Print Friendly, PDF & Email

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany pozýva na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 23. mája 2022 /v pondelok/  o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet za rok 2021, Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu
 5. Čerpanie rezervného fondu z roku 2021
 6. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022, 7/2022, 8/2022
 8. Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku Blašková
 10. Rôzne
 11. Záver