OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

POZVÁNKA

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2024 /pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.                                                                     

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Voľba kontrolóra obce
 5. Rozpočtové opatrenia 3,4/2024
 6. Žiadosť o umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku Ľubomír Pekarovič
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku Ivana Kusá
 9. Refundácia elektromerných skríň a vodomerných šácht na Starom Konopisku.
 10. Rôzne
 • Interpelácie poslancov
 1. Záver

    PhDr. František Klinovský, starosta obce