Zápis detí do 1.ročníka ZŠ 2023/2024

Print Friendly, PDF & Email

Základná škola Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v stredu 12. apríla 2023 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove Základnej školy v Krakovanoch. K zápisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku. 

Dieťa možno prihlásiť aj elektronicky do 5.4.2023 na stránke zskrakovany.edupage.org , menu – elektronická prihláška.Prítomnosť dieťaťa aj rodičov na zápise je povinná.

Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2023 po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h.

Srdečne Vás pozývame!                                                                              

Riaditeľstvo ZŠ  (č. t. 033 7798 440)

Testovanie COVID19-informácie a pokyny

Print Friendly, PDF & Email

Informácia pre občanov ohľadom testovania na COVID-19 v Obci Krakovany
V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční v našej obci testovanie obyvateľov s názvom „Spoločná zodpovednosť“.
Miesto testovania bude sála Kultúrneho domu v Krakovany. Príchod obyvateľov na testovanie bude hlavným vchodom zo Sadovej ulice.

Čas testovania v sobotu a nedeľu bude:
Testovanie:                                          od 7.00 hod do 12.30 hod.
Dezinfekcia a obedná prestávka:    od 13.00 hod. do 14.00 hod.
Testovanie:                                          od 14.00 hod. do 17.30 hod.
Dezinfekcia a prestávka na večeru: od 17.30 hod. do 19.00 hod.
Testovanie:                                            od 19.00 hod do 21.30 hod.

Je potrebné si so sebou priniesť Občiansky preukaz. V prípade detí od 10 do 15 rokov, ktorí nemajú občiansky preukaz je potrebná kartička poistenca.             
Poradie testovaných bude prebiehať ako kto príde. Žiadna abeceda, žiadne ulice!        
Pokiaľ je to možné, príďte pešo. Parkovné miesta sú obmedzené. Ak príde na testovanie rodina spolu s deťmi, stačí keď na výsledok počká jeden z rodičov pod podmienkou, že celá rodina má v obci trvalý pobyt. V prípade, že rodičia majú rôzne trvalé pobyty, musia na výsledok čakať obaja.
Pohyb pri čakaní a postup pri testovaní bude koordinovať personál na to určený. Žiadame Vás o dodržiavanie pokynov, dodržiavať dvojmetrové odstupy, povinné rúško na tvári.   

Úprava stránkových hodín obecného úradu

Print Friendly, PDF & Email

V súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19 sú od 12.10.2020 do odvolania upravené úradné dni na Obecnom úrade v Krakovanoch.

Úradné hodiny od 12.10.2020

Pondelok      7.30 – 12.00  13.00 – 15.30 hod.
Utorok           nestránkový deň
Streda            7.30 – 12.00  13.00 – 18.00 hod.
Štvrtok          nestránkový deň
Piatok            nestránkový deň

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY PRERUŠENÁ !!!

Print Friendly, PDF & Email

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti  šíreniu koronavírusu bude od stredy 11.marca do piatku 13.marca 2020 prevádzka materskej školy prerušená. O ďalšom postupe podľa nových informácií Vás budeme  následne informovať prostredníctvom rozhlasu a webovej stránky školy www.krakovany.sk                                               Ďakujeme za pochopenie !!!

Voľby do NR SR 2020

Print Friendly, PDF & Email

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre volič

I

Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prekážkou práva byť volený je:
♦ výkon trestu odňatia slobody,
♦ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
♦ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:
♦ vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
♦ v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:
♦ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
♦ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
V
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie  hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
♦ meno a priezvisko,
♦ rodné číslo,
♦ štátnu príslušnosť,
♦ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
♦ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
♦ meno a priezvisko,
♦ rodné číslo,
♦ štátnu príslušnosť,
♦ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
VI
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to:

 – písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).  Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
– elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
♦meno a priezvisko,
♦ rodné číslo,
♦ adresu trvalého pobytu,
♦ adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
♦ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
♦ hlasovacie lístky,
♦ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
♦ poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
* * *
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr