VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 14/2023 Územného plánu obce Krakovany

OBEC KRAKOVANY

Obecný úrad, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 22 Krakovany tel. 033/ 7798 425

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 14/2023
Územného plánu obce Krakovany

Obec Krakovany, ako orgán územného plánovania, v zmysle § 6, ods. 2 a § 40, ods. 5 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, oznamuje verejnosti, že v termíne

od 14. mája 2024 do 14. júna 2024

   bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 14/2023 Územného plánu obce Krakovany.

   Návrh riešenia Zmien a doplnkov 14/2023 územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krakovany.

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 14/2023 bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená v uvedenej 30 dňovej lehote k verejnému nahliadnutiu:
   – na Obecnom úrade v Krakovanoch – v tlačenej listinnej forme,
   – na webovom sídle obce (www.krakovany.sk) – v digitálnej forme,
   – na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) – v digitálnej forme.

   V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu Zmien a doplnkov 14/2023 územného plánu v písomnej forme na Obecný úrad v Krakovanoch v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia. Na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

PhDr. František Klinovský, starosta obce

Vyvesené dňa: 14. mája 2024               Zvesené dňa: 14.júna 2024

00a-Územný plán obce Krakovany-zmeny a doplnky č.14/2023- textový návrh

00b-Územný plán obce Krakovany-zmeny a doplnky č.14/2023-tab-pp-návrh

01-Územný plán obce Krakovany-širšie vzťahy

02-Komplexný návrh

03-Doprava

04-Vodné hospodárstvo

05-Energetika-telekomunikacie

06-Využitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

07-Schéma záväzných častí-VPS