OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 2. októbra 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 6. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 7. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 8. Vyradenie majetku
 9. Správa kultúrnej komisie
 10. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 11. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 12. Rôzne
 13. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom Riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 6. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 7. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 8. Vyradenie majetku
 9. Správa kultúrnej komisie
 10. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 11. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 12. Rôzne
 13. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Na zasadnutie prišiel Ing. Milan Jurda. Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Ľuboša Sucháňa. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský Sucháň), nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 63/6/2015-77/6/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 24. júla 2015 a uznesenia č. 78/7/2015-80/7/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 2. septembra 2015. Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka.

Uznesenie č. 63/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver  – podané

Uznesenie č. 64/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína

Uznesenie č. 65/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  42/5/2015-62/5/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.júla 2015 – podané

Uznesenie č. 66/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

prenájom nebytových priestorov pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany – podané

Uznesenie č. 67/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov „NOTAR“- podané

Uznesenie č. 68/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

predĺženie obdobia pôvodného programu rozvoja obce a príslušnej územno plánovacej dokumentácie „Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany z Novembra 2005, a to do konca roka 2015. – podané

B/ Schvaľuje

Zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia, ktorej Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo dňa 30. 04. 2015 Ministerstvo hospodárstva SR, kód Výzvy KaHR-22VS-1501 a poveruje starostu obce na obstaranie služieb spojených s verejným obstarávaním a  prípravou podkladov pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie s tým súvisiacej projektovej dokumentácie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Predpokladaná hodnota zákazky/projektu a výška oprávnených výdavkov na projekt bude určená na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a pripraveného rozpočtu. – podané

Uznesenie č. 69/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Analytickú a Strategickú časť  Programu  HSR – podané

Uznesenie č. 70/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh Organizačného poriadku obce

B/Schvaľuje

Organizačný poriadok obce – podané

Uznesenie č. 71/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh pracovného poriadku

B/Schvaľuje

Pracovný poriadok – podané

Uznesenie č. 72/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Starostovi obce Mgr. Františkovi Klinovskému používanie služobné motorového vozidla na súkromné účely. – podané

Uznesenie č. 73/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 54/5/2015

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1015/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany – podané

Uznesenie č. 74/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany – podané

Uznesenie č. 75/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemku,  p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2, cena celkom 3810,00 eur,  pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie. Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. e) – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Poplatky súvisiace s Návrh zmluvy aj návrh na vklad hradí  kupujúci. – podané

Uznesenie č. 76/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o cenovej  ponuku na vypracovanie PD na Nová ulica a Ulica k Spúšťu pre spoločnosť CS, s.r.o., Strojárenská 5487 Trnava

Informáciu starostu  o možnosti zapojenia sa do výzvy na energetické zateplenie obecných budov – podané

Uznesenie č. 77/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Mgr. Juraj Filo – požiadal starostu, ak sa bude umiestňovať stacionárny radar aj na druhú stranu cesty, aby sa umiestnil ešte pre zákrutou pri Chateau.

Tibor Šurín – osloviť majiteľa susedného pozemku na Južnej ulici, na udržiavanie pozemku, aby sa nerozširovala burina.  – uznesenie trvá

Daniela Piscová – informovala poslancov, že vyúčtovanie festivalu kultúry predloží až na najbližšom zasadnutí OZ, nakoľko ešte nemala k dispozícii všetky podklady.- podané.

Uznesenie č. 78/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 79/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č. 80/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR  „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“ Výzva KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“ žiadateľom – obcou Krakovany,
 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. – podané

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2014/2015 predniesla riaditeľka školy Andrea Štefanková. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa obsahuje:

 • Základné identifikačné údaje MŠ
 • Údaje o počte detí materskej školy
 • Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania
 • Uplatňované učebné plány
 • Údaje o počte zamestnancov
 • Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
 • Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
 • Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila
 • Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
 • Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy
 • Údaje o finančnom hmotnom zabezpečení výchovno vzdelávacej činnosti školy
 • Koncepčný zámer školy a vyhodnotenie jeho plnenia
 • Spolupráca MŠ s rodinou, zriaďovateľom, ZŠ, CPPPaP v Piešťanoch, CPPP vo Vrbovom a s ďalšími organizáciami

Správa bola prerokovaná Radou školy 28.9.2015. K predloženej správe poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2014/2015.

 

Správu o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ na školský rok 2014/2015 predniesla riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Seitlerová.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.

