Vážení občania,

na základe zákona č. 79/2015 o odpadoch je obec povinná od 1.1.2021 zaviesť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Vedierka na kuchynský odpad si môžete vyzdvihnúť na Zbernom dvore v Krakovanoch v dňoch:

Streda 16.12.2020, 23.12.2020         od 15.00 hod. – 19.00 hod.
Sobota 19.12.2020                             od 9.00 hod. – 13.00 hod.

Vedierka s  týmto odpadom budete môcť vyprázdňovať do označených 120 l hnedých nádob, ktoré budú umiestnené nasledovne:

1) Hlavná ulica pri RD 201/31
2) Nám. sv. Mikuláša pri obchode potravín
3) Sadová ulica pri Kultúrnom dome
4) Strážovská ulica vedľa domu č. 399/56
5) Veterná ulica vedľa RD č. 546/51
6) Dolná ulica pred domom č.72/23

Frekvencia vývozu kuchynského odpadu bude 1 x týždenne. Separovaním odpadov chránime naše životné prostredie a skvalitňujeme život sebe aj budúcim generáciám, preto Vás prosíme o dôsledné separovanie všetkých vyprodukovaných odpadov, znížime tak množstvo komunálneho odpadu na skládkach.