OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. apríla 2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Mgr. Juraj Filo, Ing. Milan Jurda, Pavel Klinovský a  Mgr. Lukáš Radoský .

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19, orná pôda, k.ú. Stráže
 4. Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi
 5. Rôzne
 6. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom  zasadnutia.  Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov  Danielu Piscovú a Ľuboša Sucháňa. Poslanci tento návrh hlasovaním za:3,  proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Piscová, Sucháň), nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19, orná pôda, k.ú. Stráže

Na novembrovom  zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schvaľovaný súhlas na odčlenenie časti parcely registra „E“ č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá v podiely ¼ prislúcha vlastníkovi Plantex s.r.o. Veselé za účelom, aby mohla byť pričlenená k parcele č. 634/4, k.ú. Stráže. Súhlas bol schválený na základe žiadosti manželov Ľubomíra Zelinku a Jany Zelinkovej. Pri zápise do katastra však manželom Zelinkovým vznikol problém, že oni predložili súhlas obce s odčlenením parcely registra „E“ a potom si dali zhotoviť geometrický plán na základe ktorého vznikli nové parcely registra „C“. Preto požiadali o opätovné schválenie tohto odčlenenia s novými číslami parciel.  Na základe toho dal starosta obce hlasovať za zrušenie uznesenia č. 111/9/2015 zo dňa 19. novembra 2015. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola uznesenie č. 111/9/2015 zrušené.  Potom predložil návrh nového uznesenie: Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s ustanovením § 9a odst. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle GP č. 2/2016 zo dňa 3. februára 2016 s tým, že Obec Krakovany sa stane vlastníkom pozemku reg. E KN s  parcelným číslom 635/4, k.ú. Stráže, orná pôda o výmere 3386 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/15-iny.

Dôvod hodný osobitého zreteľa je: rozširovanie individuálnej bytovej výstavby v obci.

Za predložený návrh uznesenia dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0,  nehlasoval:0, bolo odčlenenie parciel  registra „C“, parcela číslo 649/18, orná pôda o výmere 1274 m2 a parcela číslo 649/19,orná pôda o výmere 1129 m2 z parcely registra „E“ parcela číslo 635/4 v katastrálnom území Stráže na základe geometrického plánu číslo 2/2016 schválené.

K bodu č. 4 – Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi

Starosta obce informoval poslancov o zámere Mikroregiónu nad Holeškou založiť nové združenie, ktoré sa bude zaoberať odpadovým hospodárstvom. Potreba vyplynula zo stále sa zvyšujúcich nákladov za vývoz odpadu, ktorý v súčasnosti pre obce vykonáva spoločnosť Marius Pedersen. Poslancom predložil návrh Zmluvy o zriadení združenia obcí v zmysle ustanovenia §20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s názvom: Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie so sídlom v obci Borovce 168 a Stanovy združenia obcí.  Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospo­dárstve členských obcí.

 1. Toto sa bude realizovať:
 2. dlhodobou realizáciou triedeného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vyseparovaných zložiek
 3. zabezpečením zberu, zvozu a zneškodnenia nevytriedeného komunálneho odpadu
 4. vybudovaním vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti
 5. systematickým riešením problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia
 6. osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k dôslednému triedeniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie

Členmi združenia by sa malo stať dvanásť obcí Mikroregiónu nad Holeškou okrem obce Ostrov.

Vstupný vklad do združenia je 50 centov na obyvateľa. K predloženým materiálom poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bol návrh zmluvy o zriadení Združenia obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom v Borovciach a Stanovy združenia  obcí schválené.

K bodu č. 5 – Rôzne

Poslanec Jozef Štefanka navrhol zrušiť pieskovisko na detskom ihrisku, nakoľko nie je možné zabezpečiť dokonalú čistotu piesku napriek tomu, že je na ihrisko zakázané vodiť psov, ale pred mačkami sa pieskovisko počas dňa nedá ustrážiť.

Poslankyňa Daniela Piscová požiadala starostu o odstránenie veľkonočnej výzdoby na stromčeku pre OcÚ.

Starosta obce informoval poslancov, že obec získala dotáciu z Ministerstva kultúry na Reštaurovanie kamenného stĺpu so sochou Panny Márie Immaculaty vo výške 15 000,00 eur, a zároveň podala ďalšiu žiadosť o dotáciu na rozšírenie rekonštrukcie verejného osvetlenia (asi 40 ks svietidiel).

K bodu č. 6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 8. apríla 2016

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 19/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19
 4. Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi
 5. Rôzne
 6. Záver

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 20/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú  a Ľuboša Sucháňa

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:3 ( Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:2 (Piscová, Sucháň)

Nehlasoval:0

 

K bodu č.3

Uznesenie č. 21/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

uznesenia č. 111/9/2015 zo dňa 19.11.2015

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 22/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s ustanovením § 9a odst. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle GP č. 2/2016 zo dňa 3. februára 2016 s tým, že Obec Krakovany sa stane vlastníkom pozemku reg. E KN s  parcelným číslom 635/4, k.ú. Stráže, orná pôda o výmere 3386 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/15-iny.

Dôvod hodný osobitého zreteľa je: rozširovanie individuálnej bytovej výstavby v obci.

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Uznesenie č. 23/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Uzavretie Zmluvy o zriadení združenia obcí  v zmysle ustanovenia § 20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  s  názvom: Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom: Borovce 168, 922 09 Borovce, s predmetom činnosti:  Dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, dôsledné triedenie, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

B/ Stanovy združenia obcí Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom Borovce 168,  922 09 Borovce,  ktorého členmi sú obce v zmysle zmluvy o zriadení združenia obcí

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  8. apríla 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.