Geografická poloha

[dropcap]O[/dropcap]bec Krakovany sa nachádza v západnej časti Slovenska a je súčasťou okresu Piešťany. Ten sa nachádza z hľadiska geografického v tzv. stredo-severnej časti trnavského kraja. Okres Piešťany vypĺňa severný výbežok Podunajskej nížiny ohraničený k sebe sa zbiehajúcimi pohoriami – od západu Malými Karpatami a od východu Považským Inovcom. Prevažujúca nížinná poloha dala väčšine územia poľnohospodársky ráz krajiny.

Obec je situovaná v nadmorskej výške 165 m. n. m. v centre osídlenia okresu medzi mestami Vrbové a Piešťany. Katastrálne územie je ohraničené katastrami susedných obci – Vrbové, Šípkové, Ostrov, Veľké Orvište, Piešťany a Trebatice.

Za pomerne výhodne treba považovať dopravné napojenie obce. Obec je situovaná na dopravnom ťahu cesty II/504 smer Nové Mesto nad Váhom a na ceste II/499 na trase Vrbové – Piešťany s priamym napojením na diaľnicu D 61 (Bratislava /Považská Bystrica) a na medzinárodnú trasu E 75. Letecké spojenie je možné z neďalekého obnoveného letiska Piešťany. Obcou prechádza aj funkčná železničná vlečka na trati Vrbové – Piešťany.

Rozloha obce Krakovany  zahŕňa 2 katastrálne územia: katastrálne územie Krakovany vo výmere 645,33 ha a katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch vo výmere 336,93 ha podľa Katastrálneho úradu v Trnave, Správy katastra v Piešťanoch. Z celkovej výmery predstavuje orná pôda výmeru 833,59 ha t.j. takmer 85%. Zastavané plochy tvoria 79,41 ha, t.j. 7,8%, záhrady predstavujú 25,88 ha t.j. 2,6%. Zostávajúce plochy sú vedené ako chmelnice, vinice, vodné plochy a ostatné plochy a predstavujú výmeru 43,12 ha t.j. 4,4%.

Obcou preteká potok Holeška  a do severo-východnej časti obce zasahujú suché toky  Očkovského  kanála a Dudváhu. Dudváh je zavodnený až po zaústení toku Holeška, čo je mimo katastrálneho územia obce.

 

Správne členenie

 

Z hľadiska verejnej správy je obec Krakovany súčasťou okresu Piešťany, Trnavského samosprávneho kraja (VÚC Trnava). Trnavský kraj tvorí NUTS II Západoslovenský kraj.

Obvodným úradom pre obec Krakovany je Obvodný úrad Piešťany,  Spoločný stavebný úrad Trebatice, pracovisko Piešťany. V obci je sídlo matričného úradu pre obec Krakovany a Trebatice. Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch má 9 členov.

 

Základné údaje o obci Krakovany

 

Obec               Počet              Výmera          Katastrálne    Stavebný úrad          Matrika

                        obyvateľov    (v ha)              územia            – pracovisko

Krakovany      1 445               982                  2                      Trebatice (Piešťany)           Krakovany