VEC: oznámenie o zmene spôsobu zberu triedených zložiek od 01.04.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje Vyhláškou č. 194/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov nasledovné:

Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa pre papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa, t.j. obyvatelia rodinných domov budú uvedené odpady triediť doma a ich zber bude realizovaný spred ich nehnuteľností.

V praxi to bude od 01.04.2023 znamenať nasledovné:

Obyvatelia v rodinných domoch – zber triedených zložiek bude realizovaný zberovou spoločnosťou spred ich nehnuteľností nasledovne:

  • Papier – na zber budú používané 240 l nádoby.
  • Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) –  sa budú zbierať spolu a na zber budú používané 120 l vrecia. Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov. Ruší sa týmto samostatný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov).

Zber skla bude zabezpečovaný bez zmeny, z 1100 l kontajnerov rozmiestnených v obciach.

Ukážka nálepky na spoločný trojzber (pokračovanie článku pod obrázkom):

Naša spoločnosť používa na zber odpadov moderné vozidlá s nadstavbou linearpress alebo rotopress vybavené vysoko účinným lisovacím mechanizmom na stláčanie odpadu, čo umožňuje odviezť až do 10 ton odpadu.

V roku 2015 sme spustili do prevádzky optickú triediacu linku v Hlohovci-Šulekove, ktorá je jedným z najmodernejších zariadení na triedenie plastov na Slovensku. Vďaka modernej technológii je možné  spracovať až 5 000 ton odpadu, pričom denný objem predstavuje priemerne 15 ton. Linka má viaceré časti, pričom najprv sú vyseparované nadrozmerné predmety, následne magnetický separátor oddelí kovové časti, balistický separátor triedi jednotlivé druhy plastov a optická jednotka na základe infračerveného žiarenia rozlíši druh a farbu plastového odpadu, ktoré sama roztriedi pomocou stlačeného vzduchu.

Za optickú linku sme v roku 2015 získali ocenenie Zlatý mravec v kategórii Inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva.

S pozdravom Marius Pedersen, a.s.

V Piešťanoch, 06.03.2023