Obec TREBATICE zastúpená starostom obce Mgr. Jurajom Valom, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste a vypisuje pohovor na pracovné miesto REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU s miestom výkonu práce – Kukučínova ulica 1672/21, Piešťany.

Podmienky účasti:

 • Vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania 2. stupňa
 • Odborná prax v danej oblasti vítaná
 • Práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
 • Bezúhonnosť

Platové podmienky:

Funkčný plat stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme, v závislosti od započítanej praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok.

Osobnostné predpoklady:

 • Samostatnosť
 • Zodpovednosť, spoľahlivosť
 • Ochota a chuť pracovať a učiť sa nové veci

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Štruktúrovaný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 31.07.2024 osobne alebo poštou na adresu: Obec Trebatice – Obecný úrad, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice. Žiadosti doručené po určenom  termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené. Zalepenú obálku je potrebné označiť heslom: „Referent stavebného úradu – neotvárať“

Mgr. Juraj VALO, starosta obce Trebatice