OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 3. júna  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Daniela Piscová a Mgr. Lukáš Radoský.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2016
 5. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.
 6. Zmena ÚP obce Krakovany č.11/2016
 7. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015
 8. Rôzne
 9. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil  so zmenou programu  zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.
 5. VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 6. Zmena ÚP obce Krakovany č.11/2016
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2016
 8. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015
 9. Rôzne
 10. Záver

K predloženej zmene programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predloženú zmenu programu hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbna. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  1/1/2016-23/3/2016 zo zasadnutí 5.2.2016, 8.3.2016 a 8.4.2016.

Uznesenie č. 1/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.4/2015
 5. Všeobecné záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany
 6. Výberové konanie na nájomný byt
 7. Prevádzka kultúrneho domu
 8. Rôzne – zakúpenie hasičského auto
 9. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 3/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 114/10/2015 -124/10/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 14. decembra 2015 a 1125/11/ 2015 -131/11/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 26.12.2015 – podané

Uznesenie č. 4/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

PRÍJMY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55 +40 646,69 857 198,24
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754 0 1754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48 0 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03 +40 646,69 880 720,72

 

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59 +4 975,2 768 836,79

 

Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44 +35 671,49 61 883,93
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0 0

 

0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03 +40 646,69 830 720,72

B/Schvaľuje

vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov z rezervného fondu, z dôvodu prebytku bežného rozpočtu. Nebolo potrebné čerpať prostriedky z rezervného fondu, ktoré bolo schválené OZ  dňa 2.10.2015 uznesením č. 92/8/2015 na kapitálový transfer pre Združenie obcí – Kanalizácia Vrbové. Transfer sa uskutočnil z bežných prostriedkov – podané

Uznesenie č. 5/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

B/Schvaľuje

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 6/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosti uchádzačov o prenájom nájomného bytu

B/Schvaľuje

Tajné hlasovanie na výber nájomcu

C/Schvaľuje

poradie nájomcov určené v tajnom hlasovaní:

 1. Anna Demková – 6 hlasov
 2. Lucia Hažiková – 2 hlasy
 3. Jana Strížová – 1 hlas – podané

Uznesenie č. 7/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu:

 1. zabezpečiť kontrolné meranie el. energie pre prístavbu kultúrneho domu.
 2. Výmenu kľúčov v kultúrnom dome
 3. Spresniť pracovnú náplň pani Silvie Bartákovej – podané

Uznesenie č. 8/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zakúpenie hasičského auto v hodnote 100 eur pre OHZ – podané

Uznesenie č. 9/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom nebytových priestorov pre p. Mareka Urbana, bytom Dolná ulica 109/72, Krakovany,  za cenu 80 €/mesačne do 30.9.2020 – podané

Uznesenie č. 10/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 – podané

Uznesenie č. 11/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2015 – podané

Uznesenie č. 12/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko  s členským príspevkom 1000,00 eur – podané

Uznesenie č. 13/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko cez Mikroregión nad Holeškou s členským príspevkom 1000 € – podané

Uznesenie č. 14/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 15/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ a výška spoluúčasti.
 4. Rôzne
 5. Záver – podané

Uznesenie č. 16/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 17/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci OP Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch„  

B/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Výška celkových výdavkov na projekt:    383 736,39

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:   383 736,39

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:  19 186,82 € – podané

Uznesenie č. 18/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na dlhodobý prenájom verejného priestranstva časť pozemku, p.č. 123/1, k.ú. Stráže, na Strážovskej ulici oproti domu č. 250/15  a výstavbu zariadenia – kabinet MSAN_KRKO_123_1 – podané

Uznesenie č. 19/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19
 4. Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi
 5. Rôzne
 6. Záver – podané

Uznesenie č. 20/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú  a Ľuboša Sucháňa – podané

 

Uznesenie č. 21/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

uznesenia č. 111/9/2015 zo dňa 19.11.2015 – podané

Uznesenie č. 22/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s ustanovením § 9a odst. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle GP č. 2/2016 zo dňa 3. februára 2016 s tým, že Obec Krakovany sa stane vlastníkom pozemku reg. E KN s  parcelným číslom 635/4, k.ú. Stráže, orná pôda o výmere 3386 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/15-iny.

Dôvod hodný osobitého zreteľa je: rozširovanie individuálnej bytovej výstavby v obci – podané

Uznesenie č. 23/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Uzavretie Zmluvy o zriadení združenia obcí  v zmysle ustanovenia § 20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  s  názvom: Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom: Borovce 168, 922 09 Borovce,

s predmetom činnosti:  Dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, dôsledné triedenie, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

B/ Stanovy združenia obcí Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom Borovce 168,  922 09 Borovce,  ktorého členmi sú obce v zmysle zmluvy o zriadení združenia obcí – podané

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení 1/1/2016-23/3/2016 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.

