OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

 Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného

dňa 11. decembra  2014  v zasadačke OcÚ Krakovany

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Martin Gono. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: …, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Petra Kiktu a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 63/8/2014 – 77/8/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 23. októbra 2014.

Uznesenia, z ktorých vyplynula úloha,  boli splnené.

 

K bodu  č.4. – VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady     na území obce Krakovany.

Obec Krakovany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

g/ daň za jadrové zariadenie.

Zdaňovacím  obdobím miestnych daní,  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. a) fyzická osoba, ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt  alebo ktorá je  na území  obce oprávnená užívať, alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu,   vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce  okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 2. b) právnická osoba, ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Zníženie a odpustenie poplatku

 1. Správca poplatok odpustí za obdobie, počas ktorého preukáže obci, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce.

Poplatník predloží každoročne aktuálne potvrdenie, ktorým je:

a)potvrdenie  zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s uvedením obdobia v ktorom sa poplatník nezdržiaval v mieste trvalého pobytu (v prípade cudzojazyčného potvrdenia je potrebný preklad),

b)potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,

c)potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,

d)potvrdenie o ubytovaní na internáte.

Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až d) nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Správca poplatku poskytne  úľavu študentom študujúcim na území SR alebo v zahraničí (vysoké a stredné školy, odborné učilištia) vo výške 75%   z ročného poplatku.

Podmienkou poskytnutia úľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu, resp. dokladu o ubytovaní v internáte či  potvrdenie o prechodnom pobyte.

Vrátenie poplatku

Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti do 30 dní od zistenia skutočnosti.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. (1) na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:

 1. a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu,
 2. b) kópiu úmrtného listu,
 3. c) potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území obce.

Sadzby dane a poplatkov na rok 2015 sa oproti roku 2014 nemenili.

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. K predloženému návrhu VZN č. 4/2014 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh VZN č. 4/2014 hlasovať.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie 3/2014

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 bolo vypracované v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2014 predstavuje čiastku 721 513,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 sa uvedená čiastka znížila v príjmových aj výdavkových položkách o 613,41 € na sumu celkom 720 899,59 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 16 043,82 € na sumu celkom 736 943,41 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových a výdavkových položkách o 9 029,16€ na sumu 745 972,57€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 9 029,16€,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 8 329,16€,
 • kapitálový zvyšuje o 700,€,
 • finančné operácie – bez zmien.

Jednotlivé položky, ktoré boli vyššie ako 1000,- eur vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  Starosta obce dal za návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2014 hlasovať.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili.

 

K  bodu č. 6 – Finančný rozpočet na roky 2015-2017

Rozpočet obce Krakovany na roky 2015-2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

– so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

– so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

– so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

– so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

– so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

– s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2015 je zostavený ako prebytkový, pretože sa predpokladá zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov výške 50 000,- € do roka 2016. Návrh rozpočtu na rok 2015 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a prebytkový kapitálový rozpočet z predaja pozemkov. V časti finančné operácie sa predpokladá použitie rezervného fondu na krytie investičných akcií (viď. rozpočet str. 10 a 11 s kódom zdroja 46) vo výške 15 000,-€. Celkový rozpočet na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný, tiež bežný rozpočet je vyrovnaný. Kapitálový rozpočet na rok 2016 je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie v plnej výške (viď rozpočet str. 3). Predpokladá sa čerpanie úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 25 000€ v roku 2016 a 25 000€ v roku 2017. Celkový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok 2017 je zostavený ako prebytkový z dôvodu splácania predpokladaného čerpania úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 10 000€. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok je vyrovnaný finančnými operáciami v plnej výške čerpaním spomínaného úveru. Výška dotácie pre organizácie sa samostatne neprejednávala, jednotlivé žiadosti hodnotila finančná komisia, ktorá navrhla výšku dotácie pre jednotlivé organizácie ponechať vo výške, ktorá bola schválená aj na rok 2014. Tieto položky boli rovno zapracované do  návrhu rozpočtu na rok 2015.  O navýšenie dotácie požiadal poslanec Ing. Michal Sedlák pre OZ Lusk, lebo  v roku 2015 folklórna skupina Lusk bude oslavovať 25. výročie založenia.  Ako ďalšiu možnosť zvýšenia považoval Ing. Sedlák schválenie jednej zábavy pre OZ Lusk, pričom by takýmto spôsobom získali nejaké financie.  K tomuto návrhu poslanci nemali pripomienky.  Jednotlivé položky návrhu rozpočtu vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.

