Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. 12. 2014 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Krakovany.

č. 10/2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Plat starostu
 9. Rôzne
 10. Záver
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov

 

K bodu č. 1 – Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Krakovanoch bolo otvorené   hymnou Slovenskej republiky. Rokovanie začal starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal všetkých prítomných a vysvetlil, že ustanovujúce zasadnutie sa bude riadiť metodickým pokynov MV Slovenskej republiky.  Úvodom určil zapisovateľku  Ing. Emíliu Knoškovú a overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku.  Po tom vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Oľgu Galbavú, aby informovala prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na záver predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala  novozvolenému starostovi obce  a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia  o zvolení.  Po tomto úkone  starosta obce Mgr. František Klinovský zložil sľub, ktorý potvrdil svojím  podpisom. Doterajší starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik odovzdal Mgr. Františkovi Klinovskému insignie obce, a tým sa nový starosta obce ujal vedenia rokovania OZ. Sľub poslanca OZ prečítala  Daniela Piscová.  Následne ho prítomní poslanci potvrdili svojím podpisom. Na základe tohto aktu sa novozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

            Starosta obce predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Plat starostu
 9. Rôzne
 10. Záver
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov

Poslanci tento návrh hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

            Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Prečítal návrhy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Zloženie mandátovej komisie: Ing. Milan Jurda – predseda, členovia: Ing. Michal Sedlák, Daniela Piscová

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda), nehlasoval: 0, bolo zloženie mandátovej komisie schválené.

Zloženie návrhovej komisie: Ing. Emília Knošková – predsedníčka, členovia:  Ing. Oľga Galbavá a Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaním za: .9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie návrhovej komisie schválené.

Zloženie volebnej komisie:Mgr. Juraj Filo– predseda, Ladislav Žitnanský a Tibor Šurín – členovia

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Filo), nehlasoval: 0, bolo zloženie volebnej  komisie schválené.

 

K bodu č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Predseda mandátovej komisie Ing. Milan Jurda predniesol správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce Mgr. František Klinovský a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Ing. Milan Jurda, Pavel Klinovský, Daniela Piscová, Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka, Tibor Šurín a Marek Urban zložili zákonom predpísaný sľub. Správa tvorí prílohu č.2 originálu  tejto zápisnice. Poslanci túto správu hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie.

K bodu č. 5 – príhovor starostu obce

Nastupujúci starosta obce Mgr. František Klinovský  sa prihovoril všetkým prítomným. Poďakoval sa za prejavenú dôveru a  naznačil priority svojho programu na budúce štyri roky.

K bodu č. 6 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

Prečítal zloženie jednotlivých komisií.

1. Predseda kultúrnej a školskej komisie – Daniela Piscová,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce – Pavel Klinovský, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, Antónia Mitošinková a Tomáš Kubran.

Poslanec Ľuboš Sucháň navrhol do kultúrnej komisie doplniť aj Ing. Michala Sedláka.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie kultúrnej a školskej komisie  schválené.

 

2. Predseda Športovej komisie – Tibor Šurín,

členovia komisie z radov poslancov: Marek Urban, Mgr. Juraj Filo

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie športovej komisie schválené.

3. Predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozef Štefanka,

členovia komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Pavel Klinovský a Tibor Šurín.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie verejného poriadku a životného prostredia schválené.

4. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – Ľuboš Sucháň,

členovia komisie z poslancov:  Mgr. Lukáš Radoský a Mgr. Juraj Filo.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie  komisie na ochranu verejného záujmu  schválené.

5. Predseda Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraj Filo,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce: Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Pavel Klinovský, Ing. Milan Jurda , Marek Urban a Ing. Elena Podmaková.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie majetkovo – finančnej a stavebnej komisie  schválené.

 

K bodu č. 7 – poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva.  Na riešenie takejto situácie bol podaný návrh , aby  povereným poslancom bol Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Radoský, Piscová), nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

K bodu č. 8 – Plat starostu

             V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2013 vo výške 824,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 824,- eur = 1631,52 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1632,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. OZ určuje starostovi obce Mgr. Franitiškovi Klinovskému plat vo výške 1632,- eur

 

K bodu č. 9 – Rôzne         

Starosta obce určil poslanca Mareka Urbana za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

            Určenie sobášiacich poslancov a sobášny deň a miestnosť na vykonávanie sobášneho obradu. Starosta obce navrhol, že sobášiaci v tomto funkčnom období budú starosta obce Mgr. František Klinovský, Daniela Piscová a Marek Urban. Sobášiť sa bude v sobotu v zasadacej miestnosti obecného úradu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Urban), nehlasoval: 0, bol návrh schválený

Starosta obce predložil návrh na preplatenie dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi  – zostatok 11 dní dovolenky. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené preplatenie zostatku dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi.

