OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 19. apríla 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 3,4,5/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Citrón, s.r.o.
 7. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov – GRANELAM, a.s.
 8. Dodatok k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy – Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže
 9. Dodatok k zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany
 10. Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany na energie
 11. Vybudovanie cesty IBV Staré Konopisko I. etapa
 12. Mimoriadny členský príspevok na MAS
 13. Zmena Územného plánu obce
 14. VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 15. Rôzne – Interpelácie poslancov
 16. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil  program zasadnutia.

Uznesenie č.20/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 3,4,5/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Citrón, s.r.o.
 7. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov – GRANELAM, a.s.
 8. Dodatok k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy – Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže
 9. Dodatok k zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany
 10. Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany na energie
 11. Vybudovanie cesty IBV Staré Konopisko I. etapa
 12. Mimoriadny členský príspevok na MAS
 13. Zmena Územného plánu obce
 14. VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 15. Rôzne – Interpelácie poslancov
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú.

Uznesenie č. 21/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 5/2/2023- 19/2/2023 zo dňa 15. februára 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 22/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 5/2/2023 – 19/2/2023  zo dňa 15. februára 2023 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 3,4,5/2023

Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 3/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 5 722,- eur, kapitálový sa znižuje o 667 853,- eur. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 5 722,- eur a kapitálový sa znižuje o 667 853,- eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 3/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 23/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 2.zmene

3.zmena

 

Rozpoče po 3. zmene        
1Bežné príjmy  

1 171 006

 

5 722

 

1 176 728

       
Kapitálové prímy  

807 640

 

-667 853

 

139 787

       
Finančné operácie  

367 902

 

 

 

367 902

       
Príjmy spolu 2 346 548 -662 131 1 684 417        

 

  Rozpočet

po 2.zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 145 460

 

5 722

 

1 151 182

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 162 613

 

-667 853

 

494 760

              588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

              16 260  
Výdavky spolu  

2 346 548

 

 -662 131

 

1 684 417

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č. 4/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti bez zmeny. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje  a znižuje o 31 512,- eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný. Poslanci rozpočtové opatrenie č. 4/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 24/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 2.zmene

3.zmena

 

Rozpoče po 3. zmene 4. zmena Rozpočet po 4.zmene    
 

Bežné príjmy

 

1 171 006

 

5 722

 

1 176 728

 

0

 

1 176 728

   
Kapitálové prímy  

807 640

 

-667 853

 

139 787

 

0

 

139 787

   
Finančné operácie  

367 902

 

 

 

367 902

 

0

 

        367 902

   
Príjmy spolu 2 346 548 -662 131 1 684 417 0 1 684 417    

 

  Rozpočet

po 2.zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene 4.zmena Rozpočet po 4.zmene

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 145 460

 

5 722

 

1 151 182

+31512

-31512

 

1 151 182

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 162 613

 

-667 853

 

494 760

 

0

 

494 760

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

2 346 548

 

 -662 131

 

1 684 417

 

0

 

1 684 417

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za:5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 5/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 34 166,- eur, kapitálový sa znižuje o 7 749,- eur. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 34 166,- eur a kapitálový sa znižuje o 7 749,- eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Uznesenie č. 25/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 4.zmene

5.zmena

 

Rozpočet po 5. zmene        
 

Bežné príjmy

 

1 176 728

 

34 166

 

1 210 894

       
Kapitálové prímy  

139 787

 

-7 749

 

132 038

       
Finančné operácie  

367 902

 

                 0

 

367 902

       
Príjmy spolu 1 684 417           26 417 1 710 834        

 

  Rozpočet

po 4.zmene

5.zmena Rozpočet po 5.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 151 182

 

34 166

 

1 185 348

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

494 760

 

-7 749

 

487 011

              588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

              16 260  
Výdavky spolu  

1 684 417

 

          26 417

 

1 710 834

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Za: 5  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Čerpanie rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky: nákup kosačky, Interaktívna tabuľa pre MŠ Krakovany, Technické zhodnotenie fotovoltaiky v MŠ, Vedľajšie realizačné náklady kanalizácie – prečerpávacia stanica, dolomit, Projektová dokumentácia Hrádze, Zateplenie ZŠ z PPO .

