OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

POZVÁNKA

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2024 /pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.                                                                     

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia,
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Schválenie rozpočtu na projekt Town Twinning
  4. Odmena kontrolóra
  5. Rôzne
  • Interpelácie poslancov
  1. Záver                                                                                                                                                                                             

     PhDr. František Klinovský, starosta obce