OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

                                                                                                     V Krakovanoch dňa 12.4.2023

 

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 19. apríla  /streda/  o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 3,4,5/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Citrón, s.r.o.
 7. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov – GRANELAM, a.s.
 8. Dodatok k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy – Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže
 9. Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany na energie
 10. Vybudovanie cesty IBV Staré Konopisko I. etapa
 11. Rôzne – Interpelácie poslancov
 12. Záver                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                  PhDr. František Klinovský

                                                                                                                                               starosta obce

 

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných, aby sa zasadnutia riadne a včas zúčastnili.