Print Friendly, PDF & Email

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) -stavebné práce-IBV Staré konopisko.

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov organizácie:                       Obec Krakovany
Adresa organizácie:                            Obecný úrad Krakovany, Námestie Sv. Mikuláša 406/4, ………….         922 02 Krakovany
IČO:                                                       00312681
DIČ:                                                       2020530908                     
Krajina:                                                Slovenská republika
Internetová adresa organizácie:     https://www.krakovany.sk
Osoba zodpovedná za VO:               PhDr. František Klinovský                                                                                                                  
Kontaktné miesto:                             Obecný úrad Krakovany, Námestie Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany
Kontaktná osoba:                              PhDr. František Klinovský
Telefón:                                                0908 781 305
E-mail:                                                  starosta@krakovany.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“).

Na stiahnutie:

Výzva Krakovany-IBV-komplet

PDF Dokumentácia IBV KRAKOVANY

IBV KRAKOVANY – STARÉ KONOPISKO – 1.ETAPA Výkaz výmer