OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. apríla 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba kontrolóra obce Krakovany
 5. Návrh uznesenia
 6. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na kontrolóra obce Krakovany Ing. Elenu Podmakovú a Martina Zibrína. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu mimoriadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba kontrolóra obce Krakovany
 5. Návrh uznesenia
 6. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3  – Voľba volebnej komisie

Za členov volebnej komisie starosta obce navrhol  poslancov Mgr. Juraja Filu, Danielu Piscovú,  Mareka Urbana. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová), nehlasovala: 0, boli členovia volebnej komisie schválený. Komisia si dohodou určila predsedu, ktorým sa stala poslankyňa Daniela Piscová.

K bodu  č.4. – Voľba kontrolóra obce Krakovany

Starosta obce informoval  poslancov, že v stanovenej lehote do 25. marca boli na obecný úrad doručené dve žiadosti na miesto kontrolóra obce Krakovany. Obe žiadosti spĺňali zákonom predpísané náležitosti a  kandidáti za môžu zúčastniť voľby.  Starosta obce navrhol, aby voľba kontrolóra prebehla tajným hlasovaní. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh na tajné hlasovanie schválený. Pred hlasovaním starosta obce udelil slovo kandidátom. Prvá sa predstavila Ing. Elena Podmaková, ktorá funkciu kontrolóra obce vykonávala v minulom funkčnom období 2009-2015. V stručnosti oboznámila poslancov, čomu by sa chcela vo funkcii kontrolóra venovať. Aj druhý kandidát, Martin Zibrím, sa poslancom v krátkosti predstavil a oboznámil ich so svojimi predstavami.

Zapisovateľka rozdala poslancom hlasovacie lístky na ktorých boli uvedené obe mená kandidátov v poradí podľa abecedy.  Hlasovalo sa zakrúžkovaním čísla jedného z kandidátov. Hlasovacie lístky pozberala predsedníčka volebnej komisie. Všetci členovia komisie sčítali hlasy a výsledky hlasovania zapísali do zápisnice o hlasovaní, ktorá tvorí súčasť originálu zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ. Predsedníčka volebnej komisie prečítala celú zápisnicu o hlasovaní a konštatovala, že  kontrolórom obce Krakovany pre nasledujúce funkčné obdobie 2015-2021  sa stala Ing. Elena Podmaková s počtom hlasov 7.

K bodu č. 5 Návrh uznesenia

Zapisovateľka prečíta uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 8. apríla 2015.

K bodu č. 6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.