Print Friendly, PDF & Email

Domy a byty sčítavali aj počas leta

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom  počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo  sčítanie domov a bytov  v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

Prínos sčítania v Trnavskom kraji

Do sčítania je v kraji zapojených 251 obcí, pričom už 10 z nich zaznamenalo do elektronického systému sčítania 100 % domov a bytov. Sú to obce Banka, Chtelnica, Veselé, Bílkove Humence, Horné Otrokovce, Šalgočka, Tekolďany, Dubovany, Koplotovce, Vojka nad Dunajom. Spomedzi miest nad 10 000 obyvateľov má najvyšší, 80,7-perc. podiel rozpracovania Senica, v rámci kraja je rozpracovanosť na úrovni 56 %.

Výhodu sčítania vidí aj primátor Senice Ing. Mgr. Martin DŽAČOVSKÝ: „Mesto získa ucelený prehľad o domoch, bytoch a bytových podmienkach v meste. Údaje získané počas sčítania nie sú pre samosprávu ničím novým alebo prekvapujúcim – plány výstavby obecných bytov, posilnenie infraštruktúry, dopravy, mestská zeleň… to všetko sú oblasti, v rámci ktorých mesto strategicky a priebežne plánuje rozvoj a investície. Spolupráca so správcami domov a bytov, spoločenstvami vlastníkov bytov, správcami polyfunkčných domov bola pri sčítaní hneď od začiatku ústretová.“  

Sčítanie finalizovala aj obec Banka. Starostka obce Mgr. Tatiana Julinyová:

„Na sčítanie sme si vyhradili jeden nestránkový deň v týždni – trvalo nám to cca 12 týždňov. Zúčastnili sa na ňom dvaja pracovníci, t. j. manažér a poverená osoba, ktorí pracovali súčasne. Jeden pracovník zisťoval a preveroval údaje v dostupných elektronických a papierových evidenciách, druhý ich dopĺňal, resp. aktualizoval v systéme. Pri práci sme kládli dôraz na zisťovanie čo najpresnejších údajov z nám dostupných zdrojov. V prípade nejasností sme využívali zverejnené metodické materiály, príp. sme konzultovali postup s kontaktným bodom v Trnave (p. Valachovič). Hoci sú momentálne všetky domy a byty v k. ú. Banka sčítané, budeme priebežne monitorovať prírastok novovzniknutých adries až do ukončenia sčítania,“ priblížila priebeh sčítania starostka Mgr.Tatiana Julinyová. Ako ďalej dodala, „zistené štatistické údaje môže obec využiť pri smerovaní rozvoja a pohyblivosti demografických údajov, sčítaním vznikne prehľad o vývoji obce – či výstavba napreduje a aký je dlhodobý predpoklad záujmu usadiť sa v našej lokalite. Zároveň pomôžu pracovníkom obce pri vyplňovaní štatistických hlásení a zisťovaní“.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SČÍTANÍ

_________________________________________________________

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) – POTREBNÉ INFORMÁCIE

  1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
  2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

_________________________________________________________

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytov na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 

Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.                                                         

+   Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.

+ Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl. 

Na plánovanie zriadenia nových stacionárov pre dôchodcov.

Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych regiónoch SR.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.