Starosta obce dal za návrh rozpočtu na rok 2015 hlasovať. Hlasovaním za:8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bol finančný rozpočet na rok 2015  schválený.  Návrhy finančného rozpočtu na roky 2016 a 2017 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 –  Zámenná zmluva medzi obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany

Starosta obce predložil na schválenie Návrh Zámennej zmluvy medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany na pozemky pre vytvorenie štvrtej priemyselnej zóny v k.ú. Krakovany smerom na Ostrov.  Zamieňa sa  parcela 732/19, orná pôda o výmere 20 000 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 357/2014 odčlenená  z  parcely č. 732/13 o výmere

54 393 m2. Parcela je vo vlastníctve RKC farnosť Krakovany.  Obec Krakovany je vlastníkom parcely č. 1160/2, orná pôda, o výmere 20 000 m2, k.ú. Krakovany, ktorá sa bude zamieňať.

Na parcele je predpokladaný zámer výstavby kogeneračnej elektrárne. Zámer prišiel vysvetliť Ing. Korček, ktorý podrobne prezentoval cieľ a využitie zámeru. Celá stavba pozostáva z riadiacej budovy,  štyroch kogeneračných nádrží a chladiacich zariadení na chladenie motorov. Elektrická energia, ktorá sa vyrobí bude odoberaná Západoslovenskou distribučnou. Odpadové teplo môže byť využité na pestovanie riasy spirulia, alebo chov rakov.

Po zámene pozemku bude nasledovať rokovanie o odpredaji so  spoločnosťou, ktorá bude zámer realizovať.   Ing. Korček odpovedal na všetky otázky poslancov. Po rozprave dal starosta obce za zámennú zmluvu hlasovať. Hlasovaní za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:  0, nehlasoval: 0, bola zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany schválená.

 

K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 5-10/2014 – ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007,  5/2009, 7/2010, 8/2011

Starosta obce predložil poslancom návrhy VZN č. 5-10/2014, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti  Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 7/2010, 8/2011. Zmeny územného plánu boli schvaľované v rokoch, ktoré sú uvedené pri jednotlivých číslach zmien, ale nebolo schválené VZN, ktoré vyhlasuje záväznú časť zmeny. Preto je potrebné dodatočne chváliť všeobecne záväzné nariadenia pre jednotlivé zmeny, aby bolo možné na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zaslať registračný list na jednotlivé zmeny územného plánu.  K predloženým návrhom VZN nemali poslanci žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrhy VZN č. 5-10/2014 hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli VZN č. 5-10/2014 ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010. 7/2010, 8/2011  schválené.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

– Starosta obce prečítal žiadosť pána Petra Horňáka na odkúpenie parcely č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2 m2, zastavané plochy, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom

č. 780/14 z parcely č. 543/9. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Navrhovaná cena je 30,- eur/m2.  Náklady spojené s vypracovaním Kúpnej zmluvy aj Návrhom na vklad do katastra bude hradiť kupujúci.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj pozemku p.č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2m2, zastavané plochy a nádvoria pre pána Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín za cenu 30 €/m2  schválená v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti.

 

– Starosta obce predložil návrh na darovanie Monografie pri narodení dieťaťa, ktorá sa bude odovzdávať rodičom pri preberaní finančného príspevku. K tomuto návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo darovanie monografie pre narodené deti schválené.

Interpelácie

poslanec Ladislav Žitnanský navrhol vianočnú akciu na monografiu Pečať našich predkov a DVD Ľudia v Krakovanoch za polovičnú cenu – kniha 10,-eur, DVD 4,- eur. Akcia potrvá do konca januára 2015.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za. 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola akcia na knihu a DVD do konca januára 2015 schválená.

