OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 17. apríla 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.   Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Šurín), nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 13/2/2015-27/2/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27. februára 2015 a 28/3/2015-31/3/2015 z  mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 8. apríla 2015.

Uznesenie č. 13/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

 1. Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 8. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 9. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesení
 12. Záver – podané

 

Uznesenie č. 14/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Mareka Urbana -podané

Uznesenie č. 15/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  1/1/2015-12/1/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015  – podané

 

Uznesenie č. 16/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

PRIJMY Rozpocet

rok2014

1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh  na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 721513 720899,41 736943,31 745972,57 +2578,46

– 3718,46

744832,57
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 1140 1140
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Príjmy spolu 721513 720899,41 736943,31 745972,57 0 745972,57

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2014 1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 688513 687899,59 717120,61 725449,77 +14 115,52

– 14 115,52

725449,77
Kapitálové výdavky 33000 33000 19822,8 20522,8 0 20522,8
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 721513 720899,59 736943,41 745972,57 0 745972,57

Uznesenie č. 17/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie,

Čerpanie rozpočtu za rok 2014 – podané

 

Uznesenie č. 18/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

žiadosť Ing. Lukáša Daněka, Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí II, Česká republika na prenájom nebytových priestorov na rok 2015

B/Schvaľuje

Žiadosť spoločnosti Zehnder Group Czech republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí v zastúpení Lukášom Daněkom, Dolná ulica 85/43 o prenájom nebytových priestorov na rok 2015 vo výške 80 € mesačne. S tým že zaplatí aj za mesiace január a február – podané

 

Uznesenie č. 19/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Jozefíny Pavlovičovej  a Michala Pavloviča o odpredaj pozemku p.č. 43/5, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2

B/Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár, bol overený Ing. Evou Gonovou 26.11.2014 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre J. Pavlovičová, a Michal Pavlovič, Hoštáky 206/70, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – podané

 

Uznesenie č. 20/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj parcely č. 43/5, zastavané plocha, k.ú. Stráže o výmere 132 m2 za cenu .7 €/m2, čo je celkom 924,- eur, pre Jozefínu  Pavlovičovú, a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany, za predpokladu, že kupujúci predloží návrh zmluvy a podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností -podané

 

Uznesenie č. 21/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

podpísanie Zmluvy o dielo s fy. SE GROUPE, spol. s.r.o.  na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 3.000 € bez DPH – zmluva zatiaľ nebola podpísaná.

Uznesenie č. 22/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

podpísanie Mandátnej zmluvy s fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na zabezpečenie  poskytnutia služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu                          s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ za cenu v zmysle zmluvy o dielo          vo výške 2x  1.750  € bez DPH – zmluva zatiaľ nebola podpísaná.

 

Uznesenie č. 23/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Martina Ščepku bytom Krakovany, Južná ulica 431/35 na uloženie prípojok na  obecnom pozemku p.č. 1045/28, k.ú. Krakovany k novostavbe RD ktorý bude postavený na p.č. 1045/85, k.ú. Krakovany.

B/Ukladá

kancelárii OcÚ vyvolať rokovanie s p. Ščepkom ohľadne vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom – podané.  

 

Uznesenie č. 24/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie voľby kontrolóra obce na 8. apríla 2015 – podané

 

Uznesenie č. 25/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predlženie akcie na predaj knihy Monografia obce Pečať našich predkov za 10 eur  do odvolania – podané

 

Uznesenie č. 26/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krakovany za rok 2014 – podané

 

Uznesenie č. 27/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • zistiť cenu za zapožičanie zametacieho vozidla – nebolo zistené
 • chodník k železničnej stanici
 • križovatka Dolná – Nám. sv. Mikuláša
 • vozík na cintoríne
 • športová hala, možnosť získania finančných prostriedkov z granotv

 

Uznesenie č. 28/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba kontrolóra obce Krakovany
 5. Návrh uznesenia
 6. Záver – podané

 

Uznesenie č. 29/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa – podané

 

Uznesenie č. 30/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

zoženie volebnej komisie – Mgr. Juraj Filo, Daniela Piscová, Marek Urban – podané.