Starosta obce predložil poslancom návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Predmetom zmluvy je prenájom časti pozemku v k.ú. Stráže, parcela č. 123/1, druh pozemku zastavená plocha a nádvorie, výmera 7609 m2, ktorý je zapísaný  na  LV č. 1361, vedený katastrálny odborom Okresného úradu v Piešťanoch. Výmera prenajatej časti  pozemku je 5 m2. Výška nájomného za 1 m2 je navrhnutá na 12,00 € ročne. Celková výška ročného prenájmu je 60,00 €.  Na prenajatej ploche chce spoločnosť Slovak Telekom  vybudovať spevnenú plochu pre umiestnenie kabinetu a elektromerovej skrine pre toto telekomunikačné zariadenie. Doba nájmu je navrhnutá na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.  Táto problematika už bola riešená na zasadnutí obecného zastupiteľstva  8. marca 2016, kde poslanci uznesením č. 18/2/2016 schválili predbežný súhlas na dlhodobý prenájom časti uvedenej parcely. K návrhu Nájomnej zmluvy poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola nájomná zmluva medzi obcou Krakovany a spoločnosťou Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, na prenájom 5m2 pozemku p.č. 123/1, k.ú. Stráže za cenu 12,00€/m2 za rok, pričom celková výška ročného nájmu predstavuje 60,00 € schválená.

 

K bodu č. 5 –  Návrh  VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany.

Návrh VZN č.2/2016 predložil starosta obce.

VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.  Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových  batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok, textilu a pneumatík  VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie. Toto VZN sa schvaľujú všetky obce, ktoré sú členmi  Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi. Členstvo obce v tomto združení bolo schválené na zasadnutí OZ 8. apríla 2016.

K predloženému návrhu VZN č. 2/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 2/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 6 – Zmena Územného plánu obce č.11/2016

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie  návrhu na zhotovenie ďalšej zmeny územného plánu obce Krakovany. Po dohovore so spracovateľom územného plánu by táto zmena mala byť už posledná, preto sa snažil do nej zahrnúť čo najviac požiadaviek. K jednotlivým zmenám sa budú poslanci vyjadrovať samostatne. Na záver bude   konečné hlasovanie pre zhotovenie celej navrhovanej zmeny ÚP č. 11/2016.

Zmena 11a/2016 – lokalita Staré Konopisko – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy výstavby rodinných domov na nízkopodlažnú výstavbu bytových domov, k. ú. Krakovany. Po zmene územného plánu je v tejto lokalite navrhovaná výstavba rodinných domov. V tejto zmene sa navrhuje časť plochy zastavať aj bytovkami. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bolo zapracovanie  tejto zmeny do UP schválené.

Zmena11b/2016 – lokalita Strážovské Záhumenice – zmenou ÚPN sa rozšíri plocha pôvodnej lokality pre výstavbu RD, p. č. 649/17, 18 a 19. Táto zmena územného plánu bola vyvolaná požiadavkou pána Ľubomíra Zelinku, ktorý odkúpil uvedené parcely od firmy PLANTEX Veselé a chcel by týchto parcelách postaviť rodinný dom. Predbežný súhlas na zmenu už obecné zastupiteľstvo dalo na svojom novembrovom zasadnutí. Poslanci k tejto zmene nemali žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11c/2016 – zmenou ÚPN sa zmenší plocha cintorína Stráže – Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla slečna Janka Kellerová, ktorá požiadala o zmenu rozšírenia cintorína v Strážoch. Cintorín by susedil priamo s jej dvorom na ktorom má terasu. Táto zmena bola schválená v Územnom pláne zmeny a doplnky k ÚPN Krakovany zmena č.10b/2014. Pôvodný zámer bol odkúpiť od pána Martina Paršu dom postavený na p.č. 128, k.ú. Stráže aj s parcelou 127/1, k.ú. Stráže a postaviť tam dom smútku. Dnes však dom na uvedenej parcele zmenil majiteľa. Majiteľmi sa stali deti pána Martina Paršu: Martin Paršo, Jana Paršová a Tatiana Paršová. Nový majitelia o predaji domu neuvažujú. Preto starosta obce navrhol zmenšiť plochu rozšírenia cintorína v Strážoch o parcelu č. 128, 127/1, a tiež z parcely č. 614 použiť len časť. Namiesto domu smútku starosta navrhol poslancom inú alternatívu, ktorú predstavil v bode rôzne. V novom návrhu zmeny by sa cintorín v Strážoch rozšíril o časť parcely č. 614, 620, 621, 624, 627/6 k.ú. Stráže. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena11d/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy cintorína na Zberný dvor, k. ú. Stráže p.č.627/5,  túto zmenu navrhol starosta  – parcela je mimo zastavaného územia obce a považuje ju za najvhodnejšiu na tento účel.  S predloženým návrhom starostu poslanci súhlasili. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1(Sucháň), bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11e/2016 – Cyklotrasa – preklasifikuje sa teleso cyklotrasy z výhľadu do návrhu územného plánu- zmenu navrhol starosta obce, ak by sa podarilo získanie železničnej trate na vybudovanie  cyklotrasy je potrebné, aby to každá dotknutá obec mala zapracované aj v územnom pláne. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11f/2016 – lokalita Jutrá – plochy výroby na p. č. 651/39 a 651/53 sa zmenou ÚPN preklasifikujú na zmiešanú zónu, kde sa môžu umiestňovať obytné budovy s inými stavbami, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ako napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy – o túto zmenu požiadal pán Július Zanovit,  ktorý je vlastníkom na parcele č. 651/53, k.ú. Stráže a pán Tomáš Sedlák, ktorý chce odkúpiť parcelu č. 651/39, k.ú. Stráže. Za predloženú zmenu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11g/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť výrobno-obchodno-obslužnej plochy v lokalite Pri železničnej stanici na novú lokalitu  pre výstavbu RD – p. č. 334/7, p. č. 277/5, p. č. 334/8, p. č. 325/2 k. ú. Stráže – o túto zmenu požiadala firma STIVA, zastúpená konateľom spoločnosti pánom Romanom Ferechom, ktorá je vlastníkom uvedených parciel. Pri tejto žiadosti mali poslanci pripomienku aby sa s majiteľom rokovalo o ponechaní ihriska za základnou školou, a tiež ponechanie prechod družstevných mechanizmov na pole. Za predloženú zmenu dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny v UP schválené.

Zmena 11h/2016 – zmenou ÚPN sa vytvorí na časti plochy družstva Krakovany nová obytná  lokalita pre výstavbu RD – o túto zmenu požiadal pán Dušan Maťus, ktorý je vlastníkom parciel registra E p.č.747, 749/3, 749/4, orná pôda a parcely registra C p.č. 750/48 – zastavané plochy a nádvoria. Na týchto parcelách navrhuje rozšíriť zónu pre výstavbu rodinných domov.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovanímza:5(Filo, Jurda, Sucháň, Štefanka, Urban), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský P., Šurín), nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny v UP schválené.

Zmena 11i/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikujú v k. ú. Krakovany p. č. 731/2, 3 a 4 na areál kompostoviska obce – túto zmenu navrhol starosta obce. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, roti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Po rozobratí jednotlivých navrhovaných zmien dal starosta obce schváliť vypracovanie  návrhu zmeny Územného plánu obce Krakovany č. 11/2016. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zdanie na vypracovanie  zmeny územného plánu obce Krakovany č.11/2016 schválené.

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Rozpočtové opatrenie č.1/2016 sa  obecnému zastupiteľstvu predkladá v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2016 predstavuje čiastku 906 468,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 45 833,18€ na sumu celkom 952 301,18€ v príjmových aj výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 6 898,81 €,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 38 934,37 (zostatky prostriedkov z minulých rokov)

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 45 833,18 €,
 • kapitálový zvyšuje – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 1/2016. Jednotlivé položky sa týkajú finančných príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a darovaných. Ide o dotácie na voľby, matriku, register obyvateľov, ZŠ, tiež dar 457€ pre ZOS a prostriedky z Recyklačného fondu. Cez finančné operácie sú do rozpočtu roka 2016 začlenené zostatky prostriedkov z minulého roka účelovo viazané podľa príslušných dotácií a pre školské jedálne. Vo výdavkoch sú prostriedky účelovo viazané podľa príjmu. Z uvedeného dôvodu OZ rozpočtové opatrenie neschvaľuje, ale berie na vedomie.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania :0, nehlasoval: 0, poslanci rozpočtové opatrenie 1/2016 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2015 bola poslancom doručená s pozvánkou.  Nakoľko kontrolórka na zasadnutí obecného zastupiteľstva nebola prítomná, správu o činnosti poslanci nerozoberali. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, poslanci správu o činnosti kontrolóra za rok 2015 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

 • Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Michala Hricu na  umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany, zastavaná plocha a nádvorie, Námestie sv. Mikuláša pred domom č. 51/23. K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Šurín), bola žiadosť pána Michala Hricu, Nám. Sv. Mikuláša 51/23, Krakovany na umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pred p.č. 69, k.ú. Krakovany schválená.
 • Starosta obce predložil poslancom návrh na zvýšenie odmeny kontrolórky obce. Jej základná mzda je určená zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Vypočítava sa ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo môže kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% mesačného platu. Starosta obce navrhol navýšenie platu kontrolórky o 20%. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola mesačná odmena kontrolórky obce vo výške 20% základného platu schválená.
 • Starosta obce predložil poslancom návrh na vydanie knihy k 50 výročiu folklórny slávností a k 10 výročiu župného festivalu kultúry. Túto publikáciu prisľúbi predseda TTSK. Ľudia okolo folklóru zozbierali materiál, na vydanie asi 300 stranovej publikácie. Nakoniec trnavské osvetové stredisko publikáciu okresalo len na  nejako pár strán. Aby snaha ľudí, ktorí zbierali materiál na publikáciu nevyšla nazmar, dostali sme ponuku na vydanie knihy so všetkých zozbieraných materiálov v náklade 500 ks za cenu  – 6,00€/kus bez DPH, celkom 3000,00 € bez DPH. Cena s DPH za 500 ks je 3600,00 €. Druhá ponuka bola  v náklade 200 ks za cenu 8,50 €/ks čo je 1700,00€ bez DPH. Cena s DPH je 2040,00 €.  Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k vydaniu knihy k 50. výročiu folklórnym slávností vyjadrili. K predloženej téme sa rozpútala diskusia. Poslanci sa pýtali, či materiál, ktorý bude použitý v navrhnutej knihe o folklóre nebude totožný s už použitými podkladmi v publikácii, ktorá bola vydaná pri príležitosti 900 rokov prvej písomnej zmienky o obci. Aj v tejto publikácii je kapitola z histórie folklóru obce. K 50 výročiu folklórnych slávností by stačilo vydať možno obšírnejší bulletin. Starosta obce informoval poslancov, že bulletin bude.   Poslanci sa zhodli, že zatiaľ sa  kniha vydávať nebudeme. S výhľadom do budúcnosti sa vydanie môže opäť prehodnotiť. Starosta obce dal za vydanie knihy k 50 výročiu Folklórnych slávnosti v obci Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 2 (Klinovský P., Šurín), proti: 3 (Filo, Štefanka, Sucháň), zdržal sa hlasovania: 2 (Jurda, Urban), nehlasoval:0, bolo vydanie knihy k 50 výročiu folklórnych slávnosti k Krakovanoch zamietnuté.
 • V zmysle zákona 253/1994 patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobok koeficientu určeného v tabuľke podľa počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. Podľa novely zákona 377/2015 Z.z. už nie je potrebné plat starostu  každý rok prehodnocovať.  Tiež sa nezverejňuje celá suma, ale len percento zvýšenia.  Poslanci sa dohodli, že starostovi ponechajú rovnaké percento navýšenia, aké mu bolo schválené v roku 2015, čo je 43%. Za tento návrh dal zástupca starostu hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdral sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené zvýšenie minimálneho mesačného  platu starostu o 43% s účinnosťou od 1.7.2016.
 • Starosta obce predložil poslancom štúdiu – návrh obradného miesta na cintoríne v Strážoch.   Vzhľadom k tom, že dom smútku na cintoríne v Krakovanoch sa nevyužíva v takej miere na akú bol určený, prikláňa sa k myšlienke na cintoríne v Strážoch postaviť skôr len také obradné miesto, aby sa rozlúčka konala priamo na cintoríne, a nie pri Strážovskom kostole.  Poslanci navrhli, aby dal starosta obce vypracovať projektovú dokumentáciu s rozpočtom na zhotovenie tohto obradného miesta. Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vyhotovenie projektovej dokumentácie s rozpočtom na Obradné miesto na cintoríne v Strážoch schválený.

 

Interpelácie poslancov.