 

K bodu č. 10 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 11. decembra 2014

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 11. decembra  2014

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 78/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Sedlák,   Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 79/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Ladislava Žitnanského

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

 

Uznesenie č. 80/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  63/8/2014-77/8/2014 z riadneho zasadnutia konaného dňa 23. októbra 2014

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Návrh VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 81/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie,

Návrh VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

B/Schvaľuje

VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8  (Filo, Florek,   Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014

 

Uznesenie č. 82/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Návrh rozpočtového oparenia č. 3/2014

 

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu

 

PRIJMY Rozpočet rok2014 Návrh na 1. zmenu
 1. zmena
Návrh na 2. zmenu 2.zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 721 513 -613,41
 • 899,59
   +16 043,82 736 943,41 + 9 029,16 745 972,57
Kapitálové príjmy   0             0   0 0 0 0 0
Finančné operácie   0             0   0 0 0 0 0
Príjmy spolu 721 513 -613,41  720 899,59 +16 043,82 736 943,41 +9 029,16 745 972,57

 

VÝDAVKY Rozpočet rok2014 Návrh na 1. zmenu
 1. zmena
Návrh na 2. zmenu 2.zmena Návrh na 3.zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 688 513 -613,41 687 899,59 +29 221,02 717 120,61 +8 329,16 725 449,77
Kapitálové výdavky   33 000 0 33 000 -13 177,20 19 822,80 +700 20 522,80
Finančné operácie  0 0  0 0 0 0 0
Výdavky spolu 721 513 -613,41 720 899,59 +16 043,20 736 943,41 +9 029,16 745 972,57

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Finančný rozpočet na roky 2015-2017

 

Uznesenie č. 83/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

 1. Finančný rozpočet na rok 2015

 

PRÍJMY

Druh rozpočtu Návrh 2015
Bežný rozpočet 716 587
Kapitálový rozpočet 150 000
Finančné operácie 15 000
SPOLU: 881 587              
Nerozpoč-tované príjmy 0
SPOLU 881 587              

 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2015
Bežný rozpočet 716 587
Kapitálový rozpočet 115 000
Finančné operácie  0
SPOLU: 831 587            
Nerozpoč-tované príjmy 0
SPOLU 831 587            

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 84/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

B/ Berie na vedomie

Návrh finančného rozpočtu na roky 2016-2017

 

Príjmy

Návrh 2016 Návrh 2017
719 420 743 061
0 0
75 000 25 000
794 420 768 061
0 0
794 420 768 061
   

 

Výdavky

Návrh 2016 Návrh 2017
719 420 733 061
75 000 25 000
0 10 000
794 420 768 061
0 0
794 420 768 061

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 7

Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany

 

Uznesenie č. 85/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh Zámennej zmluvy medzi Obcou Krakovany a RKC Farnosť Krakovany

 

B/Schvaľuje

Zámennú zmluvu medzi Obcou Krakovany a RKC Farnosť Krakovany

Zamieňa sa  parcela 732/19, orná pôda o výmere 20 000 m2, k.ú. Krakovany, vo vlastníctve RKC farnosť Krakovany za  parcelu č. 1160/2, orná pôda, o výmere 20000m2, k.ú. Krakovany, vo vlastníctve Obce Krakovany.

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

VZN č. 5-10/2014, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/206, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011

 

Uznesenie č. 86/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006

 

B/Schvaľuje

VZN č. 5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 87/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 2/2007

 

B/Schvaľuje

VZN č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 2/2007

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 88/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 5/2009

 

B/Schvaľuje

VZN č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 5/2009

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 89/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 8/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 6/2010

 

B/Schvaľuje

VZN č. 8/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 6/2010

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 90/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 7/2010

 

B/Schvaľuje

VZN č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 7/2010

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 91/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 10/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 8/2011

 

B/Schvaľuje

VZN č. 10/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 8/2011

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Rôzne

Uznesenie č. 92/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť p. Horňáka na odpredaj pozemku č. 543/10, k.ú. Stráže o výmere 2 m2.

 

Schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2m2, zastavané plochy a nádvoria pre pána Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín, za cenu 30 €/m2  v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti.

 

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 93/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh na vianočnú akciu zníženia ceny monografie Pečať našich predkov a DVD Ľudia v Krakovanoch.

 

Schvaľuje

Zníženie ceny monografie Pečať našich predkov na 10 € a DVD Ľudia v Krakovanoch za 4 €, akcia potrvá do konca januára.

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 94/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Darovanie monografie pre narodené deti

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 95/9/2014

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  11. decembra  2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.