Poslanci navrhli termín najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bude   9. januára 2015.

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje podnety a pripomienky.

Do diskusie sa prihlásil pán Jozef Masár ktorý vyzval starostu a nové zastupiteľstvo, aby prehodnotili výšku poplatku za vývoz fekálií, ktorý občania považujú za predražený a nevhodný, aby obec zarábala na občanoch obce, najmä ak v obci máme čističku odpadových vôd. Navrhol, aby obec rokovala s TAVOSom na zľave pri vývoze obecného fekálu.  Tento návrh podporil aj pán Marián Pisca.

Do diskusie sa prihlásil pán Ervín Sedlák, ktorý zablahoželal nastupujúcemu starostovi a poslaneckému zboru a poprial im veľa dobrých rozhodnutí vo svojej funkcii.

 

K bodu č. 10

Návrhová komisia   predložila na schválenie návrh uznesení zo dňa 15. decembra 2014

 

Uznesenia  Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 15. decembra 2014

 

K bodu č. 1.

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 1/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

 1. určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Emília Knošková a overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku
 2. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Oľgy Galbavej o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

 

B/ konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce Mgr. František Klinovský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Ing. Milan Jurda, Pavel Klinovský, Daniela Piscová,  Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Jozef Štefanka, Tibor Šurín, Marek Urban zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

 

K bodu č. 2:

Schválenie programu rokovania

 

Uznesenie č. 2/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

návrh programu rokovania OZ predložený starostom obce

 

B/ schvaľuje

Program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 • informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Plat starostu
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 3:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

 

Uznesenie č. 3 /10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

návrh zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

B/schvaľuje

 1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Milan Jurda Ing. Michal Sedlák, Daniela Piscová
 2. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Emília Knošková, Ing. Oľga Galbavá, Mgr. Lukáš Radoský,
 3. volebnú komisiu v zložení: Mgr. Juraj Filo, Ladislav Žitnanský, Tibor Šurín

K bodu č. 4:

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 4 /10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

berie na vedomie

Správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub a ujali sa svojich funkcií

K bodu č. 6:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 5/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ zriaďuje

nasledovné komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

B/volí;

 1. Predsedu kultúrnej a školskej komisie – Danielu Piscovú

členov komisie z poslancov:  Pavel Klinovský, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, Antónia Mitošinková, Tomáš Kubran a  Ing. Michal Sedlák

 

2. Predsedu Športovej komisie – Tibora Šurína,

Členov komisie z radov poslancov: Marek Urban, Mgr. Juraj Filo

 1. Predsedu Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozefa Štefanku,

členov komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Pavel Klinovský a Tibor Šurín,

 1. Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu – Ľuboša Sucháňa,

členov komisie z poslancov:  Mgr. Lukáš Radoský a Mgr. Juraj Filo

 

 1. Predsedu Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraja Filu,

členov komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Pavel Klinovský, Ing. Milan Jurda, Marek Urban, Ing. Elena Podmaková,

 

 

K bodu č. 7

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 6/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

poveruje

poslanca Mgr. Lukáša Radoského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

K bodu č.8

Plat starostu

 

Uznesenie č. 7/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

určuje

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2013 vo výške 824,- eur.

v zmysle § 4 ods. 1, cit. zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 824,- eur = 1631,52 eur. Táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1632,- eur

 

K bodu č.9

Rôzne

 

Uznesenie č.. 8/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A berie na vedomie

 1. návrh starostu obce na určenie zástupcu starostu, ktorým bude Marek Urban

 

B schvaľuje

 1. Sobášiacich – Mgr. František Klinovský, Marek Urban, Daniela Piscová
 2. Sobášny deň – sobota.
 3. Sobášna miestnosť – zasadačka obecného úradu Krakovany.

 

 

 

Uznesenie č.. 8/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

preplatenie zostatku dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi 11 dní

 

Hlasovanie

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

boli uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

 

V Krakovanoch 15.12.2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.