Informácie pre rodičov detí MŠ – nástup

Print Friendly, PDF & Email

2. septembra 2020 sa opäť tešíme na našich škôlkárov, prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 6.30 do 16.30 hodine

Čo potrebuje dieťa do MŠ

 • Podpísané papučky
 • Podpísané pyžamko
 • Podpísané náhradné oblečenie v prípade , že sa pociká alebo obleje
 • Hygienické vreckovky, kefku a pastu zatiaľ nosiť nemusíte v súvislosti s opatreniami COVID -19
 • Jeden predmet (plyšovú hračku, ) na spinkanie, tento predmet zostane v materskej škole a brať domov si ho budú vždy v piatok spolu s pyžamkom na opranie. Hračky na hranie do  triedy si deti nenosia.
 • Rúško označené na viditeľnom mieste do skrinky pre prípad, ak by sa počas dňa u dieťaťa objavili príznaky ochorenia na COVID-19. Rúško je uložené v hygienickom obale v skrinke
 • Zdravotný dotazník, ktorý si stiahnete TU
 • a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktorý si stiahnete TU
 • Tlačivá prinesiete vyplnené pri prvom príchode dieťaťa do MŠ  v stredu 2. septembra 2020 a odovzdáte triednej učiteľke.  Ak nemáte možnosť si ich vytlačiť , vyplníte  si ho ráno 2. septembra pred  vstupom  do budovy MŠ.

Opäť budeme  musieť prijať viaceré opatrenia súvisiace s ochranou proti šíreniu vírusu COVID – 19.

Dôležité  informácie  bezpečnostno- epidemiologický opatreniach pre zákonných zástupcov:

     Zákonný zástupca dieťaťa:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
 • Zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba privádza dieťa do MŠ v čase 6.30 –8.00 hod
 • Dieťa sprevádza vždy len jeden zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba
 • Zákonný zástupca dieťaťa a iné sprevádzajúce osoby vstupujú a pohybujú sa v  budove školy v rúšku a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. V priestoroch školy sa zdržujú len nevyhnutne minimálny čas.
 • Dieťa sa odovzdáva pri vstupe do triedy, zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba do triedy nevstupuje.
 • Po zmeraní teploty bezdotykovým teplomerom pri vchode do budovy povereným zamestnancom , zákonný zástupca odvedie dieťa do šatne , kde učiteľka vykoná ranný filter a na základe záveru ranného zdravotného filtra učiteľka prevezme dieťa do triedy. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 ºC, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 ºC, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 ºC, nebude mu umožnené zostať v materskej škole
 • Pravdivo poskytuje informácie o zdravotnom stave dieťaťa.
 • V prípade podozrenia na akútne ochorenie ( nielen na COVID – 19), dieťa nepreberie.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy predkladá čestné prehlásenie .
 • O každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
 • Rešpektuje určené pravidlá pri nosení predmetov do materskej školy – dieťa si môže priniesť jeden predmet (plyšovú hračku, ) na spinkanie, tento predmet zostane v materskej škole a brať domov si ho bude vždy v piatok spolu s pyžamkom na opranie. Hračky na hranie v triede si deti nenosia.
 • Zabezpečí svojmu dieťaťu rúško označené na viditeľnom mieste  do skrinky pre prípad, ak by sa počas dňa u dieťaťa objavili príznaky ochorenia na COVID-19 a papierové jednorázové vreckovky. Rúško je uložené v hygienickom obale. Dieťa pri vstupe do budovy rúško nemusí mať.
 • Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchovno-vzdelávacom procese bezodkladne oznámiť príčinu jeho neprítomnosti.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku alebo riaditeľa školy.
 • Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • V prípade úmyselného zatajenia zmeny zdravotného stavu svojho dieťaťa, preberá na seba plnú právnu zodpovednosť.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú prevádzku od septembra 2020 po dobu ochorenia pandémie COVID -19

 Podrobné pokyny upravujúce podmienky prevádzky našej materskej školy,  vnútorného režimu MŠ a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí pre školský rok 2020 /2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID- 19 si môžete prečítať kliknutím SEM.

OZNAM

Print Friendly, PDF & Email

Žiadame rodičov, aby  v utorok 26.mája 2020 od 8.00 – 12.00 hod.  prišli do MŠ prevziať výtvarné práce detí a všetky veci zo skrinky, ktoré potrebujeme vydezinfikovať .  Prineste si so sebou väčšiu tašku . Rodičia detí, ktoré budú navštevovať od 1.júna 2020 MŠ si prevezmú dôležité tlačivá , ktoré 1.júna 2020 prinesú vyplnené.                                    Upozorňujem, že pri vstupe do budovy je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia – dezinfekcia rúk, použitie rúška, dodržiavanie odstupov, nezhromažďovanie sa v budove a v areáli materskej školy.             