 

Uznesenie č. 31/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Volí

kontrolóra obce Krakovany v tajnom hlasovaní  – Ing. Elena Podmaková s počtom platných hlasov 7. – podané.

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, uznesenia OZ č. 3/2/2015-31/3/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Bezpečnostný projekt  na ochranu osobných údajov a  Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie. K predloženému Bezpečnostnému projektu na ochranu osobných údajov a Smernici štatutárneho zástupcu organizácie poslanci nemali pripomienky.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernica štatutárneho zástupcu organizácie schválený bez pripomienok.

K bodu č. 5 Spolufinancovanie kanalizácie

Zhotovenie kanalizácie v obci je dlhoročný problém.  Projekty na zhotovenie kanalizácie boli zhotovené v roku 1997 a sú len v papierovej forme. Bude potrebné rokovať so zhotoviteľom projektovej dokumentácie firmou Hydrocoop, s.r.o., Bratislava, či je možné prepracovať projekt aj do elektronickej podoby. Verejné obstarávanie, ktoré bolo rozbehnuté, bolo zrušené a s novým sa zatiaľ nezačalo. Čaká sa na výzvu. Dopredu je potrebné odsúhlasiť výšku spolufinancovania, ktorá je 5% z celkovej obstarávacej ceny.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola schválené spolufinancovanie kanalizácie v obci vo výške 5% z celkovej výšky nákladov.

K bodu č. 6 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Starý program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol platný do konca roka 2014. Podobne sú na tom všetky obce Mikroregiónu nad Holeškou. Aby bola cena za zhotovenie PHSR nižšia, dohodli sa, že si nájdu spoločného zhotoviteľa. Výberovým konaním bola vybraná spoločnosť Media Coeli, Pekárska 11, Trnava, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku.  Cena za spracovanie PHSR bola 2124,- eur. Platby budú v dvoch splátkach, prvá pri podpise zmluvy vo výške 1062,- eur a druhá po odovzdaní diela, tiež vo výške 1062,- eur.  Starosta obce dal hlasovať za podpísanie zmluvy so spoločnosťou Media Coeli,Pekárska 11, Trnava, na vyhotovenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podpísanie zmluvy so spoločnosťou   Media Coeli,   Pekárska 11, Trnava schválené.

K bodu č. 7 – Správa kultúrnej komisie

Správu kultúrnej komisie predniesla predsedníčka pani Daniela Piscová.

– Informovala poslancov o pripravovanej akcii Stavanie mája, ktorá sa uskutoční 30.4. 2015 o 19:00 hod. Na akcii vystúpia DFS Krakovanček a ĽH Borovienka.

– Pani Piscová navhla zaradiť do cenníka nájmu priestorov KD (VZN č.6/2009) cenu za prenájom amfiteátra.

– Riešiť sťažnosti na hluk počas diskoték a zabezpečiť poriadok aj v okolí kultúrneho domu. Tu pani Piscová chcela apelovať na usporiadateľov, aby si ustrážili hlasitosť v sále a tiež pri každej diskotéke zabezpečili častejšie hliadkovanie polície v okolí kultúrneho domu aj po obci.

– Priestory ktoré má využívať FS Lusk a Borovienka na nácviky a skladovanie nástrojov. Tieto priestory sú v súčastnosti zapratané aparatúrou, ktorú používa pán Ondrej Sedlák.  Lusk má aj naďalej zabrané dve miestnosti  na poschodí kultúrneho domu. Pôvodný zámer bol, keď sa prerábal vestibul, že ho bude používať LUSK a Borovienka na nácvik a uskladnenie krojov a hudobných nástrojov.  Nakoľko priestory neslúžia úplne svojmu účelu, navrhla pani Piscová stanoviť za tieto priestory primeraný nájom a pokiaľ to bude možné zaviesť tam aj podružné meranie elektriky.

– Zabezpečiť ozvučenie na akcie obce. Sú to akcie ako Deň matiek, Posedenie s dôchodcami a Predvianočné posedenie. Ak postačia dva  mikrofóny, môže sa použiť aj ozvučovacie zariadenie, ktoré sa používa pri ozvučení pohrebov. V prípade potreby väčšieho ozvučenia, môže sa zavolať pán Michal Sedlák a služba sa mu zaplatí.

– Priestory kultúrneho domu na nácvik by chcela využívať aj FS Krakovčanka.

Pani Piscová informovala poslancov aj o prípravách Župného festivalu kultúry, ktorý bude 27. a 28. júna. V sobotu dopoludnia sa pripravuje novinka, jarmok v záhrade kultúrneho domu, na ktorom budú ponúkané špeciality z kuchyne starých mám. Vo večernom programe vystúpi FS Gymnik. Na tanečnej zábave bude hrať cimbalovka z  Nitry. V nedeľu budú vystupovať detské súbory a na záver súbor z Horehronia. Propagáciu aj výber tanečných súborov ná v kompetencii Trnavské osvetové stredisko. Obec dostala od Trnavského samosprávneho kraja dotáciu 3000,- eur na zabezpečenie festivalu. Tieto prostriedky budú použité na vyplácanie súborov a propagáciu, ktorú zabezpečuje TOS. Sponzorsky budú vyrobené tabuľky na označenie priestorov. Písmo vyrobí Dekorcentrum a ornament Re public group. Občerstvenie bude zabezpečovať obec.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

– Odkúpenie pozemku od Ing. Martina Ščepku a Moniky Ščepkovej.

Obec Krakovany v súlade s uznesením zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krakovany č. 23/2/2015 zo dňa 27.02.2015 rokoval s pánom Martinom Ščepkom a zabezpečil geometrický plán na oddelenie pozemku, v katastrálnom území Krakovany, parcela registra „C“ č. 1045/88, orná pôda, vo výmere 21 m2 za účelom vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom. Geometrický plán za účelom vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom vznikol oddelením z parcely č. 1045/85,  orná pôda, parcela registra „C“ v katastrálnom území Krakovany, obec Krakovany, Okres Piešťany, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1955 a je vlastníctvom Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniky Ščepkovej, rod. Bubákovej, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany.

Geometrický plán na oddelenie pozemku parcela č. 10445/88 vypracovala Geodetická kancelária Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, IČO: 34 6643 78, číslo plánu 44/2015, mapový list ZS XIII – 16 – 10 zo dňa 07. 04. 2015, ktorý vyhotovila Zuzana Gacková, autorizačne ju overil Ing. Jozef Fančovič dňa 07. 04. 2015 a následne bol overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odborom, Ing. Evou Gonovou dňa 14. 04. 2014 pod číslom 188/15.

Cena za odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Martina Ščepku za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur.  Náklady spojené s vypracovaním GP, Kúpnej zmluvy a  návrhu na vklad do katastra bude hradiť Obec Krakovany. Za odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Ing. Martina Ščepku a Ing. Moniky Ščepkovej za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur  dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka) , bolo odkúpenie p.č. 1048/88, k. Krakovany schválené.

– Modernizácia verejného osvetlenia

Cenovú ponuku predložila spoločnosť SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47, Bratislava. Je to dcérska spoločnosť Slovenských elektrární, a.s.

Takéto verejné osvetlenie bola skupina poslancov pozrieť aj v obci Dolné Dubové.  Cenová ponuka je vypracované na počet stĺpov, na ktorých je osvetlenie aj dnes. Môže sa stať, že pri namontovaní svietidiel, ktoré sú teraz na každom druhom stĺpe by vznikli miesta osvetlené a miesta tmavé, lebo svietidlo nemá taký veľký rozptyl. Poslanec Ľuboš Sucháň navrhol, aby sa dala prepracovať cenová ponuka na všetky stĺpy v obci.

Cenové ponuku mala predložiť aj spoločnosť BK Group, ktorá bola na rokovaní u starostu obce, ale zatiaľ žiadnu ponuku nepredložili.

Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Šurín), nehlasoval:0, poslanci cenovú ponuku spoločnosti SE Predaj, s.r.o. zobrali na vedomie a uložili obecnému úradu zadať spoločnosti SE Predaj  vypracovať novú cenovú ponuku na rozšírenie svietidiel na všetky elektrické stĺpy v obci.

 

Interpelácie

– Mgr. Juraj Filo-  kedy sa začne s prácami na chodníku okolo ihriska – odpovedal starosta obce, že v čo najkratšej dobe, niekedy v mesiaci máj. Realizácia by sa mala robiť s vlastnými pracovníkmi, len na pokládku dlažby sa prijal odborník, asi na dohodu.

– Ľuboš  Sucnáň – lávka pri detskom ihrisku – odpovedal starosta obce – lávka sa už opravuje.

– Pavel Klinovský – vybetónovať podstavu pre kontejnery pri obchode v Krakovanoch, najlepšie by bolo zasunúť ich do parku, aby nezužovali prejazdnosť  miestnej komunikácie.

– Daniela Piscová  – Zatečený kút v peklo kultúrneho domu od stekajúcej vody z odkvapového žľabu zo strechy. Navrhuje spraviť odvodňovací kanál.  – Pri realizácii chodníka ponechať aj parkovisko pri kabínach.

– Ing. Milan Jurda – v Moravanoch nad Váhom dostávali občania kompostovacie nádoby, zistiť, ako to funguje a kto im nádoby dodal.

– Tibor Šurín – Rada rodičov pri MŠ navrhla dať prepracovať projekt na rekonštrukciu MŠ, ktorý je na zateplenie, aby obsahoval aj prístavbu MŠ a vytvorenie ďalšej triedy aj sociálnych zariadení. – na ihrisku pri stĺpoch trčia šrauby  a je to nebezpečné pre deti, zabezpečiť odrezanie, prípadne kryty.

 

K bodu č. 9 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 27. februára  2015

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 17. apríla 2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 32/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 33/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína.

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 34/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  13/2/2015-27/2/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015

A 28/3/2015-31/3/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 8. apríla 2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Bezpečnostný projekt

 

Uznesenie č. 35/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie

B/Schvaľuje

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Spolufinancovanie kanalizácie

 

Uznesenie č. 36/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5 % celkových nákladov

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban).

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 

Uznesenie č. 37/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja spoločnosťou Media Coeli, Pekárska 11, Trnava za cenu 2124 eur.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Správa kultúrnej komisie

 

Uznesenie č. 38/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie

B/Ukladá

Obecnému úradu zistiť rozmery prístavby KD a vysporiadať prenájom miestností prístavby  vestibule využívaných súkromnou osobou, nakoľko LUSK využíva priestory na hornom poschodí a zistiť možnosť zavedenia podružného merania pre tieto priestory.

C/Berie na vedomie

informácie o prípravách župného festivalu

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: .8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 8

Rôzne

 

Uznesenie č. 39/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniky Ščepkovej, rod. Bubákovej, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany, za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur, na základe GP ktorý vypracovala Geodetická kancelária Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, IČO: 34 6643 78, číslo plánu 44/2015, mapový list ZS XIII – 16 – 10 zo dňa 07. 04. 2015, ktorý vyhotovila Zuzana Gacková, autorizačne ju overil Ing. Jozef Fančovič dňa 07. 04. 2015 a následne bol overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odborom, Ing. Evou Gonovou dňa 14. 04. 2014 pod číslom 188/15.   Náklady spojené s vypracovaním GP, Kúpnej zmluvy a  návrhu na vklad do katastra bude hradiť Obec Krakovany.

 

Prítomných: .8.. (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 Štefanka

 

Uznesenie č. 40/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Cenovú ponuku spoločnosti SE Predaj, s.r.o. na modernizáciu verejného osvetlenia v obci

B/Ukladá

Obecnému úradu zadať spoločnosti SE Predaj, s.r.o. vypracovanie novej cenovej ponuky na všetky elektrické stĺpy  v obci.

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Šurin,  P. Klinovský)

Nehlasoval: 1 (Jurda)

Uznesenie č. 41/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  17. apríla 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.