 • Tibor Šurín – Opätovne požiadal o zvýraznenie dopravného značenia pri škole v Krakovanoch – odpovedal starosta, že rokovanie s dopravným inšpektorátom už bolo. Tiež požiadal starostu o umiestnenie lavičky na detskom ihrisku pri preliezkách.
 • Milan Jurda upozornil na zhoršený stav mostu na križovatke Dolná ulica s Južnou pri dome p. Hornáka. Prejazdom ťažkých vozidiel, ktoré vozia fekálie do čističky cesta sadá a je už v dosť zlom technickom stave. Navrhol vyvolať stretnutie s predstaviteľmi TAVOS na riešenie  situácie  prejazdu vozidiel cez obec, ktoré vyvážajú  fekálie  do čističky. Starosta obce navrhol dať vypracovať Statický posudok na lávky na Strážovskej ulici pri čističke a tiež na Južnej ulici z Dolnej. Vypracovanie tohto posudku dal starosta schváliť poslancom. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Sucháň), bolo vypracovanie statického posudku na lávky  pri čističke a na Južnej ulici schválené.
 • Pavel Klinovský – navrhol rozšírenie priestoru na kontejnery pri obchode v Krakovanoch, nakoľko tam pribudli ďalšie dva kontejnery, jeden na tetrapacky a jeden na kovy.
 • Marek Urban – požiadal o vykosenie uličky ktorá spája Južnú ulicu s Dolnou.
 • Juraj Filo – na Školskej ulici pri stojane na bicykle umiestniť aj lavičku na sedenie.
 • Jozef Štefanka – navrhol zrušiť pieskovisko na detskom ihrisku.

 

K bodu č. 10– Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 3. júna 2016

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 24/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Zmenený program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.
 5. VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 6. Zmena ÚP obce Krakovany č.11/2016
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2016
 8. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015
 9. Rôzne
 10. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 25/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 26/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č.1/1/2016-23/3/2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Nájomná zmluva Slovak Telekom

Uznesenie č. 27/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nájomnú zmluvu medzi obcou Krakovany, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02  a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, na prenájom časti pozemku p.č. 123/1, k.ú. Stráže  o výmere 5m2 za cenu 12,00 €/m2 na rok. Celková výška ročného nájmu je 60,00 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Krakovany

Uznesenie č. 28/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Zmena UP č. 11/2016

Uznesenie č. 29/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie navrhovanej zmeny UP obce Krakovany č.11/2016

Zmena 11a/2016 – lokalita Staré Konopisko – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy výstavby rodinných domov na nízkopodlažnú výstavbu bytových domov, k. ú. Krakovany

Zmena11b/2016 – lokalita Strážovské Záhumenice – zmenou ÚPN sa rozšíri plocha pôvodnej lokality pre výstavbu RD, p. č. 649/17, 18 a 19

Zmena 11c/2016 – zmenou ÚPN sa zmenší plocha cintorína Stráže

Zmena11d/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy cintorína na Zberný dvor, k. ú. Stráže – p.č.627/5,

Zmena 11e/2016 – Cyklotrasa – preklasifikuje sa teleso cyklotrasy z výhľadu do návrhu územného plánu

Zmena 11f/2016 – lokalita Jutrá – plochy výroby na p. č. 651/39 a 651/53 sa zmenou ÚPN preklasifikujú na zmiešanú zónu, kde sa môžu umiestňovať obytné budovy s inými stavbami, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ako napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy

Zmena 11g/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť výrobno-obchodno-obslužnej plochy v lokalite Pri železničnej stanici na novú lokalitu  pre výstavbu RD – p. č. 334/7,   p. č. 277/5, p. č. 334/8, p. č. 325/2 k. ú. Stráže

Zmena 11h/2016 – zmenou ÚPN sa vytvorí na časti plochy družstva Krakovany nová obytná  lokalita pre výstavbu RD

Zmena 11i/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikujú v k. ú. Krakovany p. č. 731/2, 3 a 4 na areál kompostoviska obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č.1/2016

Uznesenie č. 30/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000
Finančné operácie   125 000          +38 934,37   163 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18

 

  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 780 468 45 833,18 826 301,18
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000
Finančné operácie  12 000 0 12 000
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18 952 301,18

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015

Uznesenie č. 31/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce z rok 2015.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Rôzne

Uznesenie č. 32/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pred p.č. 69, k.ú. Krakovany pre pána Michal Hricu, Nám. Sv. Mikuláša 51/23, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 33/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

navýšenie základného platu kontrolórky obce o 20% s účinnosťou od 1.7.2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 34/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Vydanie publikácie k 50 výročiu Folklórnych slávností v Krakovanoch

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:2 (Klinovský, Šurín)

Proti:3 (Filo, Sucháň, Štefanka)

Zdržal sa hlasovania: 2 (Jurda, Urban)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 35/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

S účinnosťou od 1.7.2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu  o 43%

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 36/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie statického posudku na lávky pri čističke na Strážovskej ulici  a na križovatke Dolnej a Južnej ulici

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6 (Filo, Jurda, Klinovský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sucháň)

Uznesenie č. 37/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie projektovej dokumentácie na obradné miesto na cintoríne v Srážoch

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 38/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

V Krakovanoch  3. júna 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.