kraj podporil renováciu futbalového areálu

Futbalový klub Krakovany sa zapojil do Výzvy Trnavského samosprávneho kraja č.1/2023 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu “Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy.“ Futbalisti takto získlali dotáciu od Trnavského samosprávneho kraja vo výške 3000,- Eur na projekt “Doplnenie výbavy futbalového štadióna.” Spolu s finančnou spoluúčasťou klubu sa podarilo zakúpiť na ihrisko s umelou trávou novú presnosnú futbalovú bránku a kompletne vymeniť ochranné siete okolo tohto ihriska, ktoré sa využíva počas celého roka. Táto plocha je v prevádzke už 14 rokov, preto boli už pôvodné prvky v havarijnom stave a bolo potrebné zabezpečiť ich výmenu.

Futbalový klub touto cestou ďakuje Trnavskému samosprávnemu kraju za podporu!