OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 30. júna  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:.9,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Záverečný účet a Výročná správa za rok 2015

Starosta obce predložil  na prerokovanie Záverečný účet Obce Krakovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 a Individuálnu výročnú správu Obce Krakovany za rok 2015. Prečítal Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015 a Dodatok správy o overení súladu  výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015, v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2015 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2015 ani k Výročnej správe obce za rok 2015 nemali žiadne pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2015 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Správu Hlavného kontrolóra za rok 2015, Správu audítora za rok 2015, Výročnú správu  Obce Krakovany za rok 2015 a Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Rôzne

Starosta obce poďakoval predsedníčke kultúrnej komisie  pani Daniele Piscovej a zároveň aj všetkým ostatným zložkám,  ktoré sa akoukoľvek mierou podieľali na priebehu a organizovaní Župného festivalu kultúry.

Predsedníčka kultúrnej komisie pani Daniela Piscová tiež poďakovala všetkým zúčastneným, hlavne hasičom za pomoc a spoluprácu pri zabezpečovaní Župného festivalu kultúry. Pani Piscová odovzdala  poslancom pozdrav od starostu z Krakovian v Čechách a návrh na spoločné rokovanie OZ s poslancami oboch obcí raz v Krakovanoch na Slovensku a druhý krát v Krakovanoch v Čechách.

Požiadala starostu obce, aby upozornil pracovníkom obce, keď kosia verejné priestranstvo pri hlavnej ceste, aby používali reflexné vesty. Pani Daniela Piscová sa pýtala, či boli nejaké problémy so strany obyvateľov, pri inkasovaní poplatku za komunálny odpad.  Na túto otázku odpovedala  zapisovateľka Emília Knošová, že žiadne pripomienky na zvýšenie komunálneho odpadu na obecnom úrade nezaznamenali.

Mgr. Lukáš Radoský informoval starostu, že pri autobusovej zastávke pri futbalovom štadióne bliká pouličné lampa.  Poslanec Lukáš Radoský predložil poslancom návrh, aby sa vzdali nároku na odmenu za  zasadnutie OZ zo dňa 30.6.2016. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:0, bol návrh na vzdanie sa odmeny za zasadnutie OZ konaného dňa 30.6.2016 schválený.

K bodu č. 5 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 30. júna 2016

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 39/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 40/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3 – Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015

Uznesenie č 41/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 94 512,05 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 37 457,42 EUR  a o prostriedky fondu opráv vo výške 280,18 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 56 774,45 EUR a tiež zostatok  finančných operácií použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 768,45 EUR.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku      rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 57 542,90 EUR.

B/Berie na vedomie:

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
 2. Správu audítora za rok 2015.
 3. Výročnú správu Obce Krakovany za rok 2015
 4. Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rôzne

Uznesenie č. 42/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vzdanie sa nároku na odmenu poslancov  za zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. júna 2016.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 43/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  30. júna 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.