Na zasadnutie prišla poslankyňa Mgr. Zuzana Snohová.

Uznesenie č. 26/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup kosačky v hodnote 4750,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 27/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup interaktívnej tabule pre MŠ Krakovany v hodnote 2400,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 28/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Technické zhodnotenie Fotovoltaiky v MŠ Krakovany vo výške 9000,- eur. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:  6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 29/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vedľajšie realizačné náklady kanalizácie – prečerpávacia stanica v hodnote 16000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 30/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vedľajšie investičné náklady kanalizácie – dolomit 1-3/2023 12997,56

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 31/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie  projektovej dokumentácie na ulicu Hrádze cca 1500,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 32/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zateplenie Základnej školy z POO bez spoluúčasti

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 33/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie čerpania rezervného fondu z dôvodu nevypracovania zmluvy NFP Zníženie energetickej náročnosti KD Krakovany – spoluúčasť vo výške 35 150,- eur a externá manažment k projektu v hodnote 11250,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 34/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vedľajšie realizačné náklady kanalizácie – prekládka vodovodu na ulici Dolná a Ulica k Spúšťu 744,26 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Citrón s.r.o.

Návrh zmluvy predložil starosta obce. Podstatou spolupráce je poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky a činnosť vedúca k dosiahnutiu finančnej úspory nákladov za elektrinu. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú  tri roky a odmena sa počíta z dosiahnutej úspory 35 %.   K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať.

Uznesenie č. 35/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Citrón s.r.o. Lipského 8, Bratislava.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Granelam, a.s.

Spoločnosť Granelam, a.s. zaslala Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku  č. 2918 zo dňa 1.9.2019. Dodatkom sa mení výška nájomného na 145,- eur/ha.  Za predložený dodatok č.1 dal starosta hlasovať.

Uznesenie č. 36/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy pre spoločnosť GRANELAM, a.s. Ostrov 249.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Dodatok k nájomnej zmluve pre Poľnohospodárske družstvo Krakovany-Stráže

Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže poslalo Dodatok č.2  k nájomnej zmluve č. 833 o nájme poľnohospodárskej pôdy. Dodatkom sa nemí výška nájomného na 130 eur/ha. Za dodatok k nájomnej zmluve č. 833 dal starosta obce hlasovať.

Uznesenie č. 37/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok č.  2 k nájomnej zmluve č. 833 nájme poľnohospodárskej pôdy pre Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Dodatok k Zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany

Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany požiadala o dodatok k zmluve o odchyte a ustajnení túlavých zvierat v obci. Pôvodný poplatok za zviera bol 50,- eur. Z dôvodu zvýšenia poplatkov za energie, miezd zamestnancom a veterinárnej starostlivosti pristúpili k zvýšeniu jednorazového poplatku na 70,- eur.  Poslanci s predloženým dodatkom súhlasili. Starosta dal hlasovať.

Uznesenie č. 38/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k Zmluve o odchyte zvierat – RC Sloboda zvierat Piešťany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany na energie.

Na zasadnutie prišiel poslanec Ondrej Sedlák. Poslanec Mgr. Juraj Filo predložil žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany. Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol futbalovému klubu schválený prepis energií. Po konzultácii so starostom obce, ekonómkou a príslušnými poskytovateľmi energií sa zistilo, že prepis zo strany FK Krakovany na obec Krakovany by bol nevýhodný pre obe strany. Poslanec Michal Sedlák predložil pripomienku aby sa vymenilo osvetlenie na štadióne za úspornejšie nakoľko existujúce osvetlenie je pomerne staré a má veľkú spotrebu. Poslanec Juraj Filo prisľúbil že do jesene sa pokúsia výmenu osvetlenia zrealizovať. Poslanci nemali ďalšie pripomienky. V prvom kroku dal starosta hlasovať za zrušenie uznesenia č. 16/2/2023 z 15. februára 2023v ktorom bol schválený prepis energií z FK Krakovany na Obec Krakovany a v druhom kroku dal hlasovať za navýšenie dotácií pre FK Krakovany o 2300 eur, ktoré budú použité na energie.

