OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 2. septembra 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom mimoriadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu  a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt.

Starosta obce predložil poslancom Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“, Výzva KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“.  K žiadosti je potrebné schváliť aj prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu a zabezpečenie realizácie projektu.

K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0,  zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejného osvetlenia v obci Krakovany  a spolufinancovanie realizovaného projektu chválené bez pripomienok.

K bodu č. 4 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  MIMOriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 2. septembra 2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 78/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ

 B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 Uznesenie č. 79/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt.

Uznesenie č. 80/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 Schvaľuje

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR  „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“ Výzva KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“ žiadateľom – obcou Krakovany,
 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  2.septembra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

 

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.