OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. januára 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  1. Otvorenie zasadnutia,
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Schválenie spolufinancovania projektu „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany
  4. Schválenie prostriedkov na havarijnú opravu kotla v Materskej škole
  5. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil návrh  programu zasadnutia.

 

Uznesenie č.1/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia

  1. Otvorenie zasadnutia,
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Spolufinancovania projektu „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany
  4. Schválenie prostriedkov na havarijnú opravu kotla v Materskej škole
  5. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku.

 

Uznesenie č. 2/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M.,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

  

K bodu č. 3  – Spolufinancovanie projektu „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany“

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  na „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany prišlo 20. decembra 2022. Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Ondrej Sedlák.

Kód projektu: NFP310010BVW4

Názov projektu: Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 156 360,00 Eur

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 148 542,00 Eur

V prípade obce Krakovany bude teda spolufinancovanie zo strany obce vyčíslené na 7818,00 Eur.
K podpísaniu zmluvy je potrebné predložiť uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení výšky spolufinancovania z vlastných zdrojov obce.

 

Uznesenie č. 3/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/berie na vedomie

Schválenie žiadosti obce Krakovany o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 148 542,00 eur v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72 na projekt „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany“ , kód žiadosti NFP310010BVW4, Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom pre operačný program Kvalita životného prostredia.

B/Schvaľuje

Spolufinancovanie projektu  „Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany“ , na ktorý   Ministerstvo životného prostredia SR schválilo v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72   poskytnutie nenávratného finančného prostriedku vo výške  148 542,00 eur, obcou Krakovany vo výške 7818,00 Eur z vlastných zdrojov obce.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Schválenie prostriedkov na havarijnú opravu kotla v Materskej škole

Začiatkom januára sa v materskej škole zistila porucha na Tepelnom čepadle. Na opravu bola prizvaná firma Juflex ktorá zariadenie montovala. Oprava bola vyfakturovaná  2028,0 eur. Nakoľko je v rozpočte na opravy naplánovaných len 700,00 eur je potrebné túto opravu schváliť obecným zastupiteľstvom.  Na zasadnutie prišla poslankyňa Mgr. Zuzana Snohová.

Uznesenie č. 4/1/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Opravu tepelného čerpadla v materskej škole Krakovany vo výške 2028,00 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

  

V Krakovanoch  25. januára 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková