Print Friendly, PDF & Email

STAVEBNÉ POVOLENIE (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)
Stavebník – IMPP,s.r.o., Zelená ulica 432/2 Trebatice, identifikačný znak – IČO : 36 281 786, podal dňa 10.09. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „VÝROBNO- ADMINISTRATÍVNY OBJEKT – PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA“ v obci Krakovany, na pozemkoch RKN – „E“ parc.č. 500/1 a RKN – „C“ parc.č. 500/147 v k.ú. Stráže
Na stavbu vydala rozhodnutie o umiestnení stavby obec Krakovany dňa 20.01. 2020 pod číslom POD-S2019/00550 – Ma/R, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02. 2020.
Obec Krakovany ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“), v súčinnosti s ust. § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), prerokoval postupom podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v stavebnom konaní žiadosť so známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi v rozsahu v akom sa stavba dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania a záujmov chránených dotknutými orgánmi.
Stavebný úrad posúdil žiadosť podľa ust. § 62 stavebného zákona, ust. § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ust. vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a na základe tohto posúdenia podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z.
povoľuje stavbu „VÝROBNO – ADMINISTRATÍVNY OBJEKT – PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA“