Výberové konanie – prenájom objektu Pivárne u notára a sklad. priestorov

OBEC KRAKOVANY
Námestie  sv. Mikuláša 406/4, 922 02  Krakovany
vyhlasuje výberové konanie
na prenájom nebytových priestorov
Piváreň „U Notára“ a skladové priestory

Podrobnosti:

  • plocha objektu skladu je 37,53 m2
  • plocha objektu pivárne 180 m2 + terasa
  • výhodná poloha v centre obce, vedľa obecného úradu

Ponuka musí obsahovať:

  • výšku mesačného /ročného/ nájmu objektu
  • podnikateľský zámer
  • Vyplnený Návrh zmluvy o nájme

Do termínu predloženia cenovej ponuky je možné vykonať obhliadku objektu. Termín predkladania ponúk je do 23. 9. 2020 do 12:00 hod. na podateľni obecného úradu Krakovany.

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do konca septembra 2020. Najnižšia výška nájmu je 730,00 eur/mesačne. Návrh zmluvy je zverejnený na webovom sídle obce Krakovany-stiahnite si ho tu

O výsledku vyhodnotenia budú uchádzači písomne vyrozumení do 14 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk. Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s výrazným označením „NOTÁR“  na adresu Obecného úradu Krakovany. V prípade nevýhodnosti má obecný úrad právo výberové konanie zrušiť.

V Krakovanoch  3. 9.2020                          PhDr. František Klinovský, starosta obce

Pozvánka na prezentáciu knihy Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží

Trnavský samosprávny kraj, Balneologické múzeum a Obec Krakovany si dovoľujú pozvať  Vás a Vašich priateľov na slávnostnú prezentáciu nových publikácií
zborníka Balneologický spravodajca a knihy Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží a slávnostnú prezentáciu nového zbierkového predmetu – unikátneho prsteňa z doby rímskej
z bohatého kniežacieho hrobu I z Krakovian-Stráží, ktorá sa uskutoční 17. marca 2016 (štvrtok) o 16.00 hodine v priestoroch KURSALON – Kúpeľná dvorana, Beethovenova 5/1810, Piešťany

Program:
príhovory za vydavateľa – Balneologické múzeum v Piešťanoch, prednes ukážok textov z publikácií
hudobný program: Alexander a Ladislav Analayovci (pripravené aj malé občerstvenie)

(realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR)

Nádherné Balneologické múzeum nájdete aj na: www.balneomuzeum.sk

Pozvanka.indd

Oficiálne výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Krakovany

Oficiálne výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Krakovany
Krakovany 5.3.2016
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 159
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 784 (volebná účasť: 67,6%)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 780
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku s cudziny: 2
Počet platných odovzdaných hlasov: 780
 Poradové číslo Politická strana  Počet odovzdaných platných hlasov
1. TIP 0
2. Strana moderného Slovenska (SMS)  4
3. OĽaNO – NOVA  101 (12,9%)
4. Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník  0
5. Šanca  0
6. Sme Rodina – Boris Kollár  60 (7,7%)
7. Strana zelených Slovenska  3
8. koalícia Spoločne za Slovensko (Nový parlament, Právo a spravodlivosť a Slovenská ľudová strana)  1
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (MKDA)  0
10. Vzdor – strana práce  1
11. Most – Híd  12 (1,5%)
12. Slovenská národná strana (SNS)  93 (11,9%)
13. Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia  0
14. Komunistická strana Slovenska (KSS)  2
15. SDKÚ – DS  7 (0,9%)
16. SMER – SD  206 (26,7%)
17. KDH  71 (9,1%)
18. SKOK!  5
19. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko  44 (5,6%)
20. #Sieť  58 (7,4%)
21. SMK  0
22. Priama demokracia  1
23. Sloboda a solidarita (SaS)                                                      111 (14,2%)
dyerware.com


graf © 2016 krakovany.sk
Odkaz na preferenčné hlasy zverejníme na tomto mieste v priebehu nedele 6.3.2016

Zápisnica z verejného prerokovania PHSR

Zápisnica z verejného prerokovania návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) konaného dňa 24. augusta 2015 v Kultúrnom dome Krakovany

Cieľom verejného prerokovania bolo zozbierať pripomienky občanov k návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na programovacie obdobie rokov 2015-2025.  

Za spracovateľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,  spoločnosť Media Coeli sa na verejnom prerokovaní zúčastnila Mgr. Barbora  Jančíová,

Za obec Krakovany bol prítomný starosta obce Mgr. František Klinovský a Ing. Emília Knošková,  zapisovateľka.

Z radov  obyvateľov obce Krakovany sa na verejnom prerokovaní zúčastnil Ing. Marián Kubran, ktorý je zároveň aj členom pracovnej skupiny pre PHSR.  K návrhu PHSR mal len jednu pripomienku:

Určiť priority realizovania projektov.

  1. Dobudovanie kanalizácie v obci
  2. Na to nadväzuje rekonštrukcia miestnych komunikácií
  3. Rozšírenie kapacity materskej školy.

Ďalšie pripomienky ani otázky  k návrhu PHSR na verejnom prerokovaní podané neboli.  Ani na obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky.

Zapísala Ing. Emília Knošková.