Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Podľa § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov vyhlasuje zriaďovateľ:

Obec Krakovany v zastúpení starostom obce Krakovany PhDr. Františkom Klinovským Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, Školská ulica č. 318/3, Krakovany

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
– Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, získanie Požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore alebo v študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (zákon č. 138/2019 Z.z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2022 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).
– splnenie podmienok zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (§39 zákona č. 138/2019 Z.z.)
– ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
– zdravotná spôsobilosť (§16 zákona 138/2019 Z.z.)
– bezúhonnosť (§15 zákona č. 138/2019 Z.z.)
– ovládanie štátneho jazyka (§17 zákona č. 138/2019 Z.z.)
– riadiace, organizačné schopnosti a počítačové znalosti,
– znalosť príslušnej legislatívy na výkon funkcie.

Požadované doklady:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– profesijný životopis
– overená fotokópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní a splnení podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– návrh koncepčného zámeru rozvoja školy max. v rozsahu 4 strán,
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
– čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy podľa §3 ods.7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z.
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov,
– súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 180/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu doloží:
– Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
– Poskytne potrebné údaje na účel preukázania bezúhonnosti na vyžiadanie odpisu registra trestov.
Mzdové ohodnotenie v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh od 1284 eur.

Žiadosť do výberového konania a doklady treba zaslať poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Krakovanoch v obálke s označením „Výberové konanie – ZŠ Krakovany“ do 28. februára 2023 na adresu: Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Krakovanoch 03. 02. 2023   PhDr. František Klinovský, starosta obce Krakovany