Uznesenie č. 39/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 16/2/2023 zo dňa 15. februára 2023, ktorým bol schválený prepis energií z FK Krakovany na Obec Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 40/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie dotácie z rozpočtu obce pre FK Krakovany na energie vo výške 2300,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7   (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 7  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Vybudovanie cesty IBV Staré konopisko 1. etapa

Starosta obce informoval, že úver ktorý obec zobrala v roku 2022 je potrebné vyčerpať do konca júla 2023. Úver bol určený na vyspravenie komunikácií v obci zásypom a vybudovanie cesty na IBV Staré Konopisko. Starosta dal zhotoviť nový výkaz výmer nakoľko ceny ktoré boli v rozpočte pred dvoma rokmi sú už neaktuálne. Za zostávajúcu cenu 220 000 eur by sa dalo vybudovať časť miestnej komunikácie aj s dažďovou kanalizáciou zhruba po prvý dom. Začínalo by sa od konca ulice. Verejné osvetlenie sa bude robiť z vlastných zdrojov.

Uznesenie č. 41/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vybudovanie cesty s dažďovou kanalizáciou IBV Staré Konopisko1. etapa z úveru vo výške 220 000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12  Mimoriadny členský príspevok pre MAS

Ministerstvo dlhuje peniaze na chod kancelárie MAS, z toho dôvodu je potrebné schváliť  mimoriadny členský príspevok  aby MA mohla fungovať aj naďalej a čerpať prostriedky, ktoré jej budú pridelené na pripravované projekty. Mimoriadny členský príspevok je vo výške ročného členského, to je 1 euro na obyvateľa, podľa počtu obyvateľov k 31.12.2022, čo je presne 1442 obyvateľov. K predloženému mimoriadnemu členskému príspevku poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 42/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok pre MAS vo výške 1500 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13  Zmena územného plánu

Po konzultácii so zhotoviteľom UP pánom Odnogom starosta obce predložil poslancom na prerokovanie ďalšiu zmenu UP, ktorá bude zahŕňať dve zmeny z dôvodu funkčného využitia územia. O prvú zmenu požiadalo Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie  s odpadmi  na zapracovanie funkčného využitia pozemkov na prevádzku kompostoviska. Druhú zmenu navrhol starosta obce. Krakovské záhumenice sú v UP ako plocha na výstavbu rodinných domov. Po konzultácii s dopravným inžinierom ORPZ SR nie je možné pre danú lokalitu vybudovať plnohodnotnú cestu nakoľko v lieviku pri RD č. 520 je maximálna šírka 3,8m a na cestu je potrebné minimálne 5,5 m. Po konzultácii so stavebným úradom starosta obce navrhol dočasnú uzáveru stavu. 

Takúto alternatívu navrhol aj pre Strážovské záhumenice, ale s týmto poslanci nesúhlasili a dohodli sa že túto situáciu bude obec riešiť až v novom územnom pláne, ktorý bude potrebné začať riešiť v najbližšej dobe.  Nakoniec sa dohodli, že do poslednej zmeny územného plánu bude zapracované len funkčné využitie pozemkov pre kompostovisko a zmena Krakovské záhumenice. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 43/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie ďalšej zmeny Územného plánu obce Krakovany – Zmena funkčného využitia pozemkov pre  Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi (zapracovanie funkčného využitia pozemkov na prevádzku kompostoviska),  Krakovské záhumenice – dočasná uzávera stavu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Za: 6  (Filo, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Rusnáčeková)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