Zisťovanie záujmu detí o škôlku od 1. júna 2020

Print Friendly, PDF & Email

V akom režime a za akých podmienok bude obnovená prevádzka našej materskej školy  od 1. júna 2020

 • Materskú školu bude navštevovať najviac 15 detí v jednej skupine, do skupiny môžu byť zaradené deti, ktoré neboli počas bežného školského roka v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude počas týždňa meniť, aj keď počet detí K zmene môže dôjsť až v nasledujúcom týždni ( od pondelka).
 • Prednosť pri zaradení detí do materskej školy budú mať deti:
 • ktoré sa pripravujú na primárne vzdelávanie ( predškoláci)
 • deti členov ozbrojených síl, záchrannej služby, policajtov, hasičov, pedagógov, predavačiek
 • zamestnaných rodičov

 

Organizácia prevádzky a vnútorný režim počas prevádzky materskej školy

PREVÁDZKA MŠ BUDE UPRAVENÁ MAXIMÁLNE NA DEVÄŤ HODÍN  OD  7.00 – 16.00

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
 • Poverený zamestnanec pri vchode do budovy zmeria teplotu dieťaťu aj sprevádzajúcej osobe, ktorá odovzdá dieťa učiteľke a na základe záveru ranného zdravotného  filtra prevezme dieťa do triedy
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Každé ráno zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa za posledných 24 hodín
 • Dieťa prichádza do MŠ len so zákonným zástupcom, odchádzať môže s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Podľa možnosti rodič nevstupuje do budovy, len v nutnom prípade za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami .
 • Osoby sa nemôžu  zhromažďovať pred materskou školou ako aj v areáli materskej školy, zakázané sú hry detí na dvore materskej školy pri odchode domov.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca rešpektuje do konca školského roka prísny zákaz nosenia  hračiek (aj na odpočinok)  a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 • Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Bude sa dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy
 • Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole
 • Pri pobyte v exteriéri a interiéri deti nemusia nosiť rúška
 • Ak to dovolia poveternostné podmienky  prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti sa bude organizovať  v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho
 • Pedagogický zamestnanci zabezpečia podľa možnosti dostatočné vzdialenosti, tak aby sa deti hrali v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra
 • Poháriky, zubné pasty ,zubné kefky a úbory sa nebudú používať . Deti si ich vezmú domov. Deti si budú utierať ruky do papierových obrúskov, textilné uteráky sa nebudú používať.
 • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.

 

Stravovanie

 • Stravovanie sa bude uskutočňovať ako bežne s prísnymi hygienickými pravidlami.

 

Odpočinok detí

 • Vzdialenosti medzi lôžkami bude vzdialenosť                                                                                               

Stanovené podmienky sú v súlade s odporúčaniami ministerstva školstva, ktoré môžu byť doplnené a priebežne Vás budeme o nich informovať.

Prosíme rodičov, aby do piatku 22.mája 2020 nahlásili svoj záujem o pobyt dieťaťa v škôlke , keďže počet detí musí byť obmedzený.                                           Záujem nahlasujte na mailovú adresu: ms@krakovany.sk                                                mám záujem, nemám záujem

 

Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 len elektronicky

Print Friendly, PDF & Email

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ   ŠKOLY 

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID – 19 na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že    zápis detí  na školský rok 2020/21 do MŠ KRAKOVANY sa bude konať  len elektronicky od 4.mája – 7.mája 2020 bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave (tá časť na žiadosti  zostane nevyplnená), podpisy zákonných zástupcov  (vpíšete len mená rodičov). Vyplnenú žiadosť pošlete elektronicky  na e-mailovú  adresu :  ms@krakovany.sk

Žiadosť sa nachádza tu:  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ        

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
– dovŕšili piaty rok veku                                                                               
– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                 
– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                             
– deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Krakovany                                     
 – deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    
 Deti menej ako trojročné sa prijímajú ak je voľná kapacita MŠ a majú osvojené hygienické návyky.

Spoločne to zvládneme !!!

Print Friendly, PDF & Email

Milí rodičia

Pre našich škôlkárov, aby sa doma nenudili sme pripravili veľa aktivít na daný týždeň  s danou témou a s množstvom inšpirácií a materiálov. Keďže na našej webovej stránke sa nám rôzne materiály, videá a prezentácie nedali zrealizovať , vytvorili sme na sociálnej sieti facebook uzavretú skupinu Materská škola Krakovany, kde tieto rôzne aktivity, odkazy, linky, pracovné listy pre detičky nájdete. Budeme veľmi radi aj so spätnou väzbou, ktorú nám pošlete formou kresieb, videí, ohodnotení. Samozrejme je to všetko dobrovoľné.                                                                  Verím , že spoločne to zvládneme, vydržíme a prekonáme v zdraví.                                     

Divadlo Agape

Print Friendly, PDF & Email

V týchto dňoch do našej škôlky malo zavítať divadlo Agapé s bábkohercom Maťom Žákom, ktorého deti už veľmi dobre poznajú.  Keďže nám to súčasná situácia neumožňuje, máte možnosť spolu s deťmi v piatok 27.3.2020 o 11.00 hodine  v živom vysielaní na facebook. stránke Divadlo Agape  pozrieť si divadielko Dúhový autobus.

Pre našich malých škôlkárov ponúka portál Kozmix zábavné edukačné aktivity. Kompletný obsah portálu je dostupný zadarmo pre všetkých až do 15.4.2020. Po prihlásení na moj.kozmix.sk stačí zadať kód: skolazdomu

 

INFORMÁCIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK.R. 2020/2021

Print Friendly, PDF & Email

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že  zápis detí na školský rok 2020/21 sa bude konať v mesiaci MÁJ. Presný termín bude upresnený ! Prihlášku – žiadosť – nájdete na www.krakovany.sk, v sekcii školstvo materská škola. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Žiadosť si vyplnia aj rodičia, ktorých deti neboli prijaté v minulom školskom roku.