OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

  

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 24. júla 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Šurín), nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 42/5/2015 – 62/5/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17. júna 2015.

  

Uznesenie č. 42/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu
 9. Plat starosta
 10. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 11. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 12. Rôzne
 13. Návrh uznesení
 14. Záver – podané

 

Uznesenie č. 43/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa – podané

 

Uznesenie č. 44/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  32/4/2015-41/4/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.apríla 2015 – podané

 

Uznesenie č. 45/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. – podané

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000
Finančné operácie   15 000             0   15 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000
Finančné operácie  0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98

Uznesenie č. 46/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 6 475,55 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 768,45€ a o prostriedky fondu opráv vo výške 278,39€ a zostatok v sume 5 428,71 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.

B/ Berie na vedomie

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
 2. Správu audítora za rok 2014 – podané

Uznesenie č. 47/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2014
 2. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014 – podané

 

Uznesenie č. 48/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Silvie Ondrejíčkovej na odkúpenie pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany,

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda o výmere 127 m2,

za cenu 30 €/m2 – podané

 

Uznesenie č. 49/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu.

B/Schvaľuje

VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu – podané

 

Uznesenie č. 50/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2014 vo výške 858,- eur.

V zmysle § 4 ods. 1, cit. zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 858,- eur = 1698,84 eur. Táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1699,- eur

Poslanci odhlasovali zvýšenie mzdy o 43 %  z 1699,00 eur, čo je 730,57 eur, s účinnosťou od 1.7.2015. Výpočet: 1699 + 730,57 = 2429,57 eur  v hrubom –  podané

 

Uznesenie č. 51/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotáciu pre Balneologické múzeum vo výške 300 eur na podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“.- podané

Uznesenie č. 52/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

cenovú ponuku na vypracovanie PD spoločnosťou MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26, Levice vo výške 4600,00 eur bez DPH – trvá.

 

Uznesenie č. 53/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie geodetického zamerania Romanom Klčom, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, vo výške 5000,00 eur – podné.

 

Uznesenie č. 54/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany – trvá

 

Uznesenie č. 55/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Protokol o zápise detí do MŠ na školský rok 2015/2016 – podané

 

Uznesenie č. 56/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. – podané

 

Uznesenie č. 57/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Pivárne u Notára pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany do 30.9.2015 – trvá

 

Uznesenie č. 58/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára s dátumom podávania žiadostí do 17.7.2015 – podané.

 

Uznesenie č. 59/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o koncerte  Art Music Orchestra a speváckeho zboru Lúčnica – podané.

 

Uznesenie č. 60/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie svetlotechnického posudku za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou PlainText,s.r.o. , Klasov 247  a podanie projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou Complete Solutions, s.r.o., Zamarovská 49, Zamarovce – podané.

Uznesenie č. 61/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 spoločnosťou  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – podané

 

Uznesenie č. 62/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

Poslanci hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, kontrolu uznesení  č. 42/5/2015-62/5/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. – Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“

Predseda výberovej komisie poslanec Juraj Filo oboznámil poslancov zo zápisom z otvárania obálok, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade 21. júla 2015.  V termíne do 17. júla 2015 boli na podateľňu obecného úradu doručené tri obálky so žiadosťou o prenájom nebytových priestorov „Notár“, ktoré boli riadne zalepené a označené heslom „NOTÁR“.

Ponuku č. 1  podal Miloš Vojtko, Krakovany 456, doručená na OcÚ 15.7.2015 poštou doporučene. Ponuka obsahovala všetky požadované údaje v plnom rozsahu a spĺňala všetky podmienky výberového konania. Ponuka na výšku nájomného bola 850,00 €/mesačne.

Ponuka č. 2  bola od pani Renáty Riškovej, J. Mudrocha 1351/18 Senica, ktorá bola doručená  na OcÚ 15.7.2015 poštou doporučene. Ponuka obsahovala všetky požadované údaje v plnom rozsahu a spĺňala všetky podmienky výberového konania. Výšku nájmu ponúkla 700,00 €/mesačne.

Ponuka  č.3 bola ponuka doterajšieho prenajímateľa Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68 Krakovany, ktorá bola na OcÚ doručená osobne 16.7.2015. Taktiež obsahovala všetky požadované údaje v plnom rozsahu a spĺňala všetky podmienky výberového konania.

Jednou z podmienok bol aj podnikateľský zámer. V ponuke č. 1 a 2 bol popísaný rovnaký podnikateľský zámer  – Prevádzkovanie pohostinskej činnosti vrátane stravovania.

V ponuke č. 3 bol podnikateľský zámer prevádzkovanie pohostinskej a reštauračnej činnosti, nakoľko je to ponuka doterajšieho prenajímateľa, chce aj naďalej v tejto činnosti pokračovať a stále napredovať, aby sa v zariadení cítili dobre návštevníci v každom veku, a naďalej rozvíjať spoluprácu so spoločenskými organizáciami v obci.

Ponuku č. 1, ktorú podal Miloš Vojtko, prišla odprezentovať pani Brnová.  Rozdala poslancom leták, ktorý prezentoval zariadenie Starý šenk. V priestoroch Pivárne u Notára chce pokračovať v pohostinskej a reštauračnej činnosti, ale strava by sa varila len v Starom šenku a NOTÁR by sa  skôr zameral na pečenie pizze, tiež by pokračoval v organizovaní rodinných osláv a spoločenských podujatí.

Ponuku č.2, ktorú podali pani Rišková neodprezentoval nikto.

Ponuku č. 3, ktorú podal pán Marek Urban, tiež neodprezentoval nikto, ale v žiadosti bol rozsiahlejší podnikateľský zámer, z ktorého vyplývalo, že doterajší prenajímateľ plánuje pokračovať v zabehnutej prevádzke.

Poslanci sa prikláňajú k zachovaniu konkurencie. Diskutabilné to bolo hlavne z hľadiska ponúknutého nájmu, ale v podmienkach nebola stanovená najvyššia cena.  Starosta obce poďakoval pani Brnovej za prezentáciu.

Starosta obce ukončil rozpravu a dal hlasovať tým spôsobom, že každý poslanec dá svoj hlas jednej z ponúk. Poslanci hlasovali nasledovne:

Mgr. Juraj Filo – ponuka č.3

Mgr. Lukáš Radoský – ponuka č.3

Pavel Klinovský – ponuka č. 3

Tibor Šurín – ponuka č.3

Ľuboš Sucháň – ponuka č.3

Jozef Štefanka – ponuka č.3

Daniela Piscová – ponuka č. 3

Ing. Milan Jurda – ponuka č.3

Poslanci jednohlasne udelili súhlas s prenájmom nebytových priestorov pre ponuku č. 3, ktorú podal pán Marek Urban, Dolná ulica 111/68, Krakovany a umožnili mu tak pokračovať v rozbehnutej podnikateľskej činnosti. Hlavným dôvodom tohto výberu bolo zachovanie konkurencie podnikateľov v reštauračnej a pohostinskej činnosti v obci.  Ponuka č. 1,2 nezískala ani jeden hlas,  umiestnili sa zhodne na 2-3 mieste.

Poslanci si dohodli zmluvné podmienky:

– Dĺžka  nájmu – doba určitá na 5 rokov,

– valorizácia nájmu vždy k 1.1.. Ostatné podmienky zostávajú platné z predchádzajúcej nájomnej zmluvy. Za predbežný návrh zmluvy dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol predbežný návrh zmluvy schválený. Návrh zmluvy bude pred konečným hlasovaním rozposlaný poslancom na prípadné pripomienkovanie. Nájomná zmluva sa bude schvaľovať na najbližšom zasadnutí OZ.

Poslanec Štefanka požaduje, aby sa s  novým nájomcom neskôr rokovalo o doriešení parkovania pred prevádzkou.

Zo zasadnutia odišiel poslanec Lukáš Radoský.

 

K bodu č. 5 Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR , Prioritná os 2– Podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Na základe toho starosta  obce predložil poslancom na schválenie predĺženie platnosti starého Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoje obce, ktorého platnosť skončila v 31.12.2014. Jedna z podmienok zapojenia sa do tohto projektu je platný PHSR obce. Nakoľko PHSR na nové programovacie obdobie ešte nie je dokončený, je potrebné schváliť predlženie starého PHSR.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 7. proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do 31.12.2015 schválené.

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Analytickú a Strategickú časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na programovacie obdobie 2015-2025.

Pani Daniela Piscová navrhla do programu doplniť výstavbu toaliet na cintoríne v Kakovanoch.

Ďalšie pripomienky k tomuto materiálu neboli. Starosta obce dal za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Analytickú a strategickú časť hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Analytická a Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2025 schválená.

 

K bodu č. 6 – Vyhotovenie PD na rekonštrukciu ulice k Spúšťu a Novej ulice

Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Jozef Štefanka.

Starosta obce informoval poslancov o cenovej ponuke na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu MK Nová ulica a Ulica k Spúšťu. Projekt je potrebný na podanie žiadosti na projekt BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016, ktorý bude spracovávať  spoločnosť  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec. Cenová ponuka je informatívna, je vypracovaná zvlášť na Ulicu k Spúšťu aj s predpokladanými nákladmi na realizáciu a zvlášť pre Novú ulicu.  Cena za projektovú dokumentáciu na Ulici k Spúšťu je 1140,00 eur s odhadovanou výškou nákladov 77 760,00 eur  a cena za dokumentáciu na Novej ulici je 780,00 eur s odhadovanou výškou nákladov 29 160,00 eur.

Na zhotoviteľa  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie obec urobí výberové konanie.

Poslanci hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, informáciu starostu obce o cenovej ponuke na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 – Organizačný poriadok obce

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie Návrh Organizačného poriadku obce Krakovany, ktorý bol poslancom doručený elektronicky. Organizačný poriadok sa mení v §9 odst. 5, kde sa zvyšuje úväzok upratovačky z 0,26 na 0,33 úväzku. Odstavec 6 sa funkcia riaditeľky Školskej jedálne pri MŠ mení na vedúcu školskej jedálne pri MŠ,  zvyšuje sa úväzok pomocnej kuchárky v MŠ z 0,53 na 0,67. V odstavci 8 sa mení funkcia riaditeľky Školskej jedálne pri ZŠ na vedúcu školskej jedálne pri ZŠ. V odstavci 9  sa mení funkcia riaditeľky Zariadenia opatrovateľskej služby na vedúcu Zariadenia opatrovateľskej služby, zvyšuje sa úväzok opatrovateľky zo 4 na 6 úväzkov,  ruší sa úväzok opatrovateľka/upratovačka, znižuje sa úväzok kuchárka z 3 na 2 úväzky, ruší sa úväzok údržbár. Starosta požiadal poslancom, aby predkladali pripomienky k predloženému návrhu.  Poslankyňa Daniela Piscová požiadala o doplnenie pracovného úväzku v odstavci 7 –  Organizačná štruktúra ZŠ a to, čiastočný úväzok údržbár. Poslanec Milan Jurda navrhol do budúcnosti zvážiť zlúčenie školskej jedálne pri MŠ a ZŠ, čím by sa mohli znížiť prevádzkové náklady. K tomuto návrhu odpovedal starosta obce, že bude potrebné zvolať komisiu a dôkladne to prehodnotiť.  Žiadne ďalšie pripomienky k navrhovanému Organizačnému poriadku poslanci nemali. Starosta obce dal za návrh Organizačného poriadku obce Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Organizačný poriadok obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 8 – Pracovný poriadok

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie Pracovný poriadok zamestnancov obce Krakovany.  Zmeny v pracovnom poriadku nastali v §17 Pracovný čas zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby, kde došlo k rozdeleniu na – Týždenný pracovný čas u zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby zamestnaných na plný úväzok v nepretržitej prevádzke na úseku ošetrovňa, týždenný pracovný čas u zamestnancov na plný úväzok v jednozmennej prevádzke na úseku ošetrovňa  a týždňový pracovný čas u zamestnancov zamestnaných na plný úväzok v jednozmennej prevádzke na úseku kuchyňa.  K predloženému návrhu Pracovného poriadku zamestnancov obce poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol Pracovný poriadok zamestnancov obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 9 – Použitie služobného motorového vozidla na súkromné účely

Starosta obce požiadal poslancov o schválenie používania služobného motorového vozidla na súkromné účely, ako to mal schválené aj jeho predchodca. Používanie služobného motorového vozidla sa považuje za nepeňažné plnenie a postupuje sa podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zmien a doplnkov.  Starosta obce bude  mesačne predkladať vyúčtovanie súkromných jázd a bude refundovať pohonné hmoty podľa aktuálnej ceny benzínu.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bolo používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely pre starostu obce Františka Klinovského schválené.

 

K bodu č. 10 Rôzne

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o zrušenie uznesenia č. 54/5/2015 v ktorom bola schválená Zmluva o zriadení vecného bremena na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany.  Vzhľadom k tomu, že k parcele registra C  č. 1045/8, k.ú. Krakvoany nie založený list vlastníctva, nemôže byť na ňu vecné bremeno. Je potrebné použiť parcelu registra E, č. 1022/1.  Z toho dôvodu je potrebné uznesenie zrušiť a prijať nové uznesenie. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 54/5/2015 zrušené.

Následne starosta navrhol prijať nové uznesenie, v ktorom sa odsúhlasí Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželku Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželku Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany schválená.

 

– Na minulom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo predbežný súhlas na odpredaj  pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2 pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie. Keďže žiadosť bola zverejnená až po schválení predbežného súhlasu s odpredajom, je potrebné na dnešnom  zasadnutí schváliť konečný súhlas.  postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. e) – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Náklady spojené s kúpno- predajnou zmluvou a návrhom na vklad bude hradiť kupujúci. Starosta obce dal za odpredaj pozemku pre pani Ondrejičkovú hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2, cena celkom 3810,00 eur, pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie, schválený.

Na zasadnutie sa vrátil poslanec Jozef Štefanka.

Starosta obce informoval poslancov, že obci bola pridelená dotácia z Ministerstva financií na rekonštrukciu Domu smútku vo výške 13500,00 eur. Z týchto prostriedkov by sa mala urobiť výmena okien, dverí a upraviť priestor pred domom smútku a zámková dlažba pod kontejnery na odpad.

– Starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojenia sa do výzvy na energetické zateplenie obecných budov. Projekty na rekonštrukciu sú na Kultúrny dom, Materskú školu, ktoré  sú staré už viac ako päť rokov. Je potrebné ich aktualizovať. Poslanci požiadali, aby sa pri aktualizovaní projektu na rekonštrukciu MŠ zapracovala aj prístavba jednej triedy, aby sa zvýšila kapacita MŠ.

 

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo – požiadal starostu, ak sa bude umiestňovať stacionárny radar aj na druhú stranu cesty, aby sa umiestnil ešte pre zákrutou pri Chateau.

Tibor Šurín – osloviť majiteľa susedného pozemku na Južnej ulici, na udržiavanie pozemku, aby sa nerozširovala burina.

Daniela Piscová – informovala poslancov, že vyúčtovanie festivalu kultúry predloží až na najbližšom zasadnutí OZ, nakoľko ešte nemala k dispozícii všetky podkaldy.

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 24. júla 2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 63/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín )

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 64/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 5 (Filo, Jurda, Klinovský,   Sucháň, Štefanka)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 65/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  42/5/2015-62/5/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.júla 2015

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“

 

Uznesenie č. 66/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

prenájom nebytových priestorov pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 67/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Predĺženie platnosti PHaSR  obce

 

Uznesenie č. 68/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

predĺženie obdobia pôvodného programu rozvoja obce a príslušnej územno plánovacej dokumentácie „Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany z Novembra 2005, a to do konca roka 2015.

 

B/ Schvaľuje

Zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia, ktorej Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo dňa 30. 04. 2015 Ministerstvo hospodárstva SR, kód Výzvy KaHR-22VS-1501 a poveruje starostu obce na obstaranie služieb spojených s verejným obstarávaním a  prípravou podkladov pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie s tým súviacej projektovej dokumentácie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Predpokladaná hodnota zákazky/projektu a výška oprávnených výdavkov na projekt bude určená na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a pripraveného rozpočtu.

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 69/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Analytickú a Strategickú časť  Programu  HSR

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Organizačný poriadok

 

Uznesenie č. 70/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh Organizačného poriadku obce

B/Schvaľuje

Organizačný poriadok obce

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Pracovný poriadok

 

Uznesenie č. 71/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh pracovného poriadku

B/Schvaľuje

Pracovný poriadok

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Použitie služobného motorového vozidla na súkromné účely

 

Uznesenie č. 72/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Starostovi obce Mgr. Františkovi Klinovskému používanie služobné motorového vozidla na súkromné účely.

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 

Rôzne

 

Uznesenie č. 73/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 54/5/2015

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1015/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, , Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 74/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemku,  p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2, cena celkom 3810,00 eur,  pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie. Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. e) – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Poplatky súvisiace s Návrh zmluvy aj návrh na vklad hradí  kupujúci.

 

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 76/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o cenovej  ponuku na vypracovanie PD na Nová ulica a Ulica k Spúšťu pre spoločnosť CS, s.r.o., Strojárenská 5487 Trnava

Informáciu starostu  o možnosti zapojenia sa do výzvy na energetické zateplenie obecných budov

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 77/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  24. júla  2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

 

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.