Vážení občania,

   Obec Krakovany má záujem umožniť realizáciu individuálnej bytovej výstavby (IBV) v lokalite Staré Konopisko, ktorá je plánovaná na parc. registra „C“ č. 1045/99, k.ú. Krakovany, vo vlastníctve samotnej obce. Obec v súčasnosti zvažuje rôzne spôsoby vybudovania potrebnej infraštruktúry a inžinierskych sietí v danej lokalite, pričom prioritným záujmom obce je uspokojiť dopyt obyvateľov obce po stavebných pozemkoch a umožniť im výstavbu rodinných domov. 
   V záujme stanovenia najefektívnejšieho spôsobu realizácie infraštruktúry ako aj následného predaja pozemkov je potrebné zistiť, aký je skutočný záujem obyvateľov obce Krakovany o kúpu stavebných pozemkov za účelom následnej výstavby rodinných domov v danej lokalite.
   Obec Krakovany preto v čase od 3. marca 2020 do 31. marca 2020 vykoná nezáväzný prieskum, ktorý je určený obyvateľom s trvalým pobytom v obci Krakovany a ich blízkym príbuzným v priamom rade (otec, matka, syn, dcéra), ktorí by mali záujem o kúpu stavebného pozemku od obce. Na základe takto zisteného záujmu obyvateľov s trvalým pobytom v obci resp. ich blízkych príbuzných bude možné prijať riešenie, ktoré primárne uspokojí domáci dopyt po stavebných pozemkoch ako aj zabezpečí vhodný spôsob financovania výstavby infraštruktúry.  
   Predmetom predaja by boli stavebné pozemky vyznačené v pripojenom situačnom nákrese (pod č. 1 – 21), z ktorých každý je plánovaný vo výmere cca od 570 m2 do 600 m2. Stavebné pozemky bude možné napojiť na všetky inžinierske siete (voda, elektrina, plyn, kanalizácia), pričom v rámci lokality IBV Staré Konopisko bude vybudovaná nová prístupová komunikácia vrátane chodníkov, verejného osvetlenia, dažďovej kanalizácie a výsadby zelene. Realizácia vozovky cestnej komunikácie je však plánovaná až po ukončení výstavby rodinných domov, t.j. predbežne do 3 rokov. Cena stavebného pozemku je predpokladaná v rozmedzí 55 – 65 Eur/ m2. Predpokladaný čas ukončenia realizácie infraštruktúry a inžinierskych sietí, t.j. čas kedy bude možné začať výstavbu rodinných domov, je jar 2021.
   Predpokladanými zmluvnými podmienkami predaja pozemkov zo strany obce budú povinnosť kupujúceho vybudovať a skolaudovať stavbu rodinného domu najneskôr do 2 rokov od nadobudnutia pozemku a obmedzenie prevodu vlastníctva k pozemku počas 5 rokov od nadobudnutia pozemku za účelom zamedzenia sekundárnemu predaju pozemkov (z pravidla bude možná výnimka v prípade vážneho osobného alebo rodinného dôvodu). Súčasne budú stavebníci povinní rešpektovať stavebné regulatívy určené územným rozhodnutím č. R2018/000515-Ma/UR zo dňa 27.07.2018.
   Dovoľujeme si požiadať občanov, ktorí by mali záujem o kúpu stavebného pozemku v lokalite IBV Staré Konopisko, prípadne takúto kúpu pozemku len zvažujú, aby vyplnili priložený formulár a tento zaslali najneskôr do 31. marca 2020 e-mailom na adresu krakovany@krakovany.sk alebo osobne na podateľňu Obecného úradu v Krakovanoch. Podotýkame, že vykonávaný prieskum nie je záväzný a slúži len na zistenie predbežného záujmu obyvateľov o stavebné pozemky. V prípade záujmu o bližšie informácie je možné kontaktovať Obecný úrad v Krakovanoch osobne v čase úradných hodín, e-mailom na adrese krakovany@krakovany.sk, alebo na tel. čísle 033/7798568.