Správa obsahuje:

– Základné  identifikačné údaje o škole

– údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

– údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015

– výsledky hodnotenia a klasifikácia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

– počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

– predmetové olympiády

– projekty, do ktorých sa škola zapojila

– koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2014/2015 a jeho vyhodnotenie

– voľnočasové aktivity školy

– spoluprácu školy s rodičmi, rodičovskou radou a verejnosťou,

– aktivity a prezentácia školy na verejnosti

– vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

– vnútroškolskú kontrolu

– podklady k organizácii školského roka 2015/2016

– Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského zariadenia, ktoré sú súčasťou školy za rok 2014

Správa bola prerokovaná   Radou školy 28.8.2015, a tá  odporučila zriaďovateľovi správu schváliť.   Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky.  Za predloženú správu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany na školský rok 2014/2015 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 5 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015 a 2025, ktorý vypracovala spoločnosť Media Coeli z Trnavy. K predloženému PHSR poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:2 (Štefanka, Šurín), bol Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015 – 2025 schválený bez pripomienok.

 

K bodu č.6 –  Ročný zápis do kroniky za rok 2014

Zapisovateľka Emília Knošková požiadala poslancov, aby pripomienkovali jednotlivé kapitoly Ročného zápisu do kroniky obce za rok 2014, ktorý im bol doručený elektronicky. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1(Štefanka), bol ročný zápis do kroniky obce Krakovany za rok 2014 schválený bez pripomienok.

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenia č. 2/2015

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.  Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Rozpočtové opatrenia č. 2/2015. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  2/2015 bola vypracovaná v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových

a 831 587,– € vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový,

pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo

výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo

výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 sa výška príjmov zvyšuje o 96 530,49 € na sumu

989 821,47€ a vo výdavkoch sa zvyšuje o 96 530,49 € na sumu 939 821,47€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 88 776,49 €,
 • kapitálový zvyšuje o 1 754,– €,
 • finančné operácie zvyšujú o 6 000,– €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 31 318,05 €,
 • kapitálový zvyšuje o 65 212,44 €
 • finančné operácie – bez zmien.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 2/2015.

Jednotlivé položky nad 1000 eur vysvetlil predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo.

K preloženému rozpočtovému opatreniu č. 2/2015 poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 2/2015 schválené.

 

K bodu č. 8 – Vyradenie majetku

Zapisovateľka Emília Knošková predložila poslancom na schválenie návrh na vyradenie majetku z evidencie .

Za jednotlivé strediská boli predložené návrhy:

Obecný úrad 13 792,65
Kultúrne stredisko (KS) 129,00
Základná škola (ZŠ) 0,00
Materská škola (MŠ) 1 329,87
Školská jedáleň MŠJ, ZŠJ 478,40
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 1 169,68
SPOLU 16 899,60

Suma 16899,60 eur bola hodnota majetku pri obstaraní. Zostatková cena uvedeného majetku predstavuje čiastku 62,58 eur.

Návrhy na vyradenie z každé stredisko boli poslané poslancom elektronicky, a tvoria prílohu k zápisnici. K predloženým návrhom poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za návrh vyradenia majetku hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na vyradenie majetku z evidencie obce v celkovej sume 16899,60 eur schválený.

 

K bodu č. 9 – Správa kultúrnej komisie

Správu kultúrnej komisie predniesla predsedníčka kultúrnej komisie pani Daniela Piscová. V správe vyhodnotila Župný festival kultúry a poďakovala všetkým zúčastnením za obetavú prácu počas celého trojdňového podujatia.  Ďalej informovala poslancov o budúcich kultúrnych podujatiach obce. Najbližšie sa bude konať 11. októbra posedenie pri príležitosti Október Mesiac úcty k starším.  Termíny kultúrnych podujatí je potrebné  nahlásiť u pani Bartákovej alebo pani Piscovej do 15. októbra, aby kultúrna komisia mohla zostaviť Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2016.

V závere pani Daniela Piscová požiadala starostu o zakúpenie 2-3 predajných stánkov, ktoré by sa nainštalovali do záhrady kultúrneho domu. Stánky by sa mohli využívať nielen počas festivalu kultúry, ale aj pri hobby stretnutiach a iných akciách.

Správu kultúrnej komisie poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 10 – Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Za návrh kontrolnej činnosti dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015 schválený.

 

K bodu č. 11 – Návrh rozpočtu pre Združenie obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“

Starosta  obce prečítal poslancom dôvodovú správu na financovanie dobudovania kanalizácie obce Krakovany prostredníctvom združenia obcí „Kanalizácia Vrbové –Krakovany.

V Krakovanoch je naplánovaných 4227 m gravitačnej kanalizácie a 60 m výtlakom, prípojky 2349 m .  Z projektu bola vyradená prečerpávačka na Novej ulici.  Predpokladaná cena je 425000 eur/km. Predpokladaná cena na zhotovenie kanalizácie je 2820385 eur.    Na spolufinancovanie kanalizácie je potrebné odsúhlasiť 5% spoluúčasť. Zároveň je potrebné schváliť presun prostriedkov na účet Združenia obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ na použitie kapitálových výdavkov, ktoré budú presunuté z rezervného  fondu vo výške 21000 eur.

Starosta obce dal hlasovať za použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany.    Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany schválené.

Starosta obce dal hlasovať za spoluúčasť na financovaní kanalizácie vo výške 5% z celkových nákladov. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5%  celkových schválené.

 

K bodu č. 12 – Rôzne  

Starosta obce informoval poslancov, že žiadosť o dotáciu  na rekonštrukciu verejného osvetlenia bola podaná na ministerstvo hospodárstva

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2016 je do 30. októbra 2015 v podateľni obecného úradu

Starosta obce informoval poslancov, že sa začali práce na oprave domu smútku, boli zamerané okná a dvere a uložila sa dlažba. K získanej dotácii je potrebné ešte schváliť spoluúčasť vo výške 1513,14 eur. Starosta obce dal za výšku spoluúčasti hlasovať.  Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:1 (Šurín), bola spoluúčasť na financovanie rekonštrukcie domu smútku vo výške 1513,14 eur schválená.

 

Interpelácie poslancov

Poslankyňa Daniela Piscová  – pri schvaľovaní dotácií zvážiť výšku dotácie pre FKK.  Väčšinu dotácií športovci použijú na úhradu energií. Navrhla zvážiť možnosť, či by obec nemohla priamo platiť energie a tým by sa mohla znížiť výška dotácie pre FKK.

Neupravený terén pred materskou školou, keď prší, je tam blato a mláky, tiež po daždi zostávajú mláky   na Južnej ulici pred domom Vojtecha Kališa.

 

Poslanec Mgr. Juraj Filo – dopravná značka, STOJ, daj prednosť v jazde, ktorá je umiestnená na križovatke ulíc Notárska – Nám. Sv. Mikuláša je zarastená, treba ju očistiť. Taktiež DZ Zákaz vjazdu na ulici Hoštáky pri Oravcovi je potrebné orezať orech, ktorý je zakrýva.   Na začiatku ulice Hoštáky chýba tabuľa  označenie ulice. Požiadať prevádzkara Chateau Krakovany o zabezpečenie odpadkových košov na parkoviskách hotela.

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 2. októbra 2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 81/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

 1. Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 7. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 8. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 9. Vyradenie majetku
 10. Správa kultúrnej komisie
 11. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 12. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 13. Rôzne
 14. Záver

 

Prítomných:6 (Filo, Klinovský,   Piscová, ,Sucháň,  Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Klinovský,   Piscová, ,Sucháň,  Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 82/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ľuboša  Sucháňa.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Jurda, Piscová, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Sucháň, Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 83/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 63/6/2015-77/6/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 24. júla 2015 a uznesenia č. 78/7/2015-80/7/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 2. septembra 2015.

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015

 

Uznesenie č. 84/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy za školský rok 2014/2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 85/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 Štefanka

 

K bodu č. 5

Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025

 

Uznesenie č. 86/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 2 (Štefanka, Šurín)

 

K bodu č. 6

Ročný zápis do kroniky za rok 2014

 

 

Uznesenie č. 87/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2014

 

Prítomných:8. (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Štefanka)

 

K bodu č. 7

Rozpočtové opatrenie č.2/2015

 

Uznesenie č. 88/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 Štefanka

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Vyradenie majetku

 

Uznesenie č. 89/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce vo výške 16 899,60 €

Hodnota majetku určeného na vyradenie pri obstaraní predstavovala sumu 16 899,60 €.

Zostatková cena uvedeného majetku predstavuje čiastku 62,58 €.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Správa kultúrnej komisie

 

Uznesenie č. 90/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie – vyhodnotenie župného festivalu kultúry

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10

Plán práce kontrolóra obce na 2. polrok  2015

 

Uznesenie č. 91/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11

Rozpočet pre Združenie obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“

 

Uznesenie č. 92/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 93/8/2015           

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5%  celkových nákladov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12

Rôzne

 

Uznesenie č. 94/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie nákladov opravy domu smútku vo výške 1513,14 €

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Šurín)

 

Uznesenie č. 95/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  2. októbra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.