OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

POZVÁNKA

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2024 /pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.                                                                     

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce Krakovany za rok 2023, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Rozpočtové opatrenia 5,6,7/2024, čerpanie rezervného fondu
 6. Zásady hospodárenia obce Krakovany
 7. Plán kontrolnej činnosti HK obce
 8. Voľba prísediaceho na Okresnom súde
 9. Rôzne
 • Interpelácie poslancov
 1. Záver

 PhDr. František Klinovský, starosta obce