Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu v MŠ

Print Friendly, PDF & Email

Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu

V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021, Vás chceme informovať o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v  poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. Je preto potrebné, aby rodiny, ktoré si daňový bonus neuplatňujú v termíne do 28.7.2021 vyplnili priložené Čestné vyhlásenie a doručili ho mailom na adresu : dankova@krakovany.sk

Ďalej sa dotácia na stravu týka deti v Hmotnej núdzi a detí v Životnom minime. Na splnenie tejto kategórie je potrebné predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

INFORMÁCIE pre žiadateľov

Čestné vyhlásenie

Foto: Rozlúčka predškolákov

Print Friendly, PDF & Email

Streda 30. jún bol pre našu materskú školu dňom slávnostným a rozlúčkovým. So škôlkou, kamarátmi, pani učiteľkami i personálom sa lúčili naši tohtoroční predškoláci. Po úvodnom zápise a privítaní si tradičnou “maturitnou skúškou” preverili svoje nadobudnuté vedomosti a dokázali, že sú na školu pripravení.  Nasledovalo stužkovanie a slávnostná prísaha na stužku. Pripravili si rozlúčkovú pesničku i básničku, spolu s deťmi mladšej triedy sa navzájom obdarovali a od pani učiteliek dostali na pamiatku darčeky. Pre všetkých bolo pripravené malé občerstvenie. Po slávnosti sa v sprievode s hudobno-rytmickým doprovodom vybrali s tablom k obecnému úradu. Tam ho pani učiteľky vyvesili do vitríny a spoločne sa vyfotili pred sochou medveďa. 

Zároveň sa deti i rodičia lúčili s pani učiteľkou Vierkou Garafovou, ktorá učiteľskú profesiu “vešia na klinec” a odchádza do zaslúženého dôchodku. Za všetkých rodičov jej osobne prišla poďakovať a odovzdať krásnu kyticu pani Mária Valová.

Foto: Najkrajšie jabĺčko

Print Friendly, PDF & Email

Projekt                                                                 
NAJKRAJŠIE JABĹČKO

Firma Plantex vo Veselom pri Piešťanoch, ktorí sú  dodávatelia
školského ovocie aj pre našu materskú školu, zrealizovala projekt
financovaný s podporou EÚ – podpora školského programu pod názvom „ Kto
namaľuje najkrajšie jabĺčko“. Do tohto projektu sa zapojila aj naša
materská škola. Deti namaľovali jablká rôznou technikou, za ich
kreativitu, úspešnosť, snahu a zapojenie sa do projektu sme boli
odmenení ovocným rodinným stromčekom spolu s pracovným náradím – motykou
a všetky deti dostali farbičky. Stromček sme zasadili do areálu
materskej školy, o ktorý sa deti budú starať, polievať. Výtvarné práce
deti sú vystavené v záhradnom centre Plantexu.                           
                                                ĎAKUJEME!

Projekt NAJKRAJŠIE JABĹČKO

Print Friendly, PDF & Email

 

Firma Plantext vo Veselom pri Piešťanoch, ktorí sú  dodávatelia školského ovocie aj pre našu materskú školu, zrealizovala projekt financovaný s podporou EÚ – podpora školského programu pod názvom „ Kto namaľuje najkrajšie jabĺčko“. Do tohto projektu sa zapojila aj naša materská škola. Deti namaľovali jablká rôznou technikou, za ich kreativitu, úspešnosť, snahu a zapojenie sa do projektu sme boli odmenení ovocným rodinným stromčekom spolu s pracovným náradím – motykou a všetky deti dostali farbičky. Stromček sme zasadili do areálu materskej školy, o ktorý sa deti budú starať, polievať. Výtvarné práce deti sú vystavené v záhradnom centre Plantexu.                                       ĎAKUJEME!

Foto: Olympiáda MŠ

Print Friendly, PDF & Email

Streda 23. júna patrila v našej materskej škole predovšetkým športu. Svoje pohybové zdatnosti si zmerali malí olympionici mladšej i staršej triedy. Zahájenie sa nieslo v znamení pochodu s olympijským ohňom a zástavou a poriadnou rozcvičkou. Deti sa zúčastnili troch disciplín – hod loptou, skok do diaľky z miesta a beh. Odmenou pre všetky deti za zvládnutie  disciplín boli zlaté medaile a diplomy. Na záver nechýbala ani Slovenská hymna. 

Rozlúčka so škôlkou

Print Friendly, PDF & Email

V stredu 30.06.2021 dopoludnia sa naši budúci prváčikovia rozlúčia so škôlkou. Na našej „ škôlkarskej maturite“  nás presvedčia o tom,  čo všetko sa naučili v MŠ. Podľa odporúčania RÚVZ bude škôlkarska maturita bez prítomnosti rodičov, len za účasti detí z mladšej triedy.

DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

Print Friendly, PDF & Email

V stredu 23.06.2021 dopoludnia sa deti zúčastnia športovej olympiády na školskom dvore. Súťažiť sa bude v behu na 50 m, skok do diaľky z miesta do piesku a hod loptou oboma rukami horným oblúkom. Odmenené a ocenené budú všetky deti. Je potrebné, aby v tento deň mali deti vhodnú športovú obuv a oblečenie.