VZN predložia Ing. Emília Knošková. Dôvod zmeny VZN bola novela zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách, ktorá nadobúda účinnosť 1.5.2023. Na základe tejto zmeny  bude poskytnutá dotácia žiakom v základnej škole a v deťom v materskej škole predškolákom.  Poslanci k predloženému návrhu VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 44/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predniesla poslancom Správu o kontrolnej činnosti za rok 2022, ktorá sa predkladá v súlade so schváleným plánom činnosti a s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Poslanci Správu o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 45/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Starosta obce informoval o knihe v ktorej je možnosť predplatiť si dvojstranu na ktorej by boli informácie a zaujímavosti o našej obci. Kniha by mala zaberať okolie Inovca. Vzhľadom k tomu, že obec ešte stále má knihy “Pečať našich predkov“ o ďalšiu publikáciu poslanci nemali záujem.

 

Starosta informoval poslancov o Výmena pozemkov medzi Ing. Miladou Bedlovičovou a Obcou Krakovany, ktoré napadol poslanec Jozef Štefanka. Predmetná záležitosť bola postúpená právnikovi na poskytnutie rady na doriešenie tejto situácie. Právnik  telefonicky informoval starostu a uviedol, že sú dve možnosti ako  danú záležitosť ukončiť. Poslanci sa danou vecou budú zaoberať, keď príde písomné vysvetlenie právnika.

 

Interpelácie poslancov

Oľga Rusnáčeková- minulý rok bolo schválené natieranie zábradlí cez lávky nad Holeškou. Robil to brigádnik. Tento rok by to boli ochotný urobiť členovia JDS. Je treba len navrhnúť akú farby na zábradlie dať. Starosta prisľúbil, že farbu na lávky zakúpi, najlepšia by bola asi tmavo šedá alebo hnedá.

Jozef Štefanka navrhol upraviť prevádzkový poriadok detského ihriska a to znížiť vekovú hranicu deti do 13 rokov. Ďalej navrhol zakázať venčenie psov v parku pri kostole. Chodia tam mamičky s malými deťmi. Kedy sa bude robiť plot na cintoríne – odpovedal starosta, že keď sa oteplí chalani urobia aj plot. Tiež navrhol okolo plota na cintoríne urobiť dlažbu namiesto trávnika, lebo keď prší a je pohreb je tam blato. Poslanec Ing. Michal Sedlák navrhol, že by postačovala zatrávňovacia dlažba. 

Mgr. Juraj Filo navrhol na základe požiadavky zamestnancov čističky  osadiť zrkadlo pri čističke.

Tiež sa zaujímal v akom štádiu je vybavenie Zberného dvora. Na zberný dvor odpovedal starosta obce, že 20.4. bude ukončené verejné obstarávanie. Tiež sa pýtal, či je možné realizovať projekt vybavenie kultúrneho domu, keď sa nebude realizovať projekt Zníženie energetickej náročnosti. Odpovedal poslanec Ing. Michal Sedlák, že prostriedky na vybavenie KD sú schválené, pokračuje VO  na jednotlivé zákazky a realizácia sa robiť bude.

Ing. Ondrej Sedlák navrhol, aby sa prekopala aj projektová dokumentácia na zateplenie KD aby sa mohla použiť v prípade potreby na výzvu z Plánu obnovy.

Ing. Elena Podmaková sa pýtali, či sa obec už môže zapojiť do výzvy na rozšírenie kapacity materskej školy. Starosta odpovedal, že je potrebné  v prvom rade dať vypracovať projektovú dokumentáciu a požiadať o stavebné povolenie. Až potom sa dajú žiadať prostriedky. Poslanec Sedlák Michal navrhol zavolať nejakého stavbára aby posúdil situáciu či ísť možnosťou nadstavby na existujúci budovu, alebo prístavbou samostatne stojacej triedy. Tiež sa opýtala čo sa bude robiť so Zariadením opatrovateľskej služby.

 

Uznesenie č. 46/3/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Za: 7(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Snohová, Sedlák O., Sucháň, Štefanka, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

V Krakovanoch  19. apríla  2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková