Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 17. júna 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Žiadosť o zriadenie vecného bremena, Roman Freivald a Jana Freivaldová
 9. Odmeňovanie poslancov
 10. Plat zástupcu starostu
 11. Plat starosta
 12. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 13. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 14. Rôzne
 15. Návrh uznesení
 16. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil so zmenou programu riadneho zasadnutia,  oproti programu, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Vypúšťa sa bod 8, pre nedostatočné podklady a spája sa bod 9 a 10, body sú obsiahnuté v jednej smernici.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Urban), bol zmenený  program rokovania schválený.

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu
 9. Plat starosta
 10. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 11. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 12. Rôzne
 13. Návrh uznesení
 14. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milan Jurdu a Ľuboša Sucháňa. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Urban), schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 32/4/2015 – 41/4/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17. apríla 2015.

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský

 

Uznesenie č. 32/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver – podané

 

Uznesenie č. 33/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína –  podané

 

Uznesenie č. 34/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  13/2/2015-27/2/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015

A 28/3/2015-31/3/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 8. apríla 2015 – podané

 

Uznesenie č. 35/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie

B/Schvaľuje

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie- podané

 

Uznesenie č. 36/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5 % celkových nákladov – podané

 

 

Uznesenie č. 37/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja spoločnosťou Media Coeli, Pekárska 11, Trnava za cenu 2124 eur. – podané

 

Uznesenie č. 38/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie

B/Ukladá

Obecnému úradu zistiť rozmery prístavby KD a vysporiadať prenájom miestností prístavby  vestibule využívaných súkromnou osobou, nakoľko LUSK využíva priestory na hornom poschodí a zistiť možnosť zavedenia podružného merania pre tieto priestory.

C/Berie na vedomie

informácie o prípravách župného festivalu – podané

 

Uznesenie č. 39/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniky Ščepkovej, rod. Bubákovej, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany, za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur, na základe GP ktorý vypracovala Geodetická kancelária Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, IČO: 34 6643 78, číslo plánu 44/2015, mapový list ZS XIII – 16 – 10 zo dňa 07. 04. 2015, ktorý vyhotovila Zuzana Gacková, autorizačne ju overil Ing. Jozef Fančovič dňa 07. 04. 2015 a následne bol overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odborom, Ing. Evou Gonovou dňa 14. 04. 2014 pod číslom 188/15.   Náklady spojené s vypracovaním GP, Kúpnej zmluvy a  návrhu na vklad do katastra bude hradiť Obec Krakovany. – podané

 

Uznesenie č. 40/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Cenovú ponuku spoločnosti SE Predaj, s.r.o. na modernizáciu verejného osvetlenia v obci

B/Ukladá

Obecnému úradu zadať spoločnosti SE Predaj, s.r.o. vypracovanie novej cenovej ponuky na všetky elektrické stĺpy  v obci. – podané

 

Uznesenie č. 41/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, uznesenia OZ č. 32/4/2015-41/4/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. – Rozpočtové opatrenie 1/2015

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  1/2015 bola vypracovaná v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových a 831 587,– € vo výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový, pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 11 703,98 €,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 11 703,98 €,
 • kapitálový zvyšuje – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 1/2015. Jednotlivé položky sa týkajú finančných príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a darovaných. Ide o dotácie na referendum, matriku, register obyvateľov, chránenú dielňu a na ZŠ, tiež dar 400€ od TAVOSu viazané na stolnotenisový turnaj.

Z uvedeného dôvodu OZ rozpočtové opatrenie neschvaľuje, ale berie na vedomie.

 

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci RO 1/2015 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 Záverečný účet za rok 2014, Stanovisko HK k Záverečnému účtu

Záverečný účet obce za rok 2014 aj Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu bol poslancom doručený s pozvánkou. Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 tvorí prílohu originálu zápisnice. Starosta obce prečítal poslancom Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2014.  Kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Krakovany za rok 2014 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Poslanci k predloženému návrhu záverečného účtu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh záverečného účtu za rok 2014 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schválené bez výhrad.

 

K bodu č. 6 – Výročná správa za rok 2014, Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Starosta obce prečítal poslancom  Dodatok správy audítora  k overeniu súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. §-u 23 odsek 5. Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, Výročnú správu obce Krakovany za rok 2014 a Dodatok správy nezávislého audítora  zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o odkúpenie parcely č.720/5, k.ú. Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková

Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Silvie Ondrejíčkovej na odkúpenie parcely č. 720/5, K.ú. Krakovany, orná pôda, o výmere 127 m2. Táto žiadosť bola postúpená finančnej a stavebnej komisii  na prerokovanie. Stanovisko k žiadosti predložil predseda komisie Mgr. Juraj Filo. Stavebná a finančná komisia súhlasí s odpredajom p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, o výmere 127 m2 za trhovú cenu, čo je 30 eur/m2.  Poslanci navrhovali aj nižšiu predajnú cenu, ale ako prvé sa hlasovalo za návrh komisie. Starosta obce dal hlasovať za odpredaj pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2. Hlasovaním za: 5 (Filo, Klinovský, Piscová, Sucháň,  Štefanka), proti: 4 (Jurda, Radoský, Šurin, Urban), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany za cenu 30 eur/m2 schválený. Vzhľadom k tomu, že žiadosť nebola zverejnená na internete, poslanci schváli len predbežný súhlas  na odpredaj.  Konečný súhlas bude schválený na najbližšom zasadnutí OZ.

K bodu č. 8 – Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 1/2015  Zásady odmeňovania poslancov, predsedov komisií a zástupcu starostu.

Poslanci predkladali pozmeňuvacie návrhy k jednotlivým článkom  VZN č. 1/2015

Čl. č.4 – výška odmeny poslanca – poslanec Jurda navrhol výšku odmeny na 30,00 eur za  zasadnutie. Druhý návrh predložil poslanec Radoský, 25,00 eur za zasadnutie.  Ako prvé sa hlasovalo za návrh poslanca Jurdu – 30,00 eur za účasť na zasadnutí. Hlasovaním za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský, Štefanka, Šurín), proti:0, zdržal sa hlasovania: 3 (Piscová, Sucháň, Urban), nehlasoval:0, bola schválená odmena za účasť na zasadnutí vo výške 30,00 eur v čistom.

Čl. 5 Zástupca starostu – poslanec Filo navrhol mesačnú odmenu zástupcovi starostu vo výške 200,00 eur. Poslankyňa Piscová navrhla zástupcovi starostu odmenu 100,00 eur/mesiac  a  mimoriadnu odmenu v rozmedzí 0-100,00 v prípade splnenia mimoriadnej úlohy na návrh starostu. S týmto návrhom súhlasili viacerí poslanci. Za preložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Urban), nehlasoval:1 (Sucháň), bola zástupcovi starostu schválená odmena 100,00 eur/mesiac a mimoriadna odmena 0-100,00 eur/mesačne na návrh starostu.

Čl. č.6 – výška odmeny predsedom komisií – podľa návrhu VZN bola odmena predsedovi komisie v rozpätí 30-100 eur polročne, podľa činnosti komisie, ktorá bude posudzovaná starostom obce a zástupcom starostu. Tento návrh sa poslancom nepáčil a navrhli aby predsedovia komisií dostávali rovnakú odmenu. Poslanec Juraj Filo navrhol 20,00 eur mesačne pre každého predsedu. Taktiež navrhli, aby odmenu dostávali aj členovia komisií – neposlanci, aby boli odmenení hlavne tí členovia, ktorí aktívne pracujú. Pre členov komisií – neposlancov bola navrhnutá odmena vo výške 20,00 – 70,00 eur/ročne na návrh predsedu komisie. Za predlžený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola odmena pre členov komisie – neposlancov vo výške 20,00 – 70,00 eur/ročne schválená.

K ďalším článkom VZN č.1/2015 poslanci nemali žiadne pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy. Starosta obce dal hlasovať za znenie VZN č.1/2015 so zapracovanými pripomienkami. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 1/2015 schválené.

 

K bodu č. 9 – Plat starostu

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2014 vo výške 858,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov :

1,98 x 858,- eur = 1698,84 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1699,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%

Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.

Poslanec Jozef Štefanka navrhol starostovi zvýšiť plat o 35%, ako mal aj predchádzajúci starosta.  Ďalší návrh predložil poslanec Lukáš Radoský, na zvýšenie platu o 43 %.  Poslanec Jurda navrhol zvýšenie o 40%. Za jednotlivé návrhy sa postupne hlasovalo. Prvý bol návrh poslanca Štefanku – 35%. Hlasovaním za: 1 Štefanka, proti:0, zdržal sa hlasovania: 8(Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban), nehlasoval:0, bol návrh poslanca Štefanku zamietnutý. Ďalej sa hlasovalo za návrh poslanca Radoského na zvýšenie mzdy starostu o 43%. Hlasovaním za:  8(Filo, Jurda, Klinovský,  Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban), proti:1 (Piscová), zdržal sa hlasovanie:0, nehlasoval:0, bolo zvýšenie platu starostu  o 43% schválené s účinnosťou od 1.7.2015. Celková výška mzdy starostu je 1699+730,57=2429,57 eur.

 

 

K bodu č. 10 Žiadosť o dotáciu pre  Balneologické múzeum

Starosta obce predložil poslancom žiadosť  PhDr. Vladimír Krupu, riaditeľa Balneologického múzea v Piešťanoch, o podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“. Cieľom projektu je vydanie reprezentačnej publikácie o objave bohatých hrobov z mladšej doby rímskej z Krakovian-Stráží (okr. Piešťany). Tieto hroby boli objavené v rokoch 1933, 1939 a 1940. Nálezy sú prezentované v stálej expozícii Balneologického múzea, menší súbor predmetov, ktorý sa nachádza v iných slovenských múzeách je v expozícii Balneologického múzea zastúpený kópiami. Publikácia bude mať populárno-náučný charakter, text bude doplnený kvalitnými farebnými obrázkami. V publikácii bude obsiahle resumé v anglickom jazyku. Požadovaná výška podpory je 300,00 eur. Ako určitú protihodnotu nám ponúkajú:

– uverejnenie kvalitnej farebnej propagácie obce Krakovany v uvedenej publikácii

– určitý počet publikácií (podľa vzájomnej dohody) pre naše reprezentačné účely.

Poslanec Juraj Filo navrhol túto žiadosť podporiť, nakoľko Dr. Krupa pravidelne prispieva do obecných novín. Ďalší poslanci k žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za dotáciu pre Balneologické múzeum vo výške 300,00 eur na podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola podpora pre Balneologické múzeum vo výške 300,00 eur schválená.

 

K bodu č. 11 – Cenová ponuka  na PD Kanalizácia Vrbové Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na schválenie cenovú ponuku na vyhotovenie projektovej dokumentácie Kanalizácia Vrbové – Krakovany. Cenovú ponuku predložila firma MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26,  Levice.

Cenová ponuka zahŕňa:

Projekt stavby „Kanalizácia Krakovany“

Aktualizácia dokumentácie stavby v rozsahu pre stavebné povolenie /výkresová časť

Vhotovenie výkazu výmer, rozpočtu – aktualizácia /dokladová časť

Projektová dokumentácia /kopírovaná/ bude dodaná v 8 vyhotoveniach

SPOLU:

Cena bez DPH:      1 800 EUR

                 DPH:        700 EUR

CENA  s  DPH:        2 160 EUR

Termín:

Inžinierska činnosť –  spolupráca s agentúrou pri vypracovaní projektu pre finančnú dotáciu, riešenie otázok pri verejnom obstarávaní dodávateľa stavby

C, Projekt stavby „Kanalizácia Krakovany“

V prípade, že bude potrebné vyhotovenie projektu v elektronickej podobe s aktuálnym geodetickým zameraním už do žiadosti – Projektu pre finančnú dotáciu, cenová ponuka na vyhotovenie takejto dokumentácie je:

Geodetické zameranie

Aktualizácia a zmeny dokumentácie stavby v rozsahu pre st.povolenie /výkresová časť

Vhotovenie výkazu výmer, rozpočtu /dokladová časť

Projektová dokumentáciaú /tlačená/  bude dodaná v 8 vyhotoveniach

SPOLU:

 

 

1700,00 bez DPH

600,00 bez DPH

1 200,00 bez DPH

1 800,00 bez DPH

 

 

 

20.5.2015

 

1 000,00 bez DPH

 

 

 

 

5 000,00 bez DPH

2 800,00 bez DPH

600,00 bez DPH

1 200,00 bez DPH

9 600,00 bez DPH

 

 

 

Obec z cenovej ponuky odčlenila geodetické zameranie, ktoré si dá vypracovať zvlášť na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky na geodetické zameranie ktoré obec urobila.

Preto konečná výška ceny za spracovanie PD na Kanalizáciu Vrbové –  Krakovany je 4600,00 eur bez DPH.  Starosta obce vysvetlil potrebu zhotovenia novej PD, lebo stará dokumentácia je len v papierovej forme. Pre predkladanie žiadosti o dotáciu je potrebné, aby bola projektová dokumentácia vyhotovená aj v elektronickej forme. Starosta obce dal za schválenie cenovej ponuky spoločnosti Monstav projekt, s.r.o. Levice vo výške 4600,00 eur bez DPH hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola cenová ponuka spoločnosti MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26,  Levice, na zhotovenie projektovej dokumentácie Kanalizácia Vrbové – Krakovany vo výške 4600,00 eur bez DPH schválená.

Obec rozposlala požiadavky na cenové ponuky na geodetické práce. Z výberového konania, bola vybraná najnižšia ponuka, ktorú predložila geodetická kancelária Roman Klču, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové. Celková cena geodetických prác je 5000,00 eur. Cena je konečná, zhotoviteľ nie je platca DPH. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola cenová ponuka Romana  Klču, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové na zhotovenie geodetické práce za 5000,00 eur schválená.

 

K bodu č. 12 – Rôzne

– Zriadenie vecného bremena pre Ing. Martina Ščepku.  Starosta obce predložil poslancom na schválenie žiadosť pána Martina Ščepku na zriadenie vecného bremena, práva prechodu cez obecný pozemok, p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88. Táto potreba vznikla tým, že pán Ščepko nemá priamy prístup na svoj pozemok z miestnej komunikácie, ale prechádza cez obecný pozemok, ktorý je definovaný ako orná pôda. K predloženému návrhu  zriadenia vecného bremena poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na zriadenie vecného bremena – právo prechodu na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany pre Ing. Martina Ščepku a Ing. Moniku Ščepkovú schválený.

 

Starosta obce prečítal poslancom Protokol o zápise detí do MŠ Krakovany k 1.9.2015.

Na školský rok 2015/2016 bolo prijatých 13 detí, neprijatých 14 detí. V školskom roku 2015/2016 nastúpi do MŠ Krakovany 44 detí. Z toho 1 dieťa integrované – počíta sa za 2 deti, s odloženou školskou dochádzkou sú 3 deti. Správu pre obecné zastupiteľstvo vypracovala riaditeľka MŠ Krakovany, Andrea Štefanková. Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, Protokol o zápise detí do MŠ Kakovany  zobrali na vedomie.

 

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie smernicu – Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu. Zodpovednou osobou je kontrolór obce.  K predloženej smernici poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za schválenie smernice Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola smernica Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. schválená.

 

Predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov predložil Piváreň u Notára predložil Marek Urban, Dolná ulica 111/68, Krakovany. Nájomná zmluva žiadateľovi končí 31.7.2015.  Predĺženie nájmu žiada o 2 mesiace, a to do 30.9.2015.  K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predĺženie nájomnej zmluvy do 30.9.2015 pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1(Urban), bolo predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára do  30.9.2015 schválené.

Zároveň obecné zastupiteľstvo navrhlo vyhlásiť výberové konanie na prenájom týchto nebytových priestorov. Výberové konanie bude zverejnené na internetovej stránke obce, v káblovej televízii, na informačných tabuliach obce a inzertných novinách AB-ko.

Termín predkladania ponúk je do 17.7.2015 do 12:00 hod. do podateľne OcÚ. Za vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Urban), bolo vyhlásenie verejnej súťaže   na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára schválené.

 

-Starosta obce informoval poslancov o koncerte, ktorý organizuje obec ako sprievodné podujatie k Župnému festivalu kultúry v piatok 26. júna. Hommage á Eva Kostolányivá. Cena projektu je 3000,00 eur. V sume je zahrnuté: Hudobná produkcia Putovanie v čase AMO a pozvaných hostí, 20:30 Hommage á Eva Kostolányiová, Art Music Orchestra so svojimi sólistami, spevácky zbor Lúčnica, hostia Zdeno Sychra  a Jana Hubinská, moderátori Martin Jurčo a Nora Turancová, ozvučenie, osvetlenie, videoprojekcia, scénické kulisy, plagáty A3, doprava. Na celej produkcii sa podieľa 65 ľudí.   Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, informáciu starostu o pripravovanom koncerte AMO  zobrali na vedomie.

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Starosta obce predložil poslancom cenovú ponuku na vypracovanie svetlotechnického posudku spoločnosťou PlainText,s.r.o. , Klasov 247.  a  návrh Zmluvu o dielo na vypracovanie a podanie projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci spoločnosťou Complete Solutions, s.r.o, Zamarovská 49, Zamarovce. Cena za vypracovanie svetlotechnického posudku je 950,00 eur bez DPH a zhotovenie projektu na rekonštrukciu VO je 950,00 eur bez DPH K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním Za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bolo podania projektu na rekonštrukciu VO schválené.

 

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o dielo na zhotovenie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016. Zhotoviteľom projektu by bola Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany. Týmto projektom by bolo možné získať prostriedky na opravu miestnej komunikácií na Ulici k Spúšťu a Novej ulici po koniec zastavanej časti po dom č. 519. Cena za kompletnú realizáciu ne 1500,00 eur bez DPH

K predloženému projektu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany na zhotovenie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo podanie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 spoločnosťou  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec schválené.

 

Interpelácie

 • Tibor Šurín – pri autobusovej zastávke na stanici v smere na Piešťany je rozrastený krík, ktorý bráni vo výhľade pri vstupovaní chodcov na prechod pre chodcov. Zvýrazniť prechod pre chodcov k zastávka a doriešiť bezpečné prechádzanie chodcov od zastávky na Vrbové smerom k Strážovskému družstvu.
 • Milan Jurda – rozšíriť cestu na protiľahlej strane križovatky tvaru T na železničnej stanici. Poslať požiadavku na TTSK.
 • Jozef Štefnka – požiadal o informáciu v akom stave je zaplatenie daní PŠD Krakovany za rok 2014.
 • Daniela Piscová – Požiadať Okresný úrad Piešťany, odbor ŽP o pomoc pri riešení situácie na pozemku pána Demoviča na Veternej ulici. Požiadala, aby každé kosenie na cintorínoch bolo vopred ohlásené v miestnom rozhlase, aby si občania mohli po kosení náhrobné kamene včas upratať. Opätovne požiadala o doriešenie stojana na reproduktor pri ozvučovaní pohrebu. Informovala starostu, že v kultúrnom dome je pokazený telefón – pevná linka.

 

K bodu č. 13 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 17. júna  2015

 

K bodu č. 14 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 17. júna 2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 42/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu
 9. Plat starosta
 10. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 11. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 12. Rôzne
 13. Návrh uznesení
 14. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 43/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 44/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  32/4/2015-41/5/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.apríla 2015

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Rozpočtové opatrenie 1/2015

 

Uznesenie č. 45/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000
Finančné operácie   15 000             0   15 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000
Finančné operácie  0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Záverečný účet za rok 2014, Stanovisko HK k Záverečnému účtu

 

Uznesenie č. 46/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 6 475,55 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 768,45€ a o prostriedky fondu opráv vo výške 278,39€ a zostatok v sume 5 428,71 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.

B/ Berie na vedomie

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
 2. Správu audítora za rok 2014

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Výročná správa za rok 2014, Dodatok správy audítora

 

Uznesenie č. 47/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2014
 2. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková

 

Uznesenie č. 48/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť Silvie Ondrejíčkovej na odkúpenie pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany,

 

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda o výmere 127 m2,

za cenu 30 €/m2

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka)

Proti: 4 (Jurda, Radoský, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu

 

Uznesenie č. 49/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu.

 

B/Schvaľuje

VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Plat starostu

 

Uznesenie č. 50/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2014 vo výške 858,- eur.

v zmysle § 4 ods. 1, cit. zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 858,- eur = 1698,84 eur. Táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1699,- eur

Poslanci odhlasovali zvýšenie mzdy o 43 %  z 1699,00 eur, čo je 730,57 eur, s účinnosťou od 1.7.2015. Výpočet: 1699 + 730,57 = 2429,57 eur

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 

Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum

 

Uznesenie č. 51/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Dotáciu pre Balneologické múzeum vo výške 300 eur na podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11

Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany

 

Uznesenie č. 52/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

cenovú ponuku na vypracovanie PD spoločnosťou MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26, Levice vo výške 4600,00 eur bez DPH.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12

Rôzne

 

Uznesenie č. 53/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie geodetického zamerania Romanom Klčom, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, vo výške 5000,00 eur.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 54/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 55/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Protokol o zápise detí do MŠ na školský rok 2015/2016

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 56/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 57/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Pivárne u Notára pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany do 30.9.2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 58/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára s dátumom podávania žiadostí do 17.7.2015.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 59/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o koncerte  Art Music Orchestra a speváckeho zboru Lúčnica.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 60/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie svetlotechnického posudku za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou PlainText,s.r.o. , Klasov 247  a podanie projektu na rekonštrukciu VO za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou Complete Solutions, s.r.o., Zamarovská 49, Zamarovce.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 61/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Podanie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 spoločnosťou  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 60/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

V Krakovanoch  17. júna  2015

 

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.