Všobecne-záväzné nariadenia obce Krakovany

Návrh VZN – umiestňovanie plagátov – voľby NRSR

Print Friendly, PDF & Email

NÁVRH

Obec Krakovany na základe § 16 zákona NR SR č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRAKOVANY č. ….2015

o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

 

 § 1

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky umiestňovania volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 • § 2
 1. Volebná kampaň začína v súlade s § 2 zákona č. 181/2014 Z. z. dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

 § 3

 1. Z dôvodu zabezpečenia zásad rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií počas volebnej kampane Obec Krakovany v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky určuje miesta, na ktorých možno umiestňovať volebné plagáty: propagačné tabule Obce Krakovany pred Obecným úradom na Námestí sv. Mikuláša
 1. Na uvedenom verejnom priestranstve budú pripravené miesta na vylepovanie plagátov pre každú politickú stranu alebo koalíciu v rovnakom rozsahu a s porovnateľnou možnosťou prístupu a pohľadu. Tieto miesta budú na stanovišti očíslované. Každej politickej strane alebo koalícii bude patriť číslo, ktoré získa pri oficiálnej registrácii a pod ktorým bude označovaná jej kandidátna listina.
 2. Na inom, ako uvedenom verejnom priestranstve v § 3, odsek 1 tohto VZN sa umiestnenie volebných plagátov nepovoľuje.
 3. Ak politická strana alebo koalícia nevyužije vyhradený priestor, tento musí zostať voľný.
 4. Kontrolu dodržiavania tohto VZN obce Krakovany bude vykonávať Komisia OZ Komisie verejného poriadku a životného prostredia
 • § 4
 1. V prípade porušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia môže starosta obce uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi v súlade s § 27b odsek 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 6.638 €.
 2. Fyzické osoby je možné postihnúť za priestupok podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov do výšky 33,- €.
 • § 5
 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Krakovany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Krakovany dňa ……2015 na svojom zasadnutí a bolo schválené pod číslom ……2015.
 2. Toto VZN nadobúda platnosť a účinnosť 4.12. 2015.
 3. Účinnosť a platnosť tohto VZN končí dňom vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016.

Mgr. František Klinovský

starosta obce

Návrh VZN

Zverejnený na webovej stránke obce: 4.11.2015

Vyvesený na úradnej tabuli: 4.11.2015