Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu

V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021, Vás chceme informovať o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v  poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. Je preto potrebné, aby rodiny, ktoré si daňový bonus neuplatňujú v termíne do 28.7.2021 vyplnili priložené Čestné vyhlásenie a doručili ho mailom na adresu : dankova@krakovany.sk

Ďalej sa dotácia na stravu týka deti v Hmotnej núdzi a detí v Životnom minime. Na splnenie tejto kategórie je potrebné predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

INFORMÁCIE pre žiadateľov

Čestné